ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mode

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mode-, *mode*
Possible hiragana form: もで
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
modern(adj) ทันสมัย
modernization(n) การทำให้ทันสมัย
role model(n) ผู้ซึ่งมีลักษณะควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mode(n) วิธีการ, See also: วิถีทาง, หนทาง, รูปแบบ, Syn. Means, method, way
mode(n) แบบนิยม, See also: สมัยนิยม, ตัวอย่าง, แฟชั่น, Syn. fashion, style
model(n) แบบจำลอง, See also: รูปจำลอง, สิ่งจำลอง, หุ่นจำลอง, Syn. copy, imitation
model(n) นางแบบ, Syn. mannequin, poser
model(n) ต้นแบบ, See also: แบบ, แม่แบบ, แบบอย่าง, ตัวอย่าง, Syn. pattern, mold, example, ideal
model(vi) แสดงแบบ, See also: เป็นนายแบบ, เป็นนางแบบ, Syn. pose
model(vt) จำลองแบบ, See also: ทำแบบ, สร้างแบบจำลอง, Syn. form, shape, mold, Ant. deconstruct, demolish
model(adj) น่าถือเป็นแบบอย่าง, See also: น่าเอาอย่าง, ควรถือเป็นเยี่ยงอย่าง, Syn. prototypal, standard, Ant. nonstandard
model(vi) เป็นแบบให้ (นักวาดรูป), See also: นั่งเป็นแบบ, วางท่าเป็นแบบ, Syn. pose
modem(n) อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ (ทางคอมพิวเตอร์), See also: โมเด็ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mode(โมด) n. วิธีการ, แบบ, ลักษณะการกระทำ (เกี่ยวกับปรัชญาKant) , ความเป็นจริงหรือการเป็นอยู่หรือความเป็นไปได้, แบบนิยม, แฟชั่น, สมัยนิยม
model(โม'เดิล) n. แบบ, หุ่นจำลอง, ตัวอย่าง, บุคคลตัวอย่าง, สิ่งที่เป็นตัวอย่าง, แบบโครงสร้าง adj. เป็นตัวอย่าง. v. สร้างตามแบบ, สร้างแบบ, แสดง, สร้างหุ่น., See also: modeler n. modeller n., Syn. standard
modelist(มอด'ดะลิสทฺ) n. ผู้สร้างหุ่นจำลอง
modellist(มอด'ดะลิสทฺ) n. ผู้สร้างหุ่นจำลอง
modem(โม' เดม) n. โมเด็ม อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลชนิดหนึ่งซึ่งแปลงสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นสัญญาณที่ส่งผ่านสายโทรศัพท์ได้ และแปลงสัญญาณที่มาจากสายโทรศัพท์ได้ และแปลงสัญญาณที่มาจากสายโทรศัพท์กลับเป็นสัญญาณสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ย่อมาจาก MOdulator-DEModulator ความเร็วในการทำงานของโมเด็มมีตั้งแต่ 1, 200, 2, 400, 9, 600 และ 14, 400 การจะใช้โมเด็มนั้น ต้องใช้ซอฟต์แวร์ร่วมด้วย การรับข้อมูลจากระบบเครือข่ายก็ต้องมีโมเด็ม โมเด็มนั้นอาจจะทำติดมาอยู่ภายในตัวเครื่อง หรือนำมาติดเพิ่มภายหลังก็ได้
moderate(มอด'เดอริท) adj. ปานกลาง, พอสมควร, พอประมาณ, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป, เพลา ๆ n. ผู้มีข้อคิดเห็นไม่รุนแรง v. บรรเทา, ทำให้น้อยลง, เป็นพิธีกร, เป็นประธานการดำเนินงาน., See also: moderately adv. moderateness n., Syn. sparing
moderation(มอดดะเร'เชิน) n. ความไม่รุนแรง, การกระทำที่พอประมาณ, ความพอควร, การละเว้นของมึนเมา. -Phr. (in moderation พอควร, พอประมาณ), Syn. temperance
moderato(มอดระรา'โท) adj. ในจังหวะที่เร็วพอประมาณ
moderator(มอด'ดะเรเทอะ) n. พิธีกร, ประธานการประชุม, See also: moderatorial adj., Syn. mediator, master of ceremony
modern(มอด'เดิร์น) adj. ทันสมัย, ไม่ห่างไกล, ไม่โบราณ n. บุคคลในยุคปัจจุบัน, See also: modernly adv. modernness n., Syn. recent, Ant. ancient

