Search result for

duration

(64 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duration-, *duration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duration[N] เวลา, See also: ช่วงเวลา, Syn. span, continuation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duration(ดูเร'เชิน) n. ความทนทาน,ช่วงระยะเวลา,ความยาวนาน,ความต่อเนื่อง., See also: durational adj., Syn. time,period
induration(อินดูเร'เชิน) n. การทำให้แข็งตัว,การทำให้ด้าน,การแข็งตัวเป็นหิน,บริเวณเนื้อเยื่อแข็ง., See also: indurative adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
duration(n) ช่วงเวลา,ระยะเวลา,ความคงทน,ความต่อเนื่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duration distributionการแจกแจงช่วงเวลา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
duration of lifeตลอดอายุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duration of marriageช่วงเวลาสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
duration of pregnancyช่วงเวลาตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
duration of residenceช่วงเวลาที่อาศัยอยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
duration of stayช่วงเวลาที่พำนักอยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
duration-specific divorce rateอัตราหย่าจำเพาะช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
duration-specific rateอัตราจำเพาะช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Durationช่วงเวลา,ระยะเวลา,ช่วงกว้าง,ความกว้าง,ระยะ,ช่วงความกว้าง,ช่วงเวลา,ระยะเวลาที่ยาให้ผลในการรักษา,ช่วง,ความกว้างของคลื่นไฟฟ้า,ความยาวนาน [การแพทย์]
duration curveduration curve, โค้งช่วงเวลา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Duration of Actionช่วงเวลาของการออกฤทธิ์,ระยะเวลาการออกฤทธิ์ [การแพทย์]
Duration of Contractionระยะเวลาหดรัดตัวแต่ละครั้ง [การแพทย์]
Duration of Diplomatic Privileges and Immunitiesระยะเวลาของการอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทาง การทูต ในเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในมาตราที่ 39 ว่า?1. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ที่จะได้อุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนั้นตั้งแต่ขณะที่บุคคลนั้นเข้ามาใน อาณาเขตของรัฐผู้รับในการเดินทางไปรับตำแหน่งของตน หรือถ้าอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับแล้ว ตั้งแต่ขณะที่ได้บอกกล่าวการแต่งตั้งของตนต่อกระทรวงการต่างประเทศ หรือกระทรวงอื่นตามที่อาจจะตกลงกัน 2. เมื่อภารกิจหน้าที่ของบุคคล ซึ่งอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันยุติลง เอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามปกติให้สิ้นสุดลงขณะที่บุคคลนั้นออกไปจากประเทศ หรือเมื่อสิ้นกำหนดอันสมควรที่จะทำเช่นนั้น แต่จะยังมีอยู่จนกระทั่งเวลานั้น แม้ในกรณีของการขัดแย้งด้วยอาวุธ อย่างไรก็ดี ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำที่ได้ปฏิบัติไปโดยบุคคลเช่นว่านั้น ในการปฏิบัติการหน้าที่ของตนในฐานะเป็นบุคคลในคณะผู้แทน ความคุ้มกันนั้นให้มีอยู่สืบไป 3. ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทน ให้คนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทน อุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันซึ่งเขามีสิทธิที่จะได้สืบไป จนกว่าจะสิ้นกำหนดเวลาอันสมควรที่จะออกจากประเทศไป 4. ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทน ซึ่งไม่ใช่คนชาติของรัฐผู้รับ หรือมีถิ่นอยู่ถาวรในรัฐผู้รับ หรือของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบเป็นส่วนของครัวเรือนของบุคคลในคณะผู้แทนดังกล่าว รัฐผู้รับสามารถอนุญาตให้ถอนสังหาริมทรัพย์ของผู้วายชนม์ไป ยกเว้นแต่ทรัพย์สินใดที่ได้มาในประเทศที่การส่งออกซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็นอัน ต้องห้าม ในเวลาที่บุคคลในคณะผู้แทน หรือคนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทนนั้นถึงแก่กรรม อากรกองมรดก การสืบมรดก และการรับมรดกนั้น ไม่ให้เรียกเก็บแก่สังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรัฐผู้รับเพราะการไปอยู่ ณ ที่นั้นแต่เพียงถ่ายเดียวของผู้วายชนม์ ในฐานะเป็นบุคคลในคณะผู้แทน หรือในฐานะเป็นคนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทน? [การทูต]
Duration of Residence ระยะเวลาที่อยู่
ช่วงระยะเวลาระหว่างการมาถึงสถานที่หนึ่ง และการจากไปยังอีกที่หนึ่ง หรือหมายถึงช่วง ระยะเวลาตั้งแต่การย้ายครั้งล่าสุดก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Duration of Treatmentช่วงเวลาของการรักษา [การแพทย์]
Duration Stimulusเวลาที่ปล่อยกระแสไฟฟ้า [การแพทย์]
Duration to Specific Resultระยะเวลาตั้งแต่ได้รับยาจนไข้ลง [การแพทย์]
Duration, Individualระยะเวลาที่มีอาการแต่ละครั้ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
durations (n) ความทนทาน ช่วงระยะเวลา ความยาวนาน ความต่อเนื่อง ระยะเวลา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Duration of the seizure?ชักนานแค่ไหน Lucky Thirteen (2008)
