ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

follow

F AA1 L OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -follow-, *follow*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
follow(vt) ตาม, See also: เดินตาม, ติดตาม, เจริญรอยตาม, ตามอย่าง, Syn. come after, supersede, Ant. percede
follow(vt) ไล่ตาม, See also: ติดตาม, ตามหลัง, Syn. pursue, chase, track, Ant. flee
follow(vt) ปฏิบัติตาม, See also: เชื่อฟัง, ทำตาม, Syn. obey, conform, observe, Ant. disregard
follow(n) การติดตาม, See also: การติดตามผล, การไล่ตาม
follow(vt) สนใจติดตาม (เรื่อง, ข่าวสาร), Syn. be interested in, keep abreast of
follow(vt) เข้าใจ (คำอธิบาย, ความหมาย), Syn. understand, catch on, appreciate
follow(vi) เป็นผลมาจาก, Syn. result, develop, spring
follow(vt) เลียนแบบ, See also: เอาอย่าง, พยายามทำให้เหมือน, Syn. copy, imitate
follower(n) ผู้ติดตาม, See also: พรรคพวก, บริวาร, สาวก, ลูกศิษย์, ลูกน้อง, ผู้สนับสนุน, ผู้รับใช้, Syn. disciple, adherent, supporter, Ant. objector
follow in(phrv) ตามรอย, See also: เจริญรอยตาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
follow(ฟอล'โล) vt. ติดตาม, ตาม, ตามหลัง, ยอมตาม, ทำตาม, มองตาม, ลอกตาม, เอาอย่าง, เดินไปตาม, เชื่อฟัง, เนื่องมาจาก, เป็นผลสืบเนื่องจาก, ดำเนินต่อไป, เข้าใจ vi. ต่อมา, เป็นผลสืบเนื่องมาจาก, รับใช้, ตามไป. -Phr. (follow up ติดตามอย่างใกล้ชิด.), See also: followable adj.
follow-up(ฟอล'โลอัพ) n., adj. (เกี่ยวกับ) การติดตามอย่างใกล้, จดหมายตาม, หมัดตาม, หนังสือตาม
follower(ฟอล'โลเออะ) n. ผู้ติดตาม, ผู้ตาม, บริวาร, สาวก, ลูกศิษย์, ผู้สนับสนุน, ผู้รับใช้, ผู้เลียนแบบ
following(ฟอล'โลอิง) n. กลุ่มผู้ติดตาม, กลุ่มผู้สนับสนุน, -the following สิ่งที่ตามมา. adj. ซึ่งตามมา

English-Thai: Nontri Dictionary
follow(vt) ทำตาม, ตามหลัง, เชื่อฟัง, ติดตาม, เนื่องมาจาก
follower(n) สาวก, ลูกศิษย์, ผู้รับใช้, บริวาร, ผู้ติดตาม
following(adj) ที่ติดไป, ที่ตามมา, ที่สนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
follow the fortunesการปฏิบัติตาม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
follow the leadการคล้อยตามผู้รับประกันภัยนำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
follow-upการกดย้ำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Follow throughการเลื่อน [การแพทย์]
Follow Upติดตาม [การแพทย์]
Follow upการติดตามผล [การแพทย์]
Follow-Upติดตามผล [การแพทย์]
Follow-Upการติดตามประเมินผล [การแพทย์]
Follow-up and Remediationติดตามผลและการซ่อมเสริม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Follow-up and Remediationการติดตามผลและการซ่อมเสริม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Follow-Up Planแผนการติดตามตรวจ [การแพทย์]
Follow-Up Studiesการติดตามศึกษา [การแพทย์]
Followers, Passiveสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
followed inเป็นไปตาม
followership(n) การเป็นผู้ตาม ความเป็นผู้ตาม ภาวะการเป็นผู้ตาม ความสามารถในการเป็นผู้ตาม
followingYou have already invited the following people

