ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

courage

K ER1 IH0 JH   
92 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -courage-, *courage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
courage[N] ความกล้าหาญ, Syn. bravery, courageousness
courageous[ADJ] กล้าหาญ, See also: เก่งกล้าสามารถ, Syn. brave
courageously[ADV] อย่างกล้าหาญ, Syn. bravely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
courage(เคอ'ริจฺ) n. ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความห้าวหาญ,ความมีใจกล้า,กำลังใจ.
courageous(คะเร'เจิส) adj. กล้า,กล้าหาญ,มีความกล้า, See also: courageousness n. ดูcourageous
discourage(ดิสเคอ'ริจฺ) vt. ทำให้ท้อใจ,ขัดขวาง,ไม่เห็นด้วย.
discouragementn. การทำให้หมดกำลังใจ,สิ่งที่ทำให้หมดกำลังใจ,ภาวะที่น่าท้อใจ, Syn. dejection,
encourage(เอนเคอ'ริจฺ) vt. ให้กำลังใจ,บำรุงน้ำใจ,ยุ,กระตุ้น,สนับสนุน, See also: encouragement n. ดูencourage encourager n. ดูencourage, Syn. inspirit

English-Thai: Nontri Dictionary
courage(n) ความกล้าหาญ,ความห้าวหาญ,ความใจกล้า
courageous(adj) กล้าหาญ,ใจป้ำ,ใจกล้า
discourage(vt) กีดกัน,ทำให้ท้อ,ทำให้หมดกำลังใจ
discouragement(n) ความท้อใจ,การหมดกำลังใจ
encourage(vt) ส่งเสริม,ยุ,เร้าใจ,ให้กำลังใจ,สนับสนุน
encouragement(n) การให้กำลังใจ,ความเร้าใจ,การส่งเสริม,การสนับสนุน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've never had the courage to ask him, but as he's my best friend I will.นั่นคือคำถามแล้วเราจะต้อง ดึงความกล้าที่จะถามเขา แค่ในขณะที่เขาคือเพื่อนที่ดีที่สุด ของฉันฉันจะ Help! (1965)
It is impossible to tell all the touching and heroic stories of courage and patience...มันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกทุก สัมผัส และเรื่องราวของความกล้าหาญ ที่กล้าหาญและความอดทน How I Won the War (1967)
Not only was it authentic frontier gibberish it expressed a courage little seen in this day and age!ไม่เพียงคำพูดพิสดารพันลุึก... ...และยังแสดงให้เห็นถึงความกล้า Blazing Saddles (1974)
I hope this apple pie will in some small way say thank you for your ingenuity and courage in defeating that horrible Mongo.พายแอปเปิ้ลนี้คงพูดแทนใจได้ ว่าขอบคุณที่คุณกล้าโค่นเจ้ามองโก Blazing Saddles (1974)
I suspect he meant you must show courage be willing to take a blow, several blows, to show you won't strike back, nor will you be turned aside.ท่านคงหมายถึงความกล้า เต็มใจที่จะยอมรับการทำร้าย เพื่อให้เห็นว่า เราจะไม่โต้ตอบหรือหลบหลีก Gandhi (1982)
I need such courage because, in this cause, I too am prepared to die.ผมต้องการความกล้าหาญเช่นนี้ เพราะเรื่องแบบนี้ ผมก็พร้อมที่จะตาย Gandhi (1982)
We must have the courage to take their anger.เรา... ต้องมีความกล้า ที่จะรับความโกรธของพวกเขา Gandhi (1982)
It saps the courage to think you may be suffering alone.มันทำลายความกล้าหาญ เมื่อรู้สึกว่าอยู่โดดเดี่ยว Gandhi (1982)
Have the courage to do what you know is right.จงมีความกล้าที่จะทำ ในสิ่งที่ท่านรู้ว่าถูกต้อง Gandhi (1982)
# Keep up your courage #จงกล้าหาญ An American Tail (1986)
There is something out there, and if I have the courage to go through with this, what a story it'll make.มีอะไรบางอย่างที่นั่น เรย์ ถ้าผมมีความกล้า ที่จะทำให้มันสำเร็จลุล่วง... เรื่องราวจะเป็นยังไง Field of Dreams (1989)