English-Thai: Nontri Dictionary
mode(n) วิธี, แบบ, สมัย, มาลา, แฟชั่น
model(n) แบบ, หุ่น, แบบจำลอง, ตัวอย่าง, บุคคลตัวอย่าง
model(vt) ทำตามแบบ, สร้างแบบ
moderate(adj) ปานกลาง, พอควร, ย่อมเยา, พอประมาณ
moderate(vi) เบาบางลง, บรรเทา, ทุเลา, เพลาลง
moderation(n) การสงบใจ, ความรู้จักประมาณ, ความไม่รุนแรง
moderator(n) ผู้เป็นประธาน, ผู้ไกล่เกลี่ย, ผู้ดำเนินรายการ, พิธีกร
modern(adj) สมัยใหม่, สมัยนิยม, ทันสมัย, ตามสมัย
modernize(vt) ตามสมัย, ทันสมัย, ตามแฟชั่น
modest(adj) สุภาพ, ถ่อมตัว, สงบเสงี่ยม, ไม่รุนแรง, ขี้อาย, พอประมาณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mode๑. แบบวิธี, วิธี๒. ภาวะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modeฐานนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mode๑. แบบวิธี, วิธี๒. ภาวะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modeฐานนิยม, วิธี, รูปแบบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
modeอัญรูป [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
model๑. ตัวแบบ๒. แบบจำลอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modelตัวแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
model๑. ตัวแบบ๒. แบบจำลอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
model๑. แบบจำลอง๒. ตัวแบบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
model๑. ตัวแบบ๒. แบบจำลอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mode๑. แบบวิธี, วิธี ๒. ภาวะ, ๑. แบบวิธี, วิธี ๒. ภาวะ [คอมพิวเตอร์]
modeฐานนิยม, ค่าของข้อมูลที่มีจำนวนมากที่สุดในข้อมูลชุดนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Modeฐานนิยม, แบบ, แบบจำลอง [การแพทย์]
Modelแบบจำลอง ตัวแบบ [คอมพิวเตอร์]
Modelหุ่นจำลอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Modelหุ่นจำลอง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Modelแบบจำลอง, หุ่น [สิ่งแวดล้อม]
modelmodel, แบบจำลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
modelแบบจำลอง, ชิ้นงาน 3 มิติ ที่จำลองรูปทรง ขนาด สัดส่วน โครงสร้าง กลไก และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อจำลองการทำงานของชิ้นงานหรือวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Modelการจัดรูปแบบ, ประดิษฐ์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
model

