ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

settlings

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -settlings-, *settlings*, settling
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
settlings(n) ตะกอน, Syn. sediment
settle(vt) ตัดสินใจ, See also: แก้ปัญหา, Syn. decide, resolve
settle(vi) ตัดสิน, See also: แก้ปัญหา, Syn. decide, resolve
settle(vi) เข้ามาอาศัยอยู่, See also: ตั้งรกราก, Syn. locate, lodge, reside
settle(vt) ทำให้เข้ามาอาศัยอยู่, See also: ตั้งรกราก, Syn. locate, lodge, reside
settle(vi) จ่ายหนี้, See also: ชำระเงิน, ปิดบัญชี, Syn. pay, compensate
settle(vt) จ่ายหนี้, See also: ชำระเงิน, ปิดบัญชี, Syn. pay, compensate
settle(n) ม้ายาวที่มีพนักพิงและที่วางแขน
settler(n) ผู้จัดการ, See also: ผู้แก้ปัญหา, ผู้ตั้งรกราก, ผู้ตั้งถิ่นฐาน, ผู้ชำระหนี้, Syn. planter, homesteader, immigrant
resettle(vi) ไปตั้งรกรากใหม่, See also: อพยพไป, Syn. immigrate
unsettle(vt) ทำให้รู้สึกไม่มั่นคง, See also: ทำให้ไม่สบายใจจากการเปลี่ยนแปลง, Syn. disconcert, insecure
settle in(phrv) ทำให้คุ้นเคยกับที่อยู่หรืองานใหม่, Syn. settle down, shake down
settle in(phrv) ตั้งถิ่นฐาน, See also: ตั้งรกราก, อาศัยอยู่
settle on(phrv) เกาะ (แน่น) บน, See also: ลงจอดสนิท, เกาะติดบน, Syn. settle upon
settle up(phrv) จ่ายเงิน, See also: จ่าย, Syn. square up
unsettled(adj) ที่รู้สึกไม่มั่นคง, See also: ที่ไม่สบายใจจากการเปลี่ยนแปลง, Syn. unpredictable, unstable, Ant. stable
unsettled(adj) ไม่สงบ, Syn. excited, furious, Ant. calm, relaxed
settle for(phrv) ยอมรับ
settlement(n) การจัดการ, See also: การแก้ปัญหา } การทำข้อตกลง, ข้อตกลง, Syn. arrangement, contract, covenant
settlement(n) การชำระหนี้
settlement(n) การมอบทรัพย์สิน, See also: ทรัพย์สิน, Syn. remuneration, reimbursement
settlement(n) การก่อตั้ง, Syn. principality, establishment, foundation
settlement(n) ชุมชน, See also: ถิ่นฐาน, การตั้งถิ่นฐาน, การตั้งรกราก, Syn. village, town
settle down(phrv) นั่งหรือนอนอย่างสบาย (บนพื้นผิวนุ่มๆ)
settle upon(phrv) เกาะ (แน่น) บน, See also: ลงจอดสนิท, เกาะติดบน, Syn. settle on
settle with(phrv) มีเรื่องต้องสะสางหรือชำระกับ, See also: มีสิ่งที่ต้องทำให้เข้าใจหรือจบสิ้นกับ
resettlement(n) การไปตั้งรกรากใหม่, Syn. emigration
unsettlement(n) ความรู้สึกที่ไม่มั่นคง
settle down to(phrv) มุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่, See also: มุ่งไปที่, มุ่งมั่นเพื่อ, มุมานะกับ
industrial settlement(n) นิคมอุตสาหกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
settlings(เซท'ลิงซฺ) n., pl. ตะกอน
settle(เซท'เทิล) vt., vi. จัด, จัดการ, วาง, จ่ายเงิน, ชำระ, ปิดบัญชี, อพยพเข้า, ตั้งรกราก, ตั้งหลักฐาน, ทำให้สงบ, ทำให้มั่นคง, ทำให้ค่อย ๆ จมลง, ขจัดให้เสร็จสิ้น, ตัดสินใจ, จัดการ, ตกลง, พัก, นอนก้น -Phr. (settle down ตั้งรกราก, ตั้งถิ่นฐาน, สงบใจ เงียบสงบ มีจิตมุ่งมั่น)
settlement(เซท'เทิลเมินทฺ) n. การจัดการ, การแก้ปัญหา, การชำระหนี้, การชำระบัญชี, การตั้งถิ่นฐาน, การตั้งรกราก, การตั้งหลักฐาน, การตั้งกิจการ, นิคม, อาณานิคม, ชุมชน, การมอบทรัพย์สิน, ทรัพย์สิน, กองทุน, ถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย, การค่อย ๆ จมลง
settler(เซท'เลอะ) n. ผู้จัดการ, ผู้แก้ปัญหา, ผู้ตั้งรกราก, ผู้ตั้งถิ่นฐาน, ผู้ชำระหนี้, เครื่องกรอง, ลักษณะเด็ดขาด, ลักษณะชี้ขาด
settlor(เซท'เลอะ) n. ผู้มอบทรัพย์สิน
unsettle(อันเซท'เทิล) vt. ทำให้ไม่มั่นคง, เปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่, ทำให้เปลี่ยนแปลง, ทำให้อ่อนแอ. vi. กลายเป็นไม่มั่นคง, กลายเป็นไม่มีระเบียบ., See also: unsettlement n., Syn. upset
unsettled(อันเซท'เทิลดฺ) adj. ไม่เป็นหลักแหล่ง, ไม่อยู่กับ, ไม่มั่นคง, ไม่เป็นระเบียบ, ไม่ได้ชำระสะสาง, หลักลอย, ไม่มีผู้คนอยู่อาศัย, ไม่ตัดสินใจแน่นอน, ผันแปร., See also: unsettledness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
settle(vi) ตั้งถิ่นฐาน, ตั้งรกราก, พักผ่อน, ตั้งครรภ์
settle(vt) ชำระเงิน, วาง, จัดการ, ระงับ, ขจัด, ตกลงกัน
settlement(n) การจัดการ, การตกลงกัน, ถิ่นฐาน, การชำระเงิน, กองทุน, ทรัพย์สิน
settler(n) ผู้ตั้งถิ่นฐาน, ผู้จัดการ, ผู้ชำระเงิน
unsettled(adj) ยังไม่เรียบร้อย, ยังไม่ตกลง, ยุ่งเหยิง, หลักลอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peaceful settlement; pacific settlementการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pacific settlement; peaceful settlementการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
post nuptial settlementข้อตกลงหลังสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settlementการตั้งถิ่นฐาน, นิคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
settlement๑. การตกลง๒. การเลื่อนข้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
settlement๑. ข้อตกลง (ก. แพ่ง)๒. นิคม, การตั้งถิ่นฐาน (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settlement of actionข้อตกลงระงับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settlement of an estateข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Settlement of Claims Abroadการตกลงค่าสินไหมทดแทนในต่างประเทศ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
settlement of issuesการชี้สองสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settlement option๑. สิทธิเลือกวิธีชดใช้๒. สิทธิเลือกวิธีรับเงินเอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
settlement statementรายละเอียดของข้อตกลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settlement, comprehensiveการระงับข้อพิพาทแบบเบ็ดเสร็จ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
settleตั้งถิ่นฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
settle๑. ชำระสะสาง๒. ระงับ, เปรียบเทียบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settleเก้าอี้ยาวพนักสูง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settle a disputeระงับข้อพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settle the affairsชำระสะสางการงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settle the caseเปรียบเทียบคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settled accountบัญชีที่ชำระสะสางแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settlement๑. การตั้งถิ่นฐาน, นิคม๒. การระงับข้อพิพาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
settlement, pacific; settlement, peacefulการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
settlement, peaceful; settlement, pacificการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
settling agentตัวแทนตกลงค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
out-of-court settlementการทำความตกลงนอกศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marriage settlementข้อตกลงก่อนสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crystal sedimentation; crystal settlingการตกจมของผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
comprehensive settlementการระงับข้อพิพาทแบบเบ็ดเสร็จ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
crystal settling; crystal sedimentationการตกจมของผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dispersed settlementการตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
day of settlement of issuesวันชี้สองสถาน (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grouped settlementการตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่มก้อน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
family settlementข้อตกลงแบ่งทรัพย์สิน (ระหว่างบุคคลในครอบครัวหรือระหว่างทายาท) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dispute settlementการระงับข้อพิพาพ [เศรษฐศาสตร์]
Settlement policyนโยบายการตั้งถิ่นฐาน [เศรษฐศาสตร์]