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on, hen... Men. Follow me.มาสิ ชายไก่ ติดตามฉัน. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Great. Maybe we can follow this one up with a little dancing and refreshments!ที่ดี บางทีเราสามารถทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาพร้อมกับการเต้นและเครื่องดื่มเล็ก ๆ น้อย ๆ ! 12 Angry Men (1957)
But you know the pity is when I'm paid I always follow my Job through.แต่มันน่าเสียดาย ฉันรับค่าจ้างมา... ...ฉันก็ต้องทำงานของฉัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Clem follow him.เคลม ตามมันไป The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Come along now. Follow me.มาเถอะ ตามฉันมา The Good, the Bad and the Ugly (1966)
They'd follow you anywhere.หวนกลับไปที่พวกเขาจ้องอยู่ที่ ฉัน How I Won the War (1967)
(Goodbody) Follow me!ปฏิบัติตามฉัน! How I Won the War (1967)
Follow her down to a bridge by a fountainตามเธอลงไปที่สะพานน้ำพุ Yellow Submarine (1968)
Don't try to follow us.อย่าพยายามตามเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
All right, come on. We're gonna follow it.เราจะตามเสียงไป Beneath the Planet of the Apes (1970)
Follow me!ตามฉันมา Beneath the Planet of the Apes (1970)
Hooper, take the wheel. Brody, follow that. Watch for him.ฮูเปอร์ บังคับเรือ โบรดี้ ตามไป ระวังด้วย Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
follow3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
followA dog followed me to my house.
followA dog followed me to my school.
followA female beggar was begging with five or six children following along.
followAll his followers looked up to him as a wise and courageous man.
followAll that you have to do is to follow his advice.
followAll you have to do is follow his advice.
followAll you have to do is follow me.
followAlthough each person follows a different path, our destinations are the same.
followA puppy followed me wagging its tail.
followAs soon as one airline announced its plan for airfare reductions, the rest of the companies followed suit.
followA swarm of mosquitoes followed him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกกระไดพลอยโจน(v) confess, See also: follow through after a false step, Example: เขาปฏิเสธไม่ได้จนต้องตกกระไดพลอยโจนรับผิดทั้งที่ไม่ได้เป็นคนทำ, Thai Definition: จำเป็นที่จะต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลี่ยง, Notes: (สำนวน)
ผู้ตาม(n) follower, See also: supporter, Syn. ผู้ปฏิบัติตาม, คนตาม, Ant. ผู้นำ, Example: เราควรต้องมุ่งหากลยุทธ์ที่จะทำให้เราเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ปฏิบัติตามผู้อื่นหรือตามคำสั่งผู้อื่น
วันข้างหน้า(n) future, See also: following days, Syn. ภายหน้า, ข้างหน้า, ภายภาคหน้า, ในอนาคต, ในภายหน้า, วันหน้า, Ant. วันก่อนหน้า, Example: เราควรผูกมิตรกันไว ้เผื่อวันข้างหน้าจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้, Count Unit: วัน, Thai Definition: เวลาต่อไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
วันหลัง(n) future, See also: following day, later, Syn. วันข้างหลัง, โอกาสหลัง, ภายหลัง, Ant. วันก่อนหน้า, Example: ผมว่าเปลี่ยนเป็นวันหลังดีกว่า อาจจะได้รับความสะดวกมากกว่านี้, Count Unit: วัน, Thai Definition: วันที่เกิดขึ้นต่อจากวันนี้
บ้าเห่อ(v) be crazy about, See also: follow a craze, be faddy/faddish about, Example: พ่อบ้าเห่อรถคันใหม่มาก, Thai Definition: ชอบอวดของที่ได้มาใหม่, เห่อตามสมัยนิยม
มาสาย(v) arrive late, See also: follow banker's hours, Ant. มาเช้า, Example: ปกติเขาจะมาทำงานเช้ากว่าคนอื่นๆ แต่ทำไมวันนี้จึงมาสาย, Thai Definition: มาหลังเวลาเช้าแต่ก่อนเที่ยง
เดินตาม(v) walk behind, See also: follow, Ant. เดินนำ, Example: แมวที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวจะซ่อนตัว เดินตาม และตะครุบเจ้าของเหมือนกับที่มันตะปบเหยื่อ
สาวก(n) disciple, See also: follower, adherent, devotee, Syn. ศิษย์, ผู้เจริญรอยตาม, ลูกศิษย์, ศิษยานุศิษย์, สานุศิษย์, Example: พระอานนท์เป็นสาวกองค์สำคัญของพระพุทธเจ้า, Count Unit: องค์, Thai Definition: ศิษย์ของศาสดา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วันหน้า(n) future, See also: following day, next time, Syn. วันหน้าวันหลัง, วันหลัง, คราวหน้า, Ant. วานนี้, เมื่อวาน, Example: หัวหน้าทีมของเขาประกาศว่า วันหน้าจะกลับมาแก้แค้นให้จงได้, Thai Definition: วันในอนาคต
ช้างเท้าหลัง(n) follower, See also: wife, Syn. ภรรยา, ผู้ตาม, Ant. ช้างเท้าหน้า, Example: ผู้หญิงสมัยนี้เป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่ปฏิเสธบทบาทช้างเท้าหลัง, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโลมตาม[anulōm tām] (v) EN: bend ; follow ; yield and comply
เอาอย่าง[aoyāng] (v) EN: imitate ; follow  FR: imiter ; suivre l'exemple
บ้าน ...[Bān ...] (n, prop) EN: village of ... (followed by name)  FR: village de ... (suivi du nom)
บริวาร[børiwān] (n) EN: followers ; suite ; retainer ; retinue  FR: suite [ f ] ; disciples [ mpl ]
ดำเนินรอยตาม[damnoēn røi tām] (v, exp) EN: follow in the footsteps (of)
ดังนี้[dangnī] (adv) EN: as follows ; thus ; therefore ; so  FR: comme suit ; ainsi ; de la façon suivante
ดังต่อไปนี้[dang tøpainī] (x) EN: as follow ; as follows  FR: comme suit
เดินตาม[doēntām] (v, exp) EN: walk behind ; follow  FR: suivre ; marcher derrière
แฟน[faēn] (n) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee  FR: fan [ m, f ] ; amoureux [ m ] ; passionné [ m ]
หา[hā] (v) EN: seek for ; search for ; look for ; go in quest of ; be after ; follow ; find  FR: chercher ; rechercher