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bring all birds into final bounce mode. bounce mode engaged.นำดาวเทียมเข้าสู่ตำแหน่งปฏิบัติการ ดาวเทียมพร้อมปฏิบัติการแล้ว Spies Like Us (1985)
It says... mode of transportation!รูปแบบของการเดินทาง! Aladdin (1992)
Ruth saw some of my designs in La Mode Illustrée... they were for the trousseau... of the Duchess of Marlborough's youngest daughter.ถ้ารูธเห็นดีไซน์ของฉันในหนังสือ ที่ออกแบบให้ลูกสาวดัชเชสแห่งมัลโบโร่ Titanic (1997)
This is mode 1.06 kHz.นี่คือโหมด 1.06 kHz. The Red Violin (1998)
Mode 2...โหมด 2... The Red Violin (1998)
Both modes require contact with the victim, contact which, by definition, long distance serial killers don't have.เรารู้จักกันตั้งแต่มัธยมปลาย ตอนนี้เขาจากไปแล้ว เขาไปแล้ว ฉันไม่เข้าใจว่าทำไม L.D.S.K. (2005)
I think it's time you switch into super-Clark mode now.ฉันคิดว่าเธอต้องแปลงเป็นคลาร์ก-มนุษย์มหัศจรรย์ได้แล้ว Arrival (2005)
If we were having a beer or something, but at work, it's better if we maintain a more formal mode of address.ถ้าดื่มเบียร์กันอยู่ก็คงได้ แต่เวลางาน ผมคิดว่าคงดีกว่าถ้าเราทำตัวแบบเป็นทางการ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Every month the back page of Mode was filled with pictures of Fey at different parties.ทุกเดือน บนปกหลังของโหมด จะมีรูปของเฟย์ ตามปาร์ตี้ต่างๆ Grin and Bear It (2007)
As we all know, in a few weeks, I will be leaving Mode to help run Meade Publications, and the Meade family.อย่างที่รู้กัน ในสองสามสัปดาห์หน้า ฉันจะออกจาก "โหมด" ไปช่วยทำสำนักพิมพ์มี๊ด และครอบครัวมี๊ดด้วย Grin and Bear It (2007)
He doesn't want to sign with Mode because the co-Editor-in-Chief isเพราะ บก. ร่วม เป็น... Grin and Bear It (2007)
Liza's between gay husbands, and the party celebrating Fey's first issue of Mode is in full swing.และปาร์ตี้ฉลอง "โหมด" เล่มแรกของเฟย์กำลังครึกครื้น สวิงริงโก้กันสุดฤทธิ์สุดเดช Grin and Bear It (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mode1995 model of a car.
modeAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
modeAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
modeA fashion model must have a good carriage.
modeAfter winning the Nobel prize, she remained as modest as ever.
modeA love story that unfolds between an unlikely pair, a public prosecutor from a good family and a modern high school girl.
modeA model must have an attractive body.
modeAmong modern novels, this is the best.
modeA new model isn't necessarily any better than the older one.
modeAs compared with the old model, this is far easier to handle.
mode(As) Compared with the old model, this is far easier to handle.
modeAt Christmas he went out of his way to buy me a really nice model plane.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักปฏิรูป(n) reformer, See also: modernizer, innovator, Example: การชูภาพลักษณ์ของความเป็นนักปฏิรูปของผู้สมัครจากพรรคกลับเป็นจุดอ่อนที่ถูกพรรคตรงข้ามหยิบยกมาโจมตี
ทันโลก(v) modernize, See also: bring up to date, Syn. ทันยุคทันสมัย, Example: เราต้องการให้คนรุ่นใหม่ของเราทันโลกแล้วก็รู้จักตัวเองสร้างอะไรของตัวเองได้
นายแบบ(n) model, Example: นายแบบที่เดินแบบส่วนใหญ่เป็นลูกครึ่ง ไม่ค่อยมีนายแบบที่เป็นคนไทยแท้มากนัก, Count Unit: คน
แม่พิมพ์(n) mold, See also: model, Syn. ต้นแบบ, แบบ, Count Unit: ชิ้น, อัน
ศิลปสมัยใหม่(n) modern art
สมัยใหม่(adj) modernized, Syn. ยุคใหม่
โหมด(n) mode
ความทันสมัย(n) modernity, Syn. นำสมัย, ตามยุคสมัย, ตามสมัย, สมัยนิยม, Ant. ความล้าสมัย, โบราณ, Example: ทศวรรษแห่งความทันสมัยของไทยเริ่มต้นขึ้นในตอนปลายสงครามโลกครั้งที่สอง, Thai Definition: สิ่งที่สมัยนิยม
แบบจำลอง(n) model, See also: prototype, example, Example: ในต่างประเทศมีการใช้คอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองด้านการแพทย์ต่างๆ เช่น การระบาดของโรค, Thai Definition: หุ่นขนาดเล็ก ซึ่งทำเป็นตัวอย่างก่อนสร้างจริง
แผนปัจจุบัน(adj) modern, See also: novel, present-day, new, Ant. แผนโบราณ, Example: ยาสมุนไพรสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้เช่นเดียวกับยาแผนปัจจุบัน, Thai Definition: วิธีการบำบัดแบบใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [ mpl ] ; mode de vie juste [ m ]
อาร์ตนูโว[āt nūwō] (n, exp) EN: Art Nouveau ; Jugendstil ; modern style  FR: art nouveau [ m ] ; modern style [ m ]
อะตอมของบอห์ร[atǿm khøng Bø] (n, exp) EN: Bohr model  FR: atome de Bohr [ m ]
แบบ[baēp] (n) EN: example ; model ; kind  FR: modèle [ m ] ; genre [ m ] ; type [ m ] ; style [ m ] ; forme [ f ]
แบบฉบับ[baēpchabap] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: modèle [ m ] ; standard [ m ]
แบบจำลอง[baēpjamløng] (n) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up  FR: modèle [ m ] ; modèle réduit [ m ] ; simulateur [ m ] ; dispositif de simulation [ m ]
แบบใหม่[baēp mai] (n, exp) EN: new model  FR: nouveau modèle [ m ] ; nouvelle édition [ f ]
แบบใหม่ที่สุด[baēp mai thīsut] (n, exp) FR: dernier modèle [ m ] ; tout dernier modèle [ m ]
แบบอย่าง[baēpyāng] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: exemple [ m ] ; modèle [ m ]
เบญจางคประดิษฐ์[benjāngkhapradit] (n) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow  FR: prosternement à la chinoise [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
mode
moded
model
modem
moden
moder
modes
modell
modelo
models

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mode
model
modes
Modena
models
modern
modest
modeler
moderns
modesty

