Search result for

จัดวาง

(29 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จัดวาง-, *จัดวาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดวาง[V] arrange, See also: organize, Example: ผู้ที่ทำงานภาพวาดประกอบต้องจัดวางรูปแบบของภาพให้เสร็จก่อนลงมือทำงาน, Thai definition: วางให้เหมาะสม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the cold, dark night before the battle when the steely fangs of evil are sharpened and poised to strike the hero must go and face his greatest challenge alone.ในคืนที่เมฆหมอกมืดมิด อากาศหนาวเย็นยะเยือก ก่อนที่จะเกิดสงคราม \เมื่อตอนที่เขี้ยวเล็บที่เหมือนดั่งเหล็กกล้าของฝ่ายปีศาจ ได้ถูกลับให้คมและถูกจัดวางไว้ให้พร้อมรบนั้น ฮีโร่จำเป็นที่จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้เพียงลำพัง Bolt (2008)
The mountains and the earth.จัดวางอย่างลงตัว The Ramen Girl (2008)
All existing in perfect harmony.ว่าไงดี เหมาะสม ตามทำนอง เราจะต้อง จัดวางของพวกนี้ลงไป ดู The Ramen Girl (2008)
Now, excuse the delay while we move things around and change our costumes.ขออภัยให้กับความล่าช้าในการจัดวาง และเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย Agora (2009)
As for the phone call that I allegedly made, is it possible that the number was placed in my file by mistake?และเช่นเดียวกับหมายเลขโทรศัพท์ ที่ฉันถูกกล่าวหาว่าโทรออกไป เป็นไปได้หรือไม่ว่าเป็นหมายเลข ที่ถูกจัดวางลงไปแฟ้มของฉัน อย่างผิดพลาด? The Boy with the Answer (2010)
I put everything in place for the security detail at the house tomorrow.ผมจัดวางทุกอย่าง เอาไว้ในที่ปลอดภัย ทุกอย่างภายในบ้าน ในวันพรุ่งนี้ The Negotiation (2010)
The drones have positioned themselves between Destiny and the command ship.หุ่นยนต์ได้มีจัดวางตำแหน่งของพวกมันแล้ว ระหว่างยานDestinyกับยานควบคุม Resurgence (2010)
Heather's body is laid out in the same way.ร่างของเฮทเทอร์ถูกจัดวางไว้/Nในแบบเดียวกัน Remembrance of Things Past (2010)
You placed them very well already and yet you're straighten them up further.คุณจัดวางทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว คุณยังจะจัดให้มันตรงเป๊ะอีก Episode #1.10 (2010)
Look at the way they're posed...ดูท่าที่เขาจัดวางสิ, The Stranger (2011)
The blood dries, and then it changes direction, as though her head were turned and then moved back, suggesting the body was lifted and then repositioned.เลือดเริ่มแห้ง แล้วมันก็ เปลี่ยนทิศทาง เหมือนว่าหัวของเธอถูกหันไป แล้วก็ถูกจับหันกลับมา ร่างของเธอถูกยกขึ้น แล้วก็จัดวางตำแหน่งใหม่ Sin of Omission (2011)
¶ They're putting up reindeer#จัดวางกวางเรนเดียร์# Extraordinary Merry Christmas (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดวาง[X] (jat wāng) FR: disposer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dispose[VT] จัดให้เข้าที่, See also: จัดวาง, จัดการ, ควบคุม, Syn. arrange, array
lay[VT] จัดวางให้เหมาะสม, See also: วางให้เป็นระเบียบ
position[VT] จัดวาง, See also: วางที่, วางตำแหน่ง, หาตำแหน่ง, วางตัว, Syn. locate, put, place

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
disposal(ดิสโพ'เซิล) n. การจัดวาง,การจัดการ,การจัดวางกำลัง,การกำจัด, Syn. grouping,arrangement
dispose(ดิสโพซ') vt. จัดวาง,จับจ่าย,ดำเนินการ,จัดการ vi. จัดการ,กำจัด,โอน,ขายทิ้ง,กินหมด,ดื่มหมด,ทำลาย n. ความโน้มน้าว, Syn. settle,remove,affect,induce ###A. disarrange,deter
dtp(ดีทีพี) ย่อมาจาก desktop publishing ซึ่งแปลว่า การจัดพิมพ์ (หรือการจัดเตรียมต้นแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์) ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
emplacementn. ที่ตั้งปืนใหญ่,แท่นปืน,การวางแถว,การวางเข้าที่,การจัดวาง, Syn. position
placer(เพลส'เซอะ) n. ผู้จัด,ผู้จัดวาง,ผู้แต่งตั้ง,ผู้ได้อันดับที่,ดินทรายที่มีทองหรือโลหะมีค่าปนอยู่,
position(พะซิช'เชิน) n. ตำแหน่ง,ที่มั่น,ฐานะ,ฐานะสังคมที่สูง,สภาพ,ชั้น,งาน,การจัดวาง,การสันนิษฐาน vt. จัดวาง,หาตำแหน่ง., Syn. location

English-Thai: Nontri Dictionary
collocate(vt) จัดให้เหมาะ,จัดวาง
collocation(n) การจัดระเบียบ,การจัดวาง
dispose(vt) จัด,จัดวาง,จำหน่าย,จ่าย,ใช้จ่าย,จัดการ

German-Thai: Longdo Dictionary
legen|legte etw., hat etw. gelegt| จัดวางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง(ให้อยู่ในแนวนอน)
willkürlich(adj) ตามอำเภอใจ, ซึ่งไม่มีแบบแผน,โดยการสุ่ม เช่น willkürlich anordnen จัดการหรือจัดวางอย่างไม่มีแบบแผน, See also: A. unwillkürlich,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top