Clearing and settlementการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์, Example: กระบวนการที่บริษัทสมาชิกผู้ซื้อชำระราคาหลักทรัพย์และรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และบริษัทสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งต้องกระทำในวันทำการที่ 3 ภายหลังวันตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวกระทำกันโดยใช้ยอดสุทธิซื้อและยอดสุทธิขายของแต่ละบริษัทสมาชิก [ตลาดทุน]
Net settlementการชำระค่าซื้อขายแบบยอดสุทธิ, Example: การชำระราคาหลักทรัพย์ในลักษณะที่บริษัทหลักทรัพย์นำค่าซื้อและค่าขายหลักทรัพย์ตัวเดียวกันในวันเดียวกันของผู้ลงทุนรายเดียวกันมาหักลบกันเพื่อหายอดสุทธิ และเมื่อถึงวันที่ 3 ซึ่งเป็นวันชำระบัญชีซื้อขายหุ้น ผู้ลงทุนก็เพียงแต่ชำระเงินส่วนต่างที่มูลค่าซื้อมากกว่ามูลค่าขายเท่านั้น หากมูลค่าขายมากกว่ามูลค่าซื้อผู้ลงทุนก็ได้รับเงินในส่วนต่างสุทธิดังกล่าวจากบริษัทหลักทรัพย์ การชำระค่าซื้อขายแบบยอดสุทธิช่วยให้ผู้ลงทุนไม่ต้องชำระเงินเต็มจำนวนยอดที่ซื้อทุกครั้ง ทำให้ผู้ลงทุนมีสภาพคล่องมากขึ้น [ตลาดทุน]
Collective settlementsนิคมรวม [TU Subject Heading]
Human settlementsการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ [TU Subject Heading]
Land settlementการตั้งถิ่นฐาน [TU Subject Heading]
Land settlement patternsแบบแผนการตั้งถิ่นฐาน [TU Subject Heading]
Pacific settlement of international disputesการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี [TU Subject Heading]
Settlementการตั้งถิ่นฐาน, Example: การตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่ม หรือการตั้งถิ่นฐานอย่างกระจัดกระจาย [สิ่งแวดล้อม]
Settling Solidsของแข็งจมตัว, Example: ของแข็งซึ่งตกตะกอนอยู่ในถังตกตะกอน, ดู settleable solids [สิ่งแวดล้อม]
Settleable Solidsของแข็งจมตัวได้, Example: สารที่อยู่ในน้ำเสียซึ่งจะจมตัวลงในช่วงเวลา ที่กำหนด เช่น ในช่วงเวลา1ชั่วโมง ในการทดสอบโดยใช้กรวยอิมฮอฟฟ์ หมายถึงปริมาณของสารที่ตกตะกอน อยู่ที่ก้นกรวยภายในเวลา 1 ชั่วโมง [สิ่งแวดล้อม]
Primary Settling Tankถังตกตะกอนขั้นต้น, Example: ถังตกตะกอนถังแรกสำหรับแยกเอาสิ่งสกปรกที่ สามารถตกตะกอนได้ ออกไปจากน้ำเสีย ก่อนผ่านเข้าไปในกระบวนการบำบัดขั้นสอง [สิ่งแวดล้อม]
Nonsettleable Matterสารไม่จมตัว, Example: สารแขวนลอยซึ่งไม่ตกตะกอน และไม่ลอยขึ้นสู่พื้นผิวน้ำภายใน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง [สิ่งแวดล้อม]
dispute settlementการระงับข้อพิพาท [การทูต]
Judicial Settlementการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐโดยศาลตุลาการ ก่อนที่จะเกิดองค์การสหประชาชาติ รัฐทั้งหลายที่มีกรณีพิพาทระหว่างประเทศจะฟ้องร้องต่อศาลระวห่างประเทศแห่ง หนึ่ง มีชื่อว่าศาลประจำยุติธรรมระหว่าประเทศ (Permanent Court of International Justice) ซึ่งองค์การสันนิบาตชาติ (League of Nations) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1920 ได้ประชุมกันเป็นครั้งแรก ณ กรุงเฮก เมื่อวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1922 หลังจากนั้นเป็นเวลา 23 ปี ผู้พิพากษาของศาลก็ได้ลาออกในปีค.ศ. 1946 และสันนิบาตชาติได้ยุบศาลนี้ในปีเดียวกันเมื่อมีการสถาปนาองค์การสหประชา ชาติขึ้น ได้มีการจัดตั้งศาลระหว่างประเทศขึ้นใหม่ เรียกว่า ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice) ตามกฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรนี้ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 92 ว่า ?ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจักเป็นองค์กรทางตุลาการอันสำคัญของสหประชาชาติ ศาลจักดำเนินหน้าที่ตามธรรมนูญผนวกท้าย ซึ่งยึดถือธรรมนูญของศาลประจำยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นมูลฐาน และซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับกฎบัตรฉบับปัจจุบัน?ศาลยุติธรรมระหว่าง ประเทศนี้ ประชุมกันเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1946 [การทูต]
pacific settlement of disputesการระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธี [การทูต]
Pacific Settlement of International Disputesหมายถึง การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี คงจะจำกันได้ว่า ในตอนเสร็จสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศในโลกฝ่ายเสรีซึ่งเป็นผู้ชนะ ต่างมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะหาทางมิให้เกิดสงครามขึ้นอีกในโลก จึงตกลงร่วมกันก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ (Charter of the United Nations)ดังนั้น ข้อ 2 ของกฎบัตรสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกมีพันธกรณีที่จะต้องหาทางระ งังกรณีพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี และข้อ 33 ของกฎบัตรก็ได้บัญญัติไว้ว่า ?1. ผู้เป็นคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในกรณีพิพาทใด ๆ ซึ่งหากดำเนินอยู่ต่อไป น่าจะเป็นอันตรายแก่การธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ก่อนอื่นจักต้องแสวงหาการแก้ไขโดยการเจรจา ไต่สวน ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม อนุญาโตตุลาการ การระงับโดยทางศาล การหันเข้าอาศัยทบวงการตัวแทน การตกลงส่วนภูมิภาค หรือสันติวิธีประการอื่นใดที่คู่กรณีจะพึงเลือก 2. เมื่อเห็นว่าจำเป็น คณะมนตรีความมั่นคงจักเรียกร้องให้คู่พิพาทระงับกรณีพิพาทของตนโดยวิธีเช่น ว่านั้น? [การทูต]
United Nations Centre for Human Settlements หรือ HABITATศูนย์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (Commission on Human Settlements) ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานกิจกรรมการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ของสหประชา ชาติที่เน้นในเรื่องที่พักพิง (shelter) และบริการทางสังคม การจัดการเมือง สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน และการประเมิน ติดตามข่าวสารข้อมูลทางด้านการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ [การทูต]
unsettled disputeข้อพิพาทที่ยังไม่ระงับ [การทูต]
settlement allowancesettlement allowance, การทรุดตัวที่ยอมได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
settlement shrinkagesettlement shrinkage, การหดจากการแข็งตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bank for International Settlements(org) ธนาคารเพื่อการชำระบัญชีระหว่างประเทศ
settle(vt) ตกลงกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That settles it!ที่ตกลงมัน! Pinocchio (1940)
Okay, that settles it.เอาล่ะว่ามันชำระได้ Pinocchio (1940)
Well, now that's settled. You may pour me out some coffee.งั้นเป็นอันว่าตกลงล่ะนะ คุณช่วยรินกาแฟให้ผมหน่อยสิ Rebecca (1940)
- I'm trying to settle something here.- I'm trying to settle something here. 12 Angry Men (1957)
Let everything settle down a little bit.Let everything settle down a little bit. The Ugly American (1963)
Why don't we just settle down and found a colony?ทําไมเราไม่ปักหลัก เเล้วตั้งอาณานิคมกัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
I want you to talk to this movie big shot and settle this business for Johnny.ฉันต้องการให้คุณพูดคุยกับหนังเรื่องนี้พี่ใหญ่และชำระธุรกิจนี้จอห์นนี่ The Godfather (1972)
We're thinking of giving up our interests in the olive oil business and settling here.We're thinking of giving up our interests in the olive oil business and settling here. The Godfather (1972)
Today I settle all family business, so don't tell me you're innocent, Carlo.Today I settle all family business, so don't tell me you're innocent, Carlo. The Godfather (1972)
All right, we'll settle it like men.งั้นมาสู้กันแบบลูกผู้ชาย Blazing Saddles (1974)
If your papers are in order, you can settle down there.ถ้าเอกสารของเธอพร้อม เธอไปอยู่ที่นั่นก็ได้ The Little Prince (1974)
After she settled down here, she became the subject of a lot of gossip.หลังจากที่นางปักหลักอยู่ที่นี่, เรื่องของนาง ก็ถูกนินทาว่าร้ายมากมาย. Suspiria (1977)
Goose, settle down, boy.กูส ปักหลักเด็ก Mad Max (1979)
-...to ride in no lousy school bus! -Okay, settle down!ให้ฉันเสี่ยงขึ้นรถนี่หรอก โอเค เย็นไว้ก่อน The Road Warrior (1981)
