Search result for

mode

(177 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mode-, *mode*
Possible hiragana form: もで
English-Thai: Longdo Dictionary
modern(adj) ทันสมัย
modernization(n) การทำให้ทันสมัย
role model(n) ผู้ซึ่งมีลักษณะควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mode[N] วิธีการ, See also: วิถีทาง, หนทาง, รูปแบบ, Syn. Means, method, way
mode[N] แบบนิยม, See also: สมัยนิยม, ตัวอย่าง, แฟชั่น, Syn. fashion, style
model[N] แบบจำลอง, See also: รูปจำลอง, สิ่งจำลอง, หุ่นจำลอง, Syn. copy, imitation
model[N] นางแบบ, Syn. mannequin, poser
model[N] ต้นแบบ, See also: แบบ, แม่แบบ, แบบอย่าง, ตัวอย่าง, Syn. pattern, mold, example, ideal
model[VI] แสดงแบบ, See also: เป็นนายแบบ, เป็นนางแบบ, Syn. pose
model[VT] จำลองแบบ, See also: ทำแบบ, สร้างแบบจำลอง, Syn. form, shape, mold, Ant. deconstruct, demolish
model[ADJ] น่าถือเป็นแบบอย่าง, See also: น่าเอาอย่าง, ควรถือเป็นเยี่ยงอย่าง, Syn. prototypal, standard, Ant. nonstandard
model[VI] เป็นแบบให้ (นักวาดรูป), See also: นั่งเป็นแบบ, วางท่าเป็นแบบ, Syn. pose
modem[N] อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ (ทางคอมพิวเตอร์), See also: โมเด็ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mode(โมด) n. วิธีการ,แบบ,ลักษณะการกระทำ (เกี่ยวกับปรัชญาKant) ,ความเป็นจริงหรือการเป็นอยู่หรือความเป็นไปได้,แบบนิยม,แฟชั่น,สมัยนิยม
model(โม'เดิล) n. แบบ,หุ่นจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,แบบโครงสร้าง adj. เป็นตัวอย่าง. v. สร้างตามแบบ,สร้างแบบ,แสดง,สร้างหุ่น., See also: modeler n. modeller n., Syn. standard
modelist(มอด'ดะลิสทฺ) n. ผู้สร้างหุ่นจำลอง
modellist(มอด'ดะลิสทฺ) n. ผู้สร้างหุ่นจำลอง
modem(โม' เดม) n. โมเด็ม อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลชนิดหนึ่งซึ่งแปลงสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นสัญญาณที่ส่งผ่านสายโทรศัพท์ได้ และแปลงสัญญาณที่มาจากสายโทรศัพท์ได้ และแปลงสัญญาณที่มาจากสายโทรศัพท์กลับเป็นสัญญาณสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ย่อมาจาก MOdulator-DEModulator ความเร็วในการทำงานของโมเด็มมีตั้งแต่ 1,200, 2,400, 9,600 และ 14,400 การจะใช้โมเด็มนั้น ต้องใช้ซอฟต์แวร์ร่วมด้วย การรับข้อมูลจากระบบเครือข่ายก็ต้องมีโมเด็ม โมเด็มนั้นอาจจะทำติดมาอยู่ภายในตัวเครื่อง หรือนำมาติดเพิ่มภายหลังก็ได้
moderate(มอด'เดอริท) adj. ปานกลาง,พอสมควร,พอประมาณ,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,เพลา ๆ n. ผู้มีข้อคิดเห็นไม่รุนแรง v. บรรเทา,ทำให้น้อยลง,เป็นพิธีกร,เป็นประธานการดำเนินงาน., See also: moderately adv. moderateness n., Syn. sparing
moderation(มอดดะเร'เชิน) n. ความไม่รุนแรง,การกระทำที่พอประมาณ,ความพอควร,การละเว้นของมึนเมา. -Phr. (in moderation พอควร,พอประมาณ), Syn. temperance
moderato(มอดระรา'โท) adj. ในจังหวะที่เร็วพอประมาณ
moderator(มอด'ดะเรเทอะ) n. พิธีกร,ประธานการประชุม, See also: moderatorial adj., Syn. mediator,master of ceremony
modern(มอด'เดิร์น) adj. ทันสมัย,ไม่ห่างไกล,ไม่โบราณ n. บุคคลในยุคปัจจุบัน, See also: modernly adv. modernness n., Syn. recent ###A. ancient

