Search result for

บาง

(110 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บาง-, *บาง*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ลางทีบางที

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
บางกรวย (n name ) Bang Kruai

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาง[N] village, See also: settlement, Example: แต่ก่อนต้องพายเรือจากบางหนึ่งไปบางหนึ่ง ใช้เวลาเป็นวันเลยทีเดียว, Thai definition: ตำบลบ้านที่อยู่หรือเคยอยู่ริมบางหรือในบริเวณที่เคยเป็นบางมาก่อน
บาง[ADJ] thin, Syn. slim, Example: ฉันยืมหนังสือเล่มบางแล้วกันจะได้ไม่ต้องแบกหนัก, Thai definition: มีส่วนสูงน้อยจากผิวพื้น, ไม่หนา, มีความหนาน้อย
บาง[ADJ] thin, See also: skinny, slender, slim, Syn. บอบบาง, ผอมบาง, แบบบาง, Ant. อ้วน, หนา, หนั่นหนา, Example: ผู้หญิงร่างบางเหล่านั้นเหมาะที่จะเป็นนางแบบ, Thai definition: ลักษณะของผู้ที่มีรูปร่างอ้อนแอ้นสะโอดสะอง
บาง[N] settlement, See also: village, Example: สมัยก่อนหากต้องพายเรือจากบางหนึ่งไปบางหนึ่ง ใช้เวลาเป็นวันเลยทีเดียว, Thai definition: ตำบลบ้านที่อยู่หรือเคยอยู่ริมบางหรือในบริเวณที่เคยเป็นบางมาก่อน
บาง[ADJ] thin, See also: slim, slight, not thick, Ant. หนา, Example: ฉันยืมหนังสือเล่มบางแล้วกันจะได้ไม่ต้องแบกหนัก, Thai definition: มีส่วนสูงน้อยจากผิวพื้น, ไม่หนา, มีความหนาน้อย
บาง[DET] some, See also: certain, various, a few, Syn. ลาง, Ant. ทุกๆ, Example: คนอียิปต์เชื่อว่ายังมีหลุมฝังพระศพของฟาโรห์บางองค์ที่มิได้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ฝังอยู่ใต้ภูเขา, Thai definition: ไม่ใช่ทั้งหมด คือ เป็นส่วนย่อยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของส่วนรวม
บางคน[PRON] someone, See also: somebody, some, Example: บางคนมีความเชื่อว่า โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์จะมีความสามารถเลือกสรรอาหารได้ถูกต้อง
บางตา[V] be few, See also: be thin, Syn. น้อย, Ant. หนาตา, Example: วันธรรมดาผู้คนจะบางตากว่าวันเสาร์-อาทิตย์, Thai definition: เห็นเป็นระยะห่างๆ กัน หรือหนาแน่นน้อยกว่าที่ควรเป็น
บางตา[V] thin out, See also: dwindle, fade (in amount), decline (in number), Syn. น้อย, จำนวนน้อย, Ant. หนาตา, Example: วันธรรมดาผู้คนจะบางตากว่าวันเสาร์-อาทิตย์, Thai definition: เห็นเป็นระยะห่างๆ กัน หรือหนาแน่นน้อยกว่าที่ควรเป็น
บางที[ADV] sometimes, See also: occasionally, Syn. บางครั้ง, บางคราว, ลางที, บางหน, บางเวลา, Example: เขาไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวเท่าไร กว่าจะได้นอนบางทีก็ตีหนึ่ง ตีสอง, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บางน. ทางนํ้าเล็ก ๆ, ทางนํ้าเล็กที่ไหลขึ้นลงตามระดับนํ้าในแม่นํ้า ลำคลอง หรือทะเล
บางตำบลบ้านที่อยู่หรือเคยอยู่ริมบางหรือในบริเวณที่เคยเป็นบาง เช่น บางใหญ่ บางคูเวียง บางกรวย, โดยปริยายหมายถึง ทั้งหมู่ เช่น ฆ่าล้างบาง ย้ายล้างบาง.
บางว. มีส่วนสูงน้อยจากผิวพื้น, ไม่หนา, มีความหนาน้อย, เช่น มีดบาง ผ้าบาง, โดยปริยายหมายถึง ลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ผสมสุราแต่น้อย ๆ ไม่เข้มข้น เรียกว่า ผสมแต่บาง ๆ, แทงลูกบิลเลียดไปถูกอีกลูกหนึ่งเพียงผิว ๆ เรียกว่า แทงบางไป, เรียกผู้ที่มีผมน้อยกว่าปรกติ ว่า ผมบาง, เรียกผู้ที่อายง่ายกว่าปรกติ คือไม่ควรละอาย กลับอาย ว่า หน้าบาง, ตรงข้ามกับ หน้าหนา, เรียกผู้ที่มีรูปร่างอ้อนแอ้นสะโอดสะอง ว่า เอวเล็กเอวบาง หรือ เอวบางร่างน้อย, เรียกคนอ่อนแอทนความลำบากไม่ได้เพราะไม่เคยชิน ว่า คนผิวบาง.
บางว. ใช้ประกอบหน้านามหมายความว่า ไม่ใช่ทั้งหมด คือ เป็นส่วนย่อยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของส่วนรวม เช่น บางคน บางพวก บางถิ่น บางสิ่ง, ลาง ก็ใช้.
บางขุนนนท์น. ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงโหมโรง.
บางตาว. เห็นเป็นระยะห่าง ๆ กัน หรือหนาแน่นน้อยกว่าที่ควรเป็น.
บางทีว. บางเวลา, บางคราว, บางครั้ง, บางหน, ลางที ก็ใช้.
บางสุน. บงสุ์, ฝุ่น, ละออง, ธุลี, (โบ) ใช้ว่า บางษุ ก็มี เช่น มหาบางษุกุลพัษตรจีวรา (นันโท), เมื่อน้นนนางก็ลูบบทบางษุบาท (ม. คำหลวง วนปเวสน์).
บางเบาว. น้อยลง, ทุเลาลง, เบาบาง ก็ว่า.
กะหลาป๋า ๑บางทีเขียนเป็น กาหลาป๋า เช่น มีพระคลังพิมานอากาษไว้กระจกเทศพรมเทศ เครื่องแก้วมาแต่เทศกาหลาป๋า ๑ (คำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
membranaceousบางคล้ายเยื่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
part ofบางส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
scariousบางและแห้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brain, Focal Agenesis ofบางส่วนของสมองไม่เกิด [การแพทย์]
Effacement, Fullyบางหมดแล้ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe.บางที The Godfather (1972)
Maybe...บางที... Frailty (2001)
Maybe?บางที Lonesome Jim (2005)
Perhaps.บางที Le Morte d'Arthur (2008)
Maybe.บางที Frost/Nixon (2008)
Maybe.บางทีนะ Mommy Dearest (2011)
May...บาง... Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
Perhaps.บางที Demons (2011)
Perhaps.บางที We All Fall Down (2012)
♪ Someday ♪บางวัน Makeover (2012)
Sometimes.บางครั้ง Endgame (2013)
Perhaps.บางที IV. (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาง [n.] (bāng) EN: village   FR: village [m]
บาง [adj.] (bāng) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight   FR: mince ; fin
บาง [adj.] (bāng) EN: rare ; sparse ; few   FR: rare
บาง[X] (bāng) EN: some ; certain ; various ; a few ; some but not all   FR: quelques ; certains
บาง-[pref. (prep.)] (bāng-) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway   FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
บางกอก[n. prop.] (Bāngkøk) EN: Bangkok   FR: Bangkok
บางกอกโพสต์[TM] (Bāngkøk Phōt) EN: Bangkok Post   FR: Bangkok Post [m]
บางกะปิ[n. prop.] (Bāng Kapi) EN: Bang Kapi   FR: Bang Kapi
บางคน[pr.] (bāng khon) EN: some people ; someone ; somebody ; some   FR: certaines personnes ; certains ; certaines
บางครั้ง[adv.] (bāngkhrang) EN: sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe   FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; peut-être

