ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pursue

P ER0 S UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pursue-, *pursue*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pursue(vi) ไล่ตาม, Syn. seek, track, search after
pursue(vt) ไล่ตาม, Syn. seek, track, search after
pursue(vt) ทำให้ลุล่วง, Syn. perservere, proceed, carry on
pursuer(n) ผู้ล่า, Syn. hunter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pursue(เพอซู') vt., vi. ติดตาม, ไล่ตาม, ตามจับ, ดำเนินตาม, ปฏิบัติตาม, ดำเนินการต่อไป., See also: pursuer n., Syn. chase, proceed

English-Thai: Nontri Dictionary
pursue(vt) ดำเนินตาม, เจริญรอยตาม, ติดตาม, ตามหา
pursuer(n) ผู้ติดตาม, ผู้เจริญรอยตาม, ผู้ตามหา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pursue[เพอร์ซู] (vt) ความพยายามในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จลุล่วงลงไป โดยเฉพาะสิ่งที่ต้องใช้เวลา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But in my official capacity, I have no alternative but to pursue his accusations.เเต่ด้วยหน้าที่เเล้ว ผมไม่มีทางเลือก นอกจากรับฟังข้อกล่าวหาของเขา Rebecca (1940)
They're flying the plane, free to pursue a life of religious fulfilment.พวกเขากำลังขับเครื่องบินอยู่ อิสระที่จะติดตามชีวิตที่บรรลุ Airplane! (1980)
More pursue it than study, lately.ต้องชดเชยที่เริ่มเรียนช้าไปน่ะ The Princess Bride (1987)
My success allowed me a certain freedom to pursue my own interests.ดูเหมือนผมจะมีพรสวรรค์ ที่จะประยุกต์ สร้างโมเดลสะสางคดีฆาตรกรรม Deep Throat (1993)
Subsequently offered a teaching position at Harvard University which you turned down to pursue SETI work at the Arecibo Observatory in Puerto Rico.ความไวของกล้อง โทรทรรศน์วิทยุ ต่อมานำเสนอใน การเรียนการสอน ตำแหน่งที่ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด Contact (1997)
We're losing our right to pursue our destiny.เราสูญเสียสิทธิของตัวเอง /เพื่อไล่ตามพรหมลิขิต American History X (1998)
Did you send Raoul to the war so that you could be free to pursue her?ฝ่าบาทส่งราอูลไปแนวหน้าเพราะนาง The Man in the Iron Mask (1998)
I do not have time to help it pursue some ridiculous lawsuit.ผมไม่มีเวลาจะไปช่วย... มันฟ้องร้องคดีบ้าบอนั่น Bicentennial Man (1999)
I have sacrificed my family to pursue this idealฉันได้เสียสละครอบครัวของฉันที่จะไล่ตามอุดมคตินี้ GTO (1999)
Can't I pursue my dream?ฉันจึงไม่สามารถไล่ตามความฝันของฉันเลยหรอ? GTO (1999)
Pursue him as long and as far as you may... you cannot escape your fate.ไล่ตามเขาให้นานและ ให้ไกลเท่าที่เจ้าทำได้เถิด... เจ้าหนีจากโชคชะตาเจ้าไม่ได้หรอก. Millennium Actress (2001)
We'll fence for it. If you win, I'll let you pursue your plan.ด้วยการฟันดาบ ถ้าแกชนะ ฉันจะยอมให้แกทำตามแผนงานของแก Hothead (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pursueHe pursued his career at the expense of his family.
pursueIf I were in good health, I could pursue my studies.
pursueI plan to pursue a career in international finance.
pursueIt is important to think over what you will do, to pursue your studies economically, and effectively.
pursueMany women pursue higher education and careers, thus delaying marriage and childbirth.
pursueSome people pursue only pleasure.
pursueStudents often pursue their teacher with questions.
pursueThe detectives pursued him.
pursueThe dog pursued a rabbit into the forest.
pursueTheir eyes pursued him.
pursueThe patrol car pursued a speeding sports car but it all ended in a wild-goose chase.
pursueThe police are reluctant to pursue criminal charges in medical cases.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามล่า(v) hunt someone down, See also: pursue and arrest or capture, Example: ตำรวจตามล่าผู้ต้องหามานานกว่า 5 วันแล้ว ยังไม่ได้เบาะแสอะไรเลย, Thai Definition: พยายามเที่ยวติดตามหาเพื่อให้ได้มา
วิ่งกวด(v) chase, See also: pursue, run after, catch up, overtake, Syn. ไล่กวด, ไล่ตาม, กวด, Ant. วิ่งหนี, Example: ตำรวจวิ่งกวดขโมยไปติดๆ
