ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spring

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spring-, *spring*, spr
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
spring onion(n) ต้นหอม, Syn. green onion
spring roll(n) เปาะเปี๊ยะ
karst spring(n, phrase) น้ำพุใต้ดิน, Syn. cave spring
box spring(n) ฐานรองที่นอน โครงไม้รองที่นอน เช่น Are they looking for a wide selection of bed frames and box spring beds including metal bed frame, wood panel bed frame, and box spring metal bed frame?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spring(vi) ดีดตัว, See also: เด้ง, กระโดด, สปริงตัว, Syn. bound, jump, leap
spring(n) สปริง, See also: ลวดสปริง, Syn. coiled spring
spring(n) ฤดูใบไม้ผลิ
spring(n) การกระโดด, See also: การดีดกลับ, Syn. bound, jump, leap
spring(n) น้ำพุธรรมชาติ, Syn. fountainhead
spring(n) แหล่งกำเนิด, See also: มูล, บ่อเกิด, Syn. source
springe(n) กับดัก, See also: หลุมพราง, บ่วงแร้ว, Syn. snare, trap
springe(vt) สร้างหลุมพราง, See also: วางกับดัก, Syn. snare
springy(adj) เป็นสปริง, See also: ซึ่งเด้งได้, Syn. bouncy, resilient
springy(adj) ยืดหยุ่น, Syn. elastic, flexible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spring(สพริง) { sprang/sprung, sprung, springing, springs } vi., vt. (ทำให้) กระโดด, เด้ง, ดีด, ดีดตัว, ทะลัก, ไหลทะลัก, พรั่งพรู, ผลิ, โผล่, งอก, เกิด, ปรากฎ, ปรากฎขึ้นกะทันหัน, ขึ้นสูง, ระเบิด n. สปริง, ลวดสปริง, ลาน, ความยืดหยุ่น, ฤดูใบไม้ผลิ, น้ำพุธรรมชาติ, การกระโดด, แหล่งกำเนิด, ระยะแรกเริ่ม
spring balancen. ตาชั่งระบบสปริง
springal(d) (สพริง'กัล) n. เด็กวัยรุ่น
springboardn. กระดาน กระโดด, จุดเริ่มต้น., Syn. spur
springbok(สพริง'บอค) n. ละมั่งแอฟริกา ชอบกระโดดขึ้นสูงในเวลาตกใจ, ทีมรักบี้แอฟริกาใต้, Syn. gazelle
springbuck(สพริง'บัค) n. =springbok (ดู)
coil springn. ขดลวดสปริง
dayspring(เด'สพริง) n. รุ่งอรุณ
handspringn. การยืนกลับ, การยืนด้วยมือทั้งสอง ที่ยันพื้นและเท้าทั้งสองชี้ฟ้า
headspringn. ต้นน้ำ, แหล่งน้ำ, แหล่งกำเนิด, Syn. fountainhead, source

English-Thai: Nontri Dictionary
spring(n) ลวดสปริง, การกระโดด, ฤดูใบไม้ผลิ, น้ำพุ, สาเหตุ, ลานนาฬิกา
spring(vi) ผุดขึ้น, กระโดด, ผลิ, เกิดขึ้น, โผล่, ดีดตัว, ปะทุ
spring(vt) ก่อ, ทำให้เกิดขึ้น, ออก, วางกับดับ, ทำให้เด้ง, ทำให้ระเบิด
springboard(n) กระดานกระโดดน้ำ
springtime(n) ฤดูใบไม้ผลิ
dayspring(n) รุ่งเช้า, รุ่งสาง, รุ่งอรุณ, รุ่งแจ้ง
mainspring(n) สายสำคัญ, กำลังสำคัญ, ต้นเหตุสำคัญ
offspring(n) ลูกหลาน, ผล, ผลิตผล, ทายาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
springสปริง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
springน้ำพุ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
spring clipตัวรัดแหนบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spring eyeหูแหนบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spring hanger; hanger bracketแท่นยึดหูแหนบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spring retainer; valve spring ratainerฐานสปริงลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spring shackle; shackleห่วงยึดแหนบ, โตงเตง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spring wood; early woodเนื้อไม้ต้นฤดู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
spring constantค่าคงตัวสปริง, แรงที่ทำให้สปริงยืดหรือหดต่อหนึ่งหน่วยระยะทาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Springsน้ำพุ [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
spring(n) the season of growth, Syn. springtime
spring(n) a metal elastic device that returns to its shape or position when pushed or pulled or pressed
spring(n) a natural flow of ground water, Syn. outpouring, outflow, natural spring, fountain
spring(n) a point at which water issues forth
spring(v) develop suddenly
spring(v) produce or disclose suddenly or unexpectedly
springboard(n) a flexible board for jumping upward
springboard(n) a beginning from which an enterprise is launched, Syn. point of departure, jumping-off point
springbok(n) a South African gazelle noted for springing lightly into the air, Syn. Antidorcas euchore, springbuck, Antidorcas marsupialis
spring-clean(v) thoroughly clean the entire house, often done only once a year