So, promise me that if I ever find the courage to think like a hero, then you will act like a merely decent human being.ดังนั้นสัญญากับฉันว่าถ้าฉันเคยพบความกล้าหาญที่จะคิดเหมือนพระเอกที่ แล้วคุณจะทำหน้าที่เหมือนมนุษย์เพียงที่ดี ใช่มั้ย? The Russia House (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
courageAll his followers looked up to him as a wise and courageous man.
courageCourage is needed to change a custom.
courageCourage is required of everyone.
courageDutch courage.
courageEverybody admired his courage.
courageEverybody praised Ken for his great courage.
courageEveryone admired his courage.
courageEveryone marvel at her courage.
courageFace adversity with courage.
courageHad it not been for your courage, we would have been killed.
courageHave the courage to save our earth.
courageHe believes himself to be courageous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาจ[ADJ] brave, See also: courageous, bold, Syn. กล้าหาญ, กล้า, อาจหาญ, Ant. ขลาด
ความกล้าหาญ[N] bravery, See also: courage, boldness, daring, pluck, mettle, valour, fortitude, Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความเด็ดเดี่ยว, ความกล้าหาญชาญชัย, Ant. ความขี้ขลาด, Example: วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญความเสียสละความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน
เก่งกล้า[ADJ] brave, See also: courageous, fearless, audacious, daring, bold, Syn. เก่งกล้าสามารถ, หาญกล้า, Ant. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: ชนเผ่านี้เป็นทหารที่เก่งกล้าสามารถมากจนเป็นที่ครั่นคร้ามของศัตรูในคราวรบกับญี่ปุ่นที่ประเทศพม่าในมหาสงครามคราวที่แล้ว, Thai definition: ไม่กลัว, ไม่ครั่นคร้าม
วิกรม[N] courage, See also: bravery, Syn. ความเก่งกล้า, ความกล้าหาญ
วิริยภาพ[N] bravery, See also: courage, boldness, Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความองอาจ
ความกล้า[N] courage, See also: bravery, valor, Syn. ความเก่งกล้า, ความองอาจ, ความกล้าหาญ, Ant. ความขลาด, ความกลัว, Example: เขาสอนลูกให้เป็นคนมีความกล้าในทางที่ถูกต้อง, Thai definition: ความกล้าหาญไม่กลัวเกรงอันตรายใดๆ
ความเก่งกล้า[N] courage, See also: bravery, valor, Syn. ความกล้า, ความองอาจ, ความห้าวหาญ, ความเก่งกาจ, Ant. ความขลาด, ความกลัว, Example: ความเก่งกล้าสามารถของเขามีหลายประการ, Thai definition: กล้าหาญไม่กลัวเกรงอันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจช่วย[v. exp.] (aojai chūay) EN: wish somebody success ; wish success to somebody   FR: soutenir ; encourager
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold   FR: brave ; courageux
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: encourage someone by giving them money   FR: graisser la patte à qqn (fam.)
บำรุงใจ[v.] (bamrungjai) EN: encourage   
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; support ; boost ; promote ; encourage   FR: encourager ; supporter
ช่วยเหลือ[v.] (chūayleūa) EN: aid ; abet ; support ; assist   FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty   FR: se sentir encouragé
ดีฝ่อ[v.] (dīfø) EN: loose courage ; have one's heart in one's mouth   
ให้กำลังใจ[v.] (hai kamlangjai) EN: encourage   FR: encourager ; stimuler
หาญ[v.] (hān) EN: be bold enough ; dare   FR: faire preuve de courage ; oser

