ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tread on

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tread on-, *tread on*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They climb their way up in heels, no matter who they have to tread on to do it.แต่พวกเธอใส่ส้นสูงของเธอปีนขึ้นไป และไม่สนว่าจะต้องเหยียบใครขึ้นไป Bad News Blair (2007)
{\pos(194,215)}but I didn't want to tread on your turf.แต่ฉันไม่อยากเหยียบย่ำ เหมือนนิสัยอันธพาลของคุณ Dying Changes Everything (2008)
Dog carcass in alley this morning. Tire tread on burst stomach.เมื่อเช้าหมาโดนรถทับในซอย ไส้แตกกระจาย Watchmen (2009)
And that's the tread on your shoes.และรอยนั่น รอยรองเท้าคุณ Coda (2011)
Yeah, but there's no tread on the footprints.ใช่! แต่ไม่มีพื้นรองเท้า Head Case (2011)
I'd ask to come in, but the last time I tread on your territory, things didn't go so well.ผมอยากจะขอเข้าไปนะ แต่ครั้งสุดท้ายที่ผมก้าวเข้าไป ในอาณาเขตของคุณ เรื่องมันไม่ค่อยจะดีนัก Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)
♪ Cut the cloth, tread on the fat ♪เล่นสนุกเอาไม้ทุบตำ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
No tread on it at all. And the other one is flat.ดอกยางที่มันไม่มีเลย และอีกคนหนึ่งเป็นที่ราบ Rush (2013)
Is that tire tread on your forehead?ที่หน้าผากนายมันรอยยางไม่ใช่เหรอนั่น Pain & Gain (2013)
The tread on his shoes wrap up around the heel to prevent the heel from slipping, like those of a serious race car driver, or a delivery man that likes to pretend he races cars.เชือกรองเท้าพันรอบส้นเท้า เพื่อป้องกันไม่ให้ส้นเท้าลื่นหลุด เหมือนกับพวกนักขับรถแข่ง Wedding in Red (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหยียบจมูก[V] tread on someone's toes, Syn. ลบเหลี่ยม, หมิ่นเชิง, Example: เขาเข้ามาเหยียบจมูกพ่อถึงในบ้าน ยังจะไม่ยอมเอาเรื่องเขาอีก, Thai definition: บังอาจมาทำให้ชั้นเชิงหรือเกียรติของเขาด้อยลงไปต่อหน้าธารกำนัล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหยียบ[v.] (yīep) EN: step on ; put one's foot on ; tread on ; trample   FR: poser le pied ; marcher à pas mesurés ; fouler aux pieds ; piétiner
เหยียบจมูก[v. exp.] (yīep jamūk) EN: tread on someone's toes ; slap in the face   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎo, ㄉㄠˇ, ] tread on; trample; stamp; fulfill, #30,983 [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] tread on, #166,419 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一寸の虫にも五分の魂[いっすんのむしにもごぶのたましい, issunnomushinimogobunotamashii] (exp) (id) Tread on a worm and it will turn [Add to Longdo]
危ない橋を渡る;あぶない橋を渡る[あぶないはしをわたる, abunaihashiwowataru] (exp,v5r) to tread on thin ice (lit [Add to Longdo]
踏みつける;踏み付ける;踏付ける[ふみつける, fumitsukeru] (v1,vt) (1) to trample down; to tread on; (2) to ignore; to spurn [Add to Longdo]
踏みにじる;踏み躙る[ふみにじる, fuminijiru] (v5r,vt) to trample underfoot; to tread on; to crush with a foot [Add to Longdo]
踏む(P);履む;践む[ふむ, fumu] (v5m,vt) (1) to step on; to tread on; (2) to experience; to undergo; (3) to estimate; to value; to appraise; (4) to rhyme; (5) (arch) to inherit (the throne, etc.); (6) to follow (rules, morals, principles, etc.); (P) [Add to Longdo]
踏ん付ける;踏んづける[ふんづける, fundukeru] (v1,vt) (col) (See 踏みつける・ふみつける・1) to trample down; to tread on [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  tread on
      v 1: place or press the foot on; "He stepped on the hem of her
           long gown" [syn: {step on}, {tread on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top