ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

時代

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -時代-, *時代*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
时代[shí dài, ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] age; era; epoch; period, #1,039 [Add to Longdo]
新时代[xīn shí dài, ㄒㄧㄣ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] new age, #13,761 [Add to Longdo]
划时代[huà shí dài, ㄏㄨㄚˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] epoch-marking, #28,487 [Add to Longdo]
新石器时代[xīn shí qì shí dài, ㄒㄧㄣ ㄕˊ ㄑㄧˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] neolithic; the new stone age, #41,662 [Add to Longdo]
旧时代[jiù shí dài, ㄐㄧㄡˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] former times; the olden days, #58,513 [Add to Longdo]
旧石器时代[jiù shí qì shí dài, ㄐㄧㄡˋ ㄕˊ ㄑㄧˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] paleolithic; old stone age, #70,448 [Add to Longdo]
三国时代[sān guó shí dài, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] the Three Kingdoms period after the break-up of the Han (220-280), #379,933 [Add to Longdo]
信息时代[xìn xī shí dài, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] information age [Add to Longdo]
六朝时代[liù cháo shí dài, ㄌㄧㄡˋ ㄔㄠˊ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] the six dynasties period (222-589) between Han and Tang [Add to Longdo]
刘宋时代[Liú Sòng shí dài, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄥˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] Song of the Southern dynasties (420-479), with capital at Nanjing [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
時代[じだい, jidai] Thai: สมัย English: era
時代[じだい, jidai] Thai: ยุคสมัย English: period

Japanese-English: EDICT Dictionary
時代[じだい, jidai] (n-t,n) (1) period; epoch; era; age; (2) the times; those days; (3) oldness; ancientness; antiquity; (4) (abbr) (See 時代物) antique; period piece; (P) [Add to Longdo]
時代がかる;時代掛かる;時代掛る[じだいがかる, jidaigakaru] (v5r,vi) to be antique-looking [Add to Longdo]
時代と共に歩む[じだいとともにあゆむ, jidaitotomoniayumu] (exp,v5m) to move along with the times [Add to Longdo]
時代の弊[じだいのへい, jidainohei] (n) abuses of the times [Add to Longdo]
時代感覚[じだいかんかく, jidaikankaku] (n) sensitivity to the times; sense of the times [Add to Longdo]
時代[じだいげき, jidaigeki] (n) historical play; period drama; (P) [Add to Longdo]
時代考証[じだいこうしょう, jidaikoushou] (n) background research; research into the period [Add to Longdo]
時代[じだいまつり, jidaimatsuri] (n) Festival of the Ages (Oct. 22 festival held at Heian Jingu Shrine in Kyoto) [Add to Longdo]
時代錯誤[じだいさくご, jidaisakugo] (n,adj-no) anachronism; (P) [Add to Longdo]
時代思潮[じだいしちょう, jidaishichou] (n) thought of the times [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
So-called "winter time" is expected to enhance the college reform.「冬の時代」が大学改革の起爆剤となってくれればと思う。
The nineteenth century was the age of the white men's civilization.19世紀は白人文明の時代だった。
The 21st century belongs to Asia.21世紀はアジアの時代である。
The age of the carpet is a third thing to consider.3番目に考慮すべき事柄は、カーペットの時代性である。
Einstein was far in advance of his time.アインシュタインは時代にはるかに先んじていた。
Akira is using that same dictionary that his father used as a student.あきらは彼の父が学生時代に使っていたのと同じ辞書を使っている。
There is no time like the old time, when you and I were young.あなたと私とが若かった時のような時代が今はもうない。
You skirt is out of fashion.あなたのスカートは時代遅れですよ。
Your opinion seems to be out of date.あなたの意見は時代遅れのように思われます。
Your ideas are all out of date.あなたの考えはまったく時代遅れである。
You look upon my idea as being behind the times.あなたは私の考えを時代遅れだと見なしている。
Which period of history are you studying?あなたは歴史のどの時代を研究していますか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's not the Mike Tyson's Punch-Out![JA] メイウェザーの時代だよ タイソンやアリは過去だ CounterPunch (2017)
I will throw myself into the tide of the decade.[CN] 我將投身到時代的洪流中去 Threshold of Spring (1963)
The times we are living through are not times for playing.[JA] 今は楽しめない時代なの  ()
It's a very sad thing, but today it is fashionable... to belittle tradition.[CN] 可惜的是,這個時代... 流行鄙視傳統 If.... (1968)
That's just unheard of. In my era, you just don't do that.[JA] 前代未聞だ 俺の時代では とても考えられない CounterPunch (2017)
Looks, contemporary trends, and efficiency.[JA] ルック 時代性 効率 Confrontation (2017)
11th-12th grade, and I just did it for... just to lose weight.[JA] アマチュア選手 キャム・F・オーサム 高校時代の話だが 始めた目的は アマチュア選手 キャム・F・オーサム CounterPunch (2017)
Imagine writing comics strips in this climate.[JA] こんな時代に 漫画を描いてるのよ  ()
I tell you, times have changed.[CN] 時代變了 我確定 The Executioner (1963)
{\bord0\shad0\alphaH3D}They're nowhere this season, right out, wouldn't give them odds.[CN] 現在是他們的時代 不要感到奇怪 Joanna (1968)
All I know is that there will always be the next kid who needs to fight their way out... by stepping into the squared circle.[JA] いつの時代も 戦いで 道を開こうとする子供は 必ず現れ ここに 足を踏み入れる 必ず現れ ここに 足を踏み入れる CounterPunch (2017)
This magnificent pair of Louis XVI fauteuils.[CN] 這一對精美的路易時代座椅 North by Northwest (1959)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
時代[じだい, jidai] Zeitalter, Periode, -Aera, -Zeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top