English-Thai: Nontri Dictionary
mode(n) วิธี,แบบ,สมัย,มาลา,แฟชั่น
model(n) แบบ,หุ่น,แบบจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง
model(vt) ทำตามแบบ,สร้างแบบ
moderate(adj) ปานกลาง,พอควร,ย่อมเยา,พอประมาณ
moderate(vi) เบาบางลง,บรรเทา,ทุเลา,เพลาลง
moderation(n) การสงบใจ,ความรู้จักประมาณ,ความไม่รุนแรง
moderator(n) ผู้เป็นประธาน,ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ดำเนินรายการ,พิธีกร
modern(adj) สมัยใหม่,สมัยนิยม,ทันสมัย,ตามสมัย
modernize(vt) ตามสมัย,ทันสมัย,ตามแฟชั่น
modest(adj) สุภาพ,ถ่อมตัว,สงบเสงี่ยม,ไม่รุนแรง,ขี้อาย,พอประมาณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mode๑. แบบวิธี, วิธี๒. ภาวะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modeฐานนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mode๑. แบบวิธี, วิธี๒. ภาวะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modeฐานนิยม, วิธี, รูปแบบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
modeอัญรูป [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
model๑. ตัวแบบ๒. แบบจำลอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modelตัวแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
model๑. ตัวแบบ๒. แบบจำลอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
model๑. แบบจำลอง๒. ตัวแบบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
model๑. ตัวแบบ๒. แบบจำลอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mode๑. แบบวิธี, วิธี ๒. ภาวะ, ๑. แบบวิธี, วิธี ๒. ภาวะ [คอมพิวเตอร์]
modeฐานนิยม, ค่าของข้อมูลที่มีจำนวนมากที่สุดในข้อมูลชุดนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Modeฐานนิยม, แบบ, แบบจำลอง [การแพทย์]
Model แบบจำลอง ตัวแบบ [คอมพิวเตอร์]
Modelหุ่นจำลอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Modelหุ่นจำลอง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Model แบบจำลอง, หุ่น [สิ่งแวดล้อม]
modelmodel, แบบจำลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
modelแบบจำลอง, ชิ้นงาน 3 มิติ ที่จำลองรูปทรง ขนาด สัดส่วน โครงสร้าง กลไก และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อจำลองการทำงานของชิ้นงานหรือวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Modelการจัดรูปแบบ, ประดิษฐ์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
model