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Spring

n. [ AS. spring a fountain, a leap. See Spring, v. i. ] 1. A leap; a bound; a jump. [ 1913 Webster ]

The prisoner, with a spring, from prison broke. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. A flying back; the resilience of a body recovering its former state by its elasticity; as, the spring of a bow. [ 1913 Webster ]

3. Elastic power or force. [ 1913 Webster ]

Heavens! what a spring was in his arm! Dryden. [ 1913 Webster ]

4. An elastic body of any kind, as steel, India rubber, tough wood, or compressed air, used for various mechanical purposes, as receiving and imparting power, diminishing concussion, regulating motion, measuring weight or other force. [ 1913 Webster ]

☞ The principal varieties of springs used in mechanisms are the spiral spring (Fig. a), the coil spring (Fig. b), the elliptic spring (Fig. c), the half-elliptic spring (Fig. d), the volute spring, the India-rubber spring, the atmospheric spring, etc. [ 1913 Webster ]

5. Any source of supply; especially, the source from which a stream proceeds; an issue of water from the earth; a natural fountain. “All my springs are in thee.” Ps. lxxxvii. 7. “A secret spring of spiritual joy.” Bentley. “The sacred spring whence right and honor streams.” Sir J. Davies. [ 1913 Webster ]

6. Any active power; that by which action, or motion, is produced or propagated; cause; origin; motive. [ 1913 Webster ]

Our author shuns by vulgar springs to move
The hero's glory, or the virgin's love. Pope. [ 1913 Webster ]

7. That which springs, or is originated, from a source; as: (a) A race; lineage. [ Obs. ] Chapman. (b) A youth; a springal. [ Obs. ] Spenser. (c) A shoot; a plant; a young tree; also, a grove of trees; woodland. [ Obs. ] Spenser. Milton. [ 1913 Webster ]

8. That which causes one to spring; specifically, a lively tune. [ Obs. ] Beau. & Fl. [ 1913 Webster ]

9. The season of the year when plants begin to vegetate and grow; the vernal season, usually comprehending the months of March, April, and May, in the middle latitudes north of the equator. “The green lap of the new-come spring.” Shak. [ 1913 Webster ]

☞ Spring of the astronomical year begins with the vernal equinox, about March 21st, and ends with the summer solstice, about June 21st. [ 1913 Webster ]

10. The time of growth and progress; early portion; first stage; as, the spring of life. “The spring of the day.” 1 Sam. ix. 26. [ 1913 Webster ]

O how this spring of love resembleth
The uncertain glory of an April day. Shak. [ 1913 Webster ]

11. (Naut.) (a) A crack or fissure in a mast or yard, running obliquely or transversely. (b) A line led from a vessel's quarter to her cable so that by tightening or slacking it she can be made to lie in any desired position; a line led diagonally from the bow or stern of a vessel to some point upon the wharf to which she is moored. [ 1913 Webster ]


