ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

settlement

S EH1 T AH0 L M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -settlement-, *settlement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
settlement(n) การจัดการ, See also: การแก้ปัญหา } การทำข้อตกลง, ข้อตกลง, Syn. arrangement, contract, covenant
settlement(n) การชำระหนี้
settlement(n) การมอบทรัพย์สิน, See also: ทรัพย์สิน, Syn. remuneration, reimbursement
settlement(n) การก่อตั้ง, Syn. principality, establishment, foundation
settlement(n) ชุมชน, See also: ถิ่นฐาน, การตั้งถิ่นฐาน, การตั้งรกราก, Syn. village, town

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
settlement(เซท'เทิลเมินทฺ) n. การจัดการ, การแก้ปัญหา, การชำระหนี้, การชำระบัญชี, การตั้งถิ่นฐาน, การตั้งรกราก, การตั้งหลักฐาน, การตั้งกิจการ, นิคม, อาณานิคม, ชุมชน, การมอบทรัพย์สิน, ทรัพย์สิน, กองทุน, ถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย, การค่อย ๆ จมลง

English-Thai: Nontri Dictionary
settlement(n) การจัดการ, การตกลงกัน, ถิ่นฐาน, การชำระเงิน, กองทุน, ทรัพย์สิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
settlementการตั้งถิ่นฐาน, นิคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
settlement๑. การตกลง๒. การเลื่อนข้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
settlement๑. ข้อตกลง (ก. แพ่ง)๒. นิคม, การตั้งถิ่นฐาน (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settlement๑. การตั้งถิ่นฐาน, นิคม๒. การระงับข้อพิพาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
settlement of actionข้อตกลงระงับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settlement of an estateข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Settlement of Claims Abroadการตกลงค่าสินไหมทดแทนในต่างประเทศ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
settlement of issuesการชี้สองสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settlement option๑. สิทธิเลือกวิธีชดใช้๒. สิทธิเลือกวิธีรับเงินเอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
settlement statementรายละเอียดของข้อตกลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Settlementการตั้งถิ่นฐาน, Example: การตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่ม หรือการตั้งถิ่นฐานอย่างกระจัดกระจาย [สิ่งแวดล้อม]
settlement allowancesettlement allowance, การทรุดตัวที่ยอมได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Settlement policyนโยบายการตั้งถิ่นฐาน [เศรษฐศาสตร์]
settlement shrinkagesettlement shrinkage, การหดจากการแข็งตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We trust you found the settlement satisfactory.เราไว้ใจว่าคุณจะหาพบ การจัดการได้รับความพอใจหรือไม่ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
As he can't get to the settlement every day for school, a crying shame, nothing we can do about it, เพราะเขาไม่สามารถ ไปโรงเรียนทุกวันได้ น่าเสียดาย เราทำอะไรไม่ได้ เกียวกับเรื่องนี้ The Education of Little Tree (1997)
I come through the settlement and I seen Smokehouse, Turner, you know, police.ฉันเข้ามาในเมือง และเจอคุณ สโม้คเฮ้าส์ เทอเนอร์, รู้ไหม, ตำรวจน่ะ The Education of Little Tree (1997)
I've seen people at the settlement walking around like you or me, but they're as good as dead, 'cause they spent their lives in meanness and greed.ย่าเคยเห็นคนในเมือง เดินไปเดินมาเหมือนกับย่าและหลานนี่แหละ แต่พวกเขาอยู่ก็เหมือนตาย เพราะว่าพวกเขาใช่ชีวิต ด้วยความใจแคบ และริษยา The Education of Little Tree (1997)
Everybody knows they have a settlement on the other side.ทุกคนรู้ดีว่าพวกเขาต้องไปอีกฟากนึง Ice Age (2002)
There was China, the Soviet Union, the peace settlement in Vietnam.เช่นเรื่องจีน สหภาพโซเวียต การสร้างสันติภาพในเวียดนาม Frost/Nixon (2008)