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The guy's like a modern Milken. Oh.ผู้ชายคนนี้เหมือนมิลเคนในยุคนี้เลย / โอ้ New Haven Can Wait (2008)
When he's dated half the models in manhattan.เขาหนะเดทกับนางแบบตั้งครึ่งในแมนฮัทตัน Chuck in Real Life (2008)
When a drunken model eats your homework.ตอนที่นางแบบ กินการบ้านเธอเข้าไป Pret-a-Poor-J (2008)
I can model them. max will do some photos.ฉันจะเป็นนางแบบให้ แล้วแม็กก็จะถ่ายรูป Pret-a-Poor-J (2008)
I can model them.- ฉันจะเป็นนางแบบให้ There Might be Blood (2008)
And--and agnes and her friends are gonna model.และ และก็ แอคเนสและเพื่อนของเขากำลังจะเป็นนางแบบที่งานนั้น There Might be Blood (2008)
Oh, I have to check on the models.ฉันต้องไปเช็ค นางแบบก่อน There Might be Blood (2008)
Jenny, come on. The models are ready, and we gotta go.เจนนี่ ไปเถอะ นางแบบพร้อมแล้ว เราต้องไปกันแล้ว There Might be Blood (2008)
Ron, i'm non mode for yuor joke.Ron ฉันไม่โหมดสำหรับ yuor ตลก. Gas Pills (2008)
Moderately.นิดหน่อย The Labyrinth of Gedref (2008)
No need to be so modest, Merlin.ไม่จำเป็นต้องถ่อมตัวหรอก เมอร์ลิน To Kill the King (2008)
Must have been an old one, I'm not modeling any more.ต้องเป็นเล่มเก่า ๆ แน่เลย ฉันไม่ได้ถ่ายอะไรมากกว่านั้นแล้ว The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
modeIt is the correct approach to modern ski technique.
modeTom has an eye for modern art.
modeShe assumes an air of modesty.
modeMaking model planes is his only hobby.
modeAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
modeOnce I learned what to listen for, I came to appreciate modern jazz.
modeGood health consists of proper eating and moderate exercise.
modeDrink in moderation, alcohol is not harmful.
modeIs this new model available on the market?
modeModern technology presents many things.
modeHe is the kind of man who cannot do anything in moderation, but always goes to extremes.
modeHis motorcycle is the latest model.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักปฏิรูป[N] reformer, See also: modernizer, innovator, Example: การชูภาพลักษณ์ของความเป็นนักปฏิรูปของผู้สมัครจากพรรคกลับเป็นจุดอ่อนที่ถูกพรรคตรงข้ามหยิบยกมาโจมตี
ทันโลก[V] modernize, See also: bring up to date, Syn. ทันยุคทันสมัย, Example: เราต้องการให้คนรุ่นใหม่ของเราทันโลกแล้วก็รู้จักตัวเองสร้างอะไรของตัวเองได้
นายแบบ[N] model, Example: นายแบบที่เดินแบบส่วนใหญ่เป็นลูกครึ่ง ไม่ค่อยมีนายแบบที่เป็นคนไทยแท้มากนัก, Count unit: คน
แม่พิมพ์[N] mold, See also: model, Syn. ต้นแบบ, แบบ, Count unit: ชิ้น, อัน
ศิลปสมัยใหม่[N] modern art
สมัยใหม่[ADJ] modernized, Syn. ยุคใหม่
โหมด[N] mode
ความทันสมัย[N] modernity, Syn. นำสมัย, ตามยุคสมัย, ตามสมัย, สมัยนิยม, Ant. ความล้าสมัย, โบราณ, Example: ทศวรรษแห่งความทันสมัยของไทยเริ่มต้นขึ้นในตอนปลายสงครามโลกครั้งที่สอง, Thai definition: สิ่งที่สมัยนิยม
แบบจำลอง[N] model, See also: prototype, example, Example: ในต่างประเทศมีการใช้คอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองด้านการแพทย์ต่างๆ เช่น การระบาดของโรค, Thai definition: หุ่นขนาดเล็ก ซึ่งทำเป็นตัวอย่างก่อนสร้างจริง
แผนปัจจุบัน[ADJ] modern, See also: novel, present-day, new, Ant. แผนโบราณ, Example: ยาสมุนไพรสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้เช่นเดียวกับยาแผนปัจจุบัน, Thai definition: วิธีการบำบัดแบบใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาร์ตนูโว[n. exp.] (āt nūwō) EN: Art Nouveau ; Jugendstil ; modern style   FR: art nouveau [m] ; modern style [m]
อะตอมของบอห์ร[n. exp.] (atǿm khøng Bø) EN: Bohr model   FR: atome de Bohr [m]
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind   FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบจำลอง[n.] (baēpjamløng) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up   FR: modèle [m] ; modèle réduit [m] ; simulateur [m] ; dispositif de simulation [m]
แบบใหม่[n. exp.] (baēp mai) EN: new model   FR: nouveau modèle [m] ; nouvelle édition [f]
แบบใหม่ที่สุด[n. exp.] (baēp mai thīsut) FR: dernier modèle [m] ; tout dernier modèle [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MODE    M OW1 D
MODES    M OW1 D Z
MODEM    M OW1 D AH0 M
MODEN    M OW1 D AH0 N
MODER    M OW1 D ER0
MODEL    M AA1 D AH0 L
MODED    M OW1 D AH0 D
MODEMS    M OW1 D AH0 M Z
MODELS    M AA1 D AH0 L Z
MODENA    M OW0 D EH1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mode    (n) (m ou1 d)
model    (v) (m o1 d l)
modes    (n) (m ou1 d z)
Modena    (n) (m @1 d ii1 n @)
models    (v) (m o1 d l z)
modern    (n) (m o1 d n)
modest    (j) (m o1 d i s t)
modeler    (n) (m o1 d l @ r)
moderns    (n) (m o1 d n z)
modesty    (n) (m o1 d i s t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebsartenwähler {m}mode selector [Add to Longdo]
Mode {f} | Moden {pl} | Mode werdenfashion | fashions | to come into fashion [Add to Longdo]
Mode {f}; Beliebtheit {f} | Moden {pl}vogue | vogues [Add to Longdo]
Mode {f}; Art und Weise {f}fashion [Add to Longdo]
Modeartikel {m}fashionable article [Add to Longdo]
Modeerscheinung {f}temporary fashion [Add to Longdo]
Modeerscheinung {f}; Tick {m}fad [Add to Longdo]
Modefan {m}fashionista [Add to Longdo]
Modell {n} | Modelle {pl} | mathematisches Modell | verzerrtes Modellmodel | models | mathematical model | distorted model [Add to Longdo]
Modell {n} (im Atelier)sitter [Add to Longdo]
Modell {n} (in Originalgröße) | Modelle {pl}mock-up | mock-ups [Add to Longdo]
Modell- und Papierbereich {m}model and paper space [Add to Longdo]
Modellbauer {m}; Modellbauerin {f}model-maker [Add to Longdo]
Modellbildung {f}modelling [Add to Longdo]
Modellcharakter habento act as a model [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
boutique de mode(n) |f| ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย, ร้านบูติก