Air spring,
Boiling spring
, etc. See under Air, Boiling, etc. --
Spring back (Bookbinding), a back with a curved piece of thin sheet iron or of stiff pasteboard fastened to the inside, the effect of which is to make the leaves of a book thus bound (as a ledger or other account or blank book) spring up and lie flat. --
Spring balance, a contrivance for measuring weight or force by the elasticity of a spiral spring of steel. --
Spring beam, a beam that supports the side of a paddle box. See Paddle beam, under Paddle, n. --
Spring beauty. (a) (Bot.) Any plant of the genus Claytonia, delicate herbs with somewhat fleshy leaves and pretty blossoms, appearing in springtime. (b) (Zool.) A small, elegant American butterfly (Erora laeta) which appears in spring. The hind wings of the male are brown, bordered with deep blue; those of the female are mostly blue. --
Spring bed, a mattress, under bed, or bed bottom, in which springs, as of metal, are employed to give the required elasticity. --
Spring beetle (Zool.), a snapping beetle; an elater. --
Spring box, the box or barrel in a watch, or other piece of mechanism, in which the spring is contained. --
Spring fly (Zool.), a caddice fly; -- so called because it appears in the spring. --
Spring grass (Bot.), vernal grass. See under Vernal. --
Spring gun, a firearm discharged by a spring, when this is trodden upon or is otherwise moved. --
Spring hook (Locomotive Engines), one of the hooks which fix the driving-wheel spring to the frame. --
Spring latch, a latch that fastens with a spring. --
Spring lock, a lock that fastens with a spring. --
Spring mattress, a spring bed. --
Spring of an arch (Arch.) See Springing line of an arch, under Springing. --
Spring of pork, the lower part of a fore quarter, which is divided from the neck, and has the leg and foot without the shoulder. [ Obs. ] Nares.

Sir, pray hand the spring of pork to me. Gayton.

--
Spring pin (Locomotive Engines), an iron rod fitted between the springs and the axle boxes, to sustain and regulate the pressure on the axles. --
Spring rye, a kind of rye sown in the spring; -- in distinction from winter rye, sown in autumn. --
Spring stay (Naut.), a preventer stay, to assist the regular one. R. H. Dana, Jr. --
Spring tide, the tide which happens at, or soon after, the new and the full moon, and which rises higher than common tides. See Tide. --
Spring wagon, a wagon in which springs are interposed between the body and the axles to form elastic supports. --
Spring wheat, any kind of wheat sown in the spring; -- in distinction from winter wheat, which is sown in autumn.
[ 1913 Webster ]

Spring

v. t. 1. To cause to spring up; to start or rouse, as game; to cause to rise from the earth, or from a covert; as, to spring a pheasant. [ 1913 Webster ]

2. To produce or disclose suddenly or unexpectedly; as, to spring a surprise on someone; to spring a joke. [ 1913 Webster ]

She starts, and leaves her bed, and springs a light. Dryden. [ 1913 Webster ]

The friends to the cause sprang a new project. Swift. [ 1913 Webster ]

3. To cause to explode; as, to spring a mine. [ 1913 Webster ]

4. To crack or split; to bend or strain so as to weaken; as, to spring a mast or a yard. [ 1913 Webster ]

5. To cause to close suddenly, as the parts of a trap operated by a spring; as, to spring a trap. [ 1913 Webster ]

6. To bend by force, as something stiff or strong; to force or put by bending, as a beam into its sockets, and allowing it to straighten when in place; -- often with in, out, etc.; as, to spring in a slat or a bar. [ 1913 Webster ]

7. To pass over by leaping; as, to spring a fence. [ 1913 Webster ]

8. To release (a person) from confinement, especially from a prison. [ colloquial ] [ PJC ]


To spring a butt (Naut.), to loosen the end of a plank in a ship's bottom. --
To spring a leak (Naut.), to begin to leak. --
To spring an arch (Arch.), to build an arch; -- a common term among masons; as, to spring an arch over a lintel. --
To spring a rattle, to cause a rattle to sound. See Watchman's rattle, under Watchman. --
To spring the luff (Naut.), to ease the helm, and sail nearer to the wind than before; -- said of a vessel. Mar. Dict. --
To spring a mast or
To spring a spar
(Naut.), to strain it so that it is unserviceable.
[ 1913 Webster ]

