Search result for

หา

(144 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หา-, *หา*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
sweetheart contract[สวีทฮ็าร์ต คอนแทร์คท์] (phrase ) หากแปลกันตรงๆ คือ "สัญญารัก" ในเนื้อหาชองสิทธิการจ้างงาน สามารถอธิบายว่าป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับเจ้าพนักงานสหภาพแรงงานที่ซึ่งอำนวยผลประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายบนค่าใช้จ่ายของพนักงาน In the context of employment rights, a sweetheart contract can describe a deal between an employer and trade union officials which benefits them both at the expense of employees.

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กรมสารบัญทหารบก (n ) Adjutant Generals Department
การได้เปรียบหากไม่ปฎิบัติตามจะตัดสิทธิ์นักกีฬา รวมทั้งผลการแข่งขันของทีมนั้น ๆ
หาSoldier
หารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) (n ) enlisted personnel, enlisted soldiers
หารพราน (n ) ranger
ทำการย้ายอาหารใหม่ทุกๆ4 สัปดาห์ จำนวน 2 ครั้ง (n modal verb adv colloq )
นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) (n phrase ) Reserve Officer Training Cops Student (ROTCS)
หาเถรสมาคม (n ) Sangha Supreme Council

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตัวหารร่วมมากplus grand commun diviseur (PGCD). Abréviation Thaïe: ห.ร.ม.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หา[V] grope, See also: search, Syn. ควาน, ควานหา, Example: หนุ่มน้อยหาเศษสตางค์ในกระเป๋าแล้วหยิบยื่นให้ตาแป๊ะ, Thai definition: กิริยาที่เอามือหรือสิ่งอื่นค้นหาสิ่งของ
หา[V] see, See also: meet, call on, visit, drop in, Syn. พบ, Example: ชาวบ้านทยอยเข้าไปหาเจ้าพ่อ หวังรวยทางลัด, Thai definition: มุ่งมาพบ เช่น มาหาหมอ
หา[V] accuse, See also: impeach, charge, denounce, blame, indict, Syn. ฟ้อง, กล่าวโทษ, กล่าวหา, Example: ทุกคนหาว่าเขาเป็นคนขโมยเงินไป, Thai definition: กล่าวโทษผู้อื่น เช่น โจทก์หาว่า…
หา[V] search for, See also: seek for, be after, follow, look for, find, Syn. ค้นหา, เสาะหา, แสวงหา, Example: เธอควรหาประสบการณ์ในการทำงานก่อนเรียนต่อดีกว่า, Thai definition: หาข้อมูลหรือสืบหาสิ่งต่างๆ ให้ได้มา
หา[CONJ] if, See also: provided that, in case of, in the event of, Syn. ถ้า, แม้, Example: แม้ประเทศจะมีถนนดีๆ หากคนใช้ไม่มีคุณภาพ บ้านเมืองจะพัฒนาได้ยาก
หา[N] tail end (of one of the Thai consonants), Example: พยัญชนะบ. กับพยัญชนะป.เขียนแตกต่างกันที่หางของพยัญชนะ, Thai definition: ส่วนของตัวหนังสือไทยที่ลากยาวขึ้นทางเบื้องบน
หา[N] tailings, See also: lower fractions of fractional distillation, Thai definition: เรียกของที่คัดหรือกลั่นเอาส่วนที่เป็นหัวออกแล้วว่า หาง เช่น หางเหล้า หางกะทิ หางน้ำนม
หา[N] comet, Syn. ดาวหาง, Example: ดาวหางดวงนี้จะมาเยือนโลกเราในเดือนหน้า, Count unit: ดวง, Thai definition: เรียกดาวจรที่ส่วนท้ายมีแสงลักษณะเป็นทางยาวดุจหางว่า ดาวหาง
หา[N] snakehead, See also: genus Ophiocephalus, Syn. ปลาหาง, ปลาช่อน, Count unit: ตัว, Notes: (ราชา)
หา[N] rear (end), See also: tail, end, back, Thai definition: ส่วนท้ายของสิ่งต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หาก. มุ่งพบ, พบ, เช่น ไปหาหมอ เพื่อนมาหา
หาเยี่ยม, เยี่ยมเยียน, เช่น เพิ่งทราบว่าครูกำลังป่วย ต้องไปหาท่านเสียหน่อย
