ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

画像

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -画像-, *画像*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
画像[huà xiàng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] portrait; portray, #15,771 [Add to Longdo]
画像[zì huà xiàng, ㄗˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] self-portrait, #61,450 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
画像[がぞう, gazou] Thai: ภาพ
画像[がぞう, gazou] Thai: รูปภาพ English: picture

Japanese-English: EDICT Dictionary
画像[がぞう, gazou] (n) image; picture; portrait; (P) [Add to Longdo]
画像データ[がぞうデータ, gazou de-ta] (n) {comp} video data [Add to Longdo]
画像パターン認識[がぞうパターンにんしき, gazou pata-n ninshiki] (n) {comp} pictorial pattern recognition [Add to Longdo]
画像ファイル[がぞうファイル, gazou fairu] (n) {comp} graphics file [Add to Longdo]
画像圧縮[がぞうあっしゅく, gazouasshuku] (n) {comp} image compression [Add to Longdo]
画像圧縮技術[がぞうあっしゅくぎじゅつ, gazouasshukugijutsu] (n) {comp} image compression technology [Add to Longdo]
画像資料[がぞうしりょう, gazoushiryou] (n) {comp} iconic document [Add to Longdo]
画像処理[がぞうしょり, gazoushori] (n) image processing [Add to Longdo]
画像処理装置[がぞうしょりそうち, gazoushorisouchi] (n) image processing equipment [Add to Longdo]
画像情報[がぞうじょうほう, gazoujouhou] (n) {comp} image information; image data [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Two pictures were doubled.2つの画像がダブってしまった。
The image quality is really bad - the resolution is so low.この画像、解像度が低すぎてすごく汚い。
If I seem to be staring at you, I'm not.この自画像の私があなたを見つめているように思えても、そうではありません。
The TV picture was blurred.テレビの画像はぼやけて見えた。
Please advise us, if possible, of the company which has developed graphic handling software.画像処理のソフトウエアを開発した会社をご存知でしたら教えてください。
When you paint a self-portrait, you sit staring hard at yourself.画像を描くとき、誰でも座ってじっと自分を見つめます。
NB: Pictures may have become dead links.(注)画像がリンク切れになっている場合があります。
Reproduction or appropriation of HTML, images and photographs from within this site is prohibited.本サイト内の記述、画像、写真の無断転載・転用を禁止します。
Images taken by the JAXA Earth observation satellite, 'Daichi'.JAXAの地球観測衛星「だいち」が撮影した画像
Click the picture to go to the next page!画像をクリックすると次ページへ移ります!

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Grab a photo of the make and upload it to image recognition.[JA] メイクの写真をつかむ それを画像認識にアップロードする。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
In three days, they are gonna have the same images as we have[JA] 我々が持っているとして3日間で、彼らは同じ画像をつもり持っています Kong: Skull Island (2017)
There's her portrait. Don't you see the resemblance?[CN] 她的画像在这,你看不出相像吗? Strangers in the Night (1944)
Fine. When they first broached the project of painting me, I put my foot down, but Gilda -[CN] 不错啊 他们刚提出要为我画像时 我一口答应 但是吉尔达 Design for Living (1933)
He's in Nice. He's painting a Mrs. Butterfield.[CN] 他在尼斯 为巴特菲尔德夫人画像 Design for Living (1933)
- ...of The Portrait of Dorian Gray?[CN] 你觉得"多利安葛雷的画像" 可以发行袖珍本吗? The Seven Year Itch (1955)
And on this, the counterfeit presentment of two brothers.[CN] 这就是他们兄弟俩的画像 Hamlet (1948)
- Look here upon this picture.[CN] 请你看看这幅画像 你再看这一幅 Hamlet (1948)
It transmits this image via satellite.[JA] 画像を衛星で送信する。 The Circle (2017)
Johnny is going to see Rosemary's picture for the first time.[CN] 强尼第一次看罗斯玛丽的画像 Strangers in the Night (1944)
But based on the images we have seen so far, we can speculate that the number of fatalities could easily be within the 100 range...[JA] しかし ,画像に基づいて 私たちは今まで見てきましたが , 私たちはそれを推測することができます 死者の数 簡単に100の範囲内にすることができます... 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
Within this exhibition, the interplay of light and the nature of self-images coalesce to provide an experience which will highlight the fragility of our perception of space and our place within it.[JA] この展示の中では 光の相互作用と自己画像の本質の 融合体験を提供します John Wick: Chapter 2 (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
画像[がぞう, gazou] image, picture [Add to Longdo]
画像データ[がぞうデータ, gazou de-ta] video data [Add to Longdo]
画像パターン認識[がぞうパターンにんしき, gazou pata-n ninshiki] pictorial pattern recognition [Add to Longdo]
画像圧縮[がぞうあっしゅく, gazouasshuku] image compression [Add to Longdo]
画像圧縮技術[がぞうあっしゅくぎじゅつ, gazouasshukugijutsu] image compression technology [Add to Longdo]
画像資料[がぞうしりょう, gazoushiryou] iconic document [Add to Longdo]
画像処理[がぞうしょり, gazoushori] image processing [Add to Longdo]
画像情報[がぞうじょうほう, gazoujouhou] image information, image data [Add to Longdo]
画像要素[がぞうようそ, gazouyouso] picture element, pel [Add to Longdo]
画像劣化[がぞうれっか, gazourekka] image, video degradation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top