Spring

v. i. [ imp. Sprang r Sprung p. p. Sprung; p. pr. & vb. n. Springing. ] [ AS. springan; akin to D. & G. springen, OS. & OHG. springan, Icel. & Sw. springa, Dan. springe; cf. Gr. spe`rchesqai to hasten. Cf. Springe, Sprinkle. ] [ 1913 Webster ]

1. To leap; to bound; to jump. [ 1913 Webster ]

The mountain stag that springs
From height to height, and bounds along the plains. Philips. [ 1913 Webster ]

2. To issue with speed and violence; to move with activity; to dart; to shoot. [ 1913 Webster ]

And sudden light
Sprung through the vaulted roof. Dryden. [ 1913 Webster ]

3. To start or rise suddenly, as from a covert. [ 1913 Webster ]

Watchful as fowlers when their game will spring. Otway. [ 1913 Webster ]

4. To fly back; as, a bow, when bent, springs back by its elastic power. [ 1913 Webster ]

5. To bend from a straight direction or plane surface; to become warped; as, a piece of timber, or a plank, sometimes springs in seasoning. [ 1913 Webster ]

6. To shoot up, out, or forth; to come to the light; to begin to appear; to emerge; as a plant from its seed, as streams from their source, and the like; -- often followed by up, forth, or out. [ 1913 Webster ]

Till well nigh the day began to spring. Chaucer. [ 1913 Webster ]

To satisfy the desolate and waste ground, and to cause the bud of the tender herb to spring forth. Job xxxviii. 27. [ 1913 Webster ]

Do not blast my springing hopes. Rowe. [ 1913 Webster ]

O, spring to light; auspicious Babe, be born. Pope. [ 1913 Webster ]

7. To issue or proceed, as from a parent or ancestor; to result, as from a cause, motive, reason, or principle. [ 1913 Webster ]

[ They found ] new hope to spring
Out of despair, joy, but with fear yet linked. Milton. [ 1913 Webster ]

8. To grow; to thrive; to prosper. [ 1913 Webster ]

What makes all this, but Jupiter the king,
At whose command we perish, and we spring? Dryden. [ 1913 Webster ]


To spring at, to leap toward; to attempt to reach by a leap. --
To spring forth, to leap out; to rush out. --
To spring in, to rush in; to enter with a leap or in haste. --
To spring on or
To spring upon
, to leap on; to rush on with haste or violence; to assault.
[ 1913 Webster ]

Springal

n. [ OF. espringale; of Teutonic origin, akin to E. spring. ] An ancient military engine for casting stones and arrows by means of a spring. [ 1913 Webster ]

Springall

{ } n. [ Scot. springald, springel, fr. Scot. & E. spring. ] An active, springy young man. [ Obs. ] “There came two springals of full tender years.” Spenser. [ 1913 Webster ]

Joseph, when he was sold to Potiphar, that great man, was a fair young springall. Latimer. [ 1913 Webster ]

Variants: Springald, Springal
Springboard

n. An elastic board, secured at the ends, or at one end, often by elastic supports, used in performing feats of agility or in exercising. [ 1913 Webster ]

Springbuck

{ ‖ } n. [ D. springbok; springen to spring, leap + bok a he-goat, buck. ] (Zool.) A South African gazelle (Gazella euchore) noted for its graceful form and swiftness, and for its peculiar habit of springing lightly and suddenly into the air. It has a white dorsal stripe, expanding into a broad patch of white on the rump and tail. Called also springer. [ Written also springboc, and springbock. ] [ 1913 Webster ]

Variants: Springbok
Springe

v. t. To catch in a springe; to insnare. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Springe

v. t. [ OE. sprengen. See Sprinkle. ] To sprinkle; to scatter. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

He would sowen some difficulty,
Or springen cockle in our cleane corn. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Springe

n. [ From Spring, v. i.: cf. G. sprenkel, Prov. E. springle. ] A noose fastened to an elastic body, and drawn close with a sudden spring, whereby it catches a bird or other animal; a gin; a snare. [ 1913 Webster ]