The Hebrews put the broken pieces in the Ark. When they settled in Canaan, พวกฮิบรู นำเอาหินที่แตกละเอียดใส่ในหีบ ตอนที่พวกเขาตั้งรกรากที่คานนาน, Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Why haven't you settled down and had nine kids like Sallah?ทำไมคุณไม่ตั้งครอบครัว และมีลูกสัก 9 คน เหมือนซัลล่าห์? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
We trust you found the settlement satisfactory.เราไว้ใจว่าคุณจะหาพบ การจัดการได้รับความพอใจหรือไม่ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I thought we'd settled that.ผมคิดว่าเราจัดการไว้ก่อนแล้ว. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Now that this is settled, I'd thought seriously of going back to India.ก็ถ้าตกลงกันได้แล้ว ผมว่าจะกลับอินเดีย Gandhi (1982)
Mother, I don't want to settle down.ท่านแม่เพคะ.. ลูกไม่อยากต้องตกต่ำเช่นนั้น. Mannequin (1987)
I'd like to see you settled down.ฉันอยากเห็นเธอมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะ A Short Film About Love (1988)
All the same, I'd have liked... to see you settled... loving someone.เหมือนกันหมด, แม่น่ะอยาก... ที่จะเห็นลูกลงหลักปักฐาน... รักใครสักคน. Cinema Paradiso (1988)
I'd like to settle down and get serious for a moment.ฟังให้ดีนะครับ เพราะผมอยากแนะนำคนๆ นึง... Punchline (1988)
Have you settled into the new house?ลูกๆย้ายเข้าไปในบ้านใหม่แล้วเหรอ My Neighbor Totoro (1988)
Settling in Chicago, he learned to live and die ... with the White Sox.เขาปักหลักที่ชิคาโก้ ที่ๆ เขาได้เรียนรู้ถึง... การรักทีมไวท์ ซ็อกส์ อย่างเอาเป็นเอาตาย Field of Dreams (1989)
Let's settle this thing now.ฟังนะ เราต้องตกลงกันเดี๋ยวนี้ Field of Dreams (1989)
We're taking over Barley's resettlement and his pension, Ned.เรากำลังพาไปตั้งถิ่นฐานใหม่ข้าวบาร์เลย์และเงินบำนาญของเขาเน็ด The Russia House (1990)
He's settling down now. He's married.เป็นฝั่งเป็นฝา เขาแต่งงานแล้ว Goodfellas (1990)
But get yourself a girl so you could settle down.หาเมียจริงๆสักคน ที่แกจะแต่งงานด้วยได้ Goodfellas (1990)
Settle down.แต่งงาน Goodfellas (1990)
Then we will settle this like men.เราจะมาจบเรื่องนี้กัน อย่างลูกผู้ชาย Mannequin: On the Move (1991)
Well, now, that's nice. All settled, then. Now, Jasmine, getting back to this suitor business, เอาละๆ ทุกอย่างเรียบร้อย แล้ว จัสมิน มาเข้าเรื่อง คู่หมั้นต่อดีกว่า Aladdin (1992)
The ancestors said... if the matter is not settled immediately, they will begin... the cycle of destruction!บรรพบุรุษบอกว่าถ้ายังไม่มีการแก้ไขเดี๋ยวนี้ พวกเขาจะเริ่มวงจรแห่งการทำลายล้าง The Joy Luck Club (1993)
- Yeah, well, we both thought it was time to settle all the property stuff.ที่จะมาตกลงกันเรื่องทรัพย์สินกันแล้ว The Joy Luck Club (1993)
My mother's ghost will return... in three days to settle scores.ผีแม่ของฉันจะกลับมาภายในสามวัน เพื่อสะสางเรื่องที่ค้างคาไว้ The Joy Luck Club (1993)
Yes, a bit less. They settled....อย่างถาวร Schindler's List (1993)
I violated the "Race and Resettlement Act."แต่คงไม่มีใครรู้ว่าผมทำอะไร Schindler's List (1993)
Settled the lush oasis, and were lost to the world for the next 1, 000 years.ตั้งถิ่นฐานอยู่ในโอเอซิส และสาบสูญไปจากโลกใน 1, 000ปี ต่อมา Rapa Nui (1994)
Then it's settled. I've been thinking, Tupa...ดีละงั้นตกลงอย่างนั้นข้าคิดดูแล้วทูป้า Rapa Nui (1994)
Let's settle down and...เงียบๆ กันหน่อยแล้ว Don Juan DeMarco (1994)
Miss Styles, if that's what you saw, then... yeah, I guess it would be a little... unsettling.คุณสไตล์ส ถ้าคุณคิดว่าที่เห็นนั่นมัน... ใช่ ผมว่ามันคงจะชวนประสาทเสีย In the Mouth of Madness (1994)
Settle our bet.เพื่อจบการพนัน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Thus the mound had settled back into a hill.ดังนั้นภูเขาจึงกลายเป็นเนินเช่นเดิม The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Tell me that, I'll settle for it.ถ้าอย่างนั้นฉันยอมรับไหว Heat (1995)
Hard work, determination, a cheerful outlook... attributes that have exemplified the Brantford spirit... since our forefathers first settled this town.งานหนัก มุ่งมั่น อนาคตที่สดใส ถือว่าเป็นการแสดง สปิริตของแบรนท์ฟอร์ด สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรา ตั้งรกรากที่เมืองนี้ Jumanji (1995)
Everybody settle down. Now, kids. Everybody-ทุกๆคนนั่งตามสบายนะจ่ะ ตอนนี้ ทุกคน- Toy Story (1995)
Come away from the window, dear. When I have settled my business affairs.ออกมาจากตรงหน้าต่างที่รัก เมื่อผมจัดการธุระนี่ให้เรียบร้อยก่อน Episode #1.5 (1995)
"There will be some little money, even when all his debts are discharged, to settle on my niece.""เขายังมีเงินอยู่จำนวนนึงและหนี้ทั้งหมดของเขา ได้รับการชำระแล้วเพื่อตั้งตัวอยู่กับหลานของฉัน" Episode #1.5 (1995)
"Send back your answer as soon as you can, with the explicit financial settlement. Yours," etc..."ส่งคำตอบกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่นายจะทำได้ พร้อมกับทรัพย์สินทางการเงินที่ชัดเจน ขอแสดง..." Episode #1.5 (1995)
Our plans are not yet firmly settled, but I hope, I hope we shall stay some weeks.แผนของเรายังไม่ได้กำหนดแน่นอนครับ แต่ผมหวังว่าพวกเราจะอยู่ซักหลายสัปดาห์ Episode #1.6 (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
settlDavid has never had a settled career; he has always lived by his wits.
settlShe's married and settled down now.
settlShow one's competence in settling the case.
settlThe settlers embraced the Christian religion.
settlI hope to earn a respectable income by the time I settle down.
settlMay we ask you to remit in full settlement at your earliest convenience?
settlThey settled in Japan.
settlThe settlers learned that the land in the valley was fertile.
settlLet's try to settle our differences once and for all.
settlThe problem is not settled yet.
settlOur top priority is to settle this dispute once and for all, so we are ready to meet them halfway.
settlWe shouldn't leave the matter unsettled.
settlWe need to settle the serious matter at once.
settlThey are planning to settle Missouri.
settlHer eyes settled on the dress.
settlIn marriage, settling down benefits men more than women.
settlI considered the problem as settled.
settlWe moved into this house last month. We will settle down soon.
settlA freezing beggar was brought into the hospital for treatment; he did not have a red cent with which to settle the bill.
settlThe superpowers negotiated in earnest for the settlement of the intense conflict.
settlWe succeeded in settling the dispute.
settlThey decided to settle down in Virginia that year.
settlEventually I'd like to settle down and have a family, but not yet.
settlLet us settle the matter without a third party.
settlMaybe I will settle down with a woman.
settlThey settled in the country.
settlThey settled in Canada.
settlSomehow I cannot settle down to work.
settlThe settlers subsisted on bread and water.
settlHis job had already been settled when he left school.
settlA part of the country was at one time a French settlement.
settlThese countries settled the dispute among themselves.
settlThe matter was settled in his absence.
settlSusie could not settle her fears.
settlShould you have settled the account since this mail was written, please ignore our reminder.
settlInternational disputes must be settled peacefully.
settlSettle the argument soon.
settlHe settled his property on his sons.
settlHave you got settled into your new house yet?
settlPlease settle this account by October 28, 1998.
settlHe could not settle down to sleep.
