ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outraged

AW1 T R EY2 JH D   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outraged-, *outraged*, outrag, outrage
English-Thai: Longdo Dictionary
outraged(adj) (ถูกทำให้)ช็อค, ตะลึง, เจ็บแค้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dean read through a 245-page statement characterizing a president who was easily outraged over war protesters and political adversaries, and outlining a range of offenses, including wiretapping of newsmen, a Charles Colson plan to firebomb and burglarize the Brookings Institution,ทางคณะศาลได้อ่านเอกสารทั้งหมด 245 หน้า เพื่อจำแนกว่าท่านปธน ผู้ซึ่งกระทำฝ่าฝืน ต่อผู้ประท้วงและ\ การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง Frost/Nixon (2008)
We put tape over our mouths, and gather hand-in-hand in a sea of outraged silence.พวกเราเอาเทปปิดปาก และจับมือกันท่ามกลางความเงียบ Spanish 101 (2009)
Residents of the Reservation are outraged over what they're calling a gross violation of their territorial sovereignity.ผู้อาศัยในเขตสงวน บาดเจ็บ เขาเรียกมันว่าอะไร ความฝ่าฝืนทั้งหมด ของ อธิปไตยในดินแดน Surrogates (2009)
And the men will be outraged for weeks.- อาบังจะเดือดดาลเป็นอาทิตย์ Sex and the City 2 (2010)
Pretty hard to do for the typical workplace killer who's mentally ill or outraged about some perceived injustice.มันยากทีเดียว สำหรับ ฆาตกรในที่ทำงานลักษณะนี้ ที่ป่วยทางจิตหรืออารมณ์รุนแรง ที่จะรับรู้ถึงความอยุติธรรม Dorado Falls (2011)
Jonathan Gaines, former sec chairman turned wall street tycoon, was gunned down tonight by an outraged investor in his Manhattan penthouse, shocking wall street and investors across the country.โจนาธาน เกนส์ อดีตผู้บริหาร SEC ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อคืนนี้ โดยผู้ลงทุนที่โกรธแค้น ที่เพนเฮ้าส์ในแมนฮัตตั้น Clawback (2011)
- And outraged that you didn't tell me...- และโกรธที่คุณไม่บอกฉัน.. Blood Moon (2013)
A Kree fanatic, outraged by the peace treaty, who will not rest until Xandarian culture, my culture,พวกครีคลั่งชาติ ไม่พอใจสัญญาสงบศึก มันไม่หยุด จนกว่าอารยะธรรมแซนดาร์ ของข้า Guardians of the Galaxy (2014)
What kind of moral rot... allows a beautiful, talented, kind, smart, loving mother... to vanish without the heavens hearing our outraged cries?loving mother... To vanish without the heavens hearing our outraged cries? Can I bum a cigarette? Gone Girl (2014)
"We are outraged and we're fighting back."We are angry and will resist. The Purge: Anarchy (2014)
The United States Secretary of State, John Kerry, outraged that Russia is refusing to arrest the American fugitive.รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ จอห์น แคร์รี่ ไม่พอใจที่รัสเซียปฏิเสธ การจับกุมผู้หลบหนีชาวอเมริกัน Snowden (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outragedThe outraged employee resigned at once.

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTRAGED AW1 T R EY2 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outraged (v) ˈautrɛɪʤd (au1 t r ei jh d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 outraged \out"raged\ adj.
   deeply angered at something unjust or wrong; incensed; as, a
   look of outraged disbelief.
 
   Syn: indignant, incensed, umbrageous.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outraged
   adj 1: angered at something unjust or wrong; "an indignant
       denial"; "incensed at the judges' unfairness"; "a look of
       outraged disbelief"; "umbrageous at the loss of their
       territory" [syn: {indignant}, {incensed}, {outraged},
       {umbrageous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top