Search result for

-follow-

(57 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: follow, *follow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
follow[VT] ตาม, See also: เดินตาม, ติดตาม, เจริญรอยตาม, ตามอย่าง, Syn. come after, supersede, Ant. percede
follow[VT] ไล่ตาม, See also: ติดตาม, ตามหลัง, Syn. pursue, chase, track, Ant. flee
follow[VT] ปฏิบัติตาม, See also: เชื่อฟัง, ทำตาม, Syn. obey, conform, observe, Ant. disregard
follow[N] การติดตาม, See also: การติดตามผล, การไล่ตาม
follow[VT] สนใจติดตาม (เรื่อง, ข่าวสาร), Syn. be interested in, keep abreast of
follow[VT] เข้าใจ (คำอธิบาย, ความหมาย), Syn. understand, catch on, appreciate
follow[VI] เป็นผลมาจาก, Syn. result, develop, spring
follow[VT] เลียนแบบ, See also: เอาอย่าง, พยายามทำให้เหมือน, Syn. copy, imitate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
follow(ฟอล'โล) vt. ติดตาม,ตาม,ตามหลัง,ยอมตาม,ทำตาม,มองตาม,ลอกตาม,เอาอย่าง,เดินไปตาม,เชื่อฟัง,เนื่องมาจาก,เป็นผลสืบเนื่องจาก,ดำเนินต่อไป,เข้าใจ vi. ต่อมา,เป็นผลสืบเนื่องมาจาก,รับใช้,ตามไป. -Phr. (follow up ติดตามอย่างใกล้ชิด.), See also: followable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
follow(vt) ทำตาม,ตามหลัง,เชื่อฟัง,ติดตาม,เนื่องมาจาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't follow.ฉันจะไม่ทำตาม There Might be Blood (2008)
Are you following me?คุณตามผมเหรอ Not Cancer (2008)
Are you following me?คุณตามผมหรือ? Not Cancer (2008)
So who are we following? See that lady up there?ดังนั้นใครคือคนที่เราต้องติดตาม เห็นผู้หญิงบนนั้นไหม? Not Cancer (2008)
No, i'm following the one Halfway in between that point And that point.ไม่ฉันตามคนหนึ่งมาครึ่งทางแล้ว ระหว่างจุดหนึ่งมาจุดหนึ่ง Not Cancer (2008)
No, no, i followed her out of that bookstore back there.ฉันตามเธอออกมาจาก ร้านหนังสือหลังตรงนั้น Not Cancer (2008)
I can have you followed, I can call you names, tell your secrets.ฉันมีคุณคอยตาม ฉันสามารถเรียกชื่อคุณ บอกความลับคุณ Not Cancer (2008)
I'm sorry I followed you here.ขอโทษฉันตามพวกคุณมา Birthmarks (2008)
Yes. And also, we inject bubbles into the cyst and follow where they drift.ใช่เราสามารถฉีดฟองอากาศไปที่ซีส\ และดูว่ามันไปอยู่ที่ไหน Birthmarks (2008)
I followed you to that bar because I wanted to talk to you, see if you'd help me get to House.ฉันตามคุณไปบาร์ เพราะฉันต้องการคุยกับคุณ จะถามคุณว่าจะช่วยให้ หมอเฮาส์รักษาฉันได้ไหม Lucky Thirteen (2008)
It's got its own extensive online following.มันทำให้หลอดลมขยาย Lucky Thirteen (2008)
Normally, in these situations, I'd follow the girl, find out something embarrassing about her to show him.สถานะการณ์ปกติดี ฉันตามผู้หญิงอยู่ พบว่าเธอมีบางอย่างน่าอายให้เขาดู Lucky Thirteen (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
follow3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
followA dog followed me to my house.
followA dog followed me to my school.
followA female beggar was begging with five or six children following along.
followAll his followers looked up to him as a wise and courageous man.
followAll that you have to do is to follow his advice.
followAll you have to do is follow his advice.
followAll you have to do is follow me.
followAlthough each person follows a different path, our destinations are the same.
followA puppy followed me wagging its tail.
followAs soon as one airline announced its plan for airfare reductions, the rest of the companies followed suit.
followA swarm of mosquitoes followed him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดินตาม[V] walk behind, See also: follow, Ant. เดินนำ, Example: แมวที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวจะซ่อนตัว เดินตาม และตะครุบเจ้าของเหมือนกับที่มันตะปบเหยื่อ
สะกด[V] follow, See also: spy on, track, trail, shadow, Example: หน่วยข่าวกรองหลายหน่วยส่งคนสะกดรอยตามเขาอย่างไม่คลาดสายตา, Thai definition: ตามไปติดๆ โดยไม่ให้รู้ตัว, Notes: (เขมร)
เอาอย่าง[V] imitate, See also: follow, Syn. เลียนแบบ, ทำตาม, Example: เด็กวัยรุ่นมักจะเอาอย่างพฤติกรรมของดารานักร้องสมัยนี้
ไล่หลัง[V] follow, See also: run after, chase, hunt, Syn. ตามหลัง, Example: เขาวิ่งหน้าตั้งเพราะสุนัขกำลังไล่หลังเขามาติดๆ, Thai definition: ตามกันมา
ตามหลัง[V] follow, See also: come (/go) after, tag along behind somebody, Example: ความเจริญทางการศึกษาของประเทศไทยยังคงตามหลังต่างประเทศอยู่มาก, Thai definition: ไปหรือมาข้างหลังหรือภายหลังโดยลำดับของสิ่ง หรือเหตุการณ์ที่มีมาก่อน
ตาม[V] follow, See also: pursue, come after, go after, Example: คุณขับนำไปก่อน แล้วผมจะตามไปติดๆ, Thai definition: ไปหรือมาข้างหลังหรือภายหลังโดยลำดับของสิ่ง หรือเหตุการณ์ที่มีมาก่อน
ติดตาม[V] follow, See also: be in company with, accompany, come after, go after, pursue, Syn. ติดสอยห้อยตาม, ตาม, Ant. แยกจากกัน, Example: ตอนเด็กๆ เขาติดตามพ่อแม่ไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ, Thai definition: ตามไปด้วยหรือตามมาด้วยทุกที่
ติดสอยห้อยตาม[V] follow, See also: tail after someone, accompany, stick close (to someone), attach, Syn. ติดตาม, Ant. หลีกหนี, Example: หล่อนชินที่จะต้องติดสอยห้อยตามคนโตไม่ว่าไปไหนต่อไหน, Thai definition: คอยติดตามรับใช้, ไปไหนก็ไปด้วย
ถือตาม[V] follow, See also: copy, imitate, Syn. ทำตาม, Example: การนำพวงหรีดไปเคารพศพเป็นธรรมเนียมที่คนไทยถือตามคนตะวันตก
เจริญรอย[V] follow, Syn. เจริญรอยตาม, Example: การดำเนินชีวิตของผู้คนแต่ละหมู่เหล่าต่างดำเนินชีวิตโดยเจริญรอยตามแบบแผนของสังคมของตน, Thai definition: ปฏิบัติตาม, ประพฤติตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะกด[v.] (sakot) EN: follow   FR: suivre
ตามไป[v.] (tām pai) EN: follow   FR: suivre
ทำต่อ[v.] (thamtø) EN: follow   