English-Thai: Longdo Dictionary
MMC(abbrev uniq) ย่อมาจาก Multimedia Card อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย SD (Secure Digital) แต่บางกว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player , flash memory, SD, CF, SM, MS, Digital Film
chicken out(vi colloq) ปอดแหก, ไม่ทำบางอย่างเพราะไม่กล้าหรือกลัว
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
newbieผู้ไร้ประสบการณ์, มือใหม่, ในแวดวงคนเล่นเกมคอมพิวเตอร์บางทีแผลงเป็น n00b
swamp(vi slang) ท่วมท้นด้วยงาน (เป็นภาษาพูดในอเมริกา) เช่น Some offices will be swamped next week. อาทิตย์หน้าบางสำนักงานจะมีงานท่วมหัว
RSS(abbrev) ย่อมาจาก Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary หรือ RDF Site Summary เป็นรูปแบบในการสรุปย่อ รายละเอียดหรือหัวข้อที่น่าสนใจ บางส่วนหรือทั้งหมด ของเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถทราบเนื้อหาที่น่าสนใจโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเว็บไซต์
have a go at someone(phrase) วิจารณ์ใครบางคน หรือบ่นเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
nerd(n jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)
window dressing(n) การตกแต่งบัญชี, การตกแต่งหลอกๆ ให้ดูดี เพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at times[IDM] บางครั้ง, See also: บางคราว
at times[IDM] บางครั้ง
Bangkok[N] กรุงเทพมหานคร (เมืองหลวงของประเทศไทย), See also: บางกอก, จังหวัดกรุงเทพมหานคร
belike[ADV] บางที, See also: อาจจะ, มีท่าทางว่า, Syn. probably, perhaps
cancellate[ADJ] บาง (ใช้กับเนื้อกระดูก), Syn. cancellous
certain[ADJ] บางอย่าง
ease up[PHRV] ซาลง, See also: บางลง, Syn. ease off
every now and again[IDM] เป็นครั้งคราว, See also: บางครั้ง
every now and then[IDM] เป็นครั้งคราว, See also: บางครั้ง
every once in a while[IDM] เป็นครั้งคราว, See also: บางครั้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
ablins(เอ' บลินซ) adv. บางที., Syn. ablings, aiblins (perhaps)
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
acrylonitrile(แอคริโลไน' ทริล) chem. ของเหลวที่เป็นพิษชนิดหนึ่ง ใช้ในการสังเคราะห์บางและเส้นใยผ้า
adam strok syndromeอาการอ่อนเพลียอย่างกระทันหัน บางครั้งเกิดการชัก

