Search result for

vehicle

(98 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vehicle-, *vehicle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vehicle[N] ยานพาหนะ, See also: รถ, พาหนะ, ยานยนต์, สิ่งขับเคลื่อน, Syn. converyance, transport
vehicle[N] สื่อกลาง, See also: สื่อนำ, สิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จ ความเชื่อหรืออื่นๆ, Syn. channel, means, medium

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vehicle(วี'ฮิเคิล) n. พาหนะ,ยานพาหนะ,ล้อเลื่อน,เครื่องมือลำเลียง,สื่อ,สื่อนำ,น้ำยา,น้ำกระสาย,ของเหลวผสมสี,เครื่องมือ.
all-terrain vehicleรถที่ใช้ได้กับทุกดินฟ้าอากาศ
motor vehiclen. รถยนต์

English-Thai: Nontri Dictionary
vehicle(n) ยวดยาน,สื่อ,พาหนะ,ล้อเลื่อน,น้ำยา,เครื่องมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vehicleยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vehicle identification number (VIN)เลขตัวถัง (วีไอเอ็น) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vehicle speed sensor (VSS)ตัวรับรู้อัตราเร็วพาหนะ (วีเอสเอส) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vehicle vapour recovery; evaporative control system; fuel-vapour recovery system; vapour-recovery system; vapour-saver systemระบบควบคุมการระเหย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
vehicle vapour recovery; evaporative control system; fuel-vapour recovery system; vapour-recovery system; vapour-saver systemระบบควบคุมการระเหย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vehicle, motorยานยนต์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vehicle; excipientกระสายยา, เครื่องแทรกยา, ส่วนเติมเนื้อยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vehicle ยานพาหนะ
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามกฏหมายว่าด้วยรถ ยนต์ เรือตามกฏหมายว่าด้วยเรือไทย และอากาศยานตามกฏหมายว่าด้วยการเดินอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Vehicleยานพาหนะ [การบัญชี]
vehicleสิ่งนำสี, ส่วนที่เป็นของเหลวของสีเคลือบผิว ประกอบด้วยสารสำคัญ  2 ชนิด คือ ตัวยึดเกาะและตัวทำละลาย ตัวยึดเกาะทำหน้าที่ยึดอนุภาคของผงสีและพื้นผิว ตัวทำละลายเป็นส่วนที่จะระเหยไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vehicle detcteorsเครื่องตรวจจับยานพาหนะ [TU Subject Heading]
Vehiclesยานพาหนะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your vehicles were just brought in for obstructing a street cleaner.โทร.จากสน.สมอลวิลล ครับ. , เราได้ยึดรถของโคลอี้ ซัลลิแว Committed (2008)
Nothing. Move on, vehicle #2.ไม่มีก็ย้ายรถไปที่หมายเลข 2 The Bank Job (2008)
Our satellites have spotted two vehicles leaving the compound.ดาวเทียมของเราพบรถสองคันกำลังออกไป Babylon A.D. (2008)
Safe for Eagle to exit vehicle.ปลอดภัยสำหรับอินทรี(ท่านประธาธิบดี)ที่จะออกจากรถ Vantage Point (2008)
He's driving Salamanca police vehicle, registration S-073654.เขาขับรถตำรวจ หมายเลข S-073654 Vantage Point (2008)
Hang Man = Harbor Union and stopped the vehicles from coming in.แฮงแมน = สหภาพท่าเรือ พวกสหภาพท่าเรือ ปิดกั้นทางเข้าออก ของไซต์งานก่อสร้างของเรา และหยุดรถที่กำลังผ่านไปมา. Episode #1.5 (2008)
Sir, would you mind stepping away from the vehicle?คุณครับ ช่วยออกมาห่างๆรถหน่อย Breaking and Entering (2008)
Sir... sir... step away from the vehicle!คุณ... คุณ... ถอยออกมาจากรถเดี๋ยวนี้! Breaking and Entering (2008)
And after 30 seconds, the alarm company will dispatch vehicles to the property.และอีก 30 วินาที บริษัทเจ้าของสัญญาณกันขโมยจะส่งคนมาตรวจสอบ 3 Breaking and Entering (2008)
After confirmation of a break-in, they'll dispatch additional vehicles to seal off any and all exits from the property.หลังจากได้รับแจ้งว่ามีการบุกรุก มันจะตรวจรถทุกคัน/Nและปิดตายทางเข้าออกทั้งหมด ฉันไม่รู้นะ ไมเคิล Breaking and Entering (2008)
Cell phone linked to moving vehicle.เชื่อมสัญญาณโทรศัพท์กับพาหนะ Body of Lies (2008)
We're on Highway 1, south of Samarra. We're being pursued by two vehicles.ทางหลวง ตอนใต้ของซามาร่า ถูกไล่ล่าโดยรถสองคัน Body of Lies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vehicleAll the vehicles behaved well on their test runs.
