Search result for

setzt

(119 entries)
(0.4311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -setzt-, *setzt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา setzt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *setzt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sit down.Setzt euch. The House of the Bories (1970)
Sit down.Setzt euch. One-Armed Boxer (1972)
Manager!- Ihren Vorgesetzten! Michael Ellis (1974)
Dad!- Unübersetztes Item - The Day of Black Sun (2007)
Busy signal.Besetztzeichen. The Boondock Saints II: All Saints Day (2009)
Sit down!Setzt euch! Tom Sawyer (2011)
Sit.Setzt Euch. The Pointy End (2011)
Sit.Setzt euch. Exodus: Gods and Kings (2014)
Don't expect us to come sight seeing once we get there.Erwarten Sie keine Hilfe, sobald wir sie dort abgesetzt haben. Zombie (1979)
I got held back, you know?Ich wurde nicht versetzt, verstehst du? The Wanderers (1979)
Will you sit down.Setzt euch alle wieder hin! The Wanderers (1979)
Sit down!Setzt euch! The Wanderers (1979)
Get down there!Setzt euch endlich hin! The Wanderers (1979)
- Come on, sit down!- Na los, setzt euch! The Wanderers (1979)
He's got a lot of cash riding on us.Er hat 'ne Menge Kohle auf uns gesetztThe Wanderers (1979)
Why don't you sit down?Warum setzt du dich nicht? The Warriors (1979)
Everyone placed their bets?Haben alle gesetztThe Incredible Kung Fu Master (1979)
Why`d you have to wait for him to bet everything ?Du musstest ja unbedingt warten, bis er alles setztThe Incredible Kung Fu Master (1979)
Sit down.Setzt euch. Knockabout (1979)
Place your bets.Kameraden, setzt euer Geld. Kommt her, macht eure Einsätze. Zeigt die Farbe eures Geldes. Knockabout (1979)
The more your bets, the more you win.Je mehr ihr setzt, desto besser sind eure Chancen. Knockabout (1979)
A case of discilinary transfer.Er wurde hier strafversetztNightmares (1979)
Your friends, as it turns out, are suspected of belonging to a clandestine organisation... planning the overthrow of our Emperor ruling here by the grace of God and they mean anarchy.Eure Kollegen werden verdächtigt, einem illegalen Verein anzugehören, der sich zum Ziel setzt, den von Gottes Gnaden herrschenden Kaiser zu stürzen und eine Anarchie herbeizuführen. Nightmares (1979)
Sit down.Setzt euch. Nightmares (1979)
You put your car together, didn't you?Du hast dein Auto zusammengesetzt, oder? The Kinfolk (1979)
I mean when you risked getting influenza to save my whole family.Als du dich der Grippe ausgesetzt hast, um meine Familie zu retten. The Kinfolk (1979)
Jeffrey throw you out?Jeffrey hat dich vor die Tür gesetztThe Kinfolk (1979)
Occupied at the moment.Momentan noch besetztTerror Express (1980)
Donald Mortinson's laboratory after beating up a security guard:Dr. Mortinson eindrangen. Zuvor hatten sie einen Sicherheitsbeamten außer Gefecht gesetztGalactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
Although we're to concentrate the last of their fuel and resources.Wo die letzten verfügbaren Reserven eingesetzt werden sollen. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
But you seemed so upset, we decided to put it back together.Sie waren so aufgebracht, da haben wir sie wieder zusammengesetztSpaceball (1980)
Provided I obey the intergalactic laws.Vorausgesetzt, ich halte mich an die intergalaktischen Gesetze. Spaceball (1980)
One thing he's sure of is that he's going to find you.Er setzt alles daran, euch zu finden. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