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
模式[mó shì, ㄇㄛˊ ㄕˋ,  ] mode; method #956 [Add to Longdo]
现代[xiàn dài, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ,   /  ] modern times; modern age; modern era; Hyundai, South Korean company #1,017 [Add to Longdo]
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, ] model; type (e.g. blood type) #1,046 [Add to Longdo]
[diào, ㄉㄧㄠˋ, / 調] mode (music); to move (troops); tune; tone; melody; to transfer #1,440 [Add to Longdo]
现代化[xiàn dài huà, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ,    /   ] modernization #2,314 [Add to Longdo]
造型[zào xíng, ㄗㄠˋ ㄒㄧㄥˊ,  ] modeling; to mold #2,608 [Add to Longdo]
模型[mó xíng, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ,  ] model; mould; matrix; pattern #3,081 [Add to Longdo]
模范[mó fàn, ㄇㄛˊ ㄈㄢˋ,   /  ] model; fine example #5,723 [Add to Longdo]
型号[xíng hào, ㄒㄧㄥˊ ㄏㄠˋ,   /  ] model number #6,763 [Add to Longdo]
温和[wēn hé, ㄨㄣ ㄏㄜˊ,   /  ] moderate (policy etc) #6,911 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Modewort { n }buzzword [Add to Longdo]
Modezeichner { m }styler [Add to Longdo]
Betriebsartenwähler { m }mode selector [Add to Longdo]
Modernismus { m }modernism [Add to Longdo]
Mode { f } | Moden { pl } | Mode werdenfashion | fashions | to come into fashion [Add to Longdo]
Mode { f }; Beliebtheit { f } | Moden { pl }vogue | vogues [Add to Longdo]
Mode { f }; Art und Weise { f }fashion [Add to Longdo]
Modeartikel { m }fashionable article [Add to Longdo]
Modeerscheinung { f }temporary fashion [Add to Longdo]
Modeerscheinung { f }; Tick { m }fad [Add to Longdo]
Modefan { m }fashionista [Add to Longdo]
Modell { n } | Modelle { pl } | mathematisches Modell | verzerrtes Modellmodel | models | mathematical model | distorted model [Add to Longdo]
Modell { n } (im Atelier)sitter [Add to Longdo]
Modell { n } (in Originalgröße) | Modelle { pl }mock-up | mock-ups [Add to Longdo]
Modell- und Papierbereich { m }model and paper space [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
boutique de mode(n) |f| ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย, ร้านบูติก

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
[he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P) #30 [Add to Longdo]
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v, v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形, 迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions #41 [Add to Longdo]
号(P);號[ごう, gou] (n, n-suf) (1) number; edition; make; model; issue; part of that group; (2) sobriquet; pen-name; (P) #74 [Add to Longdo]
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一, 中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) #80 [Add to Longdo]
[まえ, mae] (n-pref) (1) (See 前・まえ) the last (i.e. immediately preceding) (e.g. "the last mayor"); previous; one-time; former; (2) (before the name of an era) pre- (e.g. "premodern"); (adj-no, n) (3) before; earlier; (P) #147 [Add to Longdo]
代表[だいひょう, daihyou] (n, vs, adj-no) representative; representation; delegation; type; example; model; (P) #148 [Add to Longdo]
新しい(P);新らしい(io)[あたらしい, atarashii] (adj-i) new; novel; fresh; recent; latest; up-to-date; modern; (P) #198 [Add to Longdo]
[どう, dou] (n) (1) (abbr) road; (2) way; (3) Buddhist teachings; (4) Taoism; (5) modern administrative region of Japan (Hokkaido); (6) historical administrative region of Japan (Tokaido, Tosando, etc.); (7) province (Tang-era administrative region of China); (8) province (modern administrative region of Korea) #201 [Add to Longdo]
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) #203 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode [Add to Longdo]
アスキーモード[あすきーもーど, asuki-mo-do] ASCII mode [Add to Longdo]
アドモード[あどもーど, adomo-do] add mode [Add to Longdo]
エナジーセーブモード[えなじーせーぶもーど, enaji-se-bumo-do] energy save mode, low power mode [Add to Longdo]
エンハンストモード[えんはんすともーど, enhansutomo-do] enhanced mode [Add to Longdo]
オーバレイモデル[おーばれいもでる, o-bareimoderu] overlay model [Add to Longdo]
オリジネートモード[おりじねーともーど, orijine-tomo-do] originate mode [Add to Longdo]
オンラインモード[おんらいんもーど, onrainmo-do] online mode [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かた, kata] Modell, -Form [Add to Longdo]
[そ, so] MODELLIEREN [Add to Longdo]
模型[もけい, mokei] Modell, Schablone, Gussform [Add to Longdo]
流行[りゅうこう, ryuukou] Mode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mode \Mode\ (m[=o]d), n. [L. modus a measure, due or proper
   measure, bound, manner, form; akin to E. mete: cf. F. mode.
   See {Mete}, and cf. {Commodious}, {Mood} in grammar,
   {Modus}.]
   1. Manner of doing or being; method; form; fashion; custom;
    way; style; as, the mode of speaking; the mode of
    dressing.
    [1913 Webster]
 
