Search result for

chase

(82 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chase-, *chase*. Possible hiragana form: ちゃせ
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chase downไล่ตาม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chase    [N] การไล่ตาม, See also: การติดตาม, Syn. pursuit
chase    [VT] ขับไล่, See also: ไล่จับ
chase    [VI] เร่งรีบ, See also: เร่ง
chase    [VI] ไล่ตาม, See also: กวด, ไล่กวด, วิ่งไล่, วิ่งกวด, วิ่งตาม, ตาม, ติดตาม, Syn. chase after, dog, go after, trail, tail, tag, track
chase    [VT] ไล่ตาม, See also: กวด, ไล่กวด, วิ่งไล่, วิ่งกวด, วิ่งตาม, ตาม, ติดตาม, Syn. chase after, dog, go after, trail, tail, tag, track
chase    [N] ร่องในกำแพงหรือพื้นสำหรับวางท่อน้ำ
chase    [VT] ทำให้เป็นร่อง, See also: สลักลาย, แกะ
chase    [VT] ประดับตกแต่งโดยการสลักหรือดุนลวดลาย
chaser    [N] ผู้ตามล่า, See also: นักล่า, Syn. pursuer, hunter
chase up    [PHRV] เร่ง, See also: เตือน, กระตุ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chaseเขตล่าสัตว์ป่า (ก. เก่าอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chaseYou make up imaginary enemies and are chased by them.
chaseThis cat doesn't chase rats.
chaseThe policeman chased the thief.
chaseHe was arrested by police after a TV chase in Osaka.
chaseThe patrol car pursued a speeding sports car but it all ended in a wild-goose chase.
chaseWe all knew that Bob was on a wild-goose chase after Marge, because she was already happily engaged.
chaseThe dog chased the cat up a tree.
chaseI got on a bicycle and chased after the thief.
chaseThe girls chased after their teen-age idol.
chaseThe dog lay panting after his long chase.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chase(เชส) {chased,chasing,chases} v. ไล่ตาม -n. การไล่ตาม,สัตว์ที่ถูกไล่,การแสวงหา,สัตว์ที่ล่ามาได้,ผู้ล่า,สถานที่ล่าสัตว์ -Phr. the chase กีฬาหรืออาชีพการล่าสัตว์
chaser(เชส'เชอะ) n. ผู้ไล่ตาม
purchase(เพอ'เชิส) vt. ซื้อ,จัดซื้อ n. การซื้อ ,คานงัด,อุปกรณ์ยกของ,กำลังงัด, See also: purchasable adj. purchaser n., Syn. buy
steeplechase(สที'เพิลเชส) n. การแข่งม้าวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางที่สร้างขึ้น,การวิ่งแข่งข้ามทุ่งหรือทุ่งที่มีสิ่งกีดขวาง vi. แข่งขี่ม้าข้ามสิ่งกีดขวาง,วิ่งแข่งข้ามสิ่งกีดขวาง
stern chasern. ปืนใหญ่ท้ายเรือที่หันไปทางหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
chase(n) การไล่ตาม,การไล่ล่า,การล่าสัตว์
chase(vt) แสวงหา,ล่าสัตว์,ตามล่า,ค้นหา
purchase(n) การซื้อ,ของซื้อขาย,ค่า,ราคา,สิ่งที่ซื้อมา
purchase(vt) ซื้อ,ซื้อขาย,จัดซื้อ
purchaser(n) ผู้ซื้อ,คนซื้อ
steeplechase(n) การแข่งม้าทางวิบาก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิ่งกวด    [V] chase, See also: pursue, run after, catch up, overtake, Syn. ไล่กวด, ไล่ตาม, กวด, Ant. วิ่งหนี, Example: ตำรวจวิ่งกวดขโมยไปติดๆ
ไล่กวด [V] chase, See also: pursue, run after, follow, overtake, hunt, Syn. กวด, ไล่ตาม, ไล่, Ant. หนี, Example: สุนัขไล่กวดบุรุษไปรษณีย์, Thai definition: ตามให้ทัน
ไล่ตาม [V] chase, See also: follow, run after, pursue, Syn. ติดตาม, ไล่หลัง, ตามล่า, ล่า, Example: ตำรวจกำลังไล่ตามผู้ร้ายที่ยิงตำรวจบาดเจ็บเข้าไปในโกดังร้าง
ตาม    [V] pursue, See also: chase, follow, trail, hunt, keep place with, keep up with, keep abreast with, Syn. ไล่ตาม, Example: ตำรวจตามคนร้ายไปยังป่าทึบ, Thai definition: เที่ยวค้นหาสิ่งที่หายไป
ตะเพิด    [V] chase, See also: oust, drive, eject or expel, chase away, drive away, Syn. ไล่, ตวาดไล่, ร้องไล่, ไล่ส่ง, Ant. ร้องเรียก, เรียก, Example: เธอโกรธที่เขาเมาเหล้าเธอจึงตะเพิดเขาออกจากบ้าน, Thai definition: ตวาดให้หนีไป, ร้องให้ตกใจหนีไป, ไล่ส่งไป
กวด    [V] chase, See also: pursue, run after, catch up, overtake, Syn. ไล่กวด, ไล่ตาม, วิ่งกวด, Example: ตำรวจกวดขโมยไปจนหมดแรง
กวัดไกวไสส่ง    [V] chase, See also: oust, scatter, Syn. เสือกไสไล่ส่ง, ขับไล่ไสส่ง, Example: ตั้งแต่เขาติดยาเสพย์ติดพี่น้องเพื่อนฝูงก็รังเกียจกวัดไกวไสส่งเขา
วิ่งไล่    [V] chase (after), See also: run after in order to catch, Syn. วิ่งกวด, วิ่งตาม, Ant. วิ่งหนี, Example: ร่างกายของเสือโคร่งคล่องแคล่วปราดเปรียว สามารถวิ่งไล่ และจู่โจมเหยื่อได้อย่างรวดเร็ว, Thai definition: วิ่งให้ทันสิ่งที่อยู่ข้างหน้า
วิ่งไล่    [V] chase (after), See also: run after in order to catch, Syn. วิ่งกวด, วิ่งตาม, Ant. วิ่งหนี, Example: ร่างกายของเสือโคร่งคล่องแคล่วปราดเปรียว สามารถวิ่งไล่ และจู่โจมเหยื่อได้อย่างรวดเร็ว, Thai definition: วิ่งให้ทันสิ่งที่อยู่ข้างหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบคำสั่งซื้อ[n. exp.] (bai khamsang seū) EN: purchase order   
ใบสั่งซื้อ[n. exp.] (bai sangseū) EN: purchase order ; order ; order letter   
บัญชีซื้อ[n. exp.] (banchī seū) EN: purchase account   
เช่าซื้อ[v. exp.] (chao-seū) EN: hire purchase (HP) ; buy on an instalment plan ; buy by hire-purchase   FR: acheter en leasing ; louer-acheter
จ่าย[v.] (jāi) EN: buy ; purchase ; make purchases ; shop   FR: acheter ; faire des/ses emplettes
จัดซื้อ[v.] (jatseū) EN: purchase ; procure   
การซื้อ[n.] (kān seū) EN: buying ; purchase ; acquisition   FR: achat [m]
การซื้อขายตามตัวอย่าง[v. exp.] (kān seūkhāi tām tūayāng) EN: purchase by sample   
การตัดสินใจซื้อ[n. exp.] (kān tatsinjai seū) EN: purchase decision   
ขับ [v.] (khap) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off   FR: expulser ; éjecter ; propulser

