Search result for

zersetzen

(62 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zersetzen-, *zersetzen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zersetzen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zersetzen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Strident?Zersetzend? The Osterman Weekend (1983)
I don't think I dare wait. They're corrupting so fast.Ich kann nicht mehr warten, sie zersetzen sich zu schnell. Quatermass and the Pit (1967)
- Strong enough to eat machinery? - And anything else you can think of.- Kann die auch Maschinen zersetzenThe Devil in the Dark (1967)
The corruptive Western influence.Zersetzender Einfluß vom Westen. The Diamond Arm (1969)
I won't let my troops meddle in an anarchic fight.Ich ziehe nicht in Mailand ein, und lasse meine Truppen von dieserAnarchistenbande zersetzenThe Five Days (1973)
Nevertheless, at this height our minds will decompose. And we will suffer the vision of death.Dennoch wird sich unser Geist in dieser Höhe zersetzen und Todesvisionen werden uns heimsuchen. The Holy Mountain (1973)
In a few days, it'll succeed... then the brain will begin to deteriorate, decay, and finally... rot to nothing.In wenigen Tagen ist es dann soweit. Dann fängt das Gehirn an, zu verfallen. Sich zu zersetzen, und am Ende einfach zu verfaulen. Frankenstein and the Monster from Hell (1974)
He may demoralize the platoon.Er könnte den ganzen Zug zersetzenAty-baty, shli soldaty... (1977)
For the hour demands actions, not only thoughts. Least of all corruptive r eflection.Die Stunde verlangt Aktionen, nicht Gedanken oder zersetzende Reflexion. Mephisto (1981)
Know what it means to stop molecular motion, paralyse atomic particles, decompose matter?Es kann die molekulare Bewegung anhalten Partikel lähmen, Materie zersetzenThe Entity (1982)
Bullet-head here found out your father had developed a cheese mold... So powerful it could decompose rocks, trees and mountains. He devised a plan to dissolve the entire United States.Als der Dickkopf hier heraus fand, dass dein Vater einen Käsepilz entwickelt hatte der so stark ist, dass er Bäume, Felsen und ganze Berge zersetzen kann entwickelte er eine Plan, um die ganzen Vereinigten Staaten zu zersetzenDead Men Don't Wear Plaid (1982)
Only sometimes i think you tend To be a little strident, You know?Nurfällt mir manchmal auf, dass Sie vielleicht etwas zersetzend sind. The Osterman Weekend (1983)
Are you giving me a ticket For strident writing, are you?Gibt es für zersetzendes Schreiben Strafzettel, ja? The Osterman Weekend (1983)
Um--hmm, right.ZersetzenderArmleuchter! The Osterman Weekend (1983)
They absorb toxins from the earth, generate pure crystals, die and turn to sandSie nehmen das Gift der Erde in sich auf, zersetzen es zu reinen Kristallen, sterben und werden zu Sand. Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)
All I have to say to you, Frank Doel is we live in depraved and degenerate times when a bookshop tears up beautiful old books to use as wrapping paper.Das Eine muss ich Ihnen sagen, Frank Doel, wir leben schon in einer verdorbenen, zersetzenden, degenerierten Welt, wenn ein Bücherladen - ein Bücherladen! - schöne alte Bücher zerreißt... und als Packpapier benutzt. 84 Charing Cross Road (1987)
- He is a disruptive influence.- Er übt zersetzenden Einfluss aus. Transfigurations (1990)
Sunad called John a disruptive influence. Hardly a capital offence.Ein zersetzender Einfluss ist doch wohl kein Kapitalverbrechen. Transfigurations (1990)
Oh, what?Aber sie werden sich zersetzenThe Sword of Kahless (1995)
So-called incorruptibles whose bodies wouldn't decay... _.and who emitted a smell of flowers.Von Menschen, deren Körper sich nicht zersetzen... ..und die einen Blumenduft ausströmen. Revelations (1995)
The Reintegrator, a device which will be able to disintegrate matter transport it across space and then rematerialize it.Der Reintegrator, ein Gerät, das in der Lage ist, Materie zu zersetzen, sie durch Raum zu befördern und sie schließlich wieder zu verstofflichen. Toy Story (1997)
That's because your neural tissue hasn't begun to deteriorate yet but rest assured you'll be on my operating table eventually.Weil Ihr Nervengewebe noch nicht angefangen hat, sich zu zersetzen. Irgendwann landen Sie auf meinem Operationstisch. Children of Time (1997)
Organic flesh would disintegrate within seconds.Fleisch würde sich in Sekunden zersetzenRevulsion (1997)
As if the virus were decomposing it.Als ob der Virus sie zersetzen würde. The X Files (1998)
Bend the law, shred the constitution.Das Recht verbiegen, die Verfassung zersetzenThe Siege (1998)
Even with modifications, it wouldn't be long before your suit began to corrode.Ihr Raumanzug würde sich nach kurzer Zeit zersetzenDemon (1998)
The distortions beginning to de-molecularize the hull.Die Verzerrungen zersetzen die Hülle. Relativity (1999)
- Looks like they're breaking down the tissue.- Sie scheinen das Gewebe zu zersetzen. - Richtig. Alone (2001)
But things deteriorate, even in formalin , over the years.Naja, sie haben sich aber keine besondere Mühe gegeben. Aber natürlich wird es sich in Formaldehyd auch zersetzenIn My Skin (2002)
I don't see what could ... .Nach ein paar Jahren erst, aber es wird sich zersetzenIn My Skin (2002)
Surface tissue and internal organs will inflame and degrade.Das Gewebe und die inneren Organe zersetzen sich. Meridian (2002)
Sure, at 48 hours your evidence begins to degrade, disappear.Klar, nach 48 Stunden zersetzen sich Beweise, sie verschwinden. Hung Out to Dry (2003)
As he decays... the chemical will dissipate.Wenn er verwest, zersetzen sich die Chemikalien. Die Verbrennungen brachten seine Elektrolyte durcheinander und erzeugten so ein hohes Kaliumniveau. Infection (2004)
He has about two hours before the gas creeping into his nervous system begins to break down his body tissue and he begins to bleed from every orifice he has.Uns bleiben ungefähr zwei Stunden, bis das Gas in seinem Nervensystem beginnt, sein Gewebe zu zersetzen, und er anfängt aus allen seinen Körperöffnungen zu bluten. Saw II (2005)
(Bones) The gastric juices trapped by the noose in Nestor's oesophagus actually digest the hyoid over time.Die Magensäfte, die durch die Schlinge in Nestors Speiseröhre bleiben, zersetzen das Zungenbein mit der Zeit. A Boy in a Tree (2005)
It's not strong enough to disintegrate an entire planet, but it will wash away everything on a planet's surface, and anything in the surrounding space.Sie ist nicht stark genug, um einen ganzen Planeten zu zersetzen, aber sie kann alles auf seiner Oberfläche zerstören, und alles im umliegenden Weltraum. Reckoning: Part 2 (2005)
One should always handle an antique vase from the inside. Otherwise the oil from the hands can damage the patina.Man sollte antike Vasen immer von innen anfassen... damit die Öle der Haut nicht die Patina zersetzenThe Pink Panther (2006)
Her nucleotides are decomposing.Ihre Nukleoide zersetzen sich. Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
We just try to do the things and see... how they have transformed and decayed or not.Wir erforschen, wie sich Dinge wandeln, wie sie sich zersetzen oder nicht. Martian Child (2007)
So, of course, bones decompose... much, much later than soft tissue and all the rest of the flesh.Wir alle wissen: Auch Knochen zersetzen sich. Aber viel später als Weichgewebe und der Rest des Fleisches. The Life Before Her Eyes (2007)
Ah, my body will slowly decompose, as I watch.Ah, mein Körper wird sich langsam zersetzen, und ich schaue dabei zu. Exit Wounds (2008)
Nope. The lead wouldn't have started to disintegrate till years after.Blei würde nicht beginnen, sich Jahre danach zu zersetzenThe Itch (2008)
As you can see, it quickly converts to eating... any and all material in its path.Wie sie sehen, passen sie sich an, sodass sie jedes Material zersetzenG.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
The liver started to degrade.Die Leber hat begonnen sich zu zersetzenWilson (2009)
Disintegrate!ZersetzenVictory of the Daleks (2010)
The data I have been describing simply shows that intuition that people have had for hundreds of years, that inequality is divisive and socially corrosive.Diese Daten, die ich hier beschrieben habe, zeigen einfach, dass die Menschen seit Jahrhunderten schon ahnen, dass Ungleichheit spaltend und gesellschaftszersetzend wirkt. Zeitgeist: Moving Forward (2011)
And he who lies in my name shall choke on his own false tongue and his poisonous words shall betray him.Derjenige, der in meinem Namen lügt, der soll an seiner falschen Zunge ersticken. Und seine zersetzenden Worte mögen ihn verraten. Meet the New Boss (2011)
We are familiar with your harmful ideas.Ihre zersetzenden Ideen sind uns wohl bekannt. A Royal Affair (2012)
Our bodies are not capable of decomposing it.Der menschliche Körper ist nicht imstande, so einen Mist zu zersetzenGeneration Um... (2012)
If ever love is taken away, we perish as dead flesh.Dann werden wir uns zersetzen, wie totes Fleisch. La certosa di Parma (2012)