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FOLLOW F AA1 L OW0
FOLLOWS F AA1 L OW0 Z
FOLLOWUP F AA1 L OW0 AH2 P
FOLLOWER F AA1 L OW0 ER0
FOLLOWED F AA1 L OW0 D
FOLLOWELL F AA1 L AH0 W EH0 L
FOLLOWING F AA1 L OW0 IH0 NG
FOLLOW-UP F AA1 L OW0 AH2 P
FOLLOWERS F AA1 L OW0 ER0 Z
FOLLOWINGS F AA1 L OW0 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
follow (v) fˈɒlou (f o1 l ou)
follows (v) fˈɒlouz (f o1 l ou z)
followed (v) fˈɒloud (f o1 l ou d)
follower (n) fˈɒlouər (f o1 l ou @ r)
follow-on (n) fˌɒlou-ˈɒn (f o2 l ou - o1 n)
follow-up (n) fˈɒlou-ʌp (f o1 l ou - uh p)
followers (n) fˈɒlouəz (f o1 l ou @ z)
following (v) fˈɒlouɪŋ (f o1 l ou i ng)
follow-ons (n) fˌɒlou-ˈɒnz (f o2 l ou - o1 n z)
follow-ups (n) fˈɒlou-ʌps (f o1 l ou - uh p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下列[xià liè, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄝˋ,  ] following #7,081 [Add to Longdo]
跟进[gēn jìn, ㄍㄣ ㄐㄧㄣˋ,   /  ] follow; follow up #12,302 [Add to Longdo]
追随者[zhuī suí zhě, ㄓㄨㄟ ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜˇ,    /   ] follower; adherent; following #31,712 [Add to Longdo]
跟从[gēn cóng, ㄍㄣ ㄘㄨㄥˊ,   /  ] follow #49,254 [Add to Longdo]
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, ] follow; quick #69,165 [Add to Longdo]
步人后尘[bù rén hòu chén, ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ ㄏㄡˋ ㄔㄣˊ,     /    ] follow in other people's footsteps; trail along behind others #190,765 [Add to Longdo]
辿[chān, ㄔㄢ, 辿] follow, pursue #295,025 [Add to Longdo]
按步就班[àn bù jiù bān, ㄢˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄅㄢ,    ] follow the prescribed order; keep to conventional ways [Add to Longdo]
沿例[yán lì, ㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, 沿 ] following the model; according to precedent [Add to Longdo]
跟着[gēn zhe, ㄍㄣ ㄓㄜ˙,   /  ] follow after [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Terminplan { m } | Terminpläne { pl }follow up chart | follow up charts [Add to Longdo]
Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung!Follow the directions! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
年;歳[とせ, tose] (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) #5 [Add to Longdo]
から[kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) #25 [Add to Longdo]
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v, v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形, 迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions #41 [Add to Longdo]
一(P);1[いち(P);ひと, ichi (P); hito] (num, pref) (1) (ひと when a prefix) one; (suf) (2) (いち only) best in; the most (...) in (where an adjective follows); (P) #82 [Add to Longdo]
[ら, ra] (suf) (1) pluralizing suffix (often humble, derogatory or familiar); and others; et alios; and the like; and followers; (2) (See あちら, いくら) or so (rough indicator of direction, location, amount, etc.); (3) (See 清ら) (after the stem of an adjective) nominalizing suffix #221 [Add to Longdo]
[つぎ, tsugi] (n, adj-no) (1) next; following; subsequent; (2) stage; station; (P) #226 [Add to Longdo]
以下(P);已下[いか(P);いげ, ika (P); ige] (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P) #313 [Add to Longdo]
[たか(P);だか, taka (P); daka] (suf) (1) (abbr) (See 高等学校) High (abbreviation of "High School" following a school's name); (pref) (2) (See 高レベル) high- #331 [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-suf) (1) in accordance with ...; following ...; (2) roughly; about; (3) .. Street; .. Avenue; (P) #493 [Add to Longdo]
せる;させる[seru ; saseru] (aux-v, v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions #540 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カーブフォロア[かーぶふぉろあ, ka-buforoa] curve follower [Add to Longdo]
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
後続[こうぞく, kouzoku] trailing (a-no), succeeding, following [Add to Longdo]
フォローアップ[ふぉろーあっぷ, foro-appu] follow-up [Add to Longdo]
フォロー[ふぉろー, foro-] follow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Follow \Fol"low\, v. t. [imp. & p. p. {Followed}; p. pr. & vb.
   n. {Following}.][OE. foluwen, folwen, folgen, AS. folgian,
   fylgean, fylgan; akin to D. volgen, OHG. folg[=e]n, G.
   folgen, Icel. fylgja, Sw. f["o]lja, Dan. f["o]lge, and perh.
   to E. folk.]
   1. To go or come after; to move behind in the same path or
    direction; hence, to go with (a leader, guide, etc.); to
    accompany; to attend.
    [1913 Webster]
 