settlAmericans appear unsettled and uncontrolled to Japanese.
settlWe moved into this house last month, but we still haven't settled down.
settlHe settled his account with the bank.
settlOur top priority is to settle the dispute once and for all.
settlIt then became necessary to settle the best route for the line to follow; and that was determined, in the first place, by the shape of the land it had to cross.
settlMusic has settled her nerves.
settlWage settlements in Japan this year were moderate.
settlPlease phone me when you have settled down.
settlCough syrup. If I don't drink a mouthful before going on stage I can't settle down!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาง(n) village, See also: settlement, Example: แต่ก่อนต้องพายเรือจากบางหนึ่งไปบางหนึ่ง ใช้เวลาเป็นวันเลยทีเดียว, Thai Definition: ตำบลบ้านที่อยู่หรือเคยอยู่ริมบางหรือในบริเวณที่เคยเป็นบางมาก่อน
สมยอม(v) mutually consent, See also: connive, make a secret settlement, Ant. บังคับ, บีบบังคับ, Example: คณะกรรมการกำลังปรับปรุงแก้ไขระเบียบ และเพิ่มโทษเอกชนผู้ฮั้วประมูลหรือสมยอมราคา, Thai Definition: ยอมตกลงด้วย
สร้างถิ่นฐาน(v) settle down, Ant. ละทิ้งถิ่นฐาน, Example: ชาวกระเหรี่ยงเป็นจำนวนมากได้เข้ามาสร้างถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
อยู่กับที่(v) fix, See also: be immovable, settle, be rigid, Syn. คงที่, Example: ประชาชนที่จะเดินทางไปชลบุรีได้รับความเดือดร้อนเพราะต้องติดแหง็กอยู่กับที่ไปการพัฒนาบ้านเมืองจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้
อยู่อาศัย(v) live, See also: settle, inhabit, Syn. พักอาศัย, อาศัย, Example: รัฐบาลจัดที่ดินป่าสงวนที่เสื่อมโทรมให้ราษฎรได้เข้าอยู่อาศัยในรูปหมู่บ้านป่าไม้เพื่อให้มีที่ทำกินและได้แรงงานปลูกป่าขึ้น
อาศัย(v) settle, See also: reside, dwell, Syn. พักพิง, อยู่, พักอาศัย, Example: ชาวพื้นเมืองพวกอบอริจินได้อพยพเข้ามาอาศัยในออสเตรเลียเป็นเวลานับหมื่นๆปีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์, Notes: (สันสกฤต)
บรรจุตำแหน่ง(v) fill the post, See also: put in a position, assign someone to a post, settle someone in a place, Example: ท่านรัฐมนตรีหาผู้ที่เหมาะสมบรรจุตำแหน่งนี้ยังไม่ได้, Thai Definition: ให้เข้ารับตำแหน่ง
ตั้งถิ่นฐาน(v) settle down, See also: have one's home, have one's domicile, take up residence, make one's home, Syn. ตั้งรกราก, ตั้งหลักแหล่ง, Example: เขาไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ภาคเหนือกับลูกเมียได้หลายปีแล้ว, Thai Definition: อยู่อาศัยพักพิงหรืออยู่อาศัยทำมาหากิน
ขีดเส้น(v) stipulate, See also: specify, settle, require, Syn. กำหนด, Example: นักการเมืองกำลังทำงานภายใต้กรอบของพรรคที่ถูกคนอื่นขีดเส้นไว้โดยผู้นำพรรคและสมาชิกพรรค
เกลี่ยไกล่(v) reconcile, See also: mediate, harmonize, arrange for agreement, settle matter, Syn. ไกล่เกลี่ย, Example: ปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลางครั้งนี้ สหรัฐไม่ได้เป็นนายหน้าหรือตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยให้แก่ยิวหรืออาหรับอีกต่อไป, Thai Definition: พูดจาให้ตกลงกัน, พูดให้ปรองดองกัน
ข้อยุติ(n) conclusion, See also: resolution, settlement, Syn. ข้อสรุป, บทสรุป, Ant. ข้อโต้แย้ง, ข้อถกเถียง, Example: รัฐบาลพยายามหาข้อยุติที่ดีที่สุด เพื่อให้ทุกฝ่ายพอใจ, Thai Definition: ผลสรุปที่เป็นข้อตกลงอย่างแน่นอน, ผลสรุปที่เป็นสิ่งชี้การสิ้นสุดของการโต้แย้ง
ค้าง(v) be unfinished, See also: remain, be unsettled, be incomplete, be undone, Syn. หยุด, ชะงัก, Example: เด็กเริ่มเรียนกฎเกณฑ์ตรรกวิทยาของเรื่องกาลเวลา สถานที่ สาเหตุและผลลัพธ์ที่ค้างเอาไว้, Thai Definition: ยังไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนด
ค้างเติ่ง(v) be unfinished, See also: be unsettled, be incomplete, be undone, Example: น่าสังเกตว่าบรรดาเทวสถานส่วนใหญ่สร้างไม่เสร็จมีรอยแกะที่ยังค้างเติ่งอยู่มากมาย, Thai Definition: ชะงักงันอยู่, ไม่สำเร็จลุล่วงไปได้
ปักหลัก(v) settle down, See also: take root, Ant. โยกย้าย, Example: บ้านบริเวณนี้เปลี่ยนเจ้าของไปหลายครอบครัวแต่สำหรับเขายังคงปักหลักอยู่ตั้งแต่แรก, Thai Definition: ตั้งหลักฐานบ้านช่อง
ฝังราก(v) settle, See also: settle down, Syn. ตั้งรกราก, ตั้งหลักปักฐาน, Example: ศิลปตะวันตกเข้ามาสู่ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยและกำลังฝังรากลึกลงไปในสังคมและวัฒนธรรมไทย, Thai Definition: ตั้งถิ่นฐานประจำ
ปึกแผ่น(adj) stable, See also: united, unified, settled, strong, firm, Syn. มั่นคง, แข็งแรง, ถาวร, Ant. อ่อนแอ, Example: ประเทศไทยมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นกันเป็นอันดี
มีครอบครัว(v) get married, See also: be settled down, be established, have a family, Syn. แต่งงาน, เป็นฝั่งเป็นฝา, Ant. เป็นโสด, Example: แม่ต้องการให้พี่ชายมีครอบครัว ก่อนที่แม่จะตาย, Thai Definition: มีสามีหรือภรรยา, แต่งงานแล้วมีบุตร
เป็นฝั่งเป็นฝา(v) get married, See also: be settled down, be established, have a family, Syn. แต่งงาน, มีครอบครัว, Ant. เป็นโสด, Example: แม่ต้องการให้เขาเป็นฝั่งเป็นฝาเสียก่อนที่แม่จะตาย
หมายตา(v) settle on, See also: have a liking for, Syn. หมายมั่น, Example: เมียพ่อพรานชักฉุนที่รังมดแดงซึ่งหมายตาไว้ถูกคนอื่นตัดหน้าไปแล้ว, Thai Definition: ดูไว้เป็นที่ต้องประสงค์
ตั้งรกราก(v) settle down, See also: domicile, take up residence(/one's abode), live permanently, have one's home, Syn. ตั้งถิ่นฐาน, ตั้งหลักแหล่ง, Ant. โยกย้าย, Example: คุณปู่ของฉันมาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ
ตั้งหลักแหล่ง(v) settle down, See also: take up residence (/one's abode), Syn. ตั้งถิ่นฐาน, สร้างถิ่นฐาน, ตั้งรกราก, Ant. โยกย้าย, อพยพ, Example: คนโบราณนิยมตั้งหลักแหล่งอยู่ริมแม่น้ำ
ตั้งภูมิลำเนา(v) settle down, See also: take up residence (/one's abode), make a place (/one's home) and settle down there, Syn. ตั้งถิ่นฐาน, ตั้งบ้านเรือน, Example: มีพวกเชื้อสายลาวตั้งภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรีที่อำเภอพนัสนิคมและอำเภอพานทอง
ตะกรัน(n) dregs, See also: scale, lees, calces, sediment, settlings, deposit, refuse, precipitate, Syn. ตะกอน, ขี้ตะกอน, ตะกรน, กากโลหะ, ขี้ตะกรัน, Example: ตะกรันพวกนี้เป็นเศษตะกั่วที่ขูดมาจากเบ้าหลอม, Thai Definition: ขี้ตะกอนที่จับเกรอะอยู่ที่ก้นภาชนะ, กากโลหะที่หลอมแล้วติดอยู่ตามก้นเบ้า
ตั้ง(v) fix, See also: set, settle, Syn. กำหนด, Example: ที่ดินนั้นถูกตั้งราคาไว้สูงเกินไปจึงไม่มีใครซื้อ
ทางแก้ไข(n) settlement, See also: solution, Syn. ทางออก, ทางแก้, Example: ทางแก้ไขเรื่องการจราจรติดขัดทางหนึ่งก็คือ โดยสารรถคันเดียวกัน เมื่อจะเดินทางไปทางเดียวกัน, Count Unit: ทาง
นิคมที่ดิน(n) settlement, See also: colony, Example: บ้านของเขาตั้งอยู่ในบริเวณนิคมที่ดินของทางจังหวัด, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ประชากรอพยพครอบครัวเข้าไปตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพและอยู่อาศัยอย่างเป็นระเบียบ โดยมีการวางแผนเพื่อพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวิชาชีพ รวมทั้งบริการสาธารณูปโภคต่างๆ ไว้ล่วงหน้า
รอมชอม(v) compromise, See also: reach a compromise, come to an agreement, settle, reach an agreement, come to terms, make, Syn. ลอมชอม, ออมชอม, ประนีประนอม, Ant. แตกแยก, Example: ในที่สุดทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันอยู่ก็รอมชอมกันได้, Thai Definition: ปรองดองกัน, ประนีประนอมกัน, ตกลงกันด้วยการไกล่เกลี่ย