ไล่กวด(v) chase, See also: pursue, run after, follow, overtake, hunt, Syn. กวด, ไล่ตาม, ไล่, Ant. หนี, Example: สุนัขไล่กวดบุรุษไปรษณีย์, Thai Definition: ตามให้ทัน
ตาม(v) pursue, See also: chase, follow, trail, hunt, keep place with, keep up with, keep abreast with, Syn. ไล่ตาม, Example: ตำรวจตามคนร้ายไปยังป่าทึบ, Thai Definition: เที่ยวค้นหาสิ่งที่หายไป
ตาม(v) follow, See also: pursue, come after, go after, Example: คุณขับนำไปก่อน แล้วผมจะตามไปติดๆ, Thai Definition: ไปหรือมาข้างหลังหรือภายหลังโดยลำดับของสิ่ง หรือเหตุการณ์ที่มีมาก่อน
กวด(v) chase, See also: pursue, run after, catch up, overtake, Syn. ไล่กวด, ไล่ตาม, วิ่งกวด, Example: ตำรวจกวดขโมยไปจนหมดแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำเนิน[damnoēn] (v) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue  FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ใฝ่[fai] (v) EN: aim ; expect ; seek ; pursue  FR: être déterminé (à) ; être résolu (à)
กวด[kūat] (v) EN: chase ; pursue ; run after ; catch up ; overtake  FR: traquer ; pourchasser ; poursuivre
ล่า[lā] (v) EN: hunt ; stalk ; pursue ; seek  FR: chasser ; poursuivre
ไล่[lai] (v) EN: chase ; pursue ; run after ; hunt  FR: chasser ; pousuivre ; courir après
ไล่ตาม[laitām] (v) EN: chase ; follow ; run after ; pursue  FR: pourchasser ; poursuivre ; traquer
แสวง[sawaēng] (v) EN: strive for ; seek ; pursue ; go after  FR: ambitionner ; désirer ; rechercher ; poursuivre ; briguer ; convoiter
ตาม[tām] (v) EN: follow ; pursue ; dog ; chase ; trail ; hunt ; keep place with ; keep up with ; keep abreast with ; go after ; come after ; keep pace with  FR: suivre ; poursuivre ; suivre la piste de
ตามตัว[tām tūa] (v, exp) EN: trail ; track ; trace ; pursue  FR: poursuivre ; traquer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PURSUE P ER0 S UW1
PURSUED P ER0 S UW1 D
PURSUER P ER0 S UW1 ER0
PURSUES P ER0 S UW1 Z
PURSUERS P ER0 S UW1 ER0 Z
PURSUETH P ER0 S UW1 AH0 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pursue (v) pˈəsjˈuː (p @1 s y uu1)
pursued (v) pˈəsjˈuːd (p @1 s y uu1 d)
pursuer (n) pˈəsjˈuːər (p @1 s y uu1 @ r)
pursues (v) pˈəsjˈuːz (p @1 s y uu1 z)
pursuers (n) pˈəsjˈuːəz (p @1 s y uu1 @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
追寻[zhuī xún, ㄓㄨㄟ ㄒㄩㄣˊ, / ] pursue; to track down; to search, #14,690 [Add to Longdo]
追击[zhuī jī, ㄓㄨㄟ ㄐㄧ, / ] pursue and attack, #16,715 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
学を修める[がくをおさめる, gakuwoosameru] (exp, v1) to pursue knowledge (one's studies) [Add to Longdo]
求める[もとめる, motomeru] (v1, vt) (1) to want; to wish for; (2) to request; to demand; (3) to seek; to search for; to pursue (pleasure); to hunt (a job); (4) (pol) (See 買う・1) to purchase; to buy; (P) [Add to Longdo]
業とする[ぎょうとする, gyoutosuru] (exp, vs-i) to work at a profession; to pursue a vocation [Add to Longdo]
幻を追う[まぼろしをおう, maboroshiwoou] (exp, v5u) to pursue an illusion; to pursue a fantasy; to pursue phantoms [Add to Longdo]
後を追う;跡を追う[あとをおう, atowoou] (exp, v5u) (1) to pursue; (2) to die right after a loved one; to kill oneself (because one misses or longs to be with a loved one); (3) to follow an example set by earlier generations (or one's master, etc.) [Add to Longdo]
辿る[たどる, tadoru] (v5r, vt) to follow (road); to pursue (course); to follow up; to follow (hyperlink); (P) [Add to Longdo]
探求者[たんきゅうしゃ, tankyuusha] (n) searcher; pursuer [Add to Longdo]
追いかける(P);追い掛ける(P);追掛ける[おいかける, oikakeru] (v1, vt) (See 追っ掛ける) to chase; to run after; to pursue; (P) [Add to Longdo]
追い求める;追求める[おいもとめる, oimotomeru] (v1, vt) to pursue [Add to Longdo]
追い手[おいて, oite] (n) pursuer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pursue \Pur*sue"\, v. i.
   1. To go in pursuit; to follow.
    [1913 Webster]
 