A taxi dropped us off on the road back there.Ein Taxi hat uns da hinten an der Straße abgesetztThe Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
Statistically, it is certain, if he continues to work in the purificationery of your plant, that his system is exposed to the chemical dioxins on a daily basis.Statistisch gesehen ist es sicher, sofern er wie vorgesehen in ihrer Fabrik arbeiten wird. Dort sind seine Organe täglich gefährlichen Dioxinen ausgesetztThe Super Scouts: Part 2 (1980)
You have failed to respond to an order from your draft board.Sie haben sich einem Befehl Ihrer Rekrutierungsbehörde widersetztThe Furlough (1980)
- Elizabeth, how come you stood me up?- Elizabeth, warum versetzt du mich? The Outrage: Part 1 (1980)
This outfit might be shipping out at any time for a combat zone.Diese Truppe könnte jeden Moment an die Front versetzt werden. The Outrage: Part 1 (1980)
I think it would be a good idea if you joined her and keep your young skin out of this sun.Es wäre doch eine gute Idee, wenn du das auch tun würdest und deine junge Haut nicht dieser Sonne aussetztThe Outrage: Part 1 (1980)
Harley, well, why don't you sit down and tell me all about it.Harley, warum setzt du dich nicht und erzählst mir alles? The Outrage: Part 1 (1980)
Still standing up for that murderer, Walton?Setzt du dich immer noch für diesen Mörder ein, Walton? The Outrage: Part 2 (1980)
Never would have retired if I hadn't had a heart attack couple of years back.Ich habe mich seit meinem Herzanfall vor ein paar Jahren zur Ruhe gesetztThe Outrage: Part 2 (1980)
Still standing up for that murderer, Walton?Setzt du dich immer noch für diesen Mörder ein, Walton? The Outrage: Part 2 (1980)
So I can go to Paris if they haven't shipped me out by then.Damit ich nach Paris kann, falls sie mich dann noch nicht versetzt haben. The Outrage: Part 2 (1980)
He probably knows we're gonna ask for transfers.Er weiß genau, dass wir versetzt werden wollen. The Outrage: Part 2 (1980)
A lot of people, including you, including Mademoiselle Berringer and even including my superiors have had the attitude that anyone can defuse a mine.Viele Leute, darunter auch Sie und Mademoiselle Berringer, sogar einige meiner Vorgesetzten, vertreten den Standpunkt, jeder könnte eine Mine entschärfen. The Premonition (1980)
I vow and declare, Jeffrey, you're gonna be the finish of me yet.Und ich schwöre dir, Jeffrey, das nächste Mal setzt es was. The Prodigals (1980)
If Uncle John finds out then me and Serena and Nana will have to move away.Wenn Onkel John dahinterkommt, setzt er Serena, Großmutter und mich vor die Tür. The Prodigals (1980)
And thanks for getting the sheriff to let me go the other night.Und danke, dass Sie sich beim Sheriff so für mich eingesetzt haben. The Prodigals (1980)
Now, come on, you young'uns and settle down. I got something to talk to you about.Kommt schon, ihr jungen Leute, setzt euch, ich möchte euch etwas sagen. The Remembrance (1980)

German-Thai: Longdo Dictionary
setzt, See also: setzen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
in der Annahme, dass ...; gesetzt den Fall, dass ...assuming that; supposing that [Add to Longdo]
Arbeitskräfte {pl} | Arbeitskräfte abbauen | Arbeitskräfte freisetzen | freigesetzte Arbeitskräftemanpower | to cut down on manpower | to make someone redundant | redundant workers [Add to Longdo]
Ausgesetztsein {n}; Preisgegebensein {n}exposure [Add to Longdo]
Belehrung {f} durch Vorgesetzteinstructions by superiors [Add to Longdo]
Besetzt-Meldung {f}all trunks busy [Add to Longdo]