ยอมความ(v) compromise, See also: make a settlement, settle, conciliate, agree, negotiate, Syn. ตกลงความ, ระงับข้อพิพาษ, Example: จำเลยตัดสินใจยอมความแล้ว, Thai Definition: ตกลงระงับคดีอาญาที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวก่อนคดีถึงที่สุด, Notes: (กฎหมาย)
ชำระ(v) settle, See also: pay a debt, disburse, repay, Syn. จ่ายหนี้, ชำระหนี้, ใช้หนี้, ใช้หนี้ใช้สิน, Example: เดือนที่แล้วเธอยังไม่ได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เลย
การตั้งถิ่นฐาน(n) habitation, See also: domicile, establishment, settlement, residence, Syn. การตั้งหลักแหล่ง, การตั้งรกราก, ตั้งภูมิลำเนา, Example: เจ้าหน้าที่พบการตั้งถิ่นฐานของผู้อพยพที่หลบหนีมาจากประเทศเพื่อนบ้านมาอยู่ชายแดนประเทศไทย
กำหนด(v) decide, See also: determine, assign, fix, set, settle, Syn. หมายไว้, ตราไว้, ปลงใจ, ตัดสินใจ, พิจารณา, Example: พรรคประชากรไทยกำหนดตัวบุคคลที่จะลงสมัครเรียบร้อยแล้ว
กินลึก(v) have a deep draft, See also: settle deeply in the water, Example: เรือของเราเริ่มกินลึกไปในแม่น้ำ
การชำระหนี้(n) settlement, See also: disbursement, repayment, paying back, reimbursement, Example: ธนาคารได้ผ่อนผันการชำระหนี้แก่ครอบครัวของเขา
จบเรื่อง(v) end, See also: finish, settle, be brought to an end, come to an end, Syn. สิ้นเรื่อง, หมดเรื่อง
จรจัด(adj) vagrant, See also: unsettled, aimless, homeless, Example: แมวที่อาจารย์เลี้ยงไว้มีอยู่หลายตัวเป็นแมวจรจัด, Thai Definition: ไม่มีอาชีพและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
จ่ายหนี้(v) settle, See also: pay a debt, disburse, repay, Syn. ชำระหนี้, ใช้หนี้, ใช้หนี้ใช้สิน, Example: บิดาของเขาจะจ่ายหนี้ให้เขา โดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องอุปสมบท
จ่ายหนี้(v) settle, See also: pay a debt, disburse, repay, Syn. ชำระหนี้, ใช้หนี้, ใช้หนี้ใช้สิน, Example: บิดาของเขาจะจ่ายหนี้ให้เขา โดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องอุปสมบท
ใช้หนี้ใช้สิน(v) settle, See also: pay a debt, disburse, repay, Syn. จ่ายหนี้, ชำระหนี้, ใช้หนี้, Example: ทุกวันนี้เขาต้องทำงานหนักเพื่อใช้หนี้ใช้สินที่กู้มาแต่งลูกสาว
ใช้หนี้ใช้สิน(v) settle, See also: pay a debt, disburse, repay, Syn. จ่ายหนี้, ชำระหนี้, ใช้หนี้, Example: ทุกวันนี้เขาต้องทำงานหนักเพื่อใช้หนี้ใช้สินที่กู้มาแต่งลูกสาว
ตกตะกอน(v) precipitate, See also: silt, settle, subside, Syn. นอนก้น, Example: เขาวางขวดใส่น้ำจากแม่น้ำไว้นิ่งๆ เพื่อให้ฝุ่นผงในน้ำตกตะกอน, Thai Definition: มีตะกอนนอนก้น
ตกไป(v) be rejected, See also: be defeated, be settled, Syn. ล้มเลิกไป, ระงับไป, Example: ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายรัฐบาลตกไปเพราะมีคะแนนเสียงยอมรับไม่ถึง 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกรัฐสภาพทั้งหมด
นอนก้น(v) settle, See also: precipitate, sediment, be deposited at bottom, sedimentation, sediment, precipitate, Syn. ตกตะกอน, Example: เขาแกว่งสารส้มในน้ำให้ตะกอนนอกก้น, Thai Definition: อาการที่ผงหรือตะกอนเป็นต้นในของเหลวตกลงไปอยู่ก้นที่รองรับของเหลวนั้น
หลักลอย(adj) unsettled, See also: homeless, Syn. ไม่มีหลักแหล่ง, ไม่อยู่เป็นที่
ชำระหนี้(v) settle, See also: pay a debt, disburse, repay, Syn. จ่ายหนี้, ใช้หนี้, ใช้หนี้ใช้สิน, Ant. กู้ยืม, Example: เกษตรกรกู้เงินไปเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่เดิม
ชำระหนี้(v) settle, See also: pay a debt, disburse, repay, Syn. จ่ายหนี้, ใช้หนี้, ใช้หนี้ใช้สิน, Ant. กู้ยืม, Example: เกษตรกรกู้เงินไปเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่เดิม
ชำระล้าง(v) clear up, See also: solve, settle, Syn. สะสาง, Example: กองปราบฯ ใช้ช่วงเวลานี้ชำระล้างอิทธิพลเถื่อนที่รกแผ่นดินให้สิ้นซาก, Thai Definition: ทำให้หมดสิ้นไป, Notes: check its synonym
บาง(n) settlement, See also: village, Example: สมัยก่อนหากต้องพายเรือจากบางหนึ่งไปบางหนึ่ง ใช้เวลาเป็นวันเลยทีเดียว, Thai Definition: ตำบลบ้านที่อยู่หรือเคยอยู่ริมบางหรือในบริเวณที่เคยเป็นบางมาก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย[āsai] (v) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay  FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
บรรจุตำแหน่ง[banju tamnaeng] (v, exp) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place  FR: nommer à un poste ; occuper une position
บิลที่ยังไม่ชำระ[bin thī yang mai chamra] (n, exp) EN: unsettled bill
ใช้หนี้[chai nī] (v, exp) EN: settle one's debts ; discharge a debt  FR: rembourser sa dette
ใช้หนี้ใช้สิน[chai nī chai sin] (v, exp) EN: settle ; pay a debt ; disburse ; repay
ชำระ[chamra] (v) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle  FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระบัญชี[chamra banchī] (v) EN: pay a bill ; settle a bill ; settle an account  FR: solder un compte ; payer une facture ; liquider une facture
ชำระล้าง[chamralāng] (v) EN: clear up ; solve ; settle
ชำระหนี้[chamra nī] (v, exp) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay  FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
เฉ่ง[cheng] (v) EN: pay ; pay off ; settle an account  FR: payer ; régler
ฝังราก[fang-rāk] (v) EN: settle ; settle down
จ่ายหนี้[jāi nī] (v, exp) EN: settle ; pay a debt ; disburse; repay  FR: rembourser ses dettes
จรจัด[jønjat] (adj) EN: vagrant ; unsettled ; aimless ; homeless  FR: errant ; nomade ; sans domicile fixe
จบเรื่อง[jop reūang] (v, exp) EN: end ; finish ; settle ; be brought to an end ; come to an end
แก้[kaē] (v) EN: solve ; resolve ; settle ; remedy ; cure  FR: résoudre ; solutionner ; régler ; remédier
แก้ลำบาก[kaē lambāk] (v, exp) EN: be diffficult to settle  FR: être difficile à résoudre
แก้ปัญหา[kaē panhā] (v) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with  FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; solutionner un problème ; rechercher une solution
กำหนด[kamnot] (v) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; assign ; appoint ; allocate  FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; allouer
การชำระหนี้[kān chamra nī] (n, exp) EN: settlement
การตั้งถิ่นฐาน[kān tang thinthān] (n, exp) EN: habitation ; domicile ; establishment ; settlement ; residence
การทำความตกลง[kān tham khwām toklong] (n, exp) EN: settlement
การทำความตกลงนอกศาล[kān tham khwām toklong nøk sān] (n, exp) EN: out-of-court settlement
คดีแดง[khadī daēng] (n, exp) EN: adjudged case ; decided case ; settled case
ค้าง[khāng] (v) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone  FR: être inachevé ; être interrompu
คั่งค้าง[khangkhang] (adj) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears
ขีดเส้น[khītsen] (v) EN: stipulate ; specify ; settle ; require ; set a deadline
เคลียร์บัญชี[khlīa banchī] (v, exp) EN: clear accounts ; settle an account
เคลียร์หนี้[khlīa nī] (v, exp) EN: settle one's debts
