ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

following

F AA1 L OW0 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -following-, *following*, follow
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
following(adj) ถัดไป, See also: ต่อมา, ที่ตามมาทีหลัง, ถัดมา, เป็นอันดับต่อมา, Syn. next, later, subsequent
following(adj) ที่จะกล่าวต่อไป
following(n) ผู้สนับสนุน, Syn. supporters, entourage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
following(ฟอล'โลอิง) n. กลุ่มผู้ติดตาม, กลุ่มผู้สนับสนุน, -the following สิ่งที่ตามมา. adj. ซึ่งตามมา

English-Thai: Nontri Dictionary
following(adj) ที่ติดไป, ที่ตามมา, ที่สนับสนุน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
followingYou have already invited the following people

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're following us. Shall we run?พวกเขาเข้ามาใกล้ เกียร์หมาเลยไหม The Great Dictator (1940)
But he seems calm and following his plan, but what is his plan?แต่ดูเหมือนว่าเขาจะสงบและ ตามแผนของเขา แต่สิ่งที่เป็นแผนของเขา? เหมืองคืออะไร? The Old Man and the Sea (1958)
sitting before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez has been found guilty by the Third District Circuit Court of the following crimes:นั่งตรงหน้าเรา... ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ... ...มีความผิด โดยการพิจารณาของศาลเขตสาม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
...guilty of the following crimes: horse theft....... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Well, we were following Taylor's trajectory.ระหว่างเราติดตามมาช่วยเทย์เลอร์ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Remember that only by following instructions can we hope to maintain a successful highway program.ว่ามีเพียงทำตามคำแนะนำที่เรา สามารถทำได้ หวังว่าจะรักษาโปรแกรมทาง หลวงที่ประสบความสำเร็จ Mad Max (1979)
MFP personnel may sign on with the following sector captains.บุคลากร เอมปีเอฟ อาจลงนาม กับ แม่ทัพภาคต่อไปนี้ Mad Max (1979)
Okay, look, I was following you guys.โอเคฟังนะ ฉันแอบตามพี่มา Phantasm (1979)
They're following us.พวกมันตามเรามา. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
My dignity comes from following my husband.เกียรติของฉันอยู่ที่การเดินตามสามี Gandhi (1982)
For three and a half years I've been following my soldiers.เป็นเวลาสามปีครึ่งที่ฉันติดตามมา ทหารของฉัน Idemo dalje (1982)
You'll lose your life following that big pervert.เจ้าได้ตายแน่ถ้าอยู่กับโจรราคะใหญ่นั่น. Return of the Condor Heroes (1983)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
following3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
followingA female beggar was begging with five or six children following along.
followingBehind thermodynamics lie the movements of atoms and molecules following the laws of motion learned in the first volume.
followingBut today, a lot of young people are following her example.
followingCorrect the following sentences.
followingExplain the following.
followingFollowing a book on cooking, I made my first Spanish food, and it came out very well.
followingFollowing urination I feel as though I still have to go more.
followingHave a large following.
followingHe came along with his dog following him.
followingHe depicted the confusion following the earthquake.
followingHe learned golf by watching others and following their example.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันข้างหน้า(n) future, See also: following days, Syn. ภายหน้า, ข้างหน้า, ภายภาคหน้า, ในอนาคต, ในภายหน้า, วันหน้า, Ant. วันก่อนหน้า, Example: เราควรผูกมิตรกันไว ้เผื่อวันข้างหน้าจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้, Count Unit: วัน, Thai Definition: เวลาต่อไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
วันหลัง(n) future, See also: following day, later, Syn. วันข้างหลัง, โอกาสหลัง, ภายหลัง, Ant. วันก่อนหน้า, Example: ผมว่าเปลี่ยนเป็นวันหลังดีกว่า อาจจะได้รับความสะดวกมากกว่านี้, Count Unit: วัน, Thai Definition: วันที่เกิดขึ้นต่อจากวันนี้
วันหน้า(n) future, See also: following day, next time, Syn. วันหน้าวันหลัง, วันหลัง, คราวหน้า, Ant. วานนี้, เมื่อวาน, Example: หัวหน้าทีมของเขาประกาศว่า วันหน้าจะกลับมาแก้แค้นให้จงได้, Thai Definition: วันในอนาคต
หน้า(adj) next, See also: following, Example: นักวิเคราะห์พากันคาดการณ์ว่า การเลือกตั้งในสมัยหน้าคงไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมากกว่า 180 เสียง, Thai Definition: ถัดไป
ต่อไปนี้(det) next, See also: following, Syn. ถัดไป, Example: บทต่อไปนี้จะพูดถึงลักษณะการทำงานขององค์กรสื่อสารมวลชน
จันทร์(n) Monday, See also: following Sunday, Syn. วันจันทร์, Example: จันทร์หน้าพวกเราต้องไปสัมมนาที่ระยอง, Thai Definition: ชื่อวันที่ 2 แห่งสัปดาห์
โดยมารยาท(adv) in accordance with etiquette, See also: following proper manners, Syn. ตามมารยาท, Example: ผู้น้อยต้องเดินตามผู้ใหญ่โดยมารยาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้า[nā] (adj) EN: next ; following  FR: suivant ; prochain
เอย[oēi] (x) EN: o ; [ particle used to end a piece of verse ] ; [ particle following a word to show it is an example ]  FR: ô
ภายหลัง[phāilang] (adv) EN: later ; afterward ; after ; consequently ; next ; following days ; in later days  FR: à la suite de ; par la suite
รุ่งขึ้น[rung kheun] (n, exp) EN: next day ; tomorrow ; following today  FR: lendemain [ m[ ; jour d'après [ m ]
ส่งท้าย[songthāi] (x) EN: following  FR: selon
ตาม[tām] (prep) EN: according to ; following ; accordingly ; in accordance with ; in the light of  FR: selon ; d'après ; en vertu de ; compte tenu de ; de façon ; à la lumière de
ตามขั้นตอน[tām khan tøn] (x) EN: following the procedures ; step by step ; in regular stages  FR: selon les procédures ; étape par étape
ถัด[that] (x) EN: next ; latter ; close to ; next to ; following ; succeeding  FR: après ; à côté ; à la suite
ต่อไปนี้[tøpainī] (adv) EN: next ; following ; as follows ; hereafter ; from now on ; in the days to come ; in future  FR: désormais ; dorénavant
วันหลัง[wan lang] (n, exp) EN: future ; following day ; later ; another day  FR: un de ces jhours ; un autre jour