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model [Add to Longdo]
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
お手本[おてほん, otehon] (n) (See 手本) example; role model [Add to Longdo]
ぐうの音も出ない[ぐうのねもでない, guunonemodenai] (exp,adj-i) lost for words; not knowing what to say by way of excuse (refutation) [Add to Longdo]
しおらしい[, shiorashii] (adj-i) meek; gentle; modest; sweet [Add to Longdo]
して[, shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
模式[mó shì, ㄇㄛˊ ㄕˋ, ] mode; method, #956 [Add to Longdo]
现代[xiàn dài, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] modern times; modern age; modern era; Hyundai, South Korean company, #1,017 [Add to Longdo]
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, ] model; type (e.g. blood type), #1,046 [Add to Longdo]
[diào, ㄉㄧㄠˋ, / 調] mode (music); to move (troops); tune; tone; melody; to transfer, #1,440 [Add to Longdo]
现代化[xiàn dài huà, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] modernization, #2,314 [Add to Longdo]
造型[zào xíng, ㄗㄠˋ ㄒㄧㄥˊ, ] modeling; to mold, #2,608 [Add to Longdo]
模型[mó xíng, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, ] model; mould; matrix; pattern, #3,081 [Add to Longdo]
模范[mó fàn, ㄇㄛˊ ㄈㄢˋ, / ] model; fine example, #5,723 [Add to Longdo]
型号[xíng hào, ㄒㄧㄥˊ ㄏㄠˋ, / ] model number, #6,763 [Add to Longdo]
温和[wēn hé, ㄨㄣ ㄏㄜˊ, / ] moderate (policy etc), #6,911 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode [Add to Longdo]
アスキーモード[あすきーもーど, asuki-mo-do] ASCII mode [Add to Longdo]
アドモード[あどもーど, adomo-do] add mode [Add to Longdo]
エナジーセーブモード[えなじーせーぶもーど, enaji-se-bumo-do] energy save mode, low power mode [Add to Longdo]
エンハンストモード[えんはんすともーど, enhansutomo-do] enhanced mode [Add to Longdo]
オーバレイモデル[おーばれいもでる, o-bareimoderu] overlay model [Add to Longdo]
オリジネートモード[おりじねーともーど, orijine-tomo-do] originate mode [Add to Longdo]
オンラインモード[おんらいんもーど, onrainmo-do] online mode [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かた, kata] Modell, -Form [Add to Longdo]
[そ, so] MODELLIEREN [Add to Longdo]
模型[もけい, mokei] Modell, Schablone, Gussform [Add to Longdo]
流行[りゅうこう, ryuukou] Mode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mode \Mode\ (m[=o]d), n. [L. modus a measure, due or proper
   measure, bound, manner, form; akin to E. mete: cf. F. mode.
   See {Mete}, and cf. {Commodious}, {Mood} in grammar,
   {Modus}.]
   1. Manner of doing or being; method; form; fashion; custom;
    way; style; as, the mode of speaking; the mode of
    dressing.
    [1913 Webster]
 