Well, mention that name to your boss, and whatever settlement figure he's authorized, tell him to triple it.ปู่ แม่แน่ใจว่าพ่อของแม่จะไม่ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Kendrick started talking settlement as soon as I mentioned Dave Pell.เคนดริคยอมคุยเรื่องชำระหนี้ ทันทีที่ฉันเอ่ยถึงเดฟ เพล Look What He Dug Up This Time (2009)
The settlement is going to be tens of millions, right?การทำข้อตกลงนี้จะมีค่ากว่าสิบล้านใช่ไหม Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
I was tasked by the judge to encourage a settlement here, so let's get to it.ผมได้รับคำสั่งจากผู้พิพากษาให้มาเจรจายอมความ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Senator Chuchi, you're given the authority to negotiate a peaceful settlement between the sovereign planet of Pantora and the Talz.วุฒิสมาชิกชูจิ ท่านได้รับมอบอำนาจ ในการเจรจาการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ระหว่างดาวเคราะห์ของประมุขแห่งแพนทอร่ากับพวกทาลซ์ Trespass (2009)
I hope you know you're in violation of International Settlement laws.คุณคงรู้นะว่ากำลังละเมิด สนธิสัญญาระหว่างประเทศ Shanghai (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
settlementA part of the country was at one time a French settlement.
settlementMay we ask you to remit in full settlement at your earliest convenience?
settlementSome scholars ascribe the settlement of America to social unrest in Western Europe.
settlementThe settlement is a matter of time.
settlementThe struggle ended in a satisfactory settlement.
settlementThe superpowers negotiated in earnest for the settlement of the intense conflict.
settlementThe two countries came to a political settlement over this dispute.
settlementThe two countries will negotiate a settlement to the crisis.
settlementThey established settlements in Africa.
settlementWage settlements in Japan this year were moderate.
settlementWe believe, however, that over a period of time, we will be able to make remittance in full settlement.
settlementWe expect an early settlement of the affair.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาง(n) village, See also: settlement, Example: แต่ก่อนต้องพายเรือจากบางหนึ่งไปบางหนึ่ง ใช้เวลาเป็นวันเลยทีเดียว, Thai Definition: ตำบลบ้านที่อยู่หรือเคยอยู่ริมบางหรือในบริเวณที่เคยเป็นบางมาก่อน
ทางแก้ไข(n) settlement, See also: solution, Syn. ทางออก, ทางแก้, Example: ทางแก้ไขเรื่องการจราจรติดขัดทางหนึ่งก็คือ โดยสารรถคันเดียวกัน เมื่อจะเดินทางไปทางเดียวกัน, Count Unit: ทาง
นิคมที่ดิน(n) settlement, See also: colony, Example: บ้านของเขาตั้งอยู่ในบริเวณนิคมที่ดินของทางจังหวัด, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ประชากรอพยพครอบครัวเข้าไปตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพและอยู่อาศัยอย่างเป็นระเบียบ โดยมีการวางแผนเพื่อพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวิชาชีพ รวมทั้งบริการสาธารณูปโภคต่างๆ ไว้ล่วงหน้า
การชำระหนี้(n) settlement, See also: disbursement, repayment, paying back, reimbursement, Example: ธนาคารได้ผ่อนผันการชำระหนี้แก่ครอบครัวของเขา
บาง(n) settlement, See also: village, Example: สมัยก่อนหากต้องพายเรือจากบางหนึ่งไปบางหนึ่ง ใช้เวลาเป็นวันเลยทีเดียว, Thai Definition: ตำบลบ้านที่อยู่หรือเคยอยู่ริมบางหรือในบริเวณที่เคยเป็นบางมาก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การชำระหนี้[kān chamra nī] (n, exp) EN: settlement
การตั้งถิ่นฐาน[kān tang thinthān] (n, exp) EN: habitation ; domicile ; establishment ; settlement ; residence
การทำความตกลง[kān tham khwām toklong] (n, exp) EN: settlement
การทำความตกลงนอกศาล[kān tham khwām toklong nøk sān] (n, exp) EN: out-of-court settlement
นิคม[nikhom] (n) EN: settlement ; colony ; village  FR: colonie [ f ] ; implantation [ f ]
นิคมอุตสาหกรรม[nikhom-utsāhakam] (n) EN: industrial estate ; industrial district ; industrial settlement  FR: parc industriel [ m ]
