ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บริษัทตัวแทน

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บริษัทตัวแทน-, *บริษัทตัวแทน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บริษัทตัวแทน[N] agency, See also: firm, company, Ant. บริษัทแม่, Example: ผมไปร้องเรียนต่อบริษัทตัวแทน เพื่อขอร้องให้คืนเงินในรายการที่ไม่ได้ชม, Count unit: บริษัท

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of the temp agency that sent you?บริษัทตัวแทนที่เค้าส่งคุณมาน่ะ ชื่ออะไรนะ? Shut Down (2008)
Your intelligence agencies have failed you.บริษัทตัวแทนเก่งๆของคุณ ทิ้งคุณไปหมด Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
I'm tempted to write the agency a letter.ฉันว่าจะเขียนจดหมาย ไปบริษัทตัวแทน Foreign Exchange (2010)
Funds to be replenished through a proxy corporation.เงินทุนที่ถูกเติมเต็ม ผ่านบริษัทตัวแทน Pilot (2011)
Not yet, but the private sector is well-represented.ยังไม่แน่ แต่เป็นกรณีส่วนตัวที่บริษัทตัวแทน Dial M for Mayor (2012)
If memory serves, those are the very same countries where Mr. Mathis acquired companies on your behalf.ถ้าการทำงานของเมมโมรี่ พวกนั้นมีที่มาที่คล้ายกันมากๆ ที่คุณเมธีสได้มา บริษัทตัวแทนของคุณ Truth: Part 1 (2013)
The agency.บริษัทตัวแทน The Neon Demon (2016)
Apparently, they think she is gonna be this giant star.บริษัทตัวแทนคิดว่าเธอจะเป็นดาราใหญ่ The Neon Demon (2016)
Girls thought I stole that scene because someone else got the phone call at my agency, but I insisted I did it.นักแสดงหญิงคนอื่น ๆ คิดว่าฉันแย่งบทนั่น เพราะว่าคนอื่นได้รับโทรศัพท์ ที่บริษัทตัวแทนของฉัน แต่ฉันยืนยันว่าฉันทำมัน After Porn Ends 2 (2017)
And eventually be able to develop my own modeling agency, and get in and get out, right?และสามารถสร้างบริษัทตัวแทน นางแบบของฉันเองในที่สุด และเข้าไปแล้วก็ออกมา ใช่ไหม After Porn Ends 2 (2017)
I'm actually a partner in the agency that I'm with right now.(แอริอานา มารี นักแสดง) ฉันเป็นหุ้นส่วนในบริษัทตัวแทน ที่ฉันอยู่ด้วยตอนนี้ After Porn Ends 2 (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทตัวแทน[n. exp.] (børisat tūathaēn) EN: agency ; firm ; company   FR: firme [f] ; compagnie [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agency[N] บริษัทตัวแทน, Syn. firm, company

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agency(เอ'เจนซี) n. หน่วยงานบริการ, สำ-นักงานของตัวแทน, บริษัทตัวแทน,หน่วยงานราชการ, หน้าที่หรือการปฏิบัติงานของตัวแทน, กำลัง, พลัง, Syn. organization, office, means)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top