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท[klaiklīa khøphiphāt] (v, exp) EN: settle a dispute ; arrange differences ; reconcile differencies
เกลี่ยไกล่[klīaklai] (v) EN: reconcile ; mediate ; harmonize ; arrange for agreement ; settle matter  FR: réconcilier
โละบัญชี[lo banchī] (v, exp) EN: settle an account
ลงหลักปักฐาน[long lak pak thān] (v, exp) EN: settle down (in)
ไม่อยู่เป็นที่[mai yū pen thī] (adj) EN: unsettled
งบบัญชี[ngop banchī] (v, exp) EN: settle accounts ; balance the books
นิคม[nikhom] (n) EN: settlement ; colony ; village  FR: colonie [ f ] ; implantation [ f ]
นิคมอุตสาหกรรม[nikhom-utsāhakam] (n) EN: industrial estate ; industrial district ; industrial settlement  FR: parc industriel [ m ]
ปักหลัก[paklak] (v) EN: plant a stake ; settle down ; take root  FR: s'établir
รอมชอม[rømchøm] (v) EN: compromise ; reach a compromise ; come to an agreement ; settle ; reach an agreement ; come to terms ; make concessions  FR: s'arranger à l'amiable ; faire un compromis ; trouver un compromis
สะสาง[sasāng] (v) EN: put in order ; sort out ; tidy up ; check up ; clear ; handle ; manage ; treat ; deal with ; settle  FR: ranger ; mettre en ordre ; trier ; nettoyer ; débarasser ; liquider
สะสางคดี[sasāng khadī] (v, exp) EN: settle a case
สะสางความขัดแย้ง[sasāng khwām khatyaēng] (v, exp) EN: settle a conflict
สะสางหนี้สิน[sasāng nīsin] (v, exp) EN: pay off a debt ; settle a debt
สินเดิม[sindoēm] (v) EN: property acquired before marriage ; bride's portion ; groom's portion ; dower ; dowry ; dot ; marriage settlement  FR: biens propres [ mpl ] ; dot [ f ]
ตั้งหลักปักฐาน[tang-lak pak thān] (v, exp) EN: settle  FR: s'établir
ทางแก้ไข[thāng kaēkhai] (n, exp) EN: settlement ; solution
ตกลง[toklong] (v) EN: agree ; accord ; come to terms ; concur ; consent ; come to a settlement ; accept  FR: être d'accord
ตกตะกอน[toktakøn] (v) EN: deposit ; precipitate ; have sediment ; silt ; settle ; subside  FR: précipiter ; sédimenter
ยังไม่ชำระ[yang mai chamra] (adj) EN: unpaid ; unsettled ; outstanding
ยอมความ[yømkhwām] (v) EN: make a settlement
ยอมความ[yømkhwām] (v) EN: compromise ; make a settlement ; settle ; conciliate ; agree ; negotiate

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SETTLE S EH1 T AH0 L
SETTLER S EH1 T L ER0
SETTLES S EH1 T AH0 L Z
SETTLER S EH1 T AH0 L ER0
SETTLED S EH1 T AH0 L D
SETTLING S EH1 T L IH0 NG
UNSETTLE AH0 N S EH1 T AH0 L
SETTLERS S EH1 T AH0 L ER0 Z
SETTLERS S EH1 T L ER0 Z
RESETTLE R IY0 S EH1 T AH0 L
SETTLING S EH1 T AH0 L IH0 NG
UNSETTLED AH0 N S EH1 T AH0 L D
SETTLERS' S EH1 T L ER0 Z
RESETTLED R IY0 S EH1 T AH0 L D
SETTLEMYRE S EH1 T AH0 L M AY2 R
UNSETTLING AH0 N S EH1 T AH0 L IH0 NG
SETTLEMENT S EH1 T AH0 L M AH0 N T
SETTLEMIRE S EH1 T AH0 L M AY2 R
UNSETTLING AH0 N S EH1 T L IH0 NG
SETTLEMENTS S EH1 T AH0 L M AH0 N T S
RESETTLEMENT R IY0 S EH1 T AH0 L M AH0 N T
SETTLEMENT'S S EH1 T AH0 L M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
settle (v) sˈɛtl (s e1 t l)
settled (v) sˈɛtld (s e1 t l d)
settler (n) sˈɛtlər (s e1 t l @ r)
settles (v) sˈɛtlz (s e1 t l z)
resettle (v) rˌiːsˈɛtl (r ii2 s e1 t l)
settlers (n) sˈɛtləz (s e1 t l @ z)
settling (v) sˈɛtlɪŋ (s e1 t l i ng)
unsettle (v) ˌʌnsˈɛtl (uh2 n s e1 t l)
resettled (v) rˌiːsˈɛtld (r ii2 s e1 t l d)
resettles (v) rˌiːsˈɛtlz (r ii2 s e1 t l z)
unsettled (v) ˌʌnsˈɛtld (uh2 n s e1 t l d)
unsettles (v) ˌʌnsˈɛtlz (uh2 n s e1 t l z)
resettling (v) rˌiːsˈɛtlɪŋ (r ii2 s e1 t l i ng)
settlement (n) sˈɛtlmənt (s e1 t l m @ n t)
unsettling (v) ˌʌnsˈɛtlɪŋ (uh2 n s e1 t l i ng)
settlements (n) sˈɛtlmənts (s e1 t l m @ n t s)
resettlement (n) rˌiːsˈɛtlmənt (r ii2 s e1 t l m @ n t)
resettlements (n) rˌiːsˈɛtlmənts (r ii2 s e1 t l m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解决[jiě jué, ㄐㄧㄝˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] to settle (a dispute); to resolve; to solve, #351 [Add to Longdo]
[wěn, ㄨㄣˇ, / ] settled; steady; stable, #2,848 [Add to Longdo]
结算[jié suàn, ㄐㄧㄝˊ ㄙㄨㄢˋ, / ] to settle a bill; to close an account, #4,502 [Add to Longdo]
事儿[shì r, ㄕˋ ㄦ˙, / ] one's employment; business; matter that needs to be settled; erhua variant of 事, thing, matter, affair etc, #4,560 [Add to Longdo]
安置[ān zhì, ㄢ ㄓˋ, ] find a place for; help settle down; arrange for, #4,964 [Add to Longdo]
奠定[diàn dìng, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, ] to establish; to fix; to settle, #6,334 [Add to Longdo]
流浪[liú làng, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ, ] to drift about; to wander; to roam; nomadic; homeless; unsettled (e.g. population); vagrant, #7,186 [Add to Longdo]
安定[ān dìng, ㄢ ㄉㄧㄥˋ, ] stable; quiet; settled; stabilize; maintain; stabilized; calm and orderly, #8,483 [Add to Longdo]
清算[qīng suàn, ㄑㄧㄥ ㄙㄨㄢˋ, ] to settle accounts; to clear accounts; to liquidate; to expose and criticize, #8,972 [Add to Longdo]
澄清[dèng qīng, ㄉㄥˋ ㄑㄧㄥ, ] to settle (of liquid); to become clear (by precipitation of impurities); (chem.) precipitate, #9,335 [Add to Longdo]
平息[píng xī, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧ, ] settle (a dispute); quiet down; suppress, #12,263 [Add to Longdo]
抽签[chōu qiān, ㄔㄡ ㄑㄧㄢ, ] to draw straws (to settle a dispute); a ballot (in share dealing), #12,637 [Add to Longdo]
定居[dìng jū, ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩ, ] to settle; to fix a place to live, #14,373 [Add to Longdo]
[dèng, ㄉㄥˋ, ] settle (liquid), #14,552 [Add to Longdo]
归宿[guī sù, ㄍㄨㄟ ㄙㄨˋ, 宿 / 宿] final destination; end result; place where sth finally settles, #14,830 [Add to Longdo]
了结[liǎo jié, ㄌㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] to settle; to finish; to conclude; to wind up, #16,026 [Add to Longdo]
着落[zhuó luò, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˋ, / ] whereabouts (i.e. where sth has got to); reliable source; (the matter) falls to sb's responsibility; settled, #18,917 [Add to Longdo]
了却[liǎo què, ㄌㄧㄠˇ ㄑㄩㄝˋ, / ] to resolve; to settle, #22,892 [Add to Longdo]
还债[huán zhài, ㄏㄨㄢˊ ㄓㄞˋ, / ] to settle a debt, #23,469 [Add to Longdo]
安顿[ān dùn, ㄢ ㄉㄨㄣˋ, / ] find a place for; help settle down; arrange for; undisturbed; peaceful, #24,060 [Add to Longdo]
利落[lì luò, ㄌㄧˋ ㄌㄨㄛˋ, ] agile; nimble; all settled; in order, #24,740 [Add to Longdo]
不了了之[bù liǎo liǎo zhī, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄌㄧㄠˇ ㄓ, ] settle a matter by leaving it unsettled; end up with nothing definite, #25,526 [Add to Longdo]
定居点[dìng jū diǎn, ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩ ㄉㄧㄢˇ, / ] settlement, #26,038 [Add to Longdo]
安家[ān jiā, ㄢ ㄐㄧㄚ, ] settle down; set up a home, #28,837 [Add to Longdo]
租界[zū jiè, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ, ] settlement; international settlement in many Chinese cities established under unequal treaties from 1860, #32,106 [Add to Longdo]
