หรือคุณหมายถึง ageleß?
Search result for

ageless

(16 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ageless-, *ageless*, ageles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ageless[ADJ] ที่เป็นอมตะ, Syn. eternal
ageless[ADJ] ไม่ยอมแก่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ageless(เอจฺ' เลส) adj. ไม่ยอมแก่, ไม่ยอมล้าสมัย, ชั่วกาลปาวสาน, ตลอดไป, Syn. eternal)

English-Thai: Nontri Dictionary
ageless(adj) อมตะ,อยู่ชั่วกัลปาวสาน,ตลอดไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was cursed with agelessness.นั่นคือคำสาปเหรอ Clash of the Titans (2010)
- Mm-hmm. - True beauty is ageless.คุณรู้ไหมว่าพวกเขาจะพูดว่าอย่างไร She Knows (2012)
You like being strong, ageless, fearless.เธอชอบที่เธอแข็งแรง เป็นอมตะ ไม่ต้องเกรงกลัวอะไร Down the Rabbit Hole (2013)
She's ageless...ไม่รู้อายุ Pola X (1999)
Should any free soul come across that place in all the countless centuries yet to be may all our voices whisper to you from the ageless stones.ว่านี่แหละ กฏแห่งสปาร์เทิน ที่เรายึดถือ แล้วราชันของข้าก็พิราลัย พี่น้องของข้าก็เช่นกัน 300 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ล้าสมัย[adj.] (mai lāsamai) EN: ageless   
ไม่ยอมแก่[adj.] (mai yøm kaē) EN: ageless   FR: sans âge

CMU English Pronouncing Dictionary
AGELESS    EY1 JH L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ageless    (j) (ei1 jh l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エージレス[, e-jiresu] (adj-no) ageless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ageless \Age"less\ ([=a]j"l[e^]s), a.
   Without old age limits of duration; as, fountains of ageless
   youth.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ageless
   adj 1: continuing forever or indefinitely; "the ageless themes
       of love and revenge"; "eternal truths"; "life
       everlasting"; "hell's perpetual fires"; "the unending
       bliss of heaven" [syn: {ageless}, {aeonian}, {eonian},
       {eternal}, {everlasting}, {perpetual}, {unending},
       {unceasing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top