Search result for

catch on

(41 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catch on-, *catch on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catch on[PHRV] เข้าใจ, Syn. latch on
catch on[PHRV] ได้รับความนิยม, See also: กลายเป็นที่รู้จักกันดี, Syn. take on
catch on[PHRV] เข้าใจสิ่งที่พูด (คำพูดตลก), Syn. latch on

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He can't catch on fire. Yeah. I'm Captain Skeeto.Incinerated? Bedtime Stories (2008)
The bad news is, you're probably gonna catch on fire, but not if you take a few precautions.แต่โชคร้ายที่ไปจับลูกบอลไฟ แต่ถ้าเราไม่ป้องกันไว้ก่อน... ถุงมือเตาอบ Bedtime Stories (2008)
He's gonna catch on.เขาจะต้องจับได้ Hairography (2009)
Oh, you catch on quick.นายหัวไวดีนี่ The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Fairly certain it will catch on as it fills a desperate need.ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าเดี๋ยวก็ติดปากกัน เพราะมันเป็นที่ต้องการ The Lunar Excitation (2010)
You'll catch on.- เดี๋ยวก็เข้าใจ The Jenna Thing (2010)
Now, there is a mouthful that no one will catch on to unless you actually read the paper.และความเป็นไปได้ของ การละเมิดอำนาจทั่วโลก. ขณะนี้มีคำหนึ่งที่ ไม่มีใครจะจับไป จริงถ้าคุณอ่านกระดาษ Is Time Travel Possible? (2010)
Feel it catch on the lock rod.ให้รู้สึกว่ามันติดแกนล็อค The Boost Job (2010)
Did you really catch on to Sung Min Woo's Achilles' Heel?หรือว่าเธอจะรู้จุดอ่อนของซองมินอูจริงๆ? Episode #1.13 (2010)
Don't do anything reckless. Don't let him catch on.อย่าเพิ่งบุ่มบ่ามทำอะไรไป อย่าทำให้เขาจับไต๋เราได้ Episode #1.13 (2010)
We won't catch one at this rate.เราจับไมได้สักตัวเดียว Episode #1.2 (2010)
You keep thinking like that, your hat's gonna catch on fire.-ใช้สมองมากๆระวังหัวจะไฟลุกนะ Rango (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
catch onBeing a foreigner, I couldn't catch on to the joke.
catch onHarry's really slow to catch on.
catch onHe does not seem to be able to catch on to what she is saying.
catch onI couldn't catch on to the joke he told us.
catch onI didn't catch on to the meaning.
catch onShe doesn't seem to be able to catch on to what he is saying.
catch onSome Italian fashion designers are saying that white bathing suits will catch on this year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลั้นลมหายใจ[V] hold one's breath, See also: catch one's breath, bate one's breath, Syn. กลั้นหายใจ, Example: เมื่อรถวิ่งผ่านโรงงานกลั่นเหล้าทุกครั้งผมจะต้องกลั้นลมหายใจเพราะทนกลิ่นไม่ไหว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดนใจ[v.] (dōnjai) EN: be to one's taste ; catch one's fancy ; take one's fancy ; please ; be to one's liking ; resonate with   
สะดุด[v.] (sadut) EN: stumble over/on ; trip ; fall ; catch one's foot against   FR: buter ; trébucher ; achopper
สะดุดใจ[v.] (sadutjai) EN: strike one's mind ; make one think ; catch one's attention ; remind   FR: faire réfléchir
ติดลมบน[v. exp.] (titlom bon) EN: have momentum ; get momentum ; take off ; catch on ; be catching on   
ติดปาก[v.] (titpāk) EN: catch on ; be accustomed to using a word/an expression   
ติดตลาด[v.] (tittalāt) EN: be established in the market ; sell well ; catch on in the market ; find a ready market ; be popular ; be fashionable   
ตรึงตา[v. exp.] (treung tā) EN: please the eye ; be pleased with ; catch one's eyes   

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P) [Add to Longdo]
飲み込む(P);飲込む;のみ込む;呑み込む;呑込む[のみこむ, nomikomu] (v5m,vt) (1) to gulp down; to swallow deeply; (2) to understand; to take in; to catch on to; to learn; to digest; (P) [Add to Longdo]
血の巡りが悪い[ちのめぐりがわるい, chinomegurigawarui] (exp) dim-witted; slow to catch on [Add to Longdo]
血の巡りの悪い[ちのめぐりのわるい, chinomegurinowarui] (exp) dim-witted; slow to catch on [Add to Longdo]
息を殺す[いきをころす, ikiwokorosu] (exp,v5s) to hold one's breath; to catch one's breath [Add to Longdo]
息を呑む;息を飲む;息をのむ;息を嚥む[いきをのむ, ikiwonomu] (exp,v5m) to catch one's breath; to gulp; to have one's breath taken away [Add to Longdo]
太郎さん[たろうさん, tarousan] (n) (1) (sl) (See 隠語) cockroach (word used in restaurants so customers won't catch on); (2) Mr Tarou [Add to Longdo]
目につく;目に付く;眼につく;眼に付く[めにつく, menitsuku] (v5k) to be noticeable; to notice; to catch one's eye [Add to Longdo]
目に留まる;目に止まる;目にとまる[めにとまる, menitomaru] (exp,v5r) to catch one's attention [Add to Longdo]
野締め[のじめ, nojime] (n,adj-no) (1) killing one's catch on the spot (e.g. a bird); (2) killing a fish immediately to preserve its freshness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 catch on
   v 1: understand, usually after some initial difficulty; "She
      didn't know what her classmates were plotting but finally
      caught on" [syn: {catch on}, {get wise}, {get onto},
      {tumble}, {latch on}, {cotton on}, {twig}, {get it}]
   2: become popular; "This fashion caught on in Paris"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top