vehicleAlthough she wants to buy a vehicle, there is no margin to buy.
vehicleCar production in that year reached a record 10 million vehicles.
vehicleCars, buses, and trucks are all vehicles.
vehicleCats are often run over by moving vehicles.
vehicleEvery employee is supposed to keep his own vehicle in perfect condition.
vehicleFire engines have priority over other vehicles.
vehicleI prefer walking to being carried in a vehicle.
vehicleLanguage is a vehicle of human thought.
vehicleRigid wheels give sufficient stability to a low-speed vehicle steered by outside forces.
vehicleStill others simply travel around America in recreational vehicles, seeing parts of the country they had been too busy to see before.
vehicleThe front wheel plays an important role in two-wheeled vehicles moving without falling over.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถ[N] car, See also: vehicle, carriage, automobile, motor car, wheels, Syn. รถยนต์, Example: ถนนสุขุมวิทในช่วงเลิกงานมีปริมาณรถมากที่สุดกว่าถนนสายอื่นๆ, Thai definition: ยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบกซึ่งเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น และหมายความรวมตลอดถึงรถพ่วงของรถนั้นด้วย
ยวดยาน[N] vehicle, See also: vehicular traffic, Syn. ยวดยานพาหนะ, ยานพาหนะ, รถรา, Example: ยวดยานในกรุงเทพฯ กำลังเพิ่มขึ้นโดยรวดเร็ว, Thai definition: เครื่องขับขี่มีรถและเรือเป็นต้น
พาหนะ[N] vehicle, Syn. ยานพาหนะ, Example: พวกลักลอบตัดไม้จะใช้ช้างเป็นพาหนะเข้าไปในป่า, Count unit: คัน, Thai definition: เครื่องนำไป, เครื่องขับขี่, สัตว์สำหรับขี่บรรทุกหรือลากเข็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บนรถ[n. exp.] (bon rot) EN: aboard (a motor vehicle)   FR: à bord (d'un véhicule) ; en voiture
ช่างซ่อมรถ[n.] (chang sǿm rot) EN: motor car mechanic ; motor vehicle mechanic ; automotive mechanic   FR: mécanicien automobile [m] ; mécano [m]
เดินรถ[v.] (doēnrot) EN: manage a line of motor vehicles ; operate motor vehicles   
จรวด[n.] (jarūat) EN: rocket ; missile ; space vehicle   FR: fusée [f] ; missile [m] ; roquette [f] ; lanceur [m]
จอดรถ[v. exp.] (jøt rot) EN: park (a vehicle)   FR: garer (un véhicule) ; stationner ; parquer (un véhicule) ; ranger (un véhicule)
ขบวนรถ[n.] (khabūan rot) EN: train ; train of cars ; procession of vehicles   FR: train [m] ; convoi [m]
คัน[n.] (khan) EN: [classifier : automobiles, carriages and other vehicles (buses, motorbikes ...) ; umbrellas ; spoons, forks]   FR: [classificateur : automobiles, cyclomoteurs, bicyclettes, véhicules motorisés ; parapluies, ombrelles ; cuillères, fourchettes]
คันเร่งน้ำมัน[n.] (khanreng nāmman) EN: accelerator (of a vehicle)   FR: accélérateur [m]
ขับรถ[v.] (khaprot) EN: drive ; drive a vehicle   FR: conduire ; conduire un véhicule
คนขับรถ[n.] (khonkhaprot) EN: driver (vehicle)   FR: conducteur [m] ; conductrice [f] ; chauffeur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VEHICLE    V IY1 HH IH0 K AH0 L
VEHICLE    V IY1 IH0 K AH0 L
VEHICLES    V IY1 HH IH0 K AH0 L Z
VEHICLES    V IY1 IH0 K AH0 L Z
VEHICLE'S    V IY1 HH IH0 K AH0 L Z
VEHICLES'    V EH1 HH IH0 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vehicle    (n) (v ii1 i k l)
vehicles    (n) (v ii1 i k l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrzeug {n} | Fahrzeuge {pl} | landwirtschaftliches Fahrzeugvehicle | vehicles | agricultural vehicle [Add to Longdo]
Fahzeugaußenbereich {m}vehicle exteriors [Add to Longdo]
Fahrzeugbau {n}vehicle construction [Add to Longdo]
Fahrzeuggewicht {n} | maximal zulässiges Fahrzeuggewichtvehicle weight | maximum loaded vehicle weight [Add to Longdo]
Fahrzeuginnenbereich {m}vehicle interiors [Add to Longdo]
Transportsystem {n} | fahrerloses Transportsystem (FTS)vehicle system | automatic guided vehicle system [Add to Longdo]
Vehikel {n}; Mittel {n} | Vehikel {pl}; Mittel {pl}vehicle | vehicles [Add to Longdo]
Verkehrskontrolle {f}vehicle spotcheck [Add to Longdo]
Wagenpark {m}vehicle fleet [Add to Longdo]
Wagenpass {m}vehicle log book [Add to Longdo]