CMU English Pronouncing Dictionary
FOLLOW    F AA1 L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
follow    (v) (f o1 l ou)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Terminplan {m} | Terminpläne {pl}follow up chart | follow up charts [Add to Longdo]
Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung!Follow the directions! [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跟从[gēn cóng, ㄍㄣ ㄘㄨㄥˊ, / ] follow [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フォロー[ふぉろー, foro-] follow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Follow \Fol"low\, v. t. [imp. & p. p. {Followed}; p. pr. & vb.
   n. {Following}.][OE. foluwen, folwen, folgen, AS. folgian,
   fylgean, fylgan; akin to D. volgen, OHG. folg[=e]n, G.
   folgen, Icel. fylgja, Sw. f["o]lja, Dan. f["o]lge, and perh.
   to E. folk.]
   1. To go or come after; to move behind in the same path or
    direction; hence, to go with (a leader, guide, etc.); to
    accompany; to attend.
    [1913 Webster]
 
       It waves me forth again; I'll follow it. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To endeavor to overtake; to go in pursuit of; to chase; to
    pursue; to prosecute.
    [1913 Webster]
 
       I will harden the hearts of the Egyptians, and they
       shall follow them.          --Ex. xiv. 17.
    [1913 Webster]
 
   3. To accept as authority; to adopt the opinions of; to obey;
    to yield to; to take as a rule of action; as, to follow
    good advice.
    [1913 Webster]
 
       Approve the best, and follow what I approve.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Follow peace with all men.      --Heb. xii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
       It is most agreeable to some men to follow their
       reason; and to others to follow their appetites.
                          --J. Edwards.
    [1913 Webster]
 
   4. To copy after; to take as an example.
    [1913 Webster]
 
       We had rather follow the perfections of them whom we
       like not, than in defects resemble them whom we
       love.                 --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   5. To succeed in order of time, rank, or office.
    [1913 Webster]
 
   6. To result from, as an effect from a cause, or an inference
    from a premise.
    [1913 Webster]
 
   7. To watch, as a receding object; to keep the eyes fixed
    upon while in motion; to keep the mind upon while in
    progress, as a speech, musical performance, etc.; also, to
    keep up with; to understand the meaning, connection, or
    force of, as of a course of thought or argument.
    [1913 Webster]
 
       He followed with his eyes the flitting shade.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. To walk in, as a road or course; to attend upon closely,
    as a profession or calling.
    [1913 Webster]
 
       O, had I but followed the arts!    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       O Antony! I have followed thee to this. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Follow board} (Founding), a board on which the pattern and
    the flask lie while the sand is rammed into the flask.
    --Knight.
 
   {To follow the hounds}, to hunt with dogs.
 