       It waves me forth again; I'll follow it. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To endeavor to overtake; to go in pursuit of; to chase; to
    pursue; to prosecute.
    [1913 Webster]
 
       I will harden the hearts of the Egyptians, and they
       shall follow them.          --Ex. xiv. 17.
    [1913 Webster]
 
   3. To accept as authority; to adopt the opinions of; to obey;
    to yield to; to take as a rule of action; as, to follow
    good advice.
    [1913 Webster]
 
       Approve the best, and follow what I approve.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Follow peace with all men.      --Heb. xii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
       It is most agreeable to some men to follow their
       reason; and to others to follow their appetites.
                          --J. Edwards.
    [1913 Webster]
 
   4. To copy after; to take as an example.
    [1913 Webster]
 
       We had rather follow the perfections of them whom we
       like not, than in defects resemble them whom we
       love.                 --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   5. To succeed in order of time, rank, or office.
    [1913 Webster]
 
   6. To result from, as an effect from a cause, or an inference
    from a premise.
    [1913 Webster]
 
   7. To watch, as a receding object; to keep the eyes fixed
    upon while in motion; to keep the mind upon while in
    progress, as a speech, musical performance, etc.; also, to
    keep up with; to understand the meaning, connection, or
    force of, as of a course of thought or argument.
    [1913 Webster]
 
       He followed with his eyes the flitting shade.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. To walk in, as a road or course; to attend upon closely,
    as a profession or calling.
    [1913 Webster]
 
       O, had I but followed the arts!    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       O Antony! I have followed thee to this. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Follow board} (Founding), a board on which the pattern and
    the flask lie while the sand is rammed into the flask.
    --Knight.
 
   {To follow the hounds}, to hunt with dogs.
 
   {To follow suit} (Card Playing), to play a card of the same
    suit as the leading card; hence, colloquially, to follow
    an example set.
 
   {To follow up}, to pursue indefatigably.
 
   Syn: Syn.- To pursue; chase; go after; attend; accompany;
     succeed; imitate; copy; embrace; maintain.
 
   Usage: - To {Follow}, {Pursue}. To follow (v.t.) denotes
      simply to go after; to pursue denotes to follow with
      earnestness, and with a view to attain some definite
      object; as, a hound pursues the deer. So a person
      follows a companion whom he wishes to overtake on a
      journey; the officers of justice pursue a felon who
      has escaped from prison.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Follow \Fol"low\, v. i.
   To go or come after; -- used in the various senses of the
   transitive verb: To pursue; to attend; to accompany; to be a
   result; to imitate.
 
