Search result for

disciple

(62 entries)
(0.0317 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disciple-, *disciple*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disciple[N] ลูกศิษย์, See also: สานุศิษย์, ศิษย์, ผู้ติดตาม, สาวก, Syn. follower, learner, Ant. agnostic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disciple(ดิไซ'เพิล) n. สาวก,ศิษย์,สานุศิษย์,ผู้ติดตาม. vt. ทำให้เป็นศิษย์,สอน, See also: discipleship n. ดูdisciple, Syn. follower
disciples of christsนิกายหนึ่งของศาสนาคริสต์มีพิธีล้างบาปโดยการจุ่มน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
disciple(n) สาวก,ศิษย์,สานุศิษย์,ผู้ติดตาม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disciplesผู้นับถือ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
discipleship (n ) การเป็นศิษย์, การเป็นสาวก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have much to learn, my disciple.เจ้ายังต้องเรียนรู้อีกเยอะ ลูกศิษย์ข้า Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I am trying to protect our disciples.ข้าพยายามปกป้องลูกศิษย์ของข้า Agora (2009)
We leave the showing off to Sam and his disciples.ปล่อยแซทกับพวกสาวกโชว์อ๊อฟกันไป The Twilight Saga: New Moon (2009)
And Marianne Bryant and her disciples are demanding my head.และมาเรียแอน ไบรแอนท์ กับสาวก ก็หมายหัวหนู Easy A (2010)
Ye masters, disciples of today have not received it?อา.. อาจารย์ วันนี้ยังไม่มีใครมาสมัครเลยเหรอ Ip Man 2 (2010)
There is not a discipleไม่มีลูกศิษย์เลยสักคน Ip Man 2 (2010)
I King Tong Leung, please be disciples a prayer!ข้า คิง ทง เหลียง ได้โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย Ip Man 2 (2010)
More than his brother, disciple more money addition ofเป็นพี่ใหญ่ เก็บผลประโยชน์ทั้งหมดไป Ip Man 2 (2010)
You also called disciples up Lou Liangshouท่านเคยบอกว่าท่านเป็นลูกศิษของ เฉิน หัว ซุ้น Ip Man 2 (2010)
â™" Smallville 9x10 â™" Disciple Original Air Date on January 29, 2010 ♪ somebody save me ♪ â™" "Save Me" performed by Remy Zero â™"Smallville Season 9 Episode 10 Somebody save me เพลง Save Me ของวง Remy Zero Disciple (2010)
No vows, no lovers, no allies... and no disciples.คำปฏิญาณ ไม่มีคนรัก ไม่มีพันธมิตร และไม่มีสาวก Disciple (2010)
and vow to swear off lovers, allies, and disciples.และปฏิญาณว่า จะไม่มีคนรัก เพื่อน และสาวก Disciple (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discipleAfter this he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples.
discipleAnd his disciples put their faith in him.
discipleAnd Jesus and his disciples had also been invited to the wedding.
discipleHis disciples recalled what he had said.
discipleHis disciples remembered that is written:
discipleHowever the disciples awoke to that danger.
discipleIt goes without saying that at that time a kind of friendship beyond master and disciple grew between the two of them.
discipleThen an argument developed between some of John's disciples and a certain Jew about purification.
discipleThe next day John was there again with two of his disciples.
discipleWhen the two disciples heard him say this, they followed Jesus.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาวก[N] disciple, See also: follower, adherent, devotee, Syn. ศิษย์, ผู้เจริญรอยตาม, ลูกศิษย์, ศิษยานุศิษย์, สานุศิษย์, Example: พระอานนท์เป็นสาวกองค์สำคัญของพระพุทธเจ้า, Count unit: องค์, Thai definition: ศิษย์ของศาสดา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลูกศิษย์[N] disciple, See also: follower, adherent, apostle, pupil, student, Syn. ศิษย์, Ant. ครู, อาจารย์, Example: ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ลูกศิษย์เคารพยกย่องมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูอาจารย์
ลูกศิษย์ลูกหา[N] disciples, See also: followers, Syn. ลูกศิษย์, ศิษย์, Example: เขาเป็นครูที่มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วทุกวงการ, Thai definition: ผู้ศึกษาเล่าเรียนหรือผู้เยาว์วัยซึ่งอยู่ในความดูแลคุ้มครองของอาจารย์, Notes: (สันสกฤต)
สานุศิษย์[N] disciple, See also: adherent, follower, Syn. ลูกศิษย์, ศิษย์, Example: พระเยซูอบรมสานุศิษย์ให้เชื่อในพระยะโฮวา ซึ่งเป็นพระเจ้าเก่าแก่ของชาวยิว, Count unit: คน, Thai definition: ศิษย์น้อยใหญ่
