Search result for

ลูกศิษย์

(29 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกศิษย์-, *ลูกศิษย์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกศิษย์[N] disciple, See also: follower, adherent, apostle, pupil, student, Syn. ศิษย์, Ant. ครู, อาจารย์, Example: ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ลูกศิษย์เคารพยกย่องมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูอาจารย์
ลูกศิษย์วัด[N] monk's attendant, See also: boy who serves a monk in the monastery, Syn. เด็กวัด, Thai definition: เด็กรับใช้ปรนนิบัติสงฆ์อยู่ตามวัด
ลูกศิษย์ลูกหา[N] disciples, See also: followers, Syn. ลูกศิษย์, ศิษย์, Example: เขาเป็นครูที่มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วทุกวงการ, Thai definition: ผู้ศึกษาเล่าเรียนหรือผู้เยาว์วัยซึ่งอยู่ในความดูแลคุ้มครองของอาจารย์, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกศิษย์น. ผู้ศึกษาเล่าเรียนหรือผู้เยาว์วัยซึ่งอยู่ในความดูแลคุ้มครองของอาจารย์, ศิษย์ หรือ ลูกศิษย์ลูกหา ก็ว่า.
ลูกศิษย์ลูกหาน. ลูกศิษย์.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's no record of arthritis. Did you interview all the tuba students?ไม่มีบันทึกเรื่องข้ออักเสบ คุณสอบถามลูกศิษย์เขาหมดแล้ว Not Cancer (2008)
Then it wasn't in his hands. Then why do we care about his students?ดังนั้นมันไม่อยู่ที่มือเขา ดังนั้นทำไมเราต้องสนใจเกี่ยวกับลูกศิษย์เขา Not Cancer (2008)
You must prove yourself worthy of being my apprenticeเจ้าจะต้องพิสูจน์ตัวเจ้า ว่ามีค่าพอที่จะมาเป็นลูกศิษย์ข้า Cloak of Darkness (2008)
Are your students ready?ลูกศิษย์เ้จ้า พร้อมกันรึยัง ? Kung Fu Panda (2008)
I have to become his student, memorise every move he ever made, every attack he ever executed.ผมจะต้องเป็นลูกศิษย์พ่อผม จดจำทุกๆความเคลื่อนไหวของพ่อ ทุกการโจมตีที่เค้าเคยลงมือ Wanted (2008)
And I'll have my successor.แล้วก็เป็นลูกศิษย์ที่ฉันภูมิใจ The Ramen Girl (2008)
'Oh, Maezumi, I'll bless your student's ramen'.โอมาเอซึมิ ฉันยอมรับราเม็งของลูกศิษย์นาย The Ramen Girl (2008)
A great ramen chef... must have a successor.ฉันก็ อยากจะเป็นเชฟราเม็งที่ยิ่งใหญ่ อยากมีลูกศิษย์เป็นของตัวเอง The Ramen Girl (2008)
It's the story of a hockey player named Darren Roanoke, my most resistant student, who became my greatest teacher.มันเป็นเรื่องของนักกีฬาฮ็อกกี้ ชื่อดาร์เรน โรอาโน้ค ลูกศิษย์จอมดื้อที่กลายมาเป็น ครูผู้ยิ่งใหญ่ของผม The Love Guru (2008)
Enough from you. He's my student. Not yours.พอได้แล้ว ลูกศิษย์ข้า ไม่ใช่ของเจ้า The Forbidden Kingdom (2008)
My apprentices sometimes go to these bars and clubs.ลูกศิษย์ของผมก็ไปบางครั้ง ที่บาร์และคลับเหล่านั้น The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You have much to learn, my disciple.เจ้ายังต้องเรียนรู้อีกเยอะ ลูกศิษย์ข้า Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: student ; pupil ; trainee ; apprentice   FR: écolier [m]
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: temple boy ; monk's follower   
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: disciple ; follower ; adherent ; apostle   FR: disciple [m] ; adepte [m]
ลูกศิษย์ลูกหา[n. exp.] (lūksit lūk hā) EN: disciples ; followers   
ลูกศิษย์วัด[n. exp.] (lūksit wat) EN: monk's attendant ; boy who serves a monk in the monastery   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disciple[N] ลูกศิษย์, See also: สานุศิษย์, ศิษย์, ผู้ติดตาม, สาวก, Syn. follower, learner, Ant. agnostic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aristotle(อา'ริสทอทเทิล) n. นักปราชญ์กรีกเป็นลูกศิษย์ของ Plato และเป็นอาจารย์ของอเลคซานเดอร์มหาราช (Greek philosopher)
follower(ฟอล'โลเออะ) n. ผู้ติดตาม,ผู้ตาม,บริวาร,สาวก,ลูกศิษย์,ผู้สนับสนุน,ผู้รับใช้,ผู้เลียนแบบ
pupil(พิว'พิล) n. นักเรียน,ลูกศิษย์,ผู้เยาว์,รูม่านตา,ช่องตาดำ, See also: pupilise vt. pupilisze vt. pupillise vt. pupillisze, Syn. student
scholar(สคอล'เลอะ) n. ผู้คงแก่เรียน,นักวิชาการ,ผู้เชี่ยวชาญ,นักเรียน,นักศึกษา,ลูกศิษย์,ผู้ได้รับทุนการศึกษา.

English-Thai: Nontri Dictionary
follower(n) สาวก,ลูกศิษย์,ผู้รับใช้,บริวาร,ผู้ติดตาม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
弟子[でし, deshi] (n) ลูกศิษย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top