English-Thai: Nontri Dictionary
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง
attenuate(vi,vt) อ่อนกำลัง,เบาบางลง,เจือจาง
belike(adv) อาจจะ,บางที,น่าเป็นไปได้
brickle(adj) เปราะ,บาง,แตกง่าย,หักง่าย
cambric(n) ผ้าลินินบาง
chiffon(n) ผ้าแพรบาง,ผ้าชีฟอง
chip(n) ชิ้น,เศษ,สะเก็ดหิน,เบี้ย,แผ่นบาง
chip(vt) เลาะ,หั่นเป็นชิ้นๆ,เฉือนเป็นแผ่นบาง
dampen(vt) ทำให้ชื้น,ทำให้หมาด,ทำให้หดหู่,ทำให้สลด,ต้าน,ทำให้เบาบาง
delicacy(n) ความอ่อนแอ,ความแบบบาง,ความละเอียดอ่อน,ความอ่อนช้อย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dismissive[dɪsˈmɪs·ɪv] (adj ) บางสิ่งบางอย่างหรือบุคคลที่คุณคิดนั้นไม่ได้มีความสำคัญหรือมีค่าพอให้พิจารณา
sth (slang ) บางอย่าง (ย่อมาจาก something) ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
up to snuff[อัพ ทู สนัพ] บางคนหรือบางสิ่งที่อยู่ในเกณฑ์หรือคุณภาพที่ยอมรับได้ (โดยมากใช้ความหมายเชิงลบ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
バンコク[ばんこく, bankoku] บางกอก หรือ กรุงเทพมหานคร
細い[ほそい, hosoi] (adj) บาง, ผอม
薄い[うすい, usui] (adj) บาง, (รสชาติ)อ่อน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
時々[ときどき, tokidoki, tokidoki , tokidoki] (adv ) บางครั้ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
vielleichtบางที, อาจจะ
zart(adj) บางเบา (ผ้า), See also: dünn
zufällig(adj) บ้าง บางที เช่น Weißt du zufällig, wann er kommt?, See also: vielleicht
dünn(adj) บาง ผอม, See also: mager, fett, dick
etw. stimmt nicht mit etw./jm.(vt) |stimmte, hat gestimmt| บางสิ่งดูผิดปกติหรือคนใดคนหนึ่งดูไม่สบาย
U-Bahn(n) |die, pl. U-Bahnen| รถไฟใต้ดิน (ซึ่งบางช่วงอาจวิ่งบนดิน) ที่วิ่งเฉพาะในตัวเมืองเท่านั้นหรือวิ่งระยะไม่ไกลเท่ารถประเภท S-Bahn
gelegentlich(adj adv) บางครั้งบางคราว, ในบางโอกาส เช่น Er raucht gelegentlich, aber ich nie. เขาสูบบุหรี่เป็นบางครั้ง แต่ฉันไม่สูบเลย, See also: S. manchmal,
jmdn. verletzen(vt) ทำให้บางคนเสียใจ หรือดูถูกเขา, See also: Related: beleidigen
lästern(vi) |lästerte, hat gelästert| นินทา เช่น über jemanden lästern = นินทาเกี่ยวใครบางคน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
etwas steht vor der Tür (phrase) บางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นหรือเริ่มเร็วๆนี้

French-Thai: Longdo Dictionary
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
de temps en temps(phrase) บางครั้งบางคราว
offrir(vt) |j'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent| เสนอให้, แนะนำ, ให้, เสนอแนะ เช่น offrir qc. au client แนะนำสินค้าบางอย่างให้กับลูกค้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top