ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leverage

L EH1 V ER0 IH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leverage-, *leverage*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
leverage(vi, vt) ใช้ประโยชน์จาก
leverage(vt) ใช้กำลังให้เป็นประโยชน์
leverage(n) การลงทุนโดยใช้วิธียืมเงินผู้อื่นหรือใช้เทคนิค เช่น futures, options มาช่วย ทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติ เช่น เพิ่มเป็น 10 เท่าตัว (ซึ่งในกรณีที่ขาดทุนก็จะขาดทุนมากกว่าปกติเช่นกัน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leverage(n) การงัด
leverage(n) แรงที่ได้เพิ่มขึ้นจากการงัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leverage(เลฟ'เวอริจฺ, ลี'เวอริจฺ) n. การงัด, กำลังงัด, พลัง, อิทธิพล, อำนาจกระทำ, อำนาจงัด, ง้าง, อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน. vt. ให้อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน, Syn. influence, pull

English-Thai: Nontri Dictionary
leverage(n) อำนาจ, พลัง, การงัด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get some leverage to it, use your arms... arc your neck.ขากออกมาหงายหลังไปโก่งคอไว้ Titanic (1997)
and the leverage they had 50 or 60 years ago.รวมทั้งไม่มีอิทธิพลต่อบรรษัทเหมือนเมื่อ 50-60 ปีก่อน และนั่นคือความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ The Corporation (2003)
And he's the only leverage we have.และเขาก็เป็นข้อต่อรองเดียวที่เรามี Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
And whoever possesses that chest possesses the leverage to command Jones to do whatever it is he or she wants, including saving brave William from his grim fate.และใครก็ตาม ที่ได้ครอบครองหีบนั่น ก็จะครอบครองอำนาจบัญชาการ โจนส์ ให้ทำตามคำสั่งของเขาผู้นั้นได้ รวมถึงการได้ช่วยพ่อ วิลล์ คนกล้า หลุดพ้นชะตากรรม Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Did you notice how the right leverage can be very effective?เธอเห็นแรงจากการงัดที่ถูกวิธีแล้วยัง ว่ามันได้ผลดีแค่ไหน Peaceful Warrior (2006)
Developing the wisdom to apply the right leverage in the right place, at the right time.พัฒนาด้านไหวพริบ เพื่อประยุกต์ใช้กับแรงงัดที่ถูกต้อง ถูกสถานที่ ถูกกับเวลา Peaceful Warrior (2006)
It's safely aboard the Dutchman, and so unavailable for use as leverage to satisfy your debt to the good captain.ถ้าเจ้าตาย แต่เจ้าก็ยังอยู่นี่นา หลับตาและคิดซะว่าทั้งหมดเป็นฝันร้าย ข้าทำแบบนี้บ่อย Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
But we need all the leverage we can get, and, uh...แต่เราต้องการทุกอย่างที่เรามี แล้วก็ เอ่อ... Fire/Water (2007)
And my leverage disappears.และแต้มต่อของผมก็สลายไปกับลม Go Your Own Way (2008)
This whole back and forth game for leverage is pointless.เกมที่รุกรับกันไปมา หาข้อได้เปรียบนี่มันไร้ประโยชน์ Go Your Own Way (2008)
This whole back and forth game for leverage is pointless.เกมชิงไพ่เหนือกว่าไปมานี่มันเสียเวลาสิ้นดี Do You Take Dexter Morgan? (2008)
You lose all leverage in a plea.ทันทีที่เรามีพยาน คุณจะสูญเสียอำนาจต่อรองข้อแก้ตัวต่างๆ The Dreamscape (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leverageAn investors' group is attempting a leveraged buy-out of the firm.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LEVERAGE L EH1 V ER0 IH0 JH
LEVERAGE L EH1 V R AH0 JH
LEVERAGED L IY1 V ER0 IH0 JH D
LEVERAGED L EH1 V ER0 IH0 JH D
LEVERAGE(2) L IY1 V ER0 IH0 JH
LEVERAGED(2) L EH1 V R IH0 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leverage (n) lˈiːvərɪʤ (l ii1 v @ r i jh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckmittel { n } | etw. als Druckmittel einsetzenleverage | to use sth. as leverage [Add to Longdo]
Fremdkapitalaufnahme { f } [ fin. ]leverage [ Am. ] [Add to Longdo]
Verschuldungsgrad { m } [ fin. ]leverage [ Am. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
てこの原理;梃子の原理[てこのげんり, tekonogenri] (n) principle of leverage [Add to Longdo]
レバレッジ[rebarejji] (n) leverage [Add to Longdo]
レバレッジ効果[レバレッジこうか, rebarejji kouka] (n) leverage effect [Add to Longdo]
行動力[こうどうりょく, koudouryoku] (n) ability to take action; energy; fire; dynamism; leverage [Add to Longdo]
生かす(P);活かす[いかす, ikasu] (v5s, vt) (1) to make (the best) use of; to leverage (skills, attributes, experience, etc.); to capitalise on (experience, etc); (2) to let live; to keep alive; (3) to revive; to resuscitate; (P) [Add to Longdo]
倍率[ばいりつ, bairitsu] (n) (1) magnification; leverage; amplification; scaling factor; scale factor; (2) acceptance rate; pass rate (of an exam, etc.); (P) [Add to Longdo]
力点[りきてん, rikiten] (n) leverage; emphasis; importance; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leverage \Lev"er*age\ (l[e^]v"[~e]r*[asl]j or
   l[=e]"v[~e]r*[asl]j), n.
   The action of a lever; mechanical advantage gained by the
   lever.
   [1913 Webster]
 
   {Leverage of a couple} (Mech.), the perpendicular distance
    between the lines of action of two forces which act in
    parallel and opposite directions.
 
   {Leverage of a force}, the perpendicular distance from the
    line in which a force acts upon a body to a point about
    which the body may be supposed to turn.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leverage
   n 1: the mechanical advantage gained by being in a position to
      use a lever [syn: {leverage}, {purchase}]
   2: strategic advantage; power to act effectively; "relatively
     small groups can sometimes exert immense political leverage"
   3: investing with borrowed money as a way to amplify potential
     gains (at the risk of greater losses) [syn: {leverage},
     {leveraging}]
   v 1: supplement with leverage; "leverage the money that is
      already available"
   2: provide with leverage; "We need to leverage this company"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top