Achssystem {n} des Fahrzeugs [auto]vehicle axis system [Add to Longdo]
Fahrzeugart {f}vehicle type [Add to Longdo]
Fahrzeuggeräuschpegel {m}vehicle noise level [Add to Longdo]
Fahrzeuggeschwindigkeit {f}vehicle speed [Add to Longdo]
Fahrzeuginspektion {f}vehicle inspection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle) [Add to Longdo]
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit [Add to Longdo]
えんさかほい[, ensakahoi] (n) heave! (sound made while pulling a heavy vehicle) [Add to Longdo]
おおすみ型輸送艦[おおすみがたゆそうかん, oosumigatayusoukan] (n) Osumi class vehicle transport ship [Add to Longdo]
おんり[, onri] (vs) (chn) (from 降りる) to get down (from being carried); to get off (a vehicle) [Add to Longdo]
アイドリングストップ[, aidoringusutoppu] (n) turning off a vehicle engine when stopped (wasei [Add to Longdo]
オート三輪[オートさんりん, o-to sanrin] (n) three-wheeler vehicle [Add to Longdo]
オービス[, o-bisu] (n) automatic camera for detecting and recording speeding vehicles (from Orbis - brand name) [Add to Longdo]
ガソリン車[ガソリンしゃ, gasorin sha] (n) gasoline-powered vehicle; gasoline automobile; gasoline car; gasoline truck [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装甲[zhuāng jiǎ, ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄚˇ, / ] vehicle armor [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, / ] vehicle on land [Add to Longdo]
车辆[chē liàng, ㄔㄜ ㄌㄧㄤˋ, / ] vehicle [Add to Longdo]
车速[chē sù, ㄔㄜ ㄙㄨˋ, / ] vehicle speed [Add to Longdo]
车马[chē mǎ, ㄔㄜ ㄇㄚˇ, / ] vehicles and horses [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, ] vehicle for transporting prisoners [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
道路交通情報通信システム[どうろこうつうじょうほうつうしんシステム, dourokoutsuujouhoutsuushin shisutemu] VICS, Vehicle Information and Communication Systems [Add to Longdo]
車々間通信[しゃしゃかんつうしん, shashakantsuushin] IVC, intervehicle communication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vehicle \Ve"hi*cle\, n. [L. vehiculum, fr. vehere to carry; akin
   to E. way, wain. See {Way}, n., and cf. {Convex}, {Inveigh},
   {Veil}, {Vex}.]
   [1913 Webster]
   1. That in or on which any person or thing is, or may be,
    carried, as a coach, carriage, wagon, cart, car, sleigh,
    bicycle, etc.; a means of conveyance; specifically, a
    means of conveyance upon land.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is used as the instrument of conveyance or
    communication; as, matter is the vehicle of energy.
    [1913 Webster]
 
       A simple style forms the best vehicle of thought to
       a popular assembly.          --Wirt.
    [1913 Webster]
 
   3. (Pharm.) A substance in which medicine is taken.
    [1913 Webster]
 
   4. (Paint.) Any liquid with which a pigment is applied,
    including whatever gum, wax, or glutinous or adhesive
    substance is combined with it.
    [1913 Webster]
 
   Note: Water is used in fresco and in water-color painting,
      the colors being consolidated with gum arabic; size is
      used in distemper painting. In oil painting, the fixed
      oils of linseed, nut, and poppy, are used; in
      encaustic, wax is the vehicle. --Fairholt.
      [1913 Webster]
 
   5. (Chem.) A liquid used to spread sensitive salts upon glass
    and paper for use in photography.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vehicle
   n 1: a conveyance that transports people or objects
   2: a medium for the expression or achievement of something; "his
     editorials provided a vehicle for his political views"; "a
     congregation is a vehicle of group identity"; "the play was
     just a vehicle to display her talents"
   3: any substance that facilitates the use of a drug or pigment
     or other material that is mixed with it
   4: any inanimate object (as a towel or money or clothing or
     dishes or books or toys etc.) that can transmit infectious
     agents from one person to another [syn: {fomite}, {vehicle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top