As a woodcock to mine own springe. Shak. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Clock on the Wall" from A Dining Room Table by Dana S. Lee and Sarah Spring."คล็อค ออน เตอะ วอลล์" โดยดาน่า เอส.ลีและซาร่าห์ สปริง.. The Bodyguard (1992)
Before the spring was out, ก่อนที่ฤดูใบไม้ผลิจะจบลง Wuthering Heights (1992)
Well, perhaps they just spring out and scare girls and boysบางทีนะมันอาจจะเด้งขึ้นมา ทำให้เด็กๆ ตกใจ The Nightmare Before Christmas (1993)
And he springs this serious gourmet shit on us.และเขาสปริงอึร้านอาหารนี้อย่างจริงจังเกี่ยวกับเรา Pulp Fiction (1994)
- [ Latches Springing ]- [ แลตช์กระโดด ] Pulp Fiction (1994)
When Hotu Matu'a Sends his birds In the spring.เมื่อเทพเจ้าส่งนกมาในฤดูใบไม้ผลิ เจ้าต้องแข่งขันแทนข้า Rapa Nui (1994)
Nineteen springs, nineteen winners...19ฤดูใบไม้ผลิ19ผู้ชนะ.. Rapa Nui (1994)
Who will climb the cliffs at Orongo in the spring? And swim with the sharks to Motu Nui? For the first manutara egg?ใครจะปีนหน้าผาโอรองโกฤดูใบไม้ผลินี้ และว่ายน้ำฝ่าดงฉลามไปเกาะโมตูนุย Rapa Nui (1994)
But then, in the spring of 1949, the powers that be decided that...แต่แล้วในฤดูใบไม้ผลิของปี 1949, อำนาจที่จะตัดสินใจว่า ... The Shawshank Redemption (1994)
that on the second-to-last day of the job, the convict crew that tarred the plate-factory roof in the spring of '49... wound up sitting in a row at ten o'clock in the morning, drinking icy-cold, Bohemia-style beer... courtesy of the hardest screw that ever walked a turn at Shawshank State Prison.ว่าในวันที่สองไปสุดท้ายของงาน ลูกเรือนักโทษที่ tarred หลังคาแผ่นโรงงานในฤดูใบไม้ผลิของ '49 ... ลงเอยด้วยการนั่งอยู่ในแถวที่ 10: The Shawshank Redemption (1994)
Yes, you did. Last spring.ใช่ คุณนั่นแหละ เดือนก่อนนี้เอง In the Mouth of Madness (1994)
April. Spring in Tomainia.เมษา ฤดูใบไม้ผลิใน โทไมเนีย The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
springAccording to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.
springA great many tourists visit Kyoto in spring.
springA lot of flowers begin to bloom in spring.
springApparently an old friend of mine is going to a university in Osaka in Spring.
springA spring rain revived the flower.
springAt last spring has come to this part of Japan.
springAutumn is suitable for study, compared with spring.
springBirds make a nest in the springtime to raise their babies in.
springCuckoos visit here in spring.
springDo you like spring or autumn?
springDuring my last spring vacation I took a job in a restaurant to help pay the costs of my trip abroad.
springEvery spring I am anxious to get out in the garden again.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตียงสปริง(n) spring bed, Example: คนสูงอายุไม่ชอบนอนเตียงสปริงเพราะทำให้ปวดหลัง, Thai Definition: เตียงชนิดที่มีสปริงอยู่ที่พื้นเตียงใต้ที่นอน
แร้ว(n) spring-trap, See also: snare, Syn. กับดัก, Example: หลังจากราชสีห์ติดบ่วงแร้วนายพราน หนูตัวที่มันเคยตะครุบเล่นได้มาช่วย, Thai Definition: เครื่องสำหรับดักสัตว์ชนิดหนึ่ง มีบ่วงติดกับปลายไม้ เอาโคนปักไว้ที่ดิน