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, ] to fix; to settle; a libation to the dead, #42,769 [Add to Longdo]
付账[fù zhàng, ㄈㄨˋ ㄓㄤˋ, / ] to settle and account, #44,082 [Add to Longdo]
[chōng, ㄔㄨㄥ, ] irresolute; unsettled, #45,504 [Add to Longdo]
安家落户[ān jiā luò hù, ㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˋ ㄏㄨˋ, / ] make one's home in a place; settle, #46,863 [Add to Longdo]
安身立命[ān shēn lì mìng, ㄢ ㄕㄣ ㄌㄧˋ ㄇㄧㄥˋ, ] settle down and get on with one's pursuit, #47,496 [Add to Longdo]
七上八下[qī shàng bā xià, ㄑㄧ ㄕㄤˋ ㄅㄚ ㄒㄧㄚˋ, ] lit. seven up, eight down (成语 saw); unsettled state of mind; perturbed; at sixes and sevens, #50,080 [Add to Longdo]
定当[dìng dàng, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄤˋ, / ] settled; ready; finished, #51,418 [Add to Longdo]
一言为定[yī yán wéi dìng, ㄧ ㄧㄢˊ ㄨㄟˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] It's a deal!; that's settled then, #59,298 [Add to Longdo]
对亲[duì qīn, ㄉㄨㄟˋ ㄑㄧㄣ, / ] courting; meeting for purpose of marriage; to settle into a relationship, #71,717 [Add to Longdo]
定居者[dìng jū zhě, ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩ ㄓㄜˇ, ] settler, #75,088 [Add to Longdo]
朝三暮四[zhāo sān mù sì, ㄓㄠ ㄙㄢ ㄇㄨˋ ㄙˋ, ] lit. say three in the morning but four in the evening (成语 saw); to change sth that is already settled upon; indecisive; to blow hot and cold, #75,140 [Add to Longdo]
协约[xié yuē, ㄒㄧㄝˊ ㄩㄝ, / ] entente; pact; agreement; negotiated settlement, #77,318 [Add to Longdo]
宿怨[sù yuàn, ㄙㄨˋ ㄩㄢˋ, 宿] an old grudge; old scores to settle, #79,940 [Add to Longdo]
两清[liǎng qīng, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧㄥ, / ] loan settled (business term); business complete to the satisfaction of both parties, #87,472 [Add to Longdo]
还账[huán zhàng, ㄏㄨㄢˊ ㄓㄤˋ, / ] to settle and account, #94,318 [Add to Longdo]
安家立业[ān jiā lì yè, ㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄝˋ, / ] stable household, established profession (成语 saw); settled and comfortably off, #144,043 [Add to Longdo]
两讫[liǎng qì, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧˋ, / ] received and paid for (business term); the goods delivered and the bill settled, #145,727 [Add to Longdo]
风流云散[fēng liú yún sàn, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄩㄣˊ ㄙㄢˋ, / ] lit. wind flows, clouds scatter (成语 saw); the crisis settles down; people disperse home; things return to normal, #177,238 [Add to Longdo]
低陷[dī xiàn, ㄉㄧ ㄒㄧㄢˋ, ] to sink; to settle, #223,558 [Add to Longdo]
和解费[hé jiě fèi, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄟˋ, / ] money settlement (fine or payment to end a legal dispute), #291,580 [Add to Longdo]
交帐[jiāo zhàng, ㄐㄧㄠ ㄓㄤˋ, / ] to settle accounts [Add to Longdo]
来华[lái huá, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] to come to China; to settle in China (of a foreign national) [Add to Longdo]
国际清算银行[Guó jì Qīng suàn Yín háng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄙㄨㄢˋ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] Bank for International Settlements [Add to Longdo]
已见分晓[yǐ jiàn fēn xiǎo, ㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄈㄣ ㄒㄧㄠˇ, / ] the result becomes apparent; (after) the dust has settled [Add to Longdo]
庭外[tíng wài, ㄊㄧㄥˊ ㄨㄞˋ, ] out-of-court (settlement) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfindung { f }financial settlement [Add to Longdo]
Abfindungssumme { f }payment; sum in settlement; sum in compensation [Add to Longdo]
Abmachung { f }; Vereinbarung { f }; Vergleich { m }; Einigung { f } | gütliche Einigungsettlement | amicable settlement [Add to Longdo]
Absetzbecken { n }settling basin; settling tank [Add to Longdo]
Absetzbecken { n } (zur Tonaufbereitung)settling pit [Add to Longdo]
Absetzzeit { f }settling time [Add to Longdo]
Abwicklung { f } (eines Geschäfts)clearing and settlement [Add to Longdo]
Abwicklung { f } [ math. ]settlement [Add to Longdo]
Stauchung { f }settling [Add to Longdo]
Ansiedeln { n }; Ansiedlung { f }; Besiedeln { n }; Besiedlung { f }settling [Add to Longdo]
Ansiedler { f }; Siedler { m } | Ansiedler { pl }; Siedler { pl }settler | settlers [Add to Longdo]
Auseinandersetzung { f }; Disput { m }; Streit { m }; Streitigkeit { f }; Zwistigkeit { f } | innenpolitische Auseinandersetzung | eine Streitigkeit beilegen; einen Strei schlichten; einen Streit regelndispute | dispute over domestic policy | to settle a dispute [Add to Longdo]
Ausgleichs- oder Entschädigungsleistung { f }financial settlement and compensatory payment [Add to Longdo]
Bank { f }settle [Add to Longdo]
Bereinigung { f }settlement; clearing up; validation; adjustment; correction [Add to Longdo]
Beseitigung { f }; Erledigung { f }settling [Add to Longdo]
Besiedlung { f }; Ansiedlung { f }settlement [Add to Longdo]
Bodenabsenkung { f }settled earth [Add to Longdo]
Einschwingvorgang { m }settling process; transient condition [Add to Longdo]
Einschwingzeit { f }settling time; rise time [Add to Longdo]
Erledigung { f } | in Erledigung Ihres Auftragesexecution; carrying out; settlement | in execution of your order [Add to Longdo]
Kleingartensiedlung { f }allot settlement [Add to Longdo]
Kreditorenverrechnung { f }accounts payable settlement [Add to Longdo]
Schadensregulierung { f }settlement of damages [Add to Longdo]
Schlichtung { f }settlement [Add to Longdo]
alte Schulden begleichento pay off old scores; to settle old scores [Add to Longdo]
Sesshaftigkeit { f }settledness [Add to Longdo]
Siedler { m } | Siedler { pl }settler | settlers [Add to Longdo]
Siedlung { f }; Niederlassung { f } | Siedlungen { pl }settlement | settlements [Add to Longdo]
Siedlungsgesellschaft { f } | Siedlungsgesellschaften { pl }land settlement society | land settlement societies [Add to Longdo]
Siedlungsplatz { m }; Siedlungsstelle { f }settlement site [Add to Longdo]
Stadtrandsiedlung { f } | Stadtrandsiedlungen { pl }suburban settlement | suburban settlements [Add to Longdo]
Streitfallregelung { f }commercial settlement of a dispute [Add to Longdo]
Tarifabschluss { m }wage settlement [Add to Longdo]
Umsiedler { m }resettler [Add to Longdo]
Umsiedlung { f }resettlement [Add to Longdo]
Vergleich { m } [ jur. ] | außergerichtlicher Vergleich | einen gütlichen Vergleich schließen | einen außergerichtlichen Vergleich schließensettlement | settlement out of court | to reach an amicable settlement | to settle out of court [Add to Longdo]
gerichtliches Vergleichsverfahrenjudicial settlement proceedings [Add to Longdo]
abmachento settle [Add to Longdo]
(Glasur) absetzento settle out [Add to Longdo]
etw. miteinander abstimmento settle sth. [Add to Longdo]
begleichen | begleichend | beglichen | er/sie begleicht | ich/er/sie beglich | er/sie hat/hatte beglichento settle; to pay | settling; paying | settled; payed | he/she settles | I/he/she settled | he/she has/had settled [Add to Longdo]