หาฟ้อง, กล่าวโทษ, เช่น เขาหาว่า…
หาพึ่ง เช่น ไม่รู้จะหันหน้าไปหาใคร
หาบางทีก็ใช้ควบกับคำอื่น มีความหมายว่า ขวนขวายเพื่อให้ได้มาโดยวิธีต่าง ๆ เช่น ค้นหา สืบหา เที่ยวหา ตามหา เสาะหา แสวงหา.
หาบ. ที่ เช่น เขาอยู่หาไหน ๆ ก็ไม่รู้ จะไปตามตัวเขาได้อย่างไร
หาสู่ เช่น เด็กว่ายน้ำเข้าหาฝั่ง.
หาว. เสียงซักหรือเตือนให้ตอบ เช่น ว่ากระไรหา.
หาก. โบราณใช้เป็นกริยาช่วยหมายความว่า พึง, ควร, เช่น “อันไตรโลกย์หากบูชา” = อันไตรโลกย์พึงบูชา.
หาว. จาก, แยกออกไปอีกส่วนหนึ่ง, เช่น ออกหาก ต่างหาก. สัน. ถ้า, แม้, เช่น หากเธอมาฉันก็จะรอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lateral canthus; canthus, outer; canthus, temporalหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
outer canthus; canthus, lateral; canthus, temporalหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canthus, lateral; canthus, outer; canthus, temporalหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canthus, outer; canthus, lateral; canthus, temporalหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canthus, temporal; canthus, lateral; canthus, outerหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporal canthus; canthus, lateral; canthus, outerหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wheyหางนม, นมพร่องมันเนย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
derrisหางไหลแดง, โล่ติ๊น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
beachหา[ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abrasion platformหาดคลื่นเซาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beachesหา[TU Subject Heading]
Han, Fei, d. 233 B.C.หาน, เฟย, ตาย 233 ก่อน ค.ศ. [TU Subject Heading]
Wheyหางนม [TU Subject Heading]
Beach หา
พื้นที่ระหว่างแนวน้ำขึ้นกับน้ำลง มีลักษณะเป็นแถบยาวไปตามริมฝั่ง เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของคลื่นและกระแสน้ำในทะเลสาบหรือแม่น้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Beach or Shore หา
พื้นที่ระหว่างขอบฝั่งกับแนวน้ำลงเต็มที่มี ลักษณะเป็นแถบยาวไปตาม ริมตลิ่ง เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของคลื่น และกระแสน้ำในทะเล หรือทะเลสาบ หรือแม่น้ำ พื้นที่นี้โดยทั่วๆ ไป มักจะเรียกฝั่งทะเลหรือ ชายทะเล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Fore Shore และ Back Shore [สิ่งแวดล้อม]
Mud Flat หาดโคลน
มักพบอยู่ตามบริเวณใกล้ปากแม่น้ำสายใหญ่ๆ ที่มีโคลนตะกอนจากแม่น้ำ พัดพามาเป็นจำนวนมาก มีลักษณะเป็นลานปริ่มน้ำ เวลาน้ำขึ้นน้ำจะท่วม มิดลานนั้น และเวลาน้ำลงลานจะโผล่พ้นผิวน้ำขึ้นมา เช่น บริเวณดอน หอยหลอดปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ถ้าหาหาดโคลนนั้น มีขนาดใหญ่และมีตะกอนสะสมมากจนโผล่พ้นระดับน้ำขึ้นมา เรียกว่า ที่ลุ่มราบชายเลน ซึ่งมักจะมีพืชบางชนิด เช่น ต้นแสม และต้นโกงกางขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น จึงมักเรียกว่า ป่าชายเลน หรือป่าชายเลนน้ำเค็ม เช่น ป่าชายเลนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Sand Beach หาดทราย
มักพบอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีหินเปลือกโลกเป็นหิน ทรายหรือหินแกรนิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหินแกรนิต เมื่อสลายตัวจะให้ทรายเม็ดกลมมน มีสีขาวทำให้เกิดหาดทรายที่สวยงาม เช่น หาดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต หาดชะอำ [สิ่งแวดล้อม]
