ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backdrop

B AE1 K D R AA2 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backdrop-, *backdrop*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backdrop(n) ฉากหลัง, See also: ม่านด้านหลัง, Syn. blackcloth

English-Thai: Nontri Dictionary
backdrop(n) ฉากหลัง, ม่านหลังเวที

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
backdropฉากหลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And now your overpriced paperweights are gonna look like a backdrop to my demonstration. Do you dig what I'm getting at here?ผลงานกระจอกของแกจะเหมือนของประดับเวที Iron Man 2 (2010)
This whole country backdrop is reminding me of Sam.วิวแถวนี้ทำให้ฉันนึกถึงแซมเลย Live Bait (2013)
Uh, the second Voulez backdrop should go here.อา.. ฉากหลังอันที่สองของ Voulez ควรวางที่นี่ Control (2013)
A galaxy in near-infrared light with streaming tendrils of dust hurled outward by those exploding supernovas, silhouetted against a backdrop of countless stars.แล้วนี้เป็นทางช้างเผือกที่เราจะได้เห็น กาแล็คซี่ในที่มีแสงอินฟราเรดใกล้ กับสตรีมมิ่งไม้เลื้อยของฝุ่นละออง Sisters of the Sun (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉากหลัง(n) backdrop, See also: background, backcloth, Syn. ฉาก, Example: เวทีลิเกมักจะมีฉากหลังด้วยเสมอในการจัดเวทีการแสดง, Thai Definition: วิวประกอบหลังภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาก[chāk] (n) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene  FR: scène [ f ] ; décor [ m ] ; rideau [ m ] ; écran [ m ]
ฉากหลัง[chāk lang] (n, exp) EN: background ; backdrop

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BACKDROP B AE1 K D R AA2 P
BACKDROPS B AE1 K D R AA2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backdrop (n) bˈækdrɒp (b a1 k d r o p)
backdrops (n) bˈækdrɒps (b a1 k d r o p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
背景[はいけい, haikei] (n) (1) background; scenery; backdrop; setting; circumstance; context; (2) backing; support (from behind the scenes); (P) #1,925 [Add to Longdo]
鏡板[かがみいた, kagamiita] (n) (1) panel; scene-panel; (2) (symbolically a reflection of tree at the front of the stage) painted backdrop (panel at the back of a noh stage), on which an oak tree is painted [Add to Longdo]
書割;書き割り;書き割[かきわり, kakiwari] (n) portable painting used as part of the backdrop (in kabuki, etc.) [Add to Longdo]
田楽返し[でんがくがえし, dengakugaeshi] (n) (1) (arch) (See 田楽豆腐) device with axle used to change the backdrop of a (kabuki) play; (2) turning something in the manner one would use to cook dengaku-doufu on both sides [Add to Longdo]
舞台背景[ぶたいはいけい, butaihaikei] (n) stage scenery; set; backdrop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 backdrop \back"drop\ n.
   1. the scenery hung at back of stage. Also called in Britain
    {backcloth}.
 
   Syn: background, backcloth
     [WordNet 1.5]
 
   2. the background, setting, or circumstances of an event; as,
    the backdrop for the summit meeting.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backdrop
   n 1: scenery hung at back of stage [syn: {backdrop},
      {background}, {backcloth}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top