       The duty of itself being resolved on, the mode of
       doing it may easily be found.     --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       A table richly spread in regal mode. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Prevailing popular custom; fashion, especially in the
    phrase the mode.
    [1913 Webster]
 
       The easy, apathetic graces of a man of the mode.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Variety; gradation; degree. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. (Metaph.) Any combination of qualities or relations,
    considered apart from the substance to which they belong,
    and treated as entities; more generally, condition, or
    state of being; manner or form of arrangement or
    manifestation; form, as opposed to {matter}.
    [1913 Webster]
 
       Modes I call such complex ideas, which, however
       compounded, contain not in them the supposition of
       subsisting by themselves, but are considered as
       dependencies on, or affections of, substances.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. (Logic) The form in which the proposition connects the
    predicate and subject, whether by simple, contingent, or
    necessary assertion; the form of the syllogism, as
    determined by the quantity and quality of the constituent
    proposition; mood.
    [1913 Webster]
 
   6. (Gram.) Same as {Mood}.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mus.) The scale as affected by the various positions in
    it of the minor intervals; as, the Dorian mode, the Ionic
    mode, etc., of ancient Greek music.
    [1913 Webster]
 
   Note: In modern music, only the major and the minor mode, of
      whatever key, are recognized.
      [1913 Webster]
 
   8. A kind of silk. See {Alamode}, n.
    [1913 Webster]
 
   9. (Gram.) the value of the variable in a frequency
    distribution or probability distribution, at which the
    probability or frequency has a maximum. The maximum may be
    local or global. Distributions with only one such maximum
    are called {unimodal}; with two maxima, {bimodal}, and
    with more than two, {multimodal}.
    [PJC]
 
   Syn: Method; manner. See {Method}.
     [1913 Webster]
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mode
   n 1: how something is done or how it happens; "her dignified
      manner"; "his rapid manner of talking"; "their nomadic mode
      of existence"; "in the characteristic New York style"; "a
      lonely way of life"; "in an abrasive fashion" [syn:
      {manner}, {mode}, {style}, {way}, {fashion}]
   2: a particular functioning condition or arrangement; "switched
     from keyboard to voice mode"
   3: a classification of propositions on the basis of whether they
     claim necessity or possibility or impossibility [syn:
     {modality}, {mode}]
   4: verb inflections that express how the action or state is
     conceived by the speaker [syn: {mood}, {mode}, {modality}]
   5: any of various fixed orders of the various diatonic notes
     within an octave [syn: {mode}, {musical mode}]
   6: the most frequent value of a random variable [syn: {mode},
     {modal value}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 mode
  n.
 
   [common] A general state, usually used with an adjective describing the
   state. Use of the word ?mode? rather than ?state? implies that the state is
   extended over time, and probably also that some activity characteristic of
   that state is being carried out. ?No time to hack; I'm in thesis mode.? In
   its jargon sense, ?mode? is most often attributed to people, though it is
   sometimes applied to programs and inanimate objects. In particular, see
   {hack mode}, {day mode}, {night mode}, {demo mode}, {fireworks mode}, and
   {yoyo mode}; also {talk mode}.
 
   One also often hears the verbs enable and disable used in connection with
   jargon modes. Thus, for example, a sillier way of saying ?I'm going to
   crash? is ?I'm going to enable crash mode now?. One might also hear a
   request to ?disable flame mode, please?.
 
   In a usage much closer to techspeak, a mode is a special state that certain
   user interfaces must pass into in order to perform certain functions. For
   example, in order to insert characters into a document in the Unix editor
   vi, one must type the ?i? key, which invokes the ?Insert? command. The
   effect of this command is to put vi into ?insert mode?, in which typing the
   ?i? key has a quite different effect (to wit, it inserts an ?i? into the
   document). One must then hit another special key, ?ESC?, in order to leave
   ?insert mode?. Nowadays, modeful interfaces are generally considered
   {losing} but survive in quite a few widely used tools built in less
   enlightened times.
 

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 mode /mɔd/ 
  fashion; mode

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 mode
  fashion; mode

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Mode /moːdə/ 
  fashion; vogue

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 mode‐
  fashionable

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 mode /modə/
  1. fashion; mode
  2. fashion; mode

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 mode
  fashion; mode

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top