ฤดูใบไม้ผลิ(n) spring, Example: ปลาในเขตหนาวจะมีการเจริญเติบโตเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น เพราะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์, Count Unit: ฤดู
ลวดสปริง(n) spring, Syn. สปริง, Count Unit: ขด, เส้น, Thai Definition: ลวดที่ทำเป็นขดๆ สามารถยืดหยุ่นได้
วสันต์(n) spring, Syn. ฤดูใบไม้ผลิ, Example: การเล่นนักขัตฤกษ์สงกรานต์ของเรามีต้นเหตุมาจากเล่นสนุกในฤดูวสันต์ของอินเดีย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เด้ง(v) bounce, See also: spring, bound, leap, Syn. กระดอน, กระเด้ง, ดีดกลับ, ตีกลับ, สะท้อน, Example: ลูกปิงปองเด้งไปใต้โต๊ะ, Thai Definition: ดีดหรือดันขึ้นเมื่อถูกกดหรือถูกบีบเป็นต้น
ตาน้ำ(n) spring, See also: natural fountain, mouth of a spring, subterranean course of water, Example: เขาใช้เครื่องมือตรวจสอบหาตาน้ำ, Count Unit: แห่ง, ตา, Thai Definition: ทางน้ำใต้ดินที่มีน้ำไหลไม่ขาดสาย
น้ำเกิด(n) spring tide, See also: flood tide, rising tide, high water, Syn. น้ำขึ้น, Ant. น้ำลง, น้ำทรง, Example: เราไปทะเลในช่วงน้ำเกิดพอดี, Thai Definition: น้ำขึ้นมากในทะเล และแม่น้ำลำคลองที่มีทางติดต่อโดยตรงกับทะเล หรือได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเล มีระดับน้ำขึ้นสูงมากและลงต่ำมาก เนื่องมาจากความดึงดูดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์
น้ำพุ(n) fountain, See also: spring, Example: ี่น้ำใต้ดินลดลงเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำพุเหือดแห้ง, Count Unit: สาย, ที่, แห่ง, Thai Definition: น้ำใต้ดินที่ผุดพุ่งขึ้นมาเหนือพื้น มีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์
กระเด้ง(v) bounce, See also: spring, leap, Syn. เด้ง, กระดอน, Example: ลูกบอลนี้กระเด้งได้สูงมาก, Thai Definition: ดีดหรือดันขึ้นเมื่อถูกกดหรือถูกบีบเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุชน[anuchon] (n) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring  FR: génération future [ f ] ; jeune génération [ f ]
บ่อน้ำแร่[bø nāmraē] (n, exp) EN: mineral spring ; spa   FR: source minérale [ f ]
บ่อน้ำร้อน[bø nām røn] (n, exp) EN: hot spring  FR: source d'eau chaude [ f ]
บุตร[but] (n) EN: child ; son ; daughter ; offspring  FR: enfant [ m, f ] ; fils [ m ] ; fille [ f ] ; progéniture [ f ]
เด้ง[deng] (v) EN: bounce ; spring back ; recoil ; rebound ; leap ; bound  FR: rebondir
ฟักข้าว[fak khāo] (n, exp) EN: Spring Bitter Cucumber
หอม[høm] (n) EN: onion ; scallion ; spring onion (Am.) ; shallot  FR: oignon [ m ] ; ciboule [ f ] ; échalote [ f ]
โจม[jōm] (v) EN: rush ; spring ; pounce
โจน[jōn] (v) EN: jump ; spring ; skip ; leap ; bound ; hop ; dive  FR: bondir ; sauter ; plonger
เกิดขึ้น[koētkheun] (v) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; crop up ; form  FR: se produire ; survenir ; arriver ; naître ; se former ; émerger ; surgir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
spring
spring
springs
springs
spring's
springer
springing
springman
springborn
springdale