Fore Shore หาดส่วนหน้า
บริเวณหาดที่นับจากแนวน้ำลงต่ำสุดไปจนถึงยอด ของสันทราย (Berm) ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตหาดส่วนหน้าและหาดส่วนหลัง หาดส่วนนี้จะเป็น บริเวณที่อยู่ใต้น้ำเกือบตลอดเวลา คือ เมื่อน้ำขึ้นน้ำจะท่วมและซัดกระเซ็น ขึ้นไปถึงยอดของสันทราย (Crest of Berm) แต่ในขณะที่น้ำลงส่วนนี้จะแห้ง [สิ่งแวดล้อม]
Back Shore หาดส่วนหลัง
บริเวณหาดที่นับจากยอดสันทรายจนถึงขอบฝั่ง พื้นที่ส่วนนี้ปกติจะแห้ง ยกเว้นในขณะที่มีมรสุม คลื่นจะสามารถซัดขึ้นไปถึงได้ [สิ่งแวดล้อม]
Shingle Beach หาดหิน หรือหาดกรวด
เป็นหาดที่ประกอบด้วยหินหรือกรวดขนาดใหญ่ เกิดจากการทับถม ของเศษหินซึ่งถูกคลื่นซัดขัดสีกันและกันจนแบนเรียบและมน เช่น หาดที่เกาะหินงาม อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have letters that I wrote to my college boyfriend?คุณมีจดมหายที่ฉันเคยเขียนให้แฟนเก่าฉันสมัยเรียนหรอ? The Serena Also Rises (2008)
Oh, he'll be annoyed that he has to call his lawyer.โอ้ เขาคงเซ็งที่ต้องโทรหาทนายของเขา The Serena Also Rises (2008)
College versus Chuck Bass' gratitude--หาลัย ปะทะ ชัค แบส The Serena Also Rises (2008)
They're looking to round out the freshman class.เค้ากำลังหาเด็กใหม่ The Serena Also Rises (2008)
You know, I hear Yale's looking to recruit more bar fighters this year.นายรู้มัย ฉันได้ยินว่าปีนี้ Yale กำลังมองหานักสู้ในผับล่ะ The Serena Also Rises (2008)
How can they be gone?พกวนั้นหายไปได้ยังไง The Serena Also Rises (2008)
No, models are gone.ไม่ค่ะ นางแบบหายไปหมดแล้ว The Serena Also Rises (2008)
I'm going to pursue a more fulfilling pastime.ฉันจะไปหาอะไรชดเชยเวลาที่หายไปสักหน่อย The Serena Also Rises (2008)
Spotted--Blair Waldorf looking to do a good deed?ข่าวด่วน - - แบลร์ วอลดอฟกำลังมองหาเพื่อนคู่หูสักคน The Serena Also Rises (2008)
What kind of trouble are you in?มีปัญหาอะไรอีกหละ? The Serena Also Rises (2008)
Go find Serena's name card and put it on the correct seat.ช่วยหาชื่อเซรีน่าแล้วจัดที่เดิมให้เธอด้วยนะคะ The Serena Also Rises (2008)
Oh. Is there a problem, Serena?มีปัญหาอะไรรึเปล่าคะ? The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หา[v.] (hā) EN: seek for ; search for ; look for ; go in quest of ; be after ; follow ; find   FR: chercher ; rechercher
หา[v.] (hā) EN: accuse ; impeach ; charge ; denounce ; blame ; indict   FR: accuser ; charger
หา[v.] (hā) EN: call ; visit ; see ; meet; call on ; visit ; drop in   FR: visiter ; rendre visite ; voir
หา[conj.] (hāk) EN: if ; provided that ; in case of ; in the event of   FR: si ; à condition que
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that   FR: pourvu que ; à condition que
หากิน[v. exp.] (hākin) EN: make a living ; earn one's living ; work for a living ; seek a livelihood ; look for food ; find food ; go hunting   FR: gagner sa vie
หา[n.] (hāng) EN: tail ; end ; back ; rear   FR: queue [f] ; appendice [m]
หา[n.] (hāng) EN: tailings ; lower fractions of fractional distillation   
หางกะทิ[X] (hāng kathi) EN: thin coconut cream (from the second or third pressing)   FR: crème de lait de coco [f] ; suprême de lait de coco [m]
หางก๊าซ[n. exp.] (hāng kāt) EN: gas tail   

