ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

age-old

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -age-old-, *age-old*, age-ol
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
age-old[ADJ] เก่าแก่, See also: โบราณ, ที่มีอายุเก่าแก่, Syn. ancient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
age-old(เอจ' โอลด) adj. เก่าแก่, โบราณ (an cient)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The age-old question. What is love?คำถามเก่าแก่ รักคืออะไร Cashback (2006)
S learning the answer to the age-old question: What if you were throwing a party and no one cared?เอส รู้ซึ้งถึงคำตอบของคำถามเก่าประโยคหนึ่ง Remains of the J (2009)
It's all dealing with the melancholy age-old struggleทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ ภาวะเศร้าโศกที่ยาวนาน... You Don't Know Jack (2010)
Let's not spark some age-old feud that doesn't apply to us.อย่าจุดไฟให้ความอาฆาตครั้งก่อน ที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลย Memory Lane (2010)
Ah, the age-old dilemma: love or career?อ้า ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ความรักหรืออาชีพ New York (2011)
Age-old cure for anxiety.วัยชราควรเยียวยาความกังวล Lineage (2012)
Well, it appears Will Schuester has taken up the age-old question that has vexed creepy pederasts since Socrates.ดูเหมือนว่า วิลล์ ชูสเตอร์ ได้ยกปัญหาใหญ่ยุคหิน อันน่าขนลุกที่คิดกันไม่ตกนับตั้งแต่ยุคชายรักชายของโซเครติสขึ้นมาซะแล้ว A Katy or a Gaga (2013)
But there's no denying that the more negative aspects of Saturn's personality reflect the age-old knowledge of the symptoms of lead poisoning.แต่ไม่มีการปฏิเสธ ที่ด้านลบมากขึ้นของ บุคลิกภาพของดาวเสาร์ สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ โบราณของอาการของพิษตะกั่ว The Clean Room (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นานนม[ADV] for a long time, See also: age-old, for ages, everlastingly, Syn. นมนาน, นานมาก, Ant. เร็ว, ไว, Example: แหล่งอารยธรรมเริ่มแรกของอียิปต์ล่มสลายไปนานนมแล้ว, Thai definition: เวลานานมาก

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
age-old (j) ˈɛɪʤ-ould (ei1 jh - ou l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 age-old \age-old\ adj.
   1. 1 of very long duration
 
   Syn: ancient
     [WordNet 1.5]
 
   4. having reached a desired or final condition as a result of
    standing for a period of time; -- of wines, whiskey,
    fruit, or cheeses.
 
   Note: As a result of having been aged, the product may be
      said to be mature or ripe (vs. green).
 
   Syn: ripened
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 age-old
   adj 1: belonging to or lasting from times long ago; "age-old
       customs"; "the antique fear that days would dwindle away
       to complete darkness" [syn: {age-old}, {antique}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top