Search result for

leverage

(39 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leverage-, *leverage*
English-Thai: Longdo Dictionary
leverage(n) การลงทุนโดยใช้วิธียืมเงินผู้อื่นหรือใช้เทคนิค เช่น futures, options มาช่วย ทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติ เช่น เพิ่มเป็น 10 เท่าตัว (ซึ่งในกรณีที่ขาดทุนก็จะขาดทุนมากกว่าปกติเช่นกัน)
leverage(vi vt ) ใช้ประโยชน์จาก
leverage(vt ) ใช้กำลังให้เป็นประโยชน์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leverage[N] การงัด
leverage[N] แรงที่ได้เพิ่มขึ้นจากการงัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leverage(เลฟ'เวอริจฺ,ลี'เวอริจฺ) n. การงัด,กำลังงัด,พลัง,อิทธิพล,อำนาจกระทำ,อำนาจงัด,ง้าง,อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน. vt. ให้อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน, Syn. influence,pull

English-Thai: Nontri Dictionary
leverage(n) อำนาจ,พลัง,การงัด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And you get value, you get leverage against him.คุณก็จะได้ประโยชน์.. คุณงัดข้อกับเค้าได้ Adverse Events (2008)
If the police were to gain leverage over one of you everyone's money would be at stake.เพราะถ้าตำรวจ จับพวกคุณได้สักคน ...เงินทุกคนจะระเหยไปหมด The Dark Knight (2008)
After all, we are going to require a little leverage to make Daddy read.แล้วเราก็จะได้ถือไพ่เหนือกว่า คุณพ่อจะได้ยอมอ่านหนังสือให้เราไง Inkheart (2008)
It's not about the surgeries, Ted! We can use this as leverage to get Chad back.เราใช้นี่เอาตัวแช้ดกลับมาได้ Burn After Reading (2008)
We gotta get more leverage-y. Okay.เราต้องเสียบเข้าไปให้ลึกกว่านี้ Pineapple Express (2008)
Especially when they found out that you'd leveraged them within an inch of a felon.46,730 when they found out that you'd leveraged them within an inch of a felon. ระยำเอ๋ย... Loyal and True (2008)
She escaped. We knew if you found out we wouldn't have any leverage.เรารู้ว่าหากคุณรู้ความจริงเราจะไม่มีอำนาจสั่งคุณได้ Scylla (2008)
We get him, we use him as leverage against the government.ต่อสู้กับรัฐบาล Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
We'll use this as leverage.ดาฟเน่ไม่ได้อยู่ที่นี่ แมท Chapter Five 'Exposed' (2009)
They're using him as leverage to make Jibraan do what they want.เค้าใช้น้องชายให้จีบร่าน ทำในสิ่งที่เค้าอยากให้ทำ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Madameresident, since your husband was the only leverage that Dubaku had left, it's safe to say that he is trying to lee the country now.ท่านประธานาธิบดี สามีของท่านเป็นอำนาจ ต่อรองเดียวที่ดูบากูมี แต่ตอนนี้ไม่แล้ว และผมคิดว่าตอนนี้เขาน่าจะ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
It was the only leverage we had.มันเป็นทางเดียวที่เรามี Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leverageAn investors' group is attempting a leveraged buy-out of the firm.

CMU English Pronouncing Dictionary
LEVERAGE    L EH1 V ER0 IH0 JH
LEVERAGE    L EH1 V R AH0 JH
LEVERAGE    L IY1 V ER0 IH0 JH
LEVERAGED    L IY1 V ER0 IH0 JH D
LEVERAGED    L EH1 V ER0 IH0 JH D
LEVERAGED    L EH1 V R IH0 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leverage    (n) (l ii1 v @ r i jh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckmittel {n} | etw. als Druckmittel einsetzenleverage | to use sth. as leverage [Add to Longdo]
Fremdkapitalaufnahme {f} [fin.]leverage [Am.] [Add to Longdo]
Verschuldungsgrad {m} [fin.]leverage [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
てこの原理;梃子の原理[てこのげんり, tekonogenri] (n) principle of leverage [Add to Longdo]
レバレッジ[, rebarejji] (n) leverage [Add to Longdo]
レバレッジ効果[レバレッジこうか, rebarejji kouka] (n) leverage effect [Add to Longdo]
行動力[こうどうりょく, koudouryoku] (n) ability to take action; energy; fire; dynamism; leverage [Add to Longdo]
生かす(P);活かす[いかす, ikasu] (v5s,vt) (1) to make (the best) use of; to leverage (skills, attributes, experience, etc.); to capitalise on (experience, etc); (2) to let live; to keep alive; (3) to revive; to resuscitate; (P) [Add to Longdo]
倍率[ばいりつ, bairitsu] (n) (1) magnification; leverage; amplification; scaling factor; scale factor; (2) acceptance rate; pass rate (of an exam, etc.); (P) [Add to Longdo]
力点[りきてん, rikiten] (n) leverage; emphasis; importance; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leverage \Lev"er*age\ (l[e^]v"[~e]r*[asl]j or
   l[=e]"v[~e]r*[asl]j), n.
   The action of a lever; mechanical advantage gained by the
   lever.
   [1913 Webster]
 
   {Leverage of a couple} (Mech.), the perpendicular distance
    between the lines of action of two forces which act in
    parallel and opposite directions.
 
   {Leverage of a force}, the perpendicular distance from the
    line in which a force acts upon a body to a point about
    which the body may be supposed to turn.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leverage
   n 1: the mechanical advantage gained by being in a position to
      use a lever [syn: {leverage}, {purchase}]
   2: strategic advantage; power to act effectively; "relatively
     small groups can sometimes exert immense political leverage"
   3: investing with borrowed money as a way to amplify potential
     gains (at the risk of greater losses) [syn: {leverage},
     {leveraging}]
   v 1: supplement with leverage; "leverage the money that is
      already available"
   2: provide with leverage; "We need to leverage this company"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top