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spring
springs
springy
springbok
springier
springing
spring-gun
springboks
springiest
springless

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chūn, ㄔㄨㄣ, ] spring (time); gay; joyful; youthful; love; lust; life #1,459 [Add to Longdo]
春节[chūn jié, ㄔㄨㄣ ㄐㄧㄝˊ,   /  ] Spring Festival (Chinese New Year) #1,870 [Add to Longdo]
春天[chūn tiān, ㄔㄨㄣ ㄊㄧㄢ,  ] spring (season) #4,457 [Add to Longdo]
春秋[chūn qiū, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ,  ] spring and autumn; four seasons; the year; a person's age; Spring and Autumn period (770-476 BC), with many states contending for hegemony; Spring and Autumn Annals, chronicle of Lu State 722-481 BC, the earliest surviving Chinese history in the form of a #7,093 [Add to Longdo]
春季[chūn jì, ㄔㄨㄣ ㄐㄧˋ,  ] springtime #7,945 [Add to Longdo]
春风[chūn fēng, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ,   /  ] spring wind #10,941 [Add to Longdo]
泉水[quán shuǐ, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨㄟˇ,  ] spring water #17,637 [Add to Longdo]
弹簧[tán huáng, ㄊㄢˊ ㄏㄨㄤˊ,   /  ] spring #17,901 [Add to Longdo]
春光[chūn guāng, ㄔㄨㄣ ㄍㄨㄤ,  ] spring sunshine #23,891 [Add to Longdo]
春联[chūn lián, ㄔㄨㄣ ㄌㄧㄢˊ,   /  ] Spring Festival couplets; New Year scrolls #24,562 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antriebspese { f } [ techn. ]spring belt [Add to Longdo]
Bogenansatz { m } [ arch. ]spring of an arch; springing of an arch [Add to Longdo]
Federzirkel { m }spring dividers [Add to Longdo]
Feder { f } [ techn. ] | Parallelschaltung { f } von Federn | Reihenschaltung { f } von Federnspring | springs in parallel | springs in series [Add to Longdo]
Federbride { f }; Federbügel { m }spring clamp [Add to Longdo]
Federelement { n }spring element [Add to Longdo]
Federisolator { m }spring isolator [Add to Longdo]
Federkennlinie { f } [ techn. ]spring characteristics [Add to Longdo]
Federklammer { f }spring clip [Add to Longdo]
Federkonstante { f }spring constant [Add to Longdo]
Federkörner { m }spring center punch [Add to Longdo]
Federmanometer { n }spring pressure gauge [Add to Longdo]
Federring { m } [ techn. ] | geschlitzter Federringspring washer | spring lock ring [Add to Longdo]
Federscheibe { f }spring washer [Add to Longdo]
Federsonde { f }spring probe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
発生[はっせい, hassei] (n, vs, adj-no) (1) outbreak; spring forth; occurrence; incidence; origin; (2) (See 個体発生) ontogeny; development of complex multicellular structures from cell(s) in a simple state; (P) #792 [Add to Longdo]
[はる, haru] (n-adv, n-t) (1) spring; springtime; (2) New Year; (3) prime (of one's life, etc.); (4) adolescence; puberty; (5) sexuality; (P) #1,037 [Add to Longdo]
温泉[おんせん, onsen] (n) spa; hot spring; onsen; (P) #1,394 [Add to Longdo]
[まつ, matsu] (n) (1) (See 末・うら) tip; top; (n-t) (2) end; close (e.g. close of the month); (n, adj-no) (3) (See 末っ子) youngest child; (n) (4) (esp. 〜の末) descendants; offspring; posterity; (n-t) (5) future; (6) finally; (n, adj-no) (7) trivialities; (P) #1,446 [Add to Longdo]
清水[しみず;せいすい;きよみず, shimizu ; seisui ; kiyomizu] (n) (1) spring water; (2) clear (pure) water #1,494 [Add to Longdo]
[いずみ, izumi] (n) spring; fountain; (P) #1,678 [Add to Longdo]
青春[せいしゅん, seishun] (n, adj-no) youth; springtime of life; adolescent; (P) #2,664 [Add to Longdo]
訪れ[おとずれ, otozure] (n) (1) visit; call; (2) arrival (e.g. of spring); advent; coming; appearance; (3) news; tidings; word; (P) #3,009 [Add to Longdo]
[タン, tan] (n) (1) (See 水・みず・1) hot water; (2) hot bath; hot spring; (3) molten iron; (P) #3,416 [Add to Longdo]
斉;齊[せい, sei] (n) Qi (kingdom in China during the Spring and Autumn Period and the Period of the Warring States); Ch'i #4,335 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
噴水[ふんすい, funsui] Springbrunnen, Fontaene [Add to Longdo]
跳ぶ[とぶ, tobu] springen, huepfen [Add to Longdo]
躍る[おどる, odoru] springen, huepfen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top