English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหา
FAA(abbrev) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ ย่อมาจาก Federal Aviation Administration
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
WFP(abbrev) โครงการอาหารโลก ย่อมาจาก World Food Programme
asphyxiate(vi) หายใจไม่ออก, S. suffocate
lasagna(n) ชื่่ออาหารอิตาลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นพาสต้า, ซอส, เนยแข็ง และอาจมีผักหรือเนื้อ แล้วนำไปอบ
Image:
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
cater to so.(vi) จัดหามาเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่ง เช่น There is something for everyone on the Internet. Very few topics and specialties are not catered to on the web., The day television programs cater to housewives.
COTS(abbrev) ย่อมาจาก Commercial off-the-Shelf หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายหาซื้อมาใช้งานได้ทันที

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbreviated[ADJ] หายาก
accommodate[VT] จัดที่อยู่ให้, See also: หาที่อยู่ให้, Syn. house, lodge, supply accommodations
afford[VT] สามารถหาได้, See also: หาเลี้ยงได้, สามารถซื้อได้, สามารถทำได้, สามารถมีได้
aloe[N] หางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe vera
aloe vera[N] หางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe
arrive[VI] แก้ปัญหาได้, See also: หาทางออกได้
attempt[VT] พยายาม, See also: หาทาง, ขวนขวาย, Syn. try, endeavor
average[VT] หาค่าเฉลี่ย, See also: เฉลี่ย, Syn. make, earn, perform, do
all better now[IDM] ดีขึ้น, See also: หาย
at a pinch[IDM] ถ้าจำเป็นจริงๆ, See also: หากจำเป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
a. a. u. w.abbr. American Association of University Women (สมาคมสตรีมหาวิทยาลัยแห่งอเมริกา)
a.b.abbr. Artium Baccalaureus (Bachelor of Arts, อักษรศาสตรบัณฑิต) able-bodied seaman (ทหารหรือชั้นสอง)
a.m.abbr. Master of Arts อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. a. m.
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
aafabbr. Allied Air Forces. (กองทัพอากาศพันธมิตร) Army Air Forces กองบินทหารบก
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)

English-Thai: Nontri Dictionary
accommodate(vt) อำนวยความสะดวก,สงเคราะห์,จัดหาที่พักให้
accusation(n) การกล่าวหา,การใส่ความ,การใส่ร้าย
accuse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้าย,ใส่ความ
accused(n) จำเลย,ผู้ถูกกล่าวหา
acquire(vt) ได้มา,ได้รับ,หามาได้,เข้ายึด
adduct(vt) ดึงเข้าหากัน
adjutant(n) นายทหารคนสนิท,ผู้ช่วย,นกตะกรุม
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหา
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการบริหา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pick on (vt) หาเรื่อง
ride (vt ) หาเรื่อง
take coverหาที่ปลอดภัย, สร้างที่กำบัง, (to seek shelter or safety)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
消滅[しょうめつ, shoumetsu] (vt) หายไป

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取れる[とれる, toreru] Thai: หายไปแล้ว
見つける[みつける, mitsukeru] Thai: หา(ของ)พบ English: to find out
消える[きえる, kieru] Thai: หายลับ English: to vanish
稼ぐ[かせぐ, kasegu] Thai: หาเงิน English: to earn income
無くなる[なくなる, nakunaru] Thai: หายไป English: to disappear
吸う[すう, suu] Thai: หายใจเข้า English: to breathe in
探す[さがす, sagasu] Thai: หา English: to look for
求める[もとめる, motomeru] Thai: หา English: to seek

German-Thai: Longdo Dictionary
AGคำย่อของ Aktiengesellschaft หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัด, See also: S. Aktiengesellschaft
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน
Aufgabe(n) |die, pl. Aufgaben| โจทย์, ปัญหา
August(n) |der, pl. Auguste| เดือนสิงหาคม
Diskussion(n) |die, pl. Diskussionen| การหารือ, ถกประเด็น
Gericht(n) |das, pl. Gerichte| อาหารในความหมายเป็นจานๆ เช่น Fleischgericht อาหารประเภทเนื้อ
Lösung(n) |die, pl. Lösungen| เฉลย, ทางแก้ปัญหา
Macht(n) |die| อำนาจ, กำลัง (ทหาร)
Problem(n) |das, pl. Probleme| ปัญหา
Soldat(n) |der, pl. Soldaten| ทหา

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
appeler(vt) |j' appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent| เรียก, โทร,ร้องเรียก เช่น 1° appeler à l'aide = ร้องขอความช่วยเหลือ 2° Je vais t'appeler ce soir. = ผมจะโทรหาคุณ เย็นนี้
appeler(vt) เรียก, โทร, ร้องเรียก เช่น Je vais te appeler demain. พรุ่งนี้ผมจะโทรไปหาคุณนะครับ, See also: S. téléphoner,exiger,
ne pas avoir froid aux yeux(figuré(fig)) กล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse, A. découragé(e), sans courage,
avec courage(phrase) กล้าหาญ, ด้วยความกล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse,
courage(n) le courage = ความกล้าหา
perdre courage(phrase) สูญเสียความกล้าหา
enseignement supérieur(n) le, = การเรียนการสอนในระดับอุดมศุกษา,มหาวิทยาลัย
en(prep) ที่ (ใช้ตอบคำถาม ไปที่ไหน หรือ อยู่ที่ไหน) เช่น Le Chili, c'est en Amérique. ประเทศชิลีอยู่ในทวีปอเมริกา, Elle va à la fac chaque jour. เธอไปที่มหาวิทยาลัยทุกวัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top