Search result for

เข้าไป

(54 entries)
(0.0466 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข้าไป-, *เข้าไป*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าไป    [V] enter, See also: get into, Syn. เข้า, Ant. ออกมา, Example: ผู้มาร่วมพิธีเข้าไปในโบสถ์หมดแล้ว, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไปข้างในหรือผ่านเข้าไปสู่ภายใน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข้าไปว. ใช้ประกอบกิริยาแสดงการหนุนให้ทำ เช่น เตะเข้าไป กินเข้าไป.
ตกลึกเข้าไปที่ลึก, สู่ที่ลึก, สู่ที่ลำบาก เช่น เห็นเขาตกเขาแตกมาตกลึก อนาถนึกแล้วน่าน้ำตาไหล (นิ. พระบาท)
บุกรุกเข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือสำนักงานในความครอบครองของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันควร หรือไม่ยอมออกไปจากสถานที่เช่นว่านั้นเมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก.
แอบ, แอบ ๆเข้าไปชิด เช่น รถพยาบาลมาให้รถอื่นแอบเข้าข้างทาง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depositเข้าไปพอก,ตะกอน,ฝังตัว [การแพทย์]
Intra-Amniotic Sacเข้าไปในถุงน้ำคร่ำ [การแพทย์]
Intracutaneousเข้าไปในผิวหนัง [การแพทย์]
Intradermalเข้าไปในผิวหนัง, ใต้ผิวหนังชั้นบน, ใต้ผิวหนัง, เข้าในผิวหนัง, ในผิวหนัง, ในชั้นผิวหนัง, เข้าทางชั้นของผิวหนัง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้าไป[v. exp.] (khao pai) EN: enter ; get into ; penetrate ; go through   FR: s'engager ; pénétrer ; entrer
เข้าไปพันพัวใน[v. exp.] (khao pai phanphūa) EN: get involved ; gert caught up   
เข้าไปแทนที่[v. exp.] (khao pai thaēnthī) EN: replace   FR: supplanter ; remplacer ; évincer
เข้าไปใกล้[v. exp.] (khao pai klai) FR: s'approcher de

English-Thai: Longdo Dictionary
tang(n) โคนเรียวแหลมของมีดหรือสิ่ว ที่ฝังเข้าไปในด้าม
heat(n ) รอบการแข่งขันกีฬาในลักษณะที่ผู้ชนะจะมีสิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งในรอบที่สูงๆ ขึ้นไปได้
with a grain of salt(phrase ) ด้วยความระมัดระวัง, ฟังหูไว้หู, เช่น You'd better take his words with a grain of salt. คุณควรจะฟังเขาด้วยความระมัดระวัง ฟังหูไว้หู มีที่มาจากในสมัยโบราณ เกลือเป็นส่วนผสมของยาแก้พิษ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของยาพิษที่เสพเข้าไปได้
poacher(n ) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก,ไข่ลวกฝรั่ง,ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
access    [VT] เข้า, See also: เข้าไป, Syn. get at, enter
accost    [VT] ทัก (ด้วยท่าทีที่ไม่สุภาพหรือขู่ให้กลัว), See also: เข้าไปทัก
finish up    [PHRV] เข้าไปถึง, Syn. end up
enter    [VT] เข้าร่วม, See also: เข้าไปมีส่วนร่วม, เป็นสมาชิก, Syn. enroll, join, take part in
get in    [PHRV] เข้ามา, See also: เข้าไปข้างใน, Syn. get on, go in, put in
get into    [PHRV] เข้าไปใน, Syn. be into, fit into
go in for    [PHRV] เข้าข้างในเพื่อ, See also: เข้าไปเพื่อ
go in with    [PHRV] เข้าไปกับ
go in    [PHRV] เข้าไป (ข้างใน), See also: เข้า, Syn. bring in, come in, get in, send in, take in
go in    [PHRV] เข้าไป (ข้างในของสิ่งก่อสร้าง, สถานที่ ฯลฯ), Syn. tale in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
access(แอค' เซส) n. ทางเข้า, การเข้าไปได้, วิธีเข้า,อารมณ์รุนแรงและกระทันหัน, Syn. way
access armก้านเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
accessible(แอคเซส' ซิเบิล) adj. เข้าไปได้ง่าย, เข้าหาได้ง่าย,ใช้ง่าย,ได้ง่าย, Syn. obtainable)
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach)
acylate(แอส' ซิเลท) vt., chem. ใส่ acyl group เข้าไป
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
additament(อะดิท' ทะเมินทฺ) n. สิ่งที่เพิ่มเข้าไปการพิ่ม (something added, an addition)
addition(อะดิช' เชิน) n. การเพิ่ม, การบวก, สิ่งที่เพิ่มเข้าไป, ชื่อที่เพิ่มต่อท้ายชื่อนามสกุล.
additive(แอด' ดิทิฟว) adj. ซึ่งมีลักษณะหรือเกิดจากการเพิ่มหรือบวก,ซึ่งเพิ่มหรือบวก -n. สิ่ง ที่เพิ่มเข้าไป, Syn. cumulative)

