ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำตาม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำตาม-, *ทำตาม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำตาม(v) imitate, See also: copy, obey, follow, Syn. ทำตามอย่าง, ทำตามแบบ, เอาอย่าง, ปฏิบัติตาม, Ant. เลี่ยง, ละเว้น, งดเว้น, Example: ผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กทำตาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บังคับทำตามสภาพที่ถูกกำหนดไว้ เช่น ทางนี้บังคับให้เลี้ยวซ้าย ประตูนี้บังคับให้ผลักเข้า.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Do as I tell you!- ทำตามที่ผมบอก The Great Dictator (1940)
My brother dictate!พี่ชายฉันทำตามฉัน The Great Dictator (1940)
Leaving the production aspects to his technicians, เขาได้ทิ้งแนวคิดเอาไว้ เพื่อให้ช่างเทคนิคทำตาม Night and Fog (1956)
Great. Maybe we can follow this one up with a little dancing and refreshments!ที่ดี บางทีเราสามารถทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาพร้อมกับการเต้นและเครื่องดื่มเล็ก ๆ น้อย ๆ ! 12 Angry Men (1957)
No, they're good lads.พวกเขาต้องการทำตามที่คุณได้ ทุกที่ How I Won the War (1967)
Do as I say!ทำตามที่ฉันพูด! The Godfather (1972)
Oh, Lordy, Lord, he's desperate! Do what he say! Do what he say!เขาเอาจริงนะ ทำตามที่เขาพูดด้วย Blazing Saddles (1974)
Like I said. On the count of three.ทำตามที่บอก นับถึงสาม Blazing Saddles (1974)
You must keep your promise.คุณต้องทำตามสัญญานะ The Little Prince (1974)
Sorry, we're obeying ordersเสียใจด้วยพวกเราต้องทำตามคำสั่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Remember that only by following instructions can we hope to maintain a successful highway program.ว่ามีเพียงทำตามคำแนะนำที่เรา สามารถทำได้ หวังว่าจะรักษาโปรแกรมทาง หลวงที่ประสบความสำเร็จ Mad Max (1979)
Later, we'll run down the landing procedure.เดี๋ยวเราจะทำตามขั้นตอนการบินลงพื้น Airplane! (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำตาม[tham tām] (v, exp) EN: imitate ; copy ; obey ; follow ; act according
ทำตามกฎหมาย[tham tām kotmāi] (v, exp) EN: act according to the law
ทำตามข้อผูกมัด[tham tām khøphūkmat] (v, exp) EN: act as stipulated in the contract ; act according to the contract
ทำตามคำสั่ง[tham tām khamsang] (v, exp) EN: act according to the instructions
ทำตามอย่าง[tham tām yāng] (v, exp) EN: imitate
ทำตามอำเภอใจ[tham tām amphoējai] (v, exp) EN: act at one's own discretion
ทำตามแบบ[tham tām baēp] (v, exp) EN: imitate

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
act on(phrv) ทำตาม, See also: ปฏิบัติตาม, เชื่อฟัง
act up to(phrv) ทำตาม, See also: ปฏิบัติตาม, Syn. live up to
act upon(phrv) ทำตาม, See also: ปฏิบัติตาม, เชื่อฟัง, Syn. act on
be under orders(idm) ทำตามคำสั่ง
comply(vi) เชื่อฟัง, See also: ทำตาม
cooperate(vi) ยอมทำตาม, See also: ทำตามที่สั่ง, Syn. comply
carry into(phrv) ทำตาม (แผนการ, ความตั้งใจ), See also: ทำให้แผนการเป็นจริง, Syn. put into
fashion after(phrv) ทำตาม, See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ, Syn. model after, pattern after
fashion on(phrv) ทำตาม, See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ, Syn. model after, pattern after
fashion upon(phrv) ทำตาม, See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ, Syn. model after, pattern after

