ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disregard

D IH2 S R IH0 G AA1 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disregard-, *disregard*, disregar
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disregard(n) ความไม่เอาใจใส่, See also: ความเฉยเมย, ความเพิกเฉย, Syn. neglect
disregard(vt) ไม่เอาใจใส่, See also: ไม่สนใจ, ความเฉยเมย, ความเพิกเฉย, Syn. ignore, neglect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disregardvt., n. (การ) ไม่สนใจ, มองข้าม, ไม่เอาใจใส่, ไม่นำพา, Syn. neglect, ignore

English-Thai: Nontri Dictionary
disregard(vt) ไม่สนใจ, ไม่คำนึงถึง, มองข้าม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
disregard(n, modal, verb, coll) the reqirements should be disregarded

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Disregard the nose.อย่าสนใจแต่จมูก An American Tail (1986)
You have seen some of those who survived... their callous disregard for human life.คุณได้เห็นบาง ofthose ผู้รอด ... ใจแข็งไม่สนใจของพวกเขา สำหรับชีวิตมนุษย์ In the Name of the Father (1993)
I ain't eating' nothin' ain't got sense enough to disregard its own feces.ฉันไม่ได้ eatin 'ไม่มีอะไรที่ไม่ได้มีความรู้สึกมากพอที่จะไม่สนใจอุจจาระของตัวเอง Pulp Fiction (1994)
You can't ask a devout people to disregard a precious teaching.คุณจะห้ามไม่ให้ผู้ศรัทธาทำเป็นลืม คำสอนที่มีคุณค่ามาแต่นานนมได้หรอก Seven Years in Tibet (1997)
Determination, resourcefulness and if I may say so, a certain disregard for the rules.ความตั้งใจแน่วแน่ มีไหวพริบคล่องตัว และที่ไม่อยากบอก ไม่ยึดมั่นในกฎข้อบังคับ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Don't disregard our traditions just because you're subversive.อย่าลบหลู่ประเพณีเพราะว่าคุณหัวแข็ง Mona Lisa Smile (2003)
I'm going to disregard our grandfathers' promise.ผมจะขอยกเลิกเรื่องข้อตกลงของคุณปู่ทั้ง 2 ครับ Sweet 18 (2004)
I'm going to disregard our grandfathers' promise.ผมจะขอยกเลิกเรื่องข้อตกลงของคุณปู่ทั้ง 2 ครับ Sweet 18 (2004)
If you often disregard the Divination Palace, how can anyone else be in awe of it?ถ้าท่านยังเพิกเฉยต่อตำหนักพยากรณ์ แล้วใครคนไหนจะเกรงขามต่อตำหนักพยากรณ์ Episode #1.42 (2006)
How dare you disregard the Palace's laws and regulations?เธอกล้าดียังไงที่ไม่เคารพกฎหมายและข้อบังคับของพระราชวัง Episode #1.3 (2006)
A truly great structure, one that is meant to stand the tests of time never disregards its environment.โครงสร้างที่แข็งแกร่ง ที่จะต่อสู้กับการเวลา... ...อย่าลืมเรื่องสิ่งแวดล้อมของมันด้วยนะ The Lake House (2006)
You also, please don't disregard my request.คุณก็เหมือนกัน ได้โปรด อย่าลืมคำขอร้องของฉัน Gangster High (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disregardDidn't you disregard a stop sign?
disregardHe disregarded my advice.
disregardHe has a disregard for the law.
disregardHe walked on appearing to disregard the prostitute.
disregardPlease disregard this mail if your shipment has already been made.
disregardShe continued to see him in disregard of my advice.
disregardThank you very much if the shipment has already been made and please disregard this inquiry.
disregardThat is too important matter to disregard.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มองข้าม(v) overlook, See also: disregard, ignore, neglect, skip, Syn. ไม่นำพา, ไม่เอาใจใส่, Example: เรามีอคติหรือมองเห็นข้อบกพร่องของคนชาติอื่นๆ แต่มองข้ามข้อบกพร่องเหล่านี้ในพวกเรากันเอง
หัวตอ(n) disregarded important thing, Syn. หัวหลักหัวตอ, Example: เขาเหมือนหัวตอไม่มีปากมีเสียงอะไรในแผนก, Thai Definition: สิ่งที่เห็นเป็นไม่สำคัญ
หักหาญน้ำใจ(v) disregard someone's feeling, See also: force someone to do something against their will, Example: การกระทำของเขาหักหาญน้ำใจผู้หญิงอย่างร้ายกาจ, Thai Definition: ทำลายจิตใจด้วยการดูถูกหรือดูหมิ่น
หักหาญน้ำใจ(v) disregard someone's feeling, See also: force someone to do something against their will, Example: การกระทำของเขาหักหาญน้ำใจผู้หญิงอย่างร้ายกาจ, Thai Definition: ทำลายจิตใจด้วยการดูถูกหรือดูหมิ่น
เฉยเมย(v) be indifferent, See also: disregard, remain inactive, sit by, be unconcerned, be passive, Syn. ละเลย, เพิกเฉย, Ant. ใส่ใจ, สนใจ, Example: เขายังคงเฉยเมย ไม่ยินดียินร้ายต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝืน[feūn] (v) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate  FR: se rebiffer ; résister ; défier
หัวตอ[hūatø] (n) EN: disregarded important thing
เมิน[moēn] (v) EN: ignore ; pay no attention to ; overlook ; turn a blind eye to ; pass over ; disregard ; turn one's face  FR: ignorer ; dédaigner ; se détourner
ปัดเศษ[patsēt] (v) EN: round off ; disregard the remainder ; discard the remainder ; throw out the remainder  FR: arrondir
ปล่อย[plǿi] (v) EN: ignore ; disregard

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISREGARD D IH2 S R IH0 G AA1 R D
DISREGARDS D IH2 S R IH0 G AA1 R D Z
DISREGARDED D IH2 S R IH0 G AA1 R D IH0 D
DISREGARDING D IH2 S R IH0 G AA1 R D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disregard (v) dˌɪsrɪgˈaːd (d i2 s r i g aa1 d)
disregards (v) dˌɪsrɪgˈaːdz (d i2 s r i g aa1 d z)
disregarded (v) dˌɪsrɪgˈaːdɪd (d i2 s r i g aa1 d i d)
disregarding (v) dˌɪsrɪgˈaːdɪŋ (d i2 s r i g aa1 d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pàn, ㄆㄢˋ, ] disregard; reject #20,764 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
無視[むし, mushi] (n, vs) disregard; ignore; (P) #466 [Add to Longdo]
閑却[かんきゃく, kankyaku] (n, vs) negligence; disregard [Add to Longdo]
差し置く;差置く(io)[さしおく, sashioku] (v5k, vt) to leave as is; to let alone; to disregard [Add to Longdo]
徒疎か;徒や疎か[あだおろそか(徒疎か);あだやおろそか(徒や疎か), adaorosoka ( to orosoka ); adayaorosoka ( to ya orosoka )] (n, adj-na) making light of; disregarding [Add to Longdo]
度外視[どがいし, dogaishi] (n) (1) taking no account of; neglecting; (vs) (2) to disregard; to take no account of; to overlook [Add to Longdo]
等閑[なおざり(P);とうかん, naozari (P); toukan] (adj-na, n, vs) neglect; negligence; disregard; make light of; (P) [Add to Longdo]
不問に付す[ふもんにふす, fumonnifusu] (exp, v5s) to ignore; to disregard; to overlook; to connive at [Add to Longdo]
蔑する;無みする[なみする, namisuru] (vs-s) (obs) to set at naught; to ignore; to disregard [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top