ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

追随者

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -追随者-, *追随者*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
追随者[zhuī suí zhě, ㄓㄨㄟ ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜˇ, / ] follower; adherent; following, #31,712 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
追随者[ついずいしゃ, tsuizuisha] (n) acolyte; adherent; follower; imitator; copycat [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How long will you be a follower?[CN] 你会做多久的追随者 The Mirror (1961)
No more newspapers. All I ask for is privacy for myself and my followers.[CN] 别再上报纸了 我只要求我自己和我追随者有隐私 Curse of the Demon (1957)
The holy henchman![CN] 忠实的追随者 The Adventures of Robin Hood (1938)
Listen, my entire squad is dead because of Jadalla Bin-Khalid and his followers, so I deserve to see this through, to keep them from killing anyone else.[JA] 聞いて、私のチーム全体が死んでいる Jadallaのために ビン・ハリドとその追随者、 私はこれを見ることが必要です。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
Soon that humble cross is destined to replace the proud eagles that now top the victorious Roman standards.[CN] 他的追随者数字很快地增加 超越了惯于胜利心态的罗马 所能忍受的标准 Quo Vadis (1951)
I am a follower, general.[CN] 我是您的追随者,将军 The Mirror (1961)
Don't I even get a chaser?[CN] 我是不是有了一个追随者了? The Narrow Margin (1952)
I wrote Professor Harrington recently that if he wanted to find the key... to Karswell's phony supernatural power, all he had to do... was check the psychological makeup of some of his followers.[CN] 我不久前写信给哈灵顿教授 说如果他想找到揭露... 卡斯维尔假超自然力的关键 他只需做的是... 检视他的某个追随者的心理构成 Curse of the Demon (1957)
You have followers and you have competitors.[CN] 只有追随者和竞争者 The Mirror (1961)
Over time he was freed. And de Vaca attracted his own following, who believed he had the power of life and death[JA] 後年解放され、デ・バッカは彼の生と死の パワーを信じる追随者たちを惹きつけた Earthlings Welcome Here (2008)
A follower... for how long?[CN] 追随者... 能追随多久? The Mirror (1961)
My followers who pay for all of this... do it out of fear.[CN] 不是白送的 全是我的追随者出钱... 出于恐惧做 Curse of the Demon (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top