หรือคุณหมายถึง setä?
Search result for

setae

(2 entries)
(0.2131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -setae-, *setae*
Possible hiragana form: せたえ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
setaeเดือย, อวัยวะไส้เดือน มีลักษณะคล้ายเส้นขนเล็ก ๆ อยู่ตอนกลางและรอบ ๆ ปล้องของไส้เดือนเกือบทุกปล้อง ทำหน้าที่ยึดดินขณะเคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seta \Se"ta\ (s[=e]"t[.a]), n.; pl. {Setae} (s[=e]"t[=e]). [L.
   seta, saeta, a bristle.]
   1. (Biol.) Any slender, more or less rigid, bristlelike organ
    or part; as the hairs of a caterpillar, the slender spines
    of a crustacean, the hairlike processes of a protozoan,
    the bristles or stiff hairs on the leaves of some plants,
    or the pedicel of the capsule of a moss.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.)
    (a) One of the movable chitinous spines or hooks of an
      annelid. They usually arise in clusters from muscular
      capsules, and are used in locomotion and for defense.
      They are very diverse in form.
    (b) One of the spinelike feathers at the base of the bill
      of certain birds.
      [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

setae

 


  

 
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
sate, seat, Star, star, SEATO, Set, Sta, Ste, set, settee, setter, sitar, sett, site, stay, zeta, steer, stew, satay, Senate, seated, sedate, senate, sorta, stair, SAT, Sat, sat, Esta, Sade, seed, suet, Stace, Stael, sear, septa, sets, stage, stake, stale, stare, state, stave, ST, St, st, Seder, See, Steve, saute, sea, seats, see, skate, slate, spate, stead, steak, steal, steam, suede, suety, suite, ETA, eta, settle, SST, Stu, sad, sit, sot, sty, Stan, stab, stag, stat, Set's, Sta's, seat's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
setze, Senate, Etage, Seite, Sekte, Sexte, Stare, staue, stete, Sets, Star, Beate, SEATO, See, Set, Steak, Stege, Steve, stehe, Setzen, Setzer, getane, letale, setzen, setzte, Serbe, Serie, Etat, Stab, Stau, beta, bete, sehe, stak, zeta, etwa, Senat, Siesta, selten, Delta, Fette, Getue, Kette, Lette, Netze, Satan, Satze, Seele, Seide, Seife, Seile, Seime, Seren, Sesam, Setup, Sitte, Sitze, Start, Stauen, Sätze, delta, fette, getan, hetze, jette, kette, letal, nette, petze, rette, satte, segne, sehne, seife, seile, seine, selbe, senge, setzt, sitze, stauen, stets, wetze, EFTA, Sekt, Steg, Stehen, stehen, Petra, ASTA, Saat, Skat, et, SerNet, Satz, satt, Berta, Herta

Similar FRENCH words suggested by aspell:
sétacé, s'étage, s'étale, sétacés, s'étaie, cétacé, cétane, setter, s'être, zêta, s'étager, s'étaler, s'étaye

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top