CMU English Pronouncing Dictionary
COURAGE K ER1 IH0 JH
COURAGEOUS K ER0 EY1 JH AH0 S
COURAGEOUSLY K ER0 EY1 JH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
courage (n) kˈʌrɪʤ (k uh1 r i jh)
courageous (j) kˈərˈɛɪʤəs (k @1 r ei1 jh @ s)
courageously (a) kˈərˈɛɪʤəsliː (k @1 r ei1 jh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勇气[yǒng qì, ㄩㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] courage; valor, #4,000 [Add to Longdo]
胆子[dǎn zi, ㄉㄢˇ ㄗ˙, / ] courage; nerves, #12,310 [Add to Longdo]
魄力[pò lì, ㄆㄛˋ ㄌㄧˋ, ] courage; daring; boldness, #23,091 [Add to Longdo]
果敢[guǒ gǎn, ㄍㄨㄛˇ ㄍㄢˇ, ] courageous; resolute and daring, #29,760 [Add to Longdo]
胆略[dǎn, ㄉㄢˇlu:e4, / ] courage and resource, #49,090 [Add to Longdo]
义勇[yì yǒng, ㄧˋ ㄩㄥˇ, / ] courageous; righteous and courageous, #52,968 [Add to Longdo]
勇力[yǒng lì, ㄩㄥˇ ㄌㄧˋ, ] courage and strength, #80,896 [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, ] courageous; valiant, #768,606 [Add to Longdo]
有胆量[yǒu dǎn liàng, ㄧㄡˇ ㄉㄢˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] courageous [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Courage {f}courage; pluck; spunk [Add to Longdo]
Mut {m} | Mut fassen | sich Mut antrinken | angetrunkener Mutcourage | to pluck up courage | to give oneself Dutch courage | dutch courage [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
courage(n) le courage = ความกล้าหาญ
avec courage(phrase) กล้าหาญ, ด้วยความกล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse,
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
perdre courage(phrase) สูญเสียความกล้าหาญ
bon courage!(phrase) ใช้อวยพร เมื่อลากัน แปลว่า ขอให้โชคดี
encourager(vt) ให้กำลังใจ, เพิ่มขวัญ
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
ご鞭撻;御鞭撻[ごべんたつ, gobentatsu] (n,vs) (See 鞭撻・1) encouragement; enthusiasm; urging [Add to Longdo]
めげる[, megeru] (v1,vi) to be discouraged; to shrink from [Add to Longdo]
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage [Add to Longdo]
やる気をそがれる;やる気を殺がれる;やる気を削がれる[やるきをそがれる, yarukiwosogareru] (exp,v1) to be discouraged [Add to Longdo]
ディスカレッジ[, deisukarejji] (n) (1) discouragement; (vs) (2) to discourage; to be discouraged [Add to Longdo]
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t,adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited [Add to Longdo]
井の中の蛙大海を知らず[いのなかのかわずたいかいをしらず, inonakanokawazutaikaiwoshirazu] (exp) parochial; provincial; used to encourage someone to get a wider perspective [Add to Longdo]
鋭気[えいき, eiki] (n) courage; ardour; high spirits [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Courage \Cour"age\ (k[u^]r"[asl]j; 48), n. [OE. corage heart,
   mind, will, courage, OF. corage, F. courage, fr. a LL.
   derivative of L. cor heart. See {Heart}.]
   1. The heart; spirit; temper; disposition. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       So priketh hem nature in here corages. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       My lord, cheer up your spirits; our foes are nigh,
       and this soft courage makes your followers faint.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Heart; inclination; desire; will. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I'd such a courage to do him good.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. That quality of mind which enables one to encounter danger
    and difficulties with firmness, or without fear, or
    fainting of heart; valor; boldness; resolution.
    [1913 Webster]
 
       The king-becoming graces . . .
       Devotion, patience, courage, fortitude,
       I have no relish of them.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Courage that grows from constitution often forsakes
       a man when he has occasion for it.  --Addison.
 
   Syn: Heroism; bravery; intrepidity; valor; gallantry; daring;
     firmness; hardihood; boldness; dauntlessness;
     resolution.
 
   Usage: See {Heroism}. -- {Courage}, {Bravery}, {Fortitude},
      {Intrepidity}, {Gallantry}, {Valor}. Courage is that
      firmness of spirit and swell of soul which meets
      danger without fear. Bravery is daring and impetuous
      courage, like that of one who has the reward
      continually in view, and displays his courage in
      daring acts. Fortitude has often been styled "passive
      courage," and consist in the habit of encountering
      danger and enduring pain with a steadfast and unbroken
      spirit. Valor is courage exhibited in war, and can not
      be applied to single combats; it is never used
      figuratively. Intrepidity is firm, unshaken courage.
      Gallantry is adventurous courage, which courts danger
      with a high and cheerful spirit. A man may show
      courage, fortitude, or intrepidity in the common
      pursuits of life, as well as in war. Valor, bravery,
      and gallantry are displayed in the contest of arms.
      Valor belongs only to battle; bravery may be shown in
      single combat; gallantry may be manifested either in
      attack or defense; but in the latter case, the defense
      is usually turned into an attack.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Courage \Cour"age\, v. t.
   To inspire with courage; to encourage. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Paul writeth unto Timothy . . . to courage him.
                          --Tyndale.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 courage
   n 1: a quality of spirit that enables you to face danger or pain
      without showing fear [syn: {courage}, {courageousness},
      {bravery}, {braveness}] [ant: {cowardice}, {cowardliness}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 courage /kuʀaʒ/ 
  courage

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top