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FOLLOWING F AA1 L OW0 IH0 NG
FOLLOWINGS F AA1 L OW0 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
following (v) fˈɒlouɪŋ (f o1 l ou i ng)
followings (n) fˈɒlouɪŋz (f o1 l ou i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下列[xià liè, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄝˋ, ] following #7,081 [Add to Longdo]
沿例[yán lì, ㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, 沿] following the model; according to precedent [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückenwind { m }following wind [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
年;歳[とせ, tose] (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) #5 [Add to Longdo]
から[kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) #25 [Add to Longdo]
[つぎ, tsugi] (n, adj-no) (1) next; following; subsequent; (2) stage; station; (P) #226 [Add to Longdo]
以下(P);已下[いか(P);いげ, ika (P); ige] (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P) #313 [Add to Longdo]
[たか(P);だか, taka (P); daka] (suf) (1) (abbr) (See 高等学校) High (abbreviation of "High School" following a school's name); (pref) (2) (See 高レベル) high- #331 [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-suf) (1) in accordance with ...; following ...; (2) roughly; about; (3) .. Street; .. Avenue; (P) #493 [Add to Longdo]
[ひだり, hidari] (n, adj-no) left (esp. in vertical Japanese writing); the following #1,105 [Add to Longdo]
程度[ていど, teido] (n, n-adv, n-suf) degree; amount; grade; standard; of the order of (following a number); (P) #1,176 [Add to Longdo]
[よく, yoku] (pref) the following; next #1,753 [Add to Longdo]
直後[ちょくご, chokugo] (n-adv, n-t) immediately following; (P) #2,030 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
後続[こうぞく, kouzoku] trailing (a-no), succeeding, following [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Follow \Fol"low\, v. t. [imp. & p. p. {Followed}; p. pr. & vb.
   n. {Following}.][OE. foluwen, folwen, folgen, AS. folgian,
   fylgean, fylgan; akin to D. volgen, OHG. folg[=e]n, G.
   folgen, Icel. fylgja, Sw. f["o]lja, Dan. f["o]lge, and perh.
   to E. folk.]
   1. To go or come after; to move behind in the same path or
    direction; hence, to go with (a leader, guide, etc.); to
    accompany; to attend.
    [1913 Webster]
 
