ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

devotee

D EH2 V AH0 T IY1   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -devotee-, *devotee*
Possible hiragana form: でう゛ぉてえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
devotee[N] ผู้อุทิศตัว, See also: ผู้ภักดีต่อกลุ่มศาสนา, สาวก, ผู้ศรัทธา, ผู้เลื่อมใส, Syn. follower, zealot enthusiast, Ant. unbeliever

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
devotee(เดฟ'วะที) n. ผู้มีใจศรัทธา,ผู้อุทิศตัวกับ,ผู้หมกมุ่นใน, Syn. admirer

English-Thai: Nontri Dictionary
devotee(n) ผู้จงรักภักดี,ผู้อุทิศ,ผู้ศรัทธา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Devotee-ผู้ติดตาม Masks (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟน[n.] (faēn) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee   FR: fan [m, f] ; amoureux [m] ; passionné [m]
นัก[n.] (nak) EN: expert ; devotee   FR: expert [m] ; spécialiste [m] ; passionné [m] ; fana [m] (fam.)
สาวก[n.] (sāwok) EN: disciple ; follower ; adherent ; devotee   FR: disciple [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVOTEE    D EH2 V AH0 T IY1
DEVOTEES    D EH2 V AH0 T IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
devotee    (n) dˌɛvətˈiː (d e2 v @ t ii1)
devotees    (n) dˌɛvətˈiːz (d e2 v @ t ii1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhänger {m} | Anhänger {pl}devotee | devotees [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛好者[あいこうしゃ, aikousha] (n) enthusiast; fan; devotee; one who loves something [Add to Longdo]
芸の虫[げいのむし, geinomushi] (n) devotee of the arts [Add to Longdo]
行者[ぎょうじゃ, gyouja] (n) ascetic; pilgrim; devotee [Add to Longdo]
四衆[ししゅ;ししゅう, shishu ; shishuu] (n) (1) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees); (2) four monastic communities (ordained monks, ordained nuns, male novices and female novices); (3) (in Tendai) the four assemblies [Add to Longdo]
四部衆[しぶしゅ, shibushu] (n) (obsc) (See 四衆) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees) [Add to Longdo]
七衆[しちしゅ, shichishu] (n) seven orders of Buddhist disciples (monks, nuns, probationary nuns, male novices, female novices, male lay devotees, female lay devotees) [Add to Longdo]
趣味家[しゅみか, shumika] (n) connoisseur; devotee [Add to Longdo]
信仰者[しんこうしゃ, shinkousha] (n) believer; devotee; follower; adherent; convert; disciple; admirer [Add to Longdo]
信士[しんじ;しんし, shinji ; shinshi] (n) (1) {Buddh} male lay devotee; (2) title affixed to man's posthumous Buddhist name; (3) (しんし only) (arch) believer [Add to Longdo]
信者[しんじゃ, shinja] (n) believer; adherent; devotee; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devotee \Dev`o*tee"\, n.
   One who is wholly devoted; esp., one given wholly to
   religion; one who is superstitiously given to religious
   duties and ceremonies; a bigot.
   [1913 Webster]
 
      While Father Le Blanc was very devout he was not a
      devotee.                 --A. S. Hardy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 devotee
   n 1: an ardent follower and admirer [syn: {fan}, {buff},
      {devotee}, {lover}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top