ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adage

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adage-, *adage*
Possible hiragana form: あだげ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adage(n) ภาษิต, See also: คติพจน์, สุภาษิต, Syn. saying

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adage(แอด' ดิจฺ) n. คติพจน์, สุภาษิต. -adagial adj., Syn. saying, proverb, precept

English-Thai: Nontri Dictionary
adage(n) สุภาษิต, ภาษิต, คติพจน์, คำกล่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adageภาษิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As the old adage goes:เหมือนเหตุการณ์เก่าๆ Saw V (2008)
And as the old adage goes, และตามสำนวนภาษิตโบราณ The Body and the Bounty (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พังเพย(n) aphorism, See also: adage, proverb, Syn. คำพังเพย, Example: โบราณจะมีคำพังเพยสอนเปรียบเทียบเพื่อเป็นตัวอย่าง ให้เข้าใจมากขึ้น, Thai Definition: ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว โดยกล่าวเป็นกลางๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำพังเพย[kham phangpoēi] (n) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram  FR: proverbe [ m ] ; dicton [ m ] ; citation [ f ] ; aphorisme [ m ] ; maxime [ f ] ; adage [ m ]
พังเพย[phangphoēi] (n) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram ; motto  FR: proverbe [ m ] ; dicton [ m ] ; citation [ f ] ; aphorisme [ m ] ; maxime [ f ] ; devise [ f ] ; adage [ m ]
ภาษิต[phāsīt] (n) EN: saying ; proverb ; motto ; maxim ; adage ; dictum ; byword ; saw  FR: proverbe [ m ] ; pensée [ f ] ; dicton [ m ] ; maxime [ f ] ; adage [ m ]
สุภาษิต[suphāsit] (n) EN: proverb ; aphorism ; adage ; saying ; maxim  FR: dicton [ m ] ; proverbe [ m ] ; pensée [ f ] ; aphorisme [ m ] ; adage [ m ] ; principe moral [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
adage
adage

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adage
adages

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adage \Ad"age\, n. [F. adage, fr. L. adagium; ad + the root of
   L. aio I say.]
   An old saying, which has obtained credit by long use; a
   proverb.
   [1913 Webster]
 
      Letting "I dare not" wait upon "I would,"
      Like the poor cat i' the adage.     --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Axiom; maxim; aphorism; proverb; saying; saw; apothegm.
     See {Axiom}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adage
   n 1: a condensed but memorable saying embodying some important
      fact of experience that is taken as true by many people
      [syn: {proverb}, {adage}, {saw}, {byword}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top