Besetztzeichen {n}engaged signal [Add to Longdo]
Betrieb {m} | in Betrieb | in Betrieb setzen | in Betrieb gesetzt | Betrieb und Wartungoperation; service | in operation | to put into operation | activated | operation and maintenance [Add to Longdo]
Dienstvorgesetzte {m,f}; Dienstvorgesetztersupervisor [Add to Longdo]
unter Druck setzen; zwingen | unter Druck setzend; zwingend | unter Druck gesetzt; gezwungento pressurize; to pressure | pressurizing; to pressuring | pressurized; to pressured [Add to Longdo]
in Erstaunen versetztastonished [Add to Longdo]
(aufgesetzter) Flicken {m}; Flickwerk {n}vamp [Add to Longdo]
Fuge {f}; Verbindungsstelle {f} | versetzte Fugejoint | staggered joint [Add to Longdo]
Gesetztheit {f}; Schwere {f}; Bedenklichkeit {f}gravity [Add to Longdo]
Gesetztheit {f}staidness [Add to Longdo]
Index {m} | Indexe {pl}; Indices {pl} | bereinigter Index | gewichteter Index | zusammengesetzter Indexindex | indexes; indices | adjusted index | weighted index | composite index [Add to Longdo]
in Klammern gesetzt; eingeklammertbracketed [Add to Longdo]
auf die schwarze Liste gesetztblacklisted [Add to Longdo]
in Panik versetzen | in Panik versetzend | in Panik versetztto stampede | stampeding | stampeded [Add to Longdo]
Partikel {n}; Teilchen {n} | angelagerte Partikel | eingeschleppte Partikel | im Raum freigesetzte Partikel | luftgetragenes Partikel; schwebendes Teilchen | Partikel abgebenparticle | adherent particles | imported particles | released particles | airborne particle | to shed particles [Add to Longdo]
Posten, der durch Wahl besetzt wirdelective post [Add to Longdo]
Preis {m} | Preise {pl} | zum halben Preis | angemessener Preis | annehmbarer Preis | voraussichtlicher Preis | zu herabgesetzten Preisen | zu jeweiligen Preisen | zu konstanten Preisen | zum angegebenen Preis | taxierter Preis; Taxe {f} | Preis, alles inbegriffen; Gesamtpreis {m} | Preise reduzieren | Preise erhöhen | einen Preis nennen | Preise angeben | Preise ausgleichen | die Preise in die Höhe treiben | um jeden Preis | um keinen Preisprice | prices | at half (the) price | fair price | acceptable price | anticipated price | at reduced prices | at current prices | at constant prices | at the price indicated | valuation | all in price | to cut prices | to spike prices | to quote a price | to quote prices | to adjust prices | to push up prices; to force up prices | at any price | not at any price; not for anything [Add to Longdo]
Rücksetztaste {f}; Rücktaste {f} [comp.]backspace key [Add to Longdo]
Rücksprung {m} (einer Wand); zurückgesetzte Fassade {f}setback [Add to Longdo]
Rüsche {f}; Falbel {f} | mit Rüschen besetzt; Rüschen...ruffle; frill | frilly; frilled; ruffled [Add to Longdo]
Segel {n} | Segel {pl} | mit aufgezogenen Segeln | mit gesetzten Segeln | Segel setzen | Segel dichtholensail | sails | under sail | with all sails set | to make sail | to harden a sail [Add to Longdo]
Stiftschraube {f} [techn.] | Stiftschraube mit Bund | abgesetzte und abgestufte Stiftschraube | einfache Stiftschraube {f} [techn.]stud | collar stud | recessed and stepped stud | plain stud [Add to Longdo]
in Tokens übersetzttokenized [Add to Longdo]
Volant {m} | Volants {pl} | Material für Volants | mit Volants besetztflounce; frill | flounces | flouncing | flouncy [Add to Longdo]
Vorgesetzte {m,f}; Vorgesetzter | Vorgesetzten {pl}superior | superiors [Add to Longdo]
Vorgesetzte {m,f}; Vorgesetzter | Vorgesetzten {pl}disciplinarian | disciplinarians [Add to Longdo]
Vorgesetztenbeurteilung {f}appraisal by subordinates [Add to Longdo]