       The duty of itself being resolved on, the mode of
       doing it may easily be found.     --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       A table richly spread in regal mode. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Prevailing popular custom; fashion, especially in the
    phrase the mode.
    [1913 Webster]
 
       The easy, apathetic graces of a man of the mode.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Variety; gradation; degree. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. (Metaph.) Any combination of qualities or relations,
    considered apart from the substance to which they belong,
    and treated as entities; more generally, condition, or
    state of being; manner or form of arrangement or
    manifestation; form, as opposed to {matter}.
    [1913 Webster]
 
       Modes I call such complex ideas, which, however
       compounded, contain not in them the supposition of
       subsisting by themselves, but are considered as
       dependencies on, or affections of, substances.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. (Logic) The form in which the proposition connects the
    predicate and subject, whether by simple, contingent, or
    necessary assertion; the form of the syllogism, as
    determined by the quantity and quality of the constituent
    proposition; mood.
    [1913 Webster]
 
   6. (Gram.) Same as {Mood}.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mus.) The scale as affected by the various positions in
    it of the minor intervals; as, the Dorian mode, the Ionic
    mode, etc., of ancient Greek music.
    [1913 Webster]
 
   Note: In modern music, only the major and the minor mode, of
      whatever key, are recognized.
      [1913 Webster]
 
   8. A kind of silk. See {Alamode}, n.
    [1913 Webster]
 
   9. (Gram.) the value of the variable in a frequency
    distribution or probability distribution, at which the
    probability or frequency has a maximum. The maximum may be
    local or global. Distributions with only one such maximum
    are called {unimodal}; with two maxima, {bimodal}, and
    with more than two, {multimodal}.
    [PJC]
 
   Syn: Method; manner. See {Method}.
     [1913 Webster]
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mode
   n 1: how something is done or how it happens; "her dignified
      manner"; "his rapid manner of talking"; "their nomadic mode
      of existence"; "in the characteristic New York style"; "a
      lonely way of life"; "in an abrasive fashion" [syn:
      {manner}, {mode}, {style}, {way}, {fashion}]
   2: a particular functioning condition or arrangement; "switched
     from keyboard to voice mode"
   3: a classification of propositions on the basis of whether they
     claim necessity or possibility or impossibility [syn:
     {modality}, {mode}]
   4: verb inflections that express how the action or state is
     conceived by the speaker [syn: {mood}, {mode}, {modality}]
   5: any of various fixed orders of the various diatonic notes
     within an octave [syn: {mode}, {musical mode}]
   6: the most frequent value of a random variable [syn: {mode},
     {modal value}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 mode
  n.
 
   [common] A general state, usually used with an adjective describing the
   state. Use of the word ?mode? rather than ?state? implies that the state is
   extended over time, and probably also that some activity characteristic of
   that state is being carried out. ?No time to hack; I'm in thesis mode.? In
   its jargon sense, ?mode? is most often attributed to people, though it is
   sometimes applied to programs and inanimate objects. In particular, see
   {hack mode}, {day mode}, {night mode}, {demo mode}, {fireworks mode}, and
   {yoyo mode}; also {talk mode}.
 
   One also often hears the verbs enable and disable used in connection with
   jargon modes. Thus, for example, a sillier way of saying ?I'm going to
   crash? is ?I'm going to enable crash mode now?. One might also hear a
   request to ?disable flame mode, please?.
 
   In a usage much closer to techspeak, a mode is a special state that certain
   user interfaces must pass into in order to perform certain functions. For
   example, in order to insert characters into a document in the Unix editor
   vi, one must type the ?i? key, which invokes the ?Insert? command. The
   effect of this command is to put vi into ?insert mode?, in which typing the
   ?i? key has a quite different effect (to wit, it inserts an ?i? into the
   document). One must then hit another special key, ?ESC?, in order to leave
   ?insert mode?. Nowadays, modeful interfaces are generally considered
   {losing} but survive in quite a few widely used tools built in less
   enlightened times.
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 mode
   fashion; mode
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 mode [mɔd]
   fashion; mode
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 mode
   fashion; mode
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 mode‐
   fashionable
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 mode [modə]
   fashion; mode
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Mode [moːdə] (n) , s.(f )
   fashion; vogue
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top