bereinigen (Streit)to settle [Add to Longdo]
bereinigen (Konto)to settle [Add to Longdo]
besiedeln; ansiedeln; ansässig werden; sich niederlassen | besiedelnd; ansiedelnd; ansässig werdend; niederlassend | besiedelt; angesiedelt; ansässig geworden; niedergelassento settle | settling | settled [Add to Longdo]
beständigsettled [Add to Longdo]
beunruhigen; aufregen; verunsichern; verstörento unsettle [Add to Longdo]
beunruhigendunsettling [Add to Longdo]
beunruhigtunsettles [Add to Longdo]
durcheinander bringen; aus dem Gleichgewicht bringen; verwirren | durcheinander bringend; aus dem Gleichgewicht bringend; verwirrend | durcheinander gebracht; aus dem Gleichgewicht gebracht; verwirrtto unsettle | unsettling | unsettled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お礼参り;御礼参り[おれいまいり, oreimairi] (n) (1) visiting a shrine or temple to give thanks; (2) settling scores [Add to Longdo]
けりが付く;鳧が付く(ateji)[けりがつく, kerigatsuku] (exp, v5k) (uk) (See けり) to be settled; to be brought to an end [Add to Longdo]
けりを付ける;鳧を付ける(ateji)[けりをつける, keriwotsukeru] (exp, v1) (uk) to settle; to finish; to bring to an end [Add to Longdo]
ばたつく;バタつく[batatsuku ; bata tsuku] (v5k, vi) (See ばたばた) to clatter; to flap (noisily); to rattle; to walk around being unable to settle down [Add to Longdo]
みこしを据える;御輿を据える[みこしをすえる, mikoshiwosueru] (exp, v1) to ensconce oneself (e.g. in a chair); to settle oneself down; to plant oneself [Add to Longdo]
セッツルメント;セツルメント[settsurumento ; setsurumento] (n) settlement [Add to Longdo]
バヒタット[bahitatto] (n) HABITAT (1996 UN conference on Human Settlements) [Add to Longdo]
斡旋案[あっせんあん, assen'an] (n) mediation plan; settlement proposal [Add to Longdo]
囲郭村[いかくそん, ikakuson] (n) walled settlement; walled town [Add to Longdo]
慰謝料;慰藉料[いしゃりょう, isharyou] (n) consolation money; solatium; reparation; damages; settlement [Add to Longdo]
異人館[いじんかん, ijinkan] (n) Western style residences built mostly for early foreign settlers during the end of the Shogunate and the Meiji era [Add to Longdo]
一決[いっけつ, ikketsu] (n, vs) agreed; settled [Add to Longdo]
一件落着[いっけんらくちゃく, ikkenrakuchaku] (n, vs) an issue being settled; a case being closed [Add to Longdo]
一段落付ける[いちだんらくつける, ichidanrakutsukeru] (v1) to complete the first stage of; to settle for the time being [Add to Longdo]
一定[いってい(P);いちじょう, ittei (P); ichijou] (n, adj-no, vs, adj-na) fixed; settled; constant; definite; uniform; regularized; regularised; defined; standardized; standardised; certain; prescribed; (P) [Add to Longdo]
陰晴[いんせい, insei] (n) unsettled (fine and cloudy) weather [Add to Longdo]
円満解決[えんまんかいけつ, enmankaiketsu] (n) amicable settlement; settling the case leaving no parties dissatisfied [Add to Longdo]
解決[かいけつ, kaiketsu] (n, vs) settlement; solution; resolution; (P) [Add to Longdo]
解決済み;解決済[かいけつずみ, kaiketsuzumi] (n, adj-no) resolved; settled [Add to Longdo]
皆済[かいさい, kaisai] (n, vs) settlement [Add to Longdo]
開拓者[かいたくしゃ, kaitakusha] (n) pioneer; settler; colonist; (P) [Add to Longdo]
外山[とやま, toyama] (n) nearby mountain; mountain near a human settlement [Add to Longdo]
確定[かくてい, kakutei] (n, vs) (1) decision; settlement; (2) { math } definition; (P) [Add to Longdo]
確定事項[かくていじこう, kakuteijikou] (n) fixed content; settled matter; done deal [Add to Longdo]
確立[かくりつ, kakuritsu] (n) (1) establishment; settlement; (vs) (2) to establish; to settle; (P) [Add to Longdo]
勘定[かんじょう, kanjou] (n, vs) calculation; counting; consideration; reckoning; settlement of an account; allowance; (P) [Add to Longdo]
勘定を払う[かんじょうをはらう, kanjouwoharau] (exp, v5u) to settle one's account; to pay a bill [Add to Longdo]
勘定日[かんじょうび, kanjoubi] (n) settlement day [Add to Longdo]
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp, v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled [Add to Longdo]
期日[きじつ(P);きにち;ごじつ(ok), kijitsu (P); kinichi ; gojitsu (ok)] (n, adj-no) fixed date; settlement date; (P) [Add to Longdo]
気がすまない;気が済まない[きがすまない, kigasumanai] (exp) not to be able to settle down (if something is not done); must (do something) [Add to Longdo]
居着く[いつく, itsuku] (v5k, vi) to settle down [Add to Longdo]
居留地[きょりゅうち, kyoryuuchi] (n) (1) foreign settlement; concession; (2) reservation (e.g. American Indian) [Add to Longdo]
共同居留地[きょうどうきょりゅうち, kyoudoukyoryuuchi] (n) (obsc) (See 共同租界) jointly held concession in China (e.g. Shanghai International Settlement) [Add to Longdo]
共同祖界[きょうどうそかい, kyoudousokai] (n) international settlement [Add to Longdo]
共同租界[きょうどうそかい, kyoudousokai] (n) (See 専管租界) jointly held concession in China (e.g. Shanghai International Settlement) [Add to Longdo]
愚図る[ぐずる, guzuru] (v5r) to grumble; to be unsettled; to pick a quarrel [Add to Longdo]
決まり(P);決り;極まり;極り[きまり, kimari] (n, adj-no) (1) rule; regulation; (2) settlement; conclusion; end; agreement; arrangement; (3) (See 御決まり) habit; custom; habitual way; (4) (usu. as 決まりが悪い, etc.) (See 決まりが悪い) countenance in front of another person; face; (5) (arch) love relationship between a customer and a prostitute; (P) [Add to Longdo]
決まる(P);決る(io);極る[きまる, kimaru] (v5r, vi) (1) to be decided; to be settled; (2) to look good in (clothes); (P) [Add to Longdo]
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1, vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) { MA } to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P) [Add to Longdo]
決済[けっさい, kessai] (n, vs) settlement; payment of account; (P) [Add to Longdo]
決算[けっさん, kessan] (n, adj-no) balance sheet; settlement of accounts; reporting (of accounts); (P) [Add to Longdo]
決算日[けっさんび, kessanbi] (n) settlement day; day of reckoning [Add to Longdo]
決着(P);結着[けっちゃく, kecchaku] (n, vs) conclusion; decision; end; settlement; (P) [Add to Longdo]
決着を付ける;決着をつける[けっちゃくをつける, kecchakuwotsukeru] (exp, v1) to settle (a dispute) [Add to Longdo]
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1, vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる, 嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P) [Add to Longdo]
後仕舞[あとじまい, atojimai] (n) settlement; winding or straightening up [Add to Longdo]
後始末(P);跡始末[あとしまつ, atoshimatsu] (n, vs) settlement (of affairs); remedial measures; cleaning up afterwards; (P) [Add to Longdo]
国際決済銀行[こくさいけっさいぎんこう, kokusaikessaiginkou] (n) Bank for International Settlements; BIS [Add to Longdo]
腰を据える[こしをすえる, koshiwosueru] (exp, v1) to settle oneself (in a place) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
整定時間[せいていじかん, seiteijikan] settling time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  settlings
      n 1: sediment that has settled at the bottom of a liquid [syn:
           {dregs}, {settlings}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top