Wehe {f}; Geburtswehe {f} | Wehen {f}; Geburtswehen {pl} | die Wehen setzten ein | die Wehen haben | in den Wehen liegencontraction | contractions; labour pains | the contractions started | to have contractions | to be in labour [Add to Longdo]
abrechnen; abziehen; absetzen | abrechnend; abziehend; absetzend | abgerechnet; abgezogen; abgesetztto deduct | deducting | deducted [Add to Longdo]
absetzen | absetzend | abgesetztto degrade | degrading | degraded [Add to Longdo]
aktivieren; in Betrieb setzen | aktivierend; in Betrieb setzend | aktiviert; in Betrieb gesetzt | aktiviert | aktivierteto activate | activating | activated | activates | activated [Add to Longdo]
an {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | am (= an dem) Fenster stehen | ans (= an das) Fenster gehen | am Anfang; an dem Anfang | das Bild an der Wand | an eine andere Schule versetzt werden | etw. an meinen Freund sendenat; on; by; to | to stand at/by the window | to go to the window | at the beginning | the picture on the wall | to be moved to another school | to send sth. to my friend [Add to Longdo]
andersherum; linksrum; entgegengesetzt {adv}; in entgegengesetzter Richtungwithershins; widdershins [Sc.] [Add to Longdo]
anziehen; anlegen; aufsetzen | anziehend; anlegend; aufsetzend | angezogen; angelegt; aufgesetztto don | donning | donned [Add to Longdo]
aufbieten; einsetzen; verteidigen | aufbietend; einsetzend; verteidigend | aufgeboten; eingesetzt; verteidigtto deploy | deploying | deployed [Add to Longdo]
aufschieben; verschieben; aussetzen | aufschiebend; verschiebend; aussetzend | aufgeschoben; verschoben; ausgesetztto suspend | suspending | suspended [Add to Longdo]
auseinander setzen; auseinandersetzen [alt] | auseinander setzend; auseinandersetzend [alt] | auseinander gesetzt; auseinandergesetzt [alt]to grapple with | grappling with | grappled with [Add to Longdo]
ausgesetzt werden; ertragen müssento be subjected to [Add to Longdo]
ausgesetztset out [Add to Longdo]
ausgewechselt; ersetztereplaced [Add to Longdo]
belegt; besetzt {adj}occupied [Add to Longdo]
belegt; besetzt {adj}busy [Am.]; engaged [Br.] [Add to Longdo]
gut besetzt (mit Personal)well staffed [Add to Longdo]
besetzt fehlmiscasts [Add to Longdo]
besetzt seinbe taken [Add to Longdo]
besetzt wiederreoccupies [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上司[じょうし, joushi] vorgesetzte_Behoerde, Vorgesetzter [Add to Longdo]
上申[じょうしん, joushin] Bericht (an_vorgesetzte_Behoerde) [Add to Longdo]
反対側[はんたいがわ, hantaigawa] die_entgegengesetzte_Seite [Add to Longdo]
定期[ていき, teiki] bestimmte_Zeit(dauer), festgesetzte_Zeit(dauer) [Add to Longdo]
引き続いて[ひきつずいて, hikitsuzuite] fortgesetzt, anhaltend [Add to Longdo]
捨て子[すてご, sutego] Findling, ausgesetztes_Kind [Add to Longdo]
日取り[ひどり, hidori] (festgesetzter)-Tag [Add to Longdo]
欠員[けついん, ketsuin] unbesetzte_Stelle, freie_Stelle, Vakanz [Add to Longdo]
満員[まんいん, man'in] voll_besetzt [Add to Longdo]
満塁[まんるい, manrui] vollbesetztes_Mal (beim Baseball) [Add to Longdo]
満席[まんせき, manseki] voll_besetzt, besetzt, ausverkauft [Add to Longdo]
熟語[じゅくご, jukugo] zusammengesetztes_Wort, Redensart [Add to Longdo]
目上[めうえ, meue] Vorgesetzter, Ranghoeherer [Add to Longdo]
[ふく, fuku] DOPPELT, VIELFACH, ZUSAMMENGESETZT, WIEDER(UM) [Add to Longdo]
複合[ふくごう, fukugou] zusammengesetzt, komplex [Add to Longdo]
込む[こむ, komu] sich_draengen, voll_sein, voll_besetzt_sein [Add to Longdo]
[さか, saka] UMGEKEHRT, VERKEHRT, ENTGEGENGESETZT, VERRAT [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top