ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สถาปนา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สถาปนา-, *สถาปนา*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถาปนา(v) found, See also: establish, Syn. ตั้ง, แต่งตั้ง, ยกขึ้น
สถาปนา(v) establish, See also: set up, found, build, Syn. แต่งตั้ง, Ant. ถอดถอน, Example: สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงใหม่, Thai Definition: ยกย่องโดยแต่งตั้งให้สูงขึ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สถาปนาตัว(v) create oneself, Syn. ตั้งตัวเอง, Example: พระนางวิกตอเรียสถาปนาตัวเป็นจักพรรดินี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สถาปนา(สะถาปะนา) ก. ยกย่องโดยแต่งตั้งให้สูงขึ้น เช่นเลื่อนเจ้านายให้สูงศักดิ์ขึ้น หรือยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง, ตั้งขึ้น (มักใช้แก่หน่วยราชการหรือองค์การที่สำคัญ ๆ ในระดับกระทรวง ทบวงมหาวิทยาลัย) เช่น วันสถาปนากระทรวงมหาดไทย วันสถาปนาราชบัณฑิตยสถาน วันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hereby proclaim this planet Trumania of the Burbank galaxy.ข้าขอประกาศ สถาปนาดาวดวงนี้เป็น ทรูมาเนียแห่งเบอร์แบงก์กาแล็กซี The Truman Show (1998)
Rama my son, today I wish to crown you King of Ayodhya but my evil scheming wife Kaikeyi-ราม ลูกรัก วันนี้ข้าควรจะสถาปนาเจ้าให้เป็นกษัตริย์แห่งอโยธยา แต่มเหสีชั่วของข้า ไกยเกษี- Sita Sings the Blues (2008)
To honor this vow, instead of crowning you king, I must banish you to the forest for 14 years!เพื่อให้เป็นไปตามสัญญานั้น แทนที่ข้าจะสถาปนาเจ้าให้เป็นกษัตริย์ ข้าต้องเนรเทศเจ้า ให้ไปอยู่ที่ป่า เป็นเวลา 14 ปี! Sita Sings the Blues (2008)
Liu became the emperor of his newly foundเล่าปี่สถาปนาตัวจักรพรรดิ์ของ Three Kingdoms (2008)
Thatallwhitemenare created equal.สถาปนาความศรัทธาของพวกเขา Albification (2009)
By the most established of the establishment.โดยประมาณเป็นที่ยอมรับ ส่วนใหญ่ของการสถาปนา The Grandfather: Part II (2009)
This friday, we will be dedicating a statue of guzmanดังนั้นศุกร์นี้ เราจะมาทำพิธีสถาปนา รูปปั้นของคุณ Guzman Advanced Criminal Law (2009)
To tell Peggy Haplin she should have made you sheriff.ไปบอกเพ็กกี้ ฮาพลิน เธอควรสถาปนาให้คุณ เป็นนายอำเภอ Polly Wants a Crack at Her (2010)
And the gilberts were one of t original founding families of mystic falls. So...และตระกูลกิลเบิร์ตยังเป็นหนึ่งในตระกูลแรกเริ่ม ที่สถาปนาเมืองมิสติกฟอลล์ ซึ่ง... Bloodlines (2010)
Original settlers, town archives, founders stuff. It's all here.การสถาปนาเมือง, เอกสารเก่าของเมือง, คณะผู้บุกเบิก ทั้งหมดอยู่นี่ Bloodlines (2010)
As we approach founder's day.ในโอกาสวันสถาปนาเมือง ที่กำลังจะมาถึง Miss Mystic Falls (2010)
Right, founder's day.เอาล่ะ วันครบรอบ แห่งการสถาปนาเมือง Miss Mystic Falls (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สถาปนา[sathāpanā] (v) EN: create ; establish ; install ; found ; set up ; build  FR: établir ; fonder ; instituer ; édifier
สถาปนากองทัพ[sathāpanā køngthap] (v, exp) EN: found an army  FR: fonder une armée ; créer une armée ; établir une armée
