Search result for

follow-up

(47 entries)
(0.0067 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -follow-up-, *follow-up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
follow-up[ADJ] ที่ติดตามมา, See also: เกี่ยวกับผลที่ตามมา
follow-up[N] การกระทำหรือสิ่งที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
follow-up(ฟอล'โลอัพ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การติดตามอย่างใกล้,จดหมายตาม,หมัดตาม,หนังสือตาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
follow-upการกดย้ำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Follow-Upติดตามผล [การแพทย์]
Follow-Upการติดตามประเมินผล [การแพทย์]
Follow-up and Remediationติดตามผลและการซ่อมเสริม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Follow-up and Remediationการติดตามผลและการซ่อมเสริม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Follow-Up Planแผนการติดตามตรวจ [การแพทย์]
Follow-Up Studiesการติดตามศึกษา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sure you'll understand, based on the events of today, there will be no opportunity for follow-up questions.ฉันมั่นใจว่าคุณเข้าใจ สถานการณ์และเรื่องราวต่าง ๆ ในคืนนี้ เราอาจจะไม่มีโอกาสให้คุณซักถาม Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
This is just a follow-up. Whereareyou at with it?นี่ก็เเค่รอผลตรวจส่งมา Albification (2009)
There will be some follow-up interviews, but... this is it.ก็อาจมีการเก็บตก สัมภาษณ์ แต่... แค่นี้แหละ Killing Your Number (2009)
My editor okayed a follow-up.ฉันทำ ที่ทำได้ บรรณาธิการฉันโอเคกับ เรื่องที่จะตามมาแล้ว Living the Dream (2009)
My editor okayed a follow-up. You got anything for me?บรรณาธิการฉันโอเค กับเรื่องที่จะตามมาแล้ว คุณมีอะไรให้ฉันไหม? Remains to Be Seen (2009)
We will do a follow-up operation.เราได้เข้าผ่าตัดอีกครั้งแน่ๆ The Human Centipede (First Sequence) (2009)
All right. In the morning I'll track them down and do some follow-up.ตกลง เมื่อเช้านี้ฉันสืบ เรื่องพวกเธอมาบ้างแล้ว ฉันจะทำต่อเลย The Performer (2009)
Yeah, follow-up...เออ ตามด้วย -- The Real Ghostbusters (2009)
- True, but I do have a patient that I have to do a follow-up on right now.นั่นล่ะที่ฉันอยากทำหลังจากนี้ Blink (2010)
- So I don't have time to take anybody... - I can do that. Follow-up's easy. I can do that.งั้น ฉันจึงไม่มีเวลาที่จะสนใจใคร ฉันทำแบบนั้นได้ ตามผลการรักษามันง่ายจะตาย ผมทำแบบนั้นได้ Blink (2010)
- So you're here for a follow-up?คุณมานี่เพื่อจะตามผลการรักษาใช่มั๊ย? Blink (2010)
And you're still getting follow-ups?แล้วคุณยังต้องตามผลอีกหรอ? Blink (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
follow-upFrom the menu-bar's "Reply" select "create follow-up message". The message you reply to is quoted.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การติดตามผล[n. exp.] (kān tittām phon) EN: follow-up   
การตรวจติดตาม[n. exp.] (kān trūat tittām) EN: follow-up auditing   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
follow-up    (n) - (f o1 l ou - uh p)
follow-ups    (n) - (f o1 l ou - uh p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Folgeauftrag {m}follow-up job [Add to Longdo]
Folgeinvestition {f}follow-up investment [Add to Longdo]
Folgekosten {pl}follow-up costs [Add to Longdo]
Nachfolgetreffen {n}follow-up meeting [Add to Longdo]
Nachlaufregler {f}follow-up controller [Add to Longdo]
Wiedervorlageverfahren {n}follow-up system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフター・フォロー;アフターフォロー[, afuta-. foro-; afuta-foro-] (n) follow-up service (wasei [Add to Longdo]
システムフォローアップ[, shisutemuforo-appu] (n) {comp} system follow-up; post-implementation review; post-development review [Add to Longdo]
フォローアップ[, foro-appu] (n,vs) follow-up [Add to Longdo]
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] (n) {comp} system follow-up; post-implementation review; post-development review [Add to Longdo]
関連質問[かんれんしつもん, kanrenshitsumon] (n) follow-up question; related question; interpellation on related matters [Add to Longdo]
続報[ぞくほう, zokuhou] (n,vs,adj-no) follow-up report [Add to Longdo]
追跡調査[ついせきちょうさ, tsuisekichousa] (n,vs) follow-up (tracing) survey [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
追踪报导[zhuī zōng bào dǎo, ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ ㄅㄠˋ ㄉㄠˇ, / ] follow-up report [Add to Longdo]
追踪调查[zhuī zōng diào chá, ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, / 調] follow-up study; investigative follow-up [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
フォローアップ[ふぉろーあっぷ, foro-appu] follow-up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 follow-up \follow-up\ n.
   1. a second (or subsequent) action to increase the
    effectiveness of an initial action. Also used
    attributively; as a follow-up visit.
 
   Note: A follow-up may be of various types. After a medical
      examination, a second examination (or {reexamination})
      to obtain additional information regarding some fact
      discovered in the first examination is considered a
      follow-up. A second visit or phone call in pursuit of a
      sale or other request would also be a follow-up.
 
   Syn: reexamination, review.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. (Journalism) A subsequent story providing information
    discovered or events happening after a first story was
    published.
    [PJC]
 
   3. (Journalism) Same as {sidebar}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 follow-up
   n 1: a piece of work that exploits or builds on earlier work;
      "his new software is a follow-up to the programs they
      started with" [syn: {follow-up}, {followup}]
   2: an activity that continues something that has already begun
     or that repeats something that has already been done [syn:
     {follow-up}, {followup}]
   3: a subsequent examination of a patient for the purpose of
     monitoring earlier treatment [syn: {follow-up}, {followup},
     {reexamination}, {review}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top