ธรรมันเตวาสิก[N] disciple, See also: follower, adherent, pupil, believer, who studies the disciplinary regulations of the Buddh, Syn. อันเตวาสิก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เรียนธรรมวินัย, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริวาร[n.] (børiwān) EN: followers ; suite ; retainer ; retinue   FR: suite [f] ; disciples [mpl]
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: disciple ; follower ; adherent ; apostle   FR: disciple [m] ; adepte [m]
ลูกศิษย์ลูกหา[n. exp.] (lūksit lūk hā) EN: disciples ; followers   
สานุศิษย์[n.] (sānusit) EN: disciple ; follower ; adherent   FR: disciple [m] ; partisan [m]
สาวก[n.] (sāwok) EN: disciple ; follower ; adherent ; devotee   FR: disciple [m]
ศิษย์[n.] (sit) EN: student ; pupil ; disciple ; follower ; adherent ; apostle   FR: élève [m, f] ; disciple [m, f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCIPLE    D AH0 S AY1 P AH0 L
DISCIPLES    D AH0 S AY1 P AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disciple    (n) (d i1 s ai1 p l)
disciples    (n) (d i1 s ai1 p l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schüler {m} | Schüler {pl}disciple | disciples [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
衣鉢[いはつ;えはつ;えはち, ihatsu ; ehatsu ; ehachi] (n) (1) mysteries of one's master's art; (2) {Buddh} (original meaning) robes and a bowl (monk's key possessions auctioned off at his funeral); transmission of the dharma from master to disciple (in Zen) [Add to Longdo]
一番弟子[いちばんでし, ichibandeshi] (n) the (one's) best pupil; the (one's) top disciple [Add to Longdo]
一門[いちもん, ichimon] (n) (1) family; clan; kin; (2) sect; school; adherents; followers; disciples; (3) group of related sumo stables; (P) [Add to Longdo]
教え子[おしえご, oshiego] (n) student; disciple; (P) [Add to Longdo]
軍律[ぐんりつ, gunritsu] (n) martial law; articles of war; military disciple; military law [Add to Longdo]
孔門[こうもん, koumon] (n) disciple of Confucius; Confucian school [Add to Longdo]
江湖[ごうこ, gouko] (n) Zen disciples [Add to Longdo]
高足[こうそく, kousoku] (n) best student; leading disciple [Add to Longdo]
高弟[こうてい, koutei] (n) best pupil; leading disciple [Add to Longdo]
使徒[しと, shito] (n,adj-no) apostle; disciple; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弟子[dì zǐ, ㄉㄧˋ ㄗˇ, ] disciple; follower [Add to Longdo]
教徒[jiào tú, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] disciple; follower of a religion [Add to Longdo]
门徒[mén tú, ㄇㄣˊ ㄊㄨˊ, / ] disciple [Add to Longdo]
门生[mén shēng, ㄇㄣˊ ㄕㄥ, / ] disciple; student (of a famous master) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disciple \Dis*ci"ple\, v. t. [imp. & p. p. {Discipled}; p. pr. &
   vb. n. {Discipling}.]
   1. To teach; to train. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       That better were in virtues discipled. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To punish; to discipline. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. To make disciples of; to convert to doctrines or
    principles. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Sending missionaries to disciple all nations. --E.
                          D. Griffin.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disciple \Dis*ci"ple\, n. [OE. disciple, deciple, OF. disciple,
   fr. L. discipulus, fr. discere to learn (akin to docere to
   teach; see {Docile}) + prob. a root meaning to turn or drive,
   as in L. pellere to drive (see {Pulse}).]
   One who receives instruction from another; a scholar; a
   learner; especially, a follower who has learned to believe in
   the truth of the doctrine of his teacher; an adherent in
   doctrine; as, the disciples of Plato; the disciples of our
   Savior.
   [1913 Webster]
 
   {The disciples}, or {The twelve disciples}, the twelve
    selected companions of Jesus; -- also called {the
    apostles}.
 
   {Disciples of Christ}. See {Christian}, n., 3, and
    {Campbellite}.
 
   Syn: Learner; scholar; pupil; follower; adherent.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disciple
   n 1: someone who believes and helps to spread the doctrine of
      another [syn: {disciple}, {adherent}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 disciple [disipl]
   disciple
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top