สินเดิม[sindoēm] (v) EN: property acquired before marriage ; bride's portion ; groom's portion ; dower ; dowry ; dot ; marriage settlement  FR: biens propres [ mpl ] ; dot [ f ]
ทางแก้ไข[thāng kaēkhai] (n, exp) EN: settlement ; solution
ตกลง[toklong] (v) EN: agree ; accord ; come to terms ; concur ; consent ; come to a settlement ; accept  FR: être d'accord
ยอมความ[yømkhwām] (v) EN: make a settlement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SETTLEMENT S EH1 T AH0 L M AH0 N T
SETTLEMENTS S EH1 T AH0 L M AH0 N T S
SETTLEMENT'S S EH1 T AH0 L M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
settlement (n) sˈɛtlmənt (s e1 t l m @ n t)
settlements (n) sˈɛtlmənts (s e1 t l m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
定居点[dìng jū diǎn, ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩ ㄉㄧㄢˇ, / ] settlement #26,038 [Add to Longdo]
租界[zū jiè, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ, ] settlement; international settlement in many Chinese cities established under unequal treaties from 1860 #32,106 [Add to Longdo]
聚落[jù luò, ㄐㄩˋ ㄌㄨㄛˋ, ] settlement; dwelling place; town; village [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abmachung { f }; Vereinbarung { f }; Vergleich { m }; Einigung { f } | gütliche Einigungsettlement | amicable settlement [Add to Longdo]
Schadensregulierung { f }settlement of damages [Add to Longdo]
Siedlung { f }; Niederlassung { f } | Siedlungen { pl }settlement | settlements [Add to Longdo]
Siedlungsplatz { m }; Siedlungsstelle { f }settlement site [Add to Longdo]
Vergleich { m } [ jur. ] | außergerichtlicher Vergleich | einen gütlichen Vergleich schließen | einen außergerichtlichen Vergleich schließensettlement | settlement out of court | to reach an amicable settlement | to settle out of court [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解決[かいけつ, kaiketsu] (n, vs) settlement; solution; resolution; (P) #1,716 [Add to Longdo]
確定[かくてい, kakutei] (n, vs) (1) decision; settlement; (2) { math } definition; (P) #3,250 [Add to Longdo]
決算[けっさん, kessan] (n, adj-no) balance sheet; settlement of accounts; reporting (of accounts); (P) #3,559 [Add to Longdo]
集落(P);聚落[しゅうらく(P);じゅらく(聚落), shuuraku (P); juraku ( shuuraku )] (n) village; community; settlement; town; colony (animals, etc.); (P) #3,591 [Add to Longdo]
確立[かくりつ, kakuritsu] (n) (1) establishment; settlement; (vs) (2) to establish; to settle; (P) #4,040 [Add to Longdo]
決まり(P);決り;極まり;極り[きまり, kimari] (n, adj-no) (1) rule; regulation; (2) settlement; conclusion; end; agreement; arrangement; (3) (See 御決まり) habit; custom; habitual way; (4) (usu. as 決まりが悪い, etc.) (See 決まりが悪い) countenance in front of another person; face; (5) (arch) love relationship between a customer and a prostitute; (P) #4,989 [Add to Longdo]
和解[わかい(P);わげ, wakai (P); wage] (n, vs, adj-no) (1) reconciliation; settlement; accommodation; compromise; mediation; rapprochement; (2) (わかい only) (legal) settlement; (3) (arch) translation of a foreign language into Japanese; (P) #7,237 [Add to Longdo]
決着(P);結着[けっちゃく, kecchaku] (n, vs) conclusion; decision; end; settlement; (P) #7,986 [Add to Longdo]
入植[にゅうしょく, nyuushoku] (n, vs) settlement; immigration; (P) #9,872 [Add to Longdo]
決済[けっさい, kessai] (n, vs) settlement; payment of account; (P) #10,765 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Settlement \Set"tle*ment\, n.
   1. The act of setting, or the state of being settled.
    Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) Establishment in life, in business, condition, etc.;
      ordination or installation as pastor.
      [1913 Webster]
 