CMU English Pronouncing Dictionary
CHASE    CH EY1 S
CHASED    CH EY1 S T
CHASEN    CH EY1 S AH0 N
CHASER    CH EY1 S ER0
CHASES    CH EY1 S AH0 Z
CHASE'S    CH EY1 S AH0 Z
CHASERS    CH EY1 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chase    (v) (ch ei1 s)
chased    (v) (ch ei1 s t)
chaser    (n) (ch ei1 s @ r)
chases    (v) (ch ei1 s i z)
chasers    (n) (ch ei1 s @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jagd {f} (nach)chase (after); pursuit (of) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっかけ[, okkake] (n) person who chases after idol, showbiz star [Add to Longdo]
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
でぶ専;デブ専[でぶせん(でぶ専);デブせん(デブ専);デブセン, debusen ( debu sen ); debu sen ( debu sen ); debusen] (n) (sl) chubby-chasing (fat fetishism); chubby-chaser [Add to Longdo]
カーチェイス[, ka-chieisu] (n) car chase; (P) [Add to Longdo]
カウンターパーチェス[, kaunta-pa-chiesu] (n) counterpurchase [Add to Longdo]
カップ麺[カップめん, kappu men] (n) instant noodles purchased in cup (lit [Add to Longdo]
スティープルチェイス[, sutei-puruchieisu] (n) steeplechase [Add to Longdo]
チェイサー;チェーサー[, chieisa-; chie-sa-] (n) chaser [Add to Longdo]
ドル買い[ドルかい, doru kai] (n) dollar purchase; (P) [Add to Longdo]
ニュー[, nyu-] (n) (1) new; (2) (often おにゅー) newly purchased item; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niè, ㄋㄧㄝˋ, / ] chase; step; tread [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chase \Chase\ (ch[=a]s), v. t. [imp. & p. p. {Chased}
   (ch[=a]st); p. pr. & vb. n. {Chasing}.] [OF. chacier, F.
   chasser, fr. (assumed) LL. captiare, fr. L. captare to strive
   to seize. See {Catch}.]
   1. To pursue for the purpose of killing or taking, as an
    enemy, or game; to hunt.
    [1913 Webster]
 