       The wicked flee when no man pursueth. --Prov.
                          xxviii. 1.
    [1913 Webster]
 
       Men hotly pursued after the objects of their
       ambition.               --Earle.
    [1913 Webster]
 
   2. To go on; to proceed, especially in argument or discourse;
    to continue.
    [1913 Webster]
 
   Note: [A Gallicism]
      [1913 Webster]
 
         I have, pursues Carneades, wondered chemists
         should not consider.        --Boyle.
      [1913 Webster]
 
   3. (Law) To follow a matter judicially, as a complaining
    party; to act as a prosecutor. --Burrill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pursue \Pur*sue"\, v. t. [imp. & p. p. {Pursued}; p. pr. & vb.
   n. {Pursuing}.] [OE. pursuen, porsuen, OF. porsivre,
   poursuivre, poursuir, F. poursuivre, fr. L. prosequi; pro
   forward + sequi to follow. See {Sue}, and cf. {Prosecute},
   {Pursuivant}.]
   1. To follow with a view to overtake; to follow eagerly, or
    with haste; to chase; as, to pursue a hare.
    [1913 Webster]
 
       We happiness pursue; we fly from pain. --Prior.
    [1913 Webster]
 
       The happiness of men lies in purswing,
       Not in possessing.          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. To seek; to use or adopt measures to obtain; as, to pursue
    a remedy at law.
    [1913 Webster]
 
       The fame of ancient matrons you pursue. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To proceed along, with a view to some and or object; to
    follow; to go in; as, Captain Cook pursued a new route;
    the administration pursued a wise course.
    [1913 Webster]
 
   4. To prosecute; to be engaged in; to continue. " Insatiate
    to pursue vain war." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To follow as an example; to imitate.
    [1913 Webster]
 
   6. To follow with enmity; to persecute; to call to account.
    [1913 Webster]
 
       The servant is not greater than his lord. If they
       have pursued me, they shall pursue you also.
                          --Wyclif (John
                          xv. 20).
    [1913 Webster]
 
   Syn: To follow; chase; seek; persist. See {Follow}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pursue
   v 1: carry out or participate in an activity; be involved in;
      "She pursued many activities"; "They engaged in a
      discussion" [syn: {prosecute}, {engage}, {pursue}]
   2: follow in or as if in pursuit; "The police car pursued the
     suspected attacker"; "Her bad deed followed her and haunted
     her dreams all her life" [syn: {pursue}, {follow}]
   3: go in search of or hunt for; "pursue a hobby" [syn: {quest
     for}, {go after}, {quest after}, {pursue}]
   4: carry further or advance; "Can you act on this matter soon?"
     [syn: {pursue}, {follow up on}, {act on}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top