         Every man living has a design in his head upon
         wealth power, or settlement in the world.
                          --L'Estrange.
      [1913 Webster]
    (b) The act of peopling, or state of being peopled; act of
      planting, as a colony; colonization; occupation by
      settlers; as, the settlement of a new country.
      [1913 Webster]
    (c) The act or process of adjusting or determining;
      composure of doubts or differences; pacification;
      liquidation of accounts; arrangement; adjustment; as,
      settlement of a controversy, of accounts, etc.
      [1913 Webster]
    (d) Bestowal, or giving possession, under legal sanction;
      the act of giving or conferring anything in a formal
      and permanent manner.
      [1913 Webster]
 
         My flocks, my fields, my woods, my pastures
         take,
         With settlement as good as law can make.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
    (e) (Law) A disposition of property for the benefit of
      some person or persons, usually through the medium of
      trustees, and for the benefit of a wife, children, or
      other relatives; jointure granted to a wife, or the
      act of granting it.
      [1913 Webster]
 
   2. That which settles, or is settled, established, or fixed.
    Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) Matter that subsides; settlings; sediment; lees;
      dregs. [Obs.]
      [1913 Webster]
 
         Fuller's earth left a thick settlement.
                          --Mortimer.
      [1913 Webster]
    (b) A colony newly established; a place or region newly
      settled; as, settlement in the West.
      [1913 Webster]
    (c) That which is bestowed formally and permanently; the
      sum secured to a person; especially, a jointure made
      to a woman at her marriage; also, in the United
      States, a sum of money or other property formerly
      granted to a pastor in additional to his salary.
      [1913 Webster]
 
   3. (Arch.)
    (a) The gradual sinking of a building, whether by the
      yielding of the ground under the foundation, or by the
      compression of the joints or the material.
    (b) pl. Fractures or dislocations caused by settlement.
      [1913 Webster]
 
   4. (Law) A settled place of abode; residence; a right growing
    out of residence; legal residence or establishment of a
    person in a particular parish or town, which entitles him
    to maintenance if a pauper, and subjects the parish or
    town to his support. --Blackstone. Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   {Act of settlement} (Eng. Hist.), the statute of 12 and 13
    William III, by which the crown was limited to the present
    reigning house (the house of Hanover). --Blackstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 settlement
   n 1: a body of people who settle far from home but maintain ties
      with their homeland; inhabitants remain nationals of their
      home state but are not literally under the home state's
      system of government; "the American colony in Paris" [syn:
      {colony}, {settlement}]
   2: a community of people smaller than a town [syn: {village},
     {small town}, {settlement}]
   3: a conclusive resolution of a matter and disposition of it
   4: the act of colonizing; the establishment of colonies; "the
     British colonization of America" [syn: {colonization},
     {colonisation}, {settlement}]
   5: something settled or resolved; the outcome of decision
     making; "they finally reached a settlement with the union";
     "they never did achieve a final resolution of their
     differences"; "he needed to grieve before he could achieve a
     sense of closure" [syn: {settlement}, {resolution},
     {closure}]
   6: an area where a group of families live together
   7: termination of a business operation by using its assets to
     discharge its liabilities [syn: {liquidation}, {settlement}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top