German-Thai: Longdo Dictionary
zersetzen(vt) |zersetzte, hat zersetzt| ย่อยสลาย เช่น Mikroorganismen zersetzen organisches Material. จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ätzende Wirkung {f}; zersetzende Wirkung {f}; zerstörende Wirkung {f}corrosiveness [Add to Longdo]
sich in seine Bestandteile auflösen; sich zersetzen | auflösend | aufgelöstto disintegrate | disintegrating | disintegrated [Add to Longdo]
verderblich; zersetzend {adj}pestilent [Add to Longdo]
verfallen; verkommen; sich zersetzen; verwesen; vermodern | verfallend; verkommend; sich zersetzend; verwesend; vermodernd | verfallen; verkommen; zersetzt; verwest; wermodert | verfälltto decay | decaying | decayed | decays [Add to Longdo]
zerfallen; auseinander bröckeln; rissig werden; sich zersetzen | zerfallend; sich zersetzend | zerfallen; zersetzt | es zerfällt; es zersetzt sich | es zerfiel; es zersetzte sich | es ist/war zerfallen; es hat/hatte sich zersetztto disintegrate | disintegrating | disintegrated | it disintegrates | it disintegrated | it has/had disintegrated [Add to Longdo]
zerlegen; spalten; zersetzen | zerlegend; spaltend; zersetzend | zerlegt; gespalten; zersetztto decompose | decomposing | decomposed [Add to Longdo]
sich zersetzen; verwesen; verfaulen; sich auflösen; verfallento decompose [Add to Longdo]
zersetzend {adj} | zersetzender | am zersetzendstendisintegrating | more disintegrating | most disintegrating [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  zersetzen /tsɛrzɛtsən/
   to disintegrate

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top