Search result for

set 100 index

(1 entries)
(0.4533 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -set 100 index-, *set 100 index*.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
SET 100 Indexดัชนีเซท 100, ดัชนีราคาหุ้น
เป็นดัชนีราคาหุ้นที่จัดทำขึ้น เพื่อสะท้อนภาพรวมการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นกิจการขนาดใหญ่ถึงขนาดกลาง จำนวน 100 หลักทรัพย์ ที่มีสภาพคล่องและการกระจายหุ้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ การคำนวณ SET100 Index ใช้วิธีเดียวกับ SET50 Index [ตลาดทุน]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

SET ( S EH1 T) 100 Index ( IH1 N D EH0 K S)

 


  

 
SET
 • วาง: ตั้ง, จัดวาง [Lex2]
 • ทำให้เกิดขึ้น: จัดขึ้น, สร้างขึ้น [Lex2]
 • จัดเตรียม: เตรียมเพื่อใช้งาน [Lex2]
 • ตั้งเวลา: ตั้งระบบ, กำหนด [Lex2]
 • การจัดตั้ง: สิ่งที่ถูกจัดขึ้น [Lex2]
 • ฉาก: ม่านหลังเวที [Lex2]
 • ท่าทาง: การวางท่าทาง [Lex2]
 • ชุด: กลุ่ม, พวก, หมู่ [Lex2]
 • (เซท) {set,set,setting,sets} vt. วาง,ตั้ง,ตั้งตรง,จัด,จัดหามา,จัดการ,เตรียมการ vi. เคลื่อนลง,ตก,เหมาะกับ,เหมาะสม,ออกเดินทาง,เริ่มทำ,ลงลายเซ็น. n. การตั้ง,การจัดตั้ง,ชุด,เครื่องชุด,การเคลื่อนลงของตะวัน,ตะวันตกดิน,อนุกรมสิ่งตีพิมพ์,พวก,กลุ่มเกม,ทิศทาง,เครื่องรับ (วิทยุ,โทรทัศน์) [Hope]
 • (adj) กำหนดล่วงหน้า,จัดไว้,เจาะจง,แน่วแน่,แข็งตัว [Nontri]
 • (n) ชุด,สำรับ,ทิศทาง,เกมเทนนิส,รูปร่าง,ฉาก,สิ่งตีพิมพ์ [Nontri]
 • (vi) เริ่มทำ,ตั้งต้น,เคลื่อนลง,ตก(พระอาทิตย์),ลงนาม [Nontri]
 • /S EH1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
Index
 • ดัชนี: ดรรชนี [Lex2]
 • ตัวชี้: ตัววัด, ตัวบ่งชี้ [Lex2]
 • ทำดัชนี[Lex2]
 • (อิน\' เดคซฺ) n. ดรรชนี, เครื่องชี้, เข็มชี้, นิ้วชี้, เลขกำลังในเครื่องหมายพีชคณิต, สารบัญสิ่งตีพิมพ์ที่ต้องห้ามในศาสนาโรมันคาทอลิก (Index Librorum Prohibitorum) , หนังสือหรือวัตถุที่ต้องห้าม, สารบัญ, คำนำ. -vt. จัดให้มีสารบัญ, จัดให้มีดรรชนี, ใส่ดรรชนี, เ [Hope]
 • (n) สารบัญ,เครื่องชี้,นิ้วชี้,เข็มชี้ [Nontri]
 • (vt) ทำสารบัญ,เป็นเครื่องชี้ [Nontri]
 • /IH1 N D EH0 K S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo
 • Go to Top