   {To follow suit} (Card Playing), to play a card of the same
    suit as the leading card; hence, colloquially, to follow
    an example set.
 
   {To follow up}, to pursue indefatigably.
 
   Syn: Syn.- To pursue; chase; go after; attend; accompany;
     succeed; imitate; copy; embrace; maintain.
 
   Usage: - To {Follow}, {Pursue}. To follow (v.t.) denotes
      simply to go after; to pursue denotes to follow with
      earnestness, and with a view to attain some definite
      object; as, a hound pursues the deer. So a person
      follows a companion whom he wishes to overtake on a
      journey; the officers of justice pursue a felon who
      has escaped from prison.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Follow \Fol"low\, v. i.
   To go or come after; -- used in the various senses of the
   transitive verb: To pursue; to attend; to accompany; to be a
   result; to imitate.
 
   Syn: To {Follow}, {Succeed}, {Ensue}.
 
   Usage: To follow (v.i.) means simply to come after; as, a
      crowd followed. To succeed means to come after in some
      regular series or succession; as, day succeeds to day,
      and night to night. To ensue means to follow by some
      established connection or principle of sequence. As
      wave follows wave, revolution succeeds to revolution;
      and nothing ensues but accumulated wretchedness.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Follow \Fol"low\, n.
   The art or process of following; specif., in some games, as
   billiards, a stroke causing a ball to follow another ball
   after hitting it. Also used adjectively; as, follow shot.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 follow
   v 1: to travel behind, go after, come after; "The ducklings
      followed their mother around the pond"; "Please follow the
      guide through the museum" [ant: {lead}, {precede}]
   2: be later in time; "Tuesday always follows Monday" [syn:
     {postdate}, {follow}] [ant: {antecede}, {antedate}, {forego},
     {forgo}, {precede}, {predate}]
   3: come as a logical consequence; follow logically; "It follows
     that your assertion is false"; "the theorem falls out nicely"
     [syn: {follow}, {fall out}]
   4: travel along a certain course; "follow the road"; "follow the
     trail" [syn: {follow}, {travel along}]
   5: act in accordance with someone's rules, commands, or wishes;
     "He complied with my instructions"; "You must comply or
     else!"; "Follow these simple rules"; "abide by the rules"
     [syn: {comply}, {follow}, {abide by}]
   6: come after in time, as a result; "A terrible tsunami followed
     the earthquake" [syn: {follow}, {come after}]
   7: behave in accordance or in agreement with; "Follow a
     pattern"; "Follow my example" [syn: {follow}, {conform to}]
   8: be next; "Mary plays best, with John and Sue following"
   9: choose and follow; as of theories, ideas, policies,
     strategies or plans; "She followed the feminist movement";
     "The candidate espouses Republican ideals" [syn: {adopt},
     {follow}, {espouse}]
   10: to bring something about at a later time than; "She followed
     dinner with a brandy"; "He followed his lecture with a
     question and answer period"
   11: imitate in behavior; take as a model; "Teenagers follow
     their friends in everything" [syn: {take after}, {follow}]
   12: follow, discover, or ascertain the course of development of
     something; "We must follow closely the economic development
     is Cuba" ; "trace the student's progress" [syn: {trace},
     {follow}]
   13: follow with the eyes or the mind; "Keep an eye on the baby,
     please!"; "The world is watching Sarajevo"; "She followed
     the men with the binoculars" [syn: {watch}, {observe},
     {follow}, {watch over}, {keep an eye on}]
   14: be the successor (of); "Carter followed Ford"; "Will Charles
     succeed to the throne?" [syn: {succeed}, {come after},
     {follow}] [ant: {come before}, {precede}]
   15: perform an accompaniment to; "The orchestra could barely
     follow the frequent pitch changes of the soprano" [syn:
     {play along}, {accompany}, {follow}]
   16: keep informed; "He kept up on his country's foreign
     policies" [syn: {keep up}, {keep abreast}, {follow}]
   17: to be the product or result; "Melons come from a vine";
     "Understanding comes from experience" [syn: {come},
     {follow}]
   18: accept and follow the leadership or command or guidance of;
     "Let's follow our great helmsman!"; "She followed a guru for
     years"
   19: adhere to or practice; "These people still follow the laws
     of their ancient religion"
   20: work in a specific place, with a specific subject, or in a
     specific function; "He is a herpetologist"; "She is our
     resident philosopher" [syn: {be}, {follow}]
   21: keep under surveillance; "The police had been following him
     for weeks but they could not prove his involvement in the
     bombing" [syn: {surveil}, {follow}, {survey}]
   22: follow in or as if in pursuit; "The police car pursued the
     suspected attacker"; "Her bad deed followed her and haunted
     her dreams all her life" [syn: {pursue}, {follow}]
   23: grasp the meaning; "Can you follow her argument?"; "When he
     lectures, I cannot follow"
   24: keep to; "Stick to your principles"; "stick to the diet"
     [syn: {stick to}, {stick with}, {follow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top