   Syn: To {Follow}, {Succeed}, {Ensue}.
 
   Usage: To follow (v.i.) means simply to come after; as, a
      crowd followed. To succeed means to come after in some
      regular series or succession; as, day succeeds to day,
      and night to night. To ensue means to follow by some
      established connection or principle of sequence. As
      wave follows wave, revolution succeeds to revolution;
      and nothing ensues but accumulated wretchedness.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Follow \Fol"low\, n.
   The art or process of following; specif., in some games, as
   billiards, a stroke causing a ball to follow another ball
   after hitting it. Also used adjectively; as, follow shot.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 follow
   v 1: to travel behind, go after, come after; "The ducklings
      followed their mother around the pond"; "Please follow the
      guide through the museum" [ant: {lead}, {precede}]
   2: be later in time; "Tuesday always follows Monday" [syn:
     {postdate}, {follow}] [ant: {antecede}, {antedate}, {forego},
     {forgo}, {precede}, {predate}]
   3: come as a logical consequence; follow logically; "It follows
     that your assertion is false"; "the theorem falls out nicely"
     [syn: {follow}, {fall out}]
   4: travel along a certain course; "follow the road"; "follow the
     trail" [syn: {follow}, {travel along}]
   5: act in accordance with someone's rules, commands, or wishes;
     "He complied with my instructions"; "You must comply or
     else!"; "Follow these simple rules"; "abide by the rules"
     [syn: {comply}, {follow}, {abide by}]
   6: come after in time, as a result; "A terrible tsunami followed
     the earthquake" [syn: {follow}, {come after}]
   7: behave in accordance or in agreement with; "Follow a
     pattern"; "Follow my example" [syn: {follow}, {conform to}]
   8: be next; "Mary plays best, with John and Sue following"
   9: choose and follow; as of theories, ideas, policies,
     strategies or plans; "She followed the feminist movement";
     "The candidate espouses Republican ideals" [syn: {adopt},
     {follow}, {espouse}]
   10: to bring something about at a later time than; "She followed
     dinner with a brandy"; "He followed his lecture with a
     question and answer period"
   11: imitate in behavior; take as a model; "Teenagers follow
     their friends in everything" [syn: {take after}, {follow}]
   12: follow, discover, or ascertain the course of development of
     something; "We must follow closely the economic development
     is Cuba" ; "trace the student's progress" [syn: {trace},
     {follow}]
   13: follow with the eyes or the mind; "Keep an eye on the baby,
     please!"; "The world is watching Sarajevo"; "She followed
     the men with the binoculars" [syn: {watch}, {observe},
     {follow}, {watch over}, {keep an eye on}]
   14: be the successor (of); "Carter followed Ford"; "Will Charles
     succeed to the throne?" [syn: {succeed}, {come after},
     {follow}] [ant: {come before}, {precede}]
   15: perform an accompaniment to; "The orchestra could barely
     follow the frequent pitch changes of the soprano" [syn:
     {play along}, {accompany}, {follow}]
   16: keep informed; "He kept up on his country's foreign
     policies" [syn: {keep up}, {keep abreast}, {follow}]
   17: to be the product or result; "Melons come from a vine";
     "Understanding comes from experience" [syn: {come},
     {follow}]
   18: accept and follow the leadership or command or guidance of;
     "Let's follow our great helmsman!"; "She followed a guru for
     years"
   19: adhere to or practice; "These people still follow the laws
     of their ancient religion"
   20: work in a specific place, with a specific subject, or in a
     specific function; "He is a herpetologist"; "She is our
     resident philosopher" [syn: {be}, {follow}]
   21: keep under surveillance; "The police had been following him
     for weeks but they could not prove his involvement in the
     bombing" [syn: {surveil}, {follow}, {survey}]
   22: follow in or as if in pursuit; "The police car pursued the
     suspected attacker"; "Her bad deed followed her and haunted
     her dreams all her life" [syn: {pursue}, {follow}]
   23: grasp the meaning; "Can you follow her argument?"; "When he
     lectures, I cannot follow"
   24: keep to; "Stick to your principles"; "stick to the diet"
     [syn: {stick to}, {stick with}, {follow}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top