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autoexec.batชื่อแฟ้มคำสั่งรวม <คำแปล>เป็นชื่อของแฟ้มเก็บคำสั่งรวม (batch file) แฟ้มหนึ่ง ถือเป็นแฟ้มพิเศษ เพราะคอมพิวเตอร์จะทำตามคำสั่งในแฟ้มที่ชื่อนี้ทันทีที่เปิดเครื่อง โดยมาก จะเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เรียกโปรแกรมต่าง ๆ มาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาหาว่า โปรแกรมที่ต้องการอยู่ในสารบบ (directory) ใด ใช้คำสั่งเข้าไปในสารบบนั้น แล้วจึงตามด้วยชื่อแฟ้มที่เป็นโปรแกรม แต่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อโปรแกรมได้เลย ตัวอย่างแฟ้ม autoexec.bat ที่นำเข้าสู่ โปรแกรม FoxPro โดยผ่านโปรแกรม VTHAI อาจมีข้อความดังนี้ echo off cls cd FOXPRO25 VTHAI/U CD\ AUX : axis :
bespoke(บิสโพค') กริยาช่อง 3 ของ bespeak adj. ทำตามที่ลูกค้าสั่ง, ทำโดยเฉพาะ, ซึ่งหมั้นไว้แล้ว, Syn. custom-made
compile timeเวลาแปลโปรแกรมบางทีใช้ compilation time หมายถึงระยะเวลาที่เครื่องใช้ในการแปลโปรแกรมแต่ละโปรแกรมก่อนที่จะลงมือทำตามคำสั่งในโปรแกรมนั้นดู compile ประกอบ
comply(คัมไพล') { complied, complying, complies } vi. ทำตาม, ยินยอม, See also: complier n. ดูcomply, Syn. confirm, yield
compulsive(คัมพัล'ซิฟว) adj. ซึ่งบีบบังคับ, เป็นเชิงบังคับ, เกี่ยวกับแรงผลักดันทางใจ n. ผู้ที่กระทำตามแรงผลักดันทางใจ., See also: compulsiveness n. ดูcompulsive, Syn. compelling
conform(คันฟอร์ม') { conformed, conforming, conforms } vi. ทำให้เข้ากับ, ทำตาม, เหมือน, ลงรอย. vt. ทำให้เหมือนกับ, ปรับเข้ากับ, ทำให้สอดคล้องกับ. adj. สอดคล้องกันได้, ลงรอยกันได้, See also: conformer n. ดูconform conformingly adv. ดูconform คำที่มีความหมายเ
custom-builtadj. สร้างหรือทำตามที่สั่งของลูกค้า
defer(ดีเฟอร์') { deferred, deferring, defers } v. คล้อย, อนุโลม, เชื่อตาม, ทำตาม, ยึดเวลา, หน่วงเหนี่ยว, ผลัดผ่อน, ทำให้ล่าช้า, See also: deferable adj. ดูdefer deference n. ดูdefer
execution phaseช่วงกระทำการหมายถึง ช่วงเวลาที่คอมพิวเตอร์กระทำตามคำสั่งในชุดคำสั่งชุดหนึ่ง ๆ เริ่มนับแต่การไปนำข้อมูลมา (fetch) การถอดรหัส (decode) และการกระทำการ (execute) ตามข้อความสั่งนั้น ๆ ดู compilation phase เปรียบเทียบ
follow(ฟอล'โล) vt. ติดตาม, ตาม, ตามหลัง, ยอมตาม, ทำตาม, มองตาม, ลอกตาม, เอาอย่าง, เดินไปตาม, เชื่อฟัง, เนื่องมาจาก, เป็นผลสืบเนื่องจาก, ดำเนินต่อไป, เข้าใจ vi. ต่อมา, เป็นผลสืบเนื่องมาจาก, รับใช้, ตามไป. -Phr. (follow up ติดตามอย่างใกล้ชิด.), See also: followable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
caprice(n) การทำตามอำเภอใจ, ความไม่แน่นอน
conform(vi, vt) สมกัน, คล้อยตาม, ไปตามกัน, ทำตาม, ลงรอย, ตรงกัน, สอดคล้องกัน
default(n) การผิดสัญญา, การไม่ทำตาม, การละเลย, ความขาดแคลน
duteous(adj) เชื่อฟัง, ซื่อสัตย์, ทำตามหน้าที่, กตัญญู
dutiful(adj) ซื่อสัตย์, ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่, ทำตามหน้าที่, เชื่อฟัง
follow(vt) ทำตาม, ตามหลัง, เชื่อฟัง, ติดตาม, เนื่องมาจาก
formalism(n) ความเป็นพิธี, การกระทำตามแบบ, นิสัยเจ้าระเบียบ
idealize(vt) ทำตามอุดมคติ, ทำให้เป็นอุดมการณ์
methodical(adj) ทำตามระเบียบวิธี, รอบคอบ, มีระเบียบ, มีเหตุผล
model(vt) ทำตามแบบ, สร้างแบบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
by the numbersทำตามแผน ทำตามกฎ ทำตามระเบียบ ทำตามขั้นตอน
customize(vt) ทำตามความต้องการของเจ้าของหรือผู้ซื้อ
jump/climb/get on the bandwagon(phrase) ทำตามกระแส, ทำตามเทรนด์, ทำตามคนอื่น, เกาะกระแส, โหนกระแส

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
沿う[そう, sou] TH: ทำตาม  EN: to follow

German-Thai: Longdo Dictionary
nachmachen(vt) |machte nach, hat nachgemacht, jmdm. etw.| ทำตาม, เลียนแบบ เช่น Kleine Kinder lernen viel, indem sie alles nachmachen. เด็กเล็กๆ เรียนรู้ได้มากโดยที่พวกเขาเลียนแบบทุกอย่าง, Syn. imitieren
niemand(pron) ไม่มีใคร เช่น Niemand wird ihren Forderungen nachgeben. ไม่มีใครยอมทำตามคำขอร้องของเธอได้
nachgeben(vt) |gibt nach, gab nach, hat nachgegeben| ยอมทำตาม, ยินยอมให้
befolgen(vt) |befolgte, hat befolgt, etw.(A)| ทำตามที่ถูกบอกหรือสั่ง, ทำตามกฎหมาย เช่น Bitte befolgen Sie die Bedienungsvorschrift für dieses Gerät! กรุณาทำตามคำแนะนำการใช้สำหรับเครื่องมือชิ้นนี้
folgen(vt) |folgte, hat/ist gefolgt, etw.(D)| เชื่อฟัง, ทำตามคำสอนสั่ง เช่น Der Hund folgt seinem Herrn aufs Wort. เจ้าสุนัขตัวนี้เชื่อฟังคำสั่งของเจ้านาย
einhalten(vt) |hält ein, hielt ein, hat eingehalten| เชื่อฟัง, ทำตาม, รักษา เช่น die Regeln einhalten, einen Termin einhalten

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top