       We are those which chased you from the field.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Philologists, who chase
       A panting syllable through time and place. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. To follow as if to catch; to pursue; to compel to move on;
    to drive by following; to cause to fly; -- often with away
    or off; as, to chase the hens away.
    [1913 Webster]
 
       Chased by their brother's endless malice from prince
       to prince and from place to place.  --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   3. To pursue eagerly, as hunters pursue game.
    [1913 Webster]
 
       Chasing each other merrily.      --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chase \Chase\, v. i.
   To give chase; to hunt; as, to chase around after a doctor.
   [Colloq.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chase \Chase\, n. [Cf. F. chasse, fr. chasser. See {Chase}, v.]
   1. Vehement pursuit for the purpose of killing or capturing,
    as of an enemy, or game; an earnest seeking after any
    object greatly desired; the act or habit of hunting; a
    hunt. "This mad chase of fame." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       You see this chase is hotly followed. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is pursued or hunted.
    [1913 Webster]
 
       Nay, Warwick, seek thee out some other chase,
       For I myself must hunt this deer to death. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. An open hunting ground to which game resorts, and which is
    private properly, thus differing from a forest, which is
    not private property, and from a park, which is inclosed.
    Sometimes written chace. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Court Tennis) A division of the floor of a gallery,
    marked by a figure or otherwise; the spot where a ball
    falls, and between which and the dedans the adversary must
    drive his ball in order to gain a point.
    [1913 Webster]
 
   {Chase gun} (Naut.), a cannon placed at the bow or stern of
    an armed vessel, and used when pursuing an enemy, or in
    defending the vessel when pursued.
 
   {Chase port} (Naut.), a porthole from which a chase gun is
    fired.
 
   {Stern chase} (Naut.), a chase in which the pursuing vessel
    follows directly in the wake of the vessel pursued.
 
   {cut to the chase} (Film), a term used in action movies
    meaning, to shift the scene to the most exciting part,
    where someone is being chased. It is used metaphorically
    to mean "get to the main point".
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chase \Chase\, n. [F. ch['a]se, fr. L. capsa box, case. See
   {Case} a box.] (Print.)
   1. A rectangular iron frame in which pages or columns of type
    are imposed.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) The part of a cannon from the re["e]nforce or the
    trunnions to the swell of the muzzle. See {Cannon}.
    [1913 Webster]
 
   3. A groove, or channel, as in the face of a wall; a trench,
    as for the reception of drain tile.
    [1913 Webster]
 
   4. (Shipbuilding) A kind of joint by which an overlap joint
    is changed to a flush joint, by means of a gradually
    deepening rabbet, as at the ends of clinker-built boats.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chase \Chase\, v. t. [A contraction of enchase.]
   1. To ornament (a surface of metal) by embossing, cutting
    away parts, and the like.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut, so as to make a screw thread.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chase
   n 1: the act of pursuing in an effort to overtake or capture;
      "the culprit started to run and the cop took off in
      pursuit" [syn: {pursuit}, {chase}, {pursual}, {following}]
   2: United States politician and jurist who served as chief
     justice of the United States Supreme Court (1808-1873) [syn:
     {Chase}, {Salmon P. Chase}, {Salmon Portland Chase}]
   3: a rectangular metal frame used in letterpress printing to
     hold together the pages or columns of composed type that are
     printed at one time
   v 1: go after with the intent to catch; "The policeman chased
      the mugger down the alley"; "the dog chased the rabbit"
      [syn: {chase}, {chase after}, {trail}, {tail}, {tag}, {give
      chase}, {dog}, {go after}, {track}]
   2: pursue someone sexually or romantically [syn: {chase}, {chase
     after}]
   3: cut a groove into; "chase silver"
   4: cut a furrow into a columns [syn: {furrow}, {chamfer},
     {chase}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top