English-Thai: Nontri Dictionary
approach(n) การเข้าใกล้,วิธีการเข้าไป
complicity(n) การสมคบกัน,การสมรู้ร่วมคิด,การเข้าไปเกี่ยวข้อง
enter(vt) เข้าไป,เข้ามา,เริ่ม
expletive(adj) ซึ่งทำให้ครบถ้วน,ที่เสริมเข้าไป,ที่เพิ่มเข้าไป,ที่ผนวกเข้าไป
impenetrable(adj) ผ่านเข้าไปไม่ได้,เข้าใจยาก,ไม่ยอมรับ
inland(adv) ภายในประเทศ,เข้าไปในประเทศ,ภายในท้องถิ่น
insinuate(vt) ลอบเข้าไป,สอดแทรก,พูดแนะ
insinuation(n) การลอบเข้าไป,การพูดสอดแทรก,การพูดแนะ
interrupt(vt) ทำให้ชะงัก,ขัดขวาง,สอดเข้าไป,ขัดจังหวะ
into(pre) ใน,ตรงไป,เข้าไปใน,จนกระทั่ง,กลายเป็น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
話しかける[はなしかける, hanashikakeru] Thai: เข้าไปทักทายด้วย English: to accost a person

German-Thai: Longdo Dictionary
eintreten(vi) |tritt ein, trat ein, hat/ist eingetreten| เข้าไปข้างใน เช่น Er kommt an die Tür und tritt ein: แต่ Er trat in das Haus. ไม่ใช่ Er trat das Haus ein. , See also: hineingehen
etw. betreten(vt) |betritt, betrat, hat betreten| เข้าไปข้างใน เช่น Ich habe das Krankenhaus nie betreten.
Füllung(n) |die, pl. Füllungen| ไส้ในขนม, เสิ่งที่ใส่เข้าไป, สิ่งอุด, สิ่งที่ใช้อุดฟัน, การเติมตำแหน่งว่าง
bedenkenlos(adj adv) ที่ไม่ต้องคิดมาก, ที่ไม่ต้องสงสัย(ทำได้เลย) เช่น Das Medikament kannst du bedenkenlos einnehmen. Es hat keine Nebenwirkungen. ยานี้เธอกินเข้าไปได้เลยนะ มันไม่มีผลข้างเคียง, See also: S. ohne Zweifel,
schlürfen(vi vt) |schlürfte, hat geschlürft, etw (A)| กินมีเสียง เช่น กินซุปแล้วทำเสียงซูด ซูด หรือกินบะหมี่แล้วดูดเส้นเข้าไปมีเสียง

French-Thai: Longdo Dictionary
nous สรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมรอง เช่น Tu nous offres l'entrée? เธออนุญาตให้พวกเราเข้าไปไหม

Are you satisfied with the result?

Go to Top