       It waves me forth again; I'll follow it. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To endeavor to overtake; to go in pursuit of; to chase; to
    pursue; to prosecute.
    [1913 Webster]
 
       I will harden the hearts of the Egyptians, and they
       shall follow them.          --Ex. xiv. 17.
    [1913 Webster]
 
   3. To accept as authority; to adopt the opinions of; to obey;
    to yield to; to take as a rule of action; as, to follow
    good advice.
    [1913 Webster]
 
       Approve the best, and follow what I approve.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Follow peace with all men.      --Heb. xii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
       It is most agreeable to some men to follow their
       reason; and to others to follow their appetites.
                          --J. Edwards.
    [1913 Webster]
 
   4. To copy after; to take as an example.
    [1913 Webster]
 
       We had rather follow the perfections of them whom we
       like not, than in defects resemble them whom we
       love.                 --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   5. To succeed in order of time, rank, or office.
    [1913 Webster]
 
   6. To result from, as an effect from a cause, or an inference
    from a premise.
    [1913 Webster]
 
   7. To watch, as a receding object; to keep the eyes fixed
    upon while in motion; to keep the mind upon while in
    progress, as a speech, musical performance, etc.; also, to
    keep up with; to understand the meaning, connection, or
    force of, as of a course of thought or argument.
    [1913 Webster]
 
       He followed with his eyes the flitting shade.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. To walk in, as a road or course; to attend upon closely,
    as a profession or calling.
    [1913 Webster]
 
       O, had I but followed the arts!    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       O Antony! I have followed thee to this. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Follow board} (Founding), a board on which the pattern and
    the flask lie while the sand is rammed into the flask.
    --Knight.
 
   {To follow the hounds}, to hunt with dogs.
 
   {To follow suit} (Card Playing), to play a card of the same
    suit as the leading card; hence, colloquially, to follow
    an example set.
 
   {To follow up}, to pursue indefatigably.
 
   Syn: Syn.- To pursue; chase; go after; attend; accompany;
     succeed; imitate; copy; embrace; maintain.
 
   Usage: - To {Follow}, {Pursue}. To follow (v.t.) denotes
      simply to go after; to pursue denotes to follow with
      earnestness, and with a view to attain some definite
      object; as, a hound pursues the deer. So a person
      follows a companion whom he wishes to overtake on a
      journey; the officers of justice pursue a felon who
      has escaped from prison.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Following \Fol"low*ing\, n.
   1. One's followers, adherents, or dependents, collectively.
    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Vocation; business; profession.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Following \Fol"low*ing\, a.
   1. Next after; succeeding; ensuing; as, the assembly was held
    on the following day.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) (In the field of a telescope) In the direction
    from which stars are apparently moving (in consequence of
    the earth's rotation); as, a small star, north following
    or south following. In the direction toward which stars
    appear to move is called preceding.
    [1913 Webster]
 
   Note: The four principal directions in the field of a
      telescope are north, south, following, preceding.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 following
   adj 1: about to be mentioned or specified; "the following items"
       [syn: {following(a)}, {undermentioned}]
   2: immediately following in time or order; "the following day";
     "next in line"; "the next president"; "the next item on the
     list" [syn: {following}, {next}]
   3: going or proceeding or coming after in the same direction;
     "the crowd of following cars made the occasion seem like a
     parade"; "tried to outrun the following footsteps" [ant:
     {leading}]
   4: in the desired direction; "a following wind"
   n 1: a group of followers or enthusiasts [syn: {following},
      {followers}]
   2: the act of pursuing in an effort to overtake or capture; "the
     culprit started to run and the cop took off in pursuit" [syn:
     {pursuit}, {chase}, {pursual}, {following}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top