ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

streit

S T R AY1 T   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -streit-, *streit*
CMU English Pronouncing Dictionary
STREIT    S T R AY1 T
STREITMATTER    S T R AY1 T M AH0 T ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Streit(n) |der, nur Sing.| การทะเลาะเบาะแว้ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streit {m}; Wortstreit {m}dispute [Add to Longdo]
Streit {m}; Zank {m}quarrel [Add to Longdo]
Streit {m}confliction [Add to Longdo]
Streit {m}moot [Add to Longdo]
Streit {m}wrangle [Add to Longdo]
Streit {m}fight [Add to Longdo]
Streit anfangen mitto start (pick) a quarrel with [Add to Longdo]
Streit {m}; Konflikt {m}aggro [Add to Longdo]
Streitaxt {f}battle ax; battle axe [Add to Longdo]
Streitbarkeit {f}disputability [Add to Longdo]
Streiterei {f}; Balgerei {f}scrap [Add to Longdo]
Streitereien {pl}rowing [Add to Longdo]
Streitfall {m}; Streitfrage {f}; Problem {n}issue [Add to Longdo]
Streitfall {m} (bei Verträgen)dispute [Add to Longdo]
Streitfallregelung {f}commercial settlement of a dispute [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
争点[そうてん, souten] Streitpunkt, strittiger_Punkt [Add to Longdo]
争議[そうぎ, sougi] Streit, Zwist [Add to Longdo]
係争[けいそう, keisou] Streit [Add to Longdo]
抗争[こうそう, kousou] Streit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Streit \Streit\, a. [See {Stretch}.]
   Drawn. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Pyrrhus with his streite sword.     --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Streit \Streit\, a.
   Close; narrow; strict. [Obs.] See {Strait}.
   [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Streit /ʃtrait/ 
  breeze; confliction; contention; contestation; dispute; fight; moot; quarrel; wrangle

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top