สถาปนาตัว[sathāpanā tūa] (v) EN: create oneself
สถาปนาประเทศ[sathāpanā prathēt] (v, exp) EN: found a country ; establish a country  FR: fonder un pays ; établir un pays

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
build(vt) สร้าง, See also: สถาปนา, Syn. construct
constitute(vt) ก่อตั้ง, See also: สถาปนา, Syn. found, establish, set up
establish(vt) สร้าง, See also: สถาปนา, ก่อตั้ง, จัดตั้ง, Syn. found, institute, set up
install(vt) สถาปนา, See also: ตั้งขึ้น, ก่อตั้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
build(บิลดฺ) { built, built, building, builds } v. สร้าง, ก่อสร้าง, ก่อ, ปลูก, สถาปนา, สร้างสรรค, เพิ่ม, ทำให้แข็งแรง n. การก่อสร้าง, ร่างที่ดี, Syn. erect, Ant. demolish
constitute(คอน'สทิทิวทฺ) vt. ประกอบด้วย, ก่อตั้ง, ตั้งขึ้น, สถาปนา, บัญญัติ, See also: constituter, constitutor n., Syn. form
constitution(คอนสทิทิว'เชิน) n. การประกอบขึ้น, การก่อตั้ง, การสถาปนา, ร่างกาย, อุปนิสัย, สันดาน, รัฐธรรมนูญ, ระเบียบข้อบังคับ, รูปแบบการปกครอง, รากฐาน, Syn. composition
establish(อีสแทบ'ลิช) vt. สร้าง, สถาปนา, ก่อตั้ง, ตั้งมั่น, กำหนด, บัญญัติ, ทำให้เป็นที่ยอมรับ, พิสูจน์, See also: establisher n. ดูestablish
establishment(อีสแทบ'ลิ?เมินทฺ) n. การสร้าง, การสถาปนา, การก่อตั้ง, การตั้งมั่น, สิ่งก่อสร้าง, สถาบัน, บ้านเรือน, องค์การ, ที่ทำการ, Syn. foundation, firm
foundation(เฟาเด'เชิน) n. รากฐาน, พื้นฐาน, การก่อ, การสร้าง, การสถาปนา, มูลนิธิ, กองทุนมูลนิธิ, ผู้ก่อตั้ง, คณะผู้ก่อตั้ง, เครื่องรัดลำตัวผู้หญิง., See also: foundationary adj., Syn. basis
inaugural(อินออ' กิวเริล) adj. เกี่ยวกับการเข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, เกี่ยวกับการริเริ่ม, เกี่ยวกับการเปิดฉาก, เกี่ยวกับการสถาปนา, เกี่ยวกับการเปิดทำการ. -n. คำปราศรัยในการเข้ารับตำแหน่ง, พิธีเข้ารับตำแหน่ง
instal(อินสทอล') vt. ติดตั้ง, สถาปนา, ประกอบ, แต่งตั้ง, นำไปนั่ง, ทำให้เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, Syn. place
install(อินสทอล') vt. ติดตั้ง, สถาปนา, ประกอบ, แต่งตั้ง, นำไปนั่ง, ทำให้เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, Syn. place
installation(อินสทอลเล'เชิน) n. การติดตั้ง, การสถาปนา, การแต่งตั้ง, เครื่องมือติดตั้ง, ที่ทำการ, กองบัญชาการ, ค่าย, Syn. establishment

English-Thai: Nontri Dictionary
build(vt) ทำ, สร้าง, ร่าง, ก่อ, ปลูก, ก่อสร้าง, สถาปนา
builder(n) ผู้สร้าง, ผู้สถาปนา, ช่างก่อสร้าง
constitute(vt) ประกอบขึ้น, สถาปนา, แต่งตั้ง, บัญญัติขึ้น, สร้างขึ้น
erect(vt) สร้าง, สถาปนา, ก่อตั้ง, จัดตั้ง, ก่อสร้าง, ติดตั้ง
establish(vt) สถาปนา, ตั้ง, จัดตั้ง, ก่อตั้ง, กำหนด, สร้าง
establishment(n) การตั้ง, การสถาปนา, สิ่งก่อสร้าง, สถาบัน, องค์การ
found(vt) สถาปนา, ก่อตั้ง, สร้างขึ้น, วางราก, หลอม, หล่อ(ระฆัง)
foundation(n) การสถาปนา, รากตึก, รากฐาน, การสร้าง, มูลนิธิ, หลักฐาน, พื้นฐาน
inaugural(adj) เกี่ยวกับพิธีต้อนรับ, เกี่ยวกับการเปิดทำการ, เกี่ยวกับการสถาปนา
install(vt) เอาเข้าประจำตำแหน่ง, สถาปนา, ติดตั้ง, นำไปไว้, ประกอบ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top