The sun with the arc over the sky stands for time, duration.ดวงอาทิตย์กับเรือบนฟ้า หมายถึงเวลา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Please leave your cell phones turned... off for the duration of the flight.และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดตลอดการเดินทางนี้ Made of Honor (2008)
Your honor,we are requesting that the defendant be Remanded into custody for the duration of the trial.ท่านผู้พิพากษา เราขอให้คุมขังจำเลย ตลอดระยะเวลาพิจารณาคดี Eggtown (2008)
You are hereby remanded into federal custody for the duration of your trial.คุณจะถูกคุมขังตั้งแต่บัดนี้ จนจบการพิจารณาคดี Eggtown (2008)
Duration...ความหนาแน่นจากระดับสุทธิประชากร... Ben 10: Alien Swarm (2009)
Bathroom visits... and duration.การเข้าห้องน้ำ และช่วงเวลา Chuck Versus the Colonel (2009)
- And for the same duration-- 2 minutes, 17 seconds.- เป็นระยะเวลาเท่ากัน 2 นาที 17 วินาที No More Good Days (2009)
I shall be in my quarters for the duration.ฉันจะอยู่ในส่วนของฉัน ตามระยะเวลา. Light (2009)
Well, may I present Guinevere? She'll be looking after you for the duration of your stay.ก็ดี ข้าขอแนะนำเกว็นเนเวียร์ นางจะคอยดูแลท่าน ระหว่างที่ท่านพักที่นี่ Sweet Dreams (2009)
I fear our vigil will not be of long duration. Please continue.ช่วงสุดท้ายของปี 1925 ปีแห่งการ เบียดเสียด ปัญหา และความรุ่งโรจน์ The King's Speech (2010)
I'm in for the duration plus six months.- นี่ ฉันจะอยู่นี่อีก 6 เดือน Iwo Jima (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
durationA glance at Chart 2 will reveal that some of these trade cycles are of very short duration.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงเวลา[n. exp.] (chūang wēlā) EN: period ; span ; duration ; time ; period of time   FR: durée [f] ; intervalle (de temps) [m] ; période [f] ; phase [f] ; stade [m]
ระยะเวลา[n.] (rayawēlā) EN: period ; period of time ; duration ; space of time   FR: durée [f] ; période [f] ; intervalle [m] ; temps [m]
ระยะเวลาสัญญา[n. exp.] (rayawēlā sanyā) EN: duration of contract   FR: durée du contrat [f]
เสียงสั้น[n. exp.] (sīeng san) EN: short-duration sound   FR: son bref [m]
เสียงยาว [n. exp.] (sīeng yāo) EN: long-duration sound   FR: sol long [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DURATION    D UH0 R EY1 SH AH0 N
DURATIONS    D UH0 R EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duration    (n) (d y u1 r ei1 sh @ n)
durations    (n) (d y u1 r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
持久[chí jiǔ, ㄔˊ ㄐㄧㄡˇ, ] duration; endure; lasting, #7,535 [Add to Longdo]
孕期[yùn qī, ㄩㄣˋ ㄑㄧ, ] duration of pregnancy, #21,268 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belichtungsdauer {f}duration of exposure [Add to Longdo]
Dauerlinie {f}duration curve [Add to Longdo]
Geltungsdauer {f}duration of validity [Add to Longdo]
Niederschlagsdauer {f}duration of precipitation [Add to Longdo]
Prellzeit {f}duration of bounce [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デュレイション[, deyureishon] (n) duration [Add to Longdo]
一季[いっき;ひとき, ikki ; hitoki] (n-adv,n-t) (1) one season; (2) (See 半季) one year (esp. as an Edo-period duration of employment) [Add to Longdo]
期間中[きかんちゅう, kikanchuu] (n-t) during; for the duration of [Add to Longdo]
硬結[こうけつ, kouketsu] (n,vs) induration [Add to Longdo]
航続時間[こうぞくじかん, kouzokujikan] (n) duration of a cruise (flight); endurance [Add to Longdo]
此処(P);此所;茲;爰[ここ, koko] (n) (1) (uk) (See 何処,其処,彼処) here (place physically close to the speaker, place pointed by the speaker while explaining); this place; (2) (See 今迄) these last (followed by a duration noun and a past sentence [Add to Longdo]
作用角[さよかく, sayokaku] (n) (1) working angle; angle of action; (2) (camshaft) duration [Add to Longdo]
存続[そんぞく, sonzoku] (n,vs) duration; continuance; (P) [Add to Longdo]
滞空時間[たいくうじかん, taikuujikan] (n) duration of a flight [Add to Longdo]
短期決戦[たんきけっせん, tankikessen] (n) decisive battle of brief duration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duration \Du*ra"tion\, n. [OF. duration. See {Dure}.]
   The state or quality of lasting; continuance in time; the
   portion of time during which anything exists.
   [1913 Webster]
 
      It was proposed that the duration of Parliament should
      be limited.               --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
      Soon shall have passed our own human duration. --D.
                          Webster.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duration
   n 1: the period of time during which something continues [syn:
      {duration}, {continuance}]
   2: the property of enduring or continuing in time [syn:
     {duration}, {continuance}]
   3: continuance in time; "the ceremony was of short duration";
     "he complained about the length of time required" [syn:
     {duration}, {length}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top