Search result for

old age

(54 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -old age-, *old age*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
old age[N] ช่วงหลังของชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
old ageวัยสูงอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
old ageขั้นอายุมาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
old age and survivors insurance (OASI)การประกันภัยผู้สูงอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
old age and survivors insurance (OASI)การประกันภัยผู้สูงอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
old age assistanceการสงเคราะห์คนชรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Old ageวัยชรา [TU Subject Heading]
Old age assistanceการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Old age homesบ้านพักคนชรา [TU Subject Heading]
Old age pensionsบำเหน็จบำนาญชราภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-No need to be. Nothing wrong with old age.- ไม่ต้องหรอก ชราภาพไม่ใช่เรื่องผิดปกติ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I always knew that I wouldn't live to an old age so I just thought this is it.ฉันรู้อยู่เสมอว่าฉันจะไม่อยู่ จนแก่ตาย,ฉันคิดแค่นั้น Passengers (2008)
And you, I don't wanna fuckin' die of old age before I get there.ฉันไมอยากแกตายกอนจะไปถึงนะ Rambo (2008)
I'll bet she keeps him young in his old age.เหมือนเขาตอนเด็ก ๆ แน่ๆ The Ramen Girl (2008)
You regretted not returning there until you died of old age.เธอจะเสียใจที่ไม่ได้กลับไปที่นั่น เสียใจจนถึงวันที่เธอแก่ตายไปนะ Cyborg Girl (2008)
- About what it's really worth. - Security in your old age?เกี่ยวกับว่าอะไรคุ้มค่าจริงๆ ความมั่นคงในอายุของคุณ? Confessions of a Shopaholic (2009)
Died of black lung at the ripe old age of 49.ตายเพราะปอดดำ ตอนอายุ49 Look What He Dug Up This Time (2009)
It's gonna be an accident or illness or old age,มันอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือโรคภัย... หรืออายุขัย The Twilight Saga: New Moon (2009)
One thing I do know if you're interested, don't wait for the man to make the first move cos you could die of old age before anything happens.สิ่งเดียวที่ฉันรู้ ถ้าคุณสนใจ อย่ารอให้ผู้ชายเป็นคนเริ่ม เพราะคุณจะแก่ตายก่อนที่อะไรๆจะเกิดขึ้น Episode #3.2 (2009)
He might as well have just said old age.เขาอาจจะแค่บอกว่ามันเป็นเพราะอายุ New History (2009)
And he died of old age.และเขาตายด้วยความชรา The Curious Case of Dean Winchester (2009)
Maybe you won't die of old age like her, but the thing you're holding onto, that last breath of humanity,แต่มีบางสิ่ง ที่คุณยังยึดถืออยู่ มันคือลมหายใจ ของความเป็นคน Daybreakers (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
old ageConscientiously save money for one's old age.
old ageEverybody thinks he will provide for his old age.
old ageHeavy work in youth is quiet rest in old age.
old ageHe died last year of old age.
old ageHe died of old age two years ago.
old ageHe expected the boy to be the staff of his old age.
old ageHe has a lot of money saved for his old age.
old ageHe lived to a ripe old age.
old ageHenry was dismissed by reason of his old age.
old ageHe saved money for his old age.
old ageHe's getting soft in his old age.
old ageHis old age is beginning to affect his eyesight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยดึก[N] old age, Syn. วัยชรา, วัยแก่, วัยสูงอายุ, Ant. วัยเด็ก, วัยหนุ่มสาว, วัยรุ่น, Example: วัยดึกของไทยไม่ใช่วัยแห่งความเกียจคร้านหรือไร้ความหมาย, Notes: (ปาก)
วัยสูงอายุ[N] old age, Example: คนที่เริ่มเข้าวัยสูงอายุก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย คือมีการร่วงโรยไปตามสังขาร
วัยทอง[N] the elderly, See also: old age, Example: ผู้หญิงในวัยทองมักจะมีกลุ่มอาการของโรคเมลังคลอเรีย, Thai definition: วัยที่หญิงหมดประจำเดือน
วัยชรา[N] old age, Syn. วัยแก่, วัยดึก, Ant. วัยเด็ก, Example: ทั้งๆ ที่ท่านอยู่ในวัยชราแล้วแต่ก็ยังรั้งเก้าอี้หัวหน้าพรรคไว้, Thai definition: ระยะที่อายุสูงแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชราภาพ[n.] (charāphāp) EN: old age ; aging ; decrepitude   FR: vieillesse [f] ; sénélité [f] ; décrépitude [f]
วัยชรา[n.] (waicharā) EN: old age   FR: vieillesse [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rentner {m}old age pensioner [Add to Longdo]
Versorgungsempfänger {m} | Versorgungsempfänger {pl}old age beneficiary | old age beneficiaries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
よぼよぼ[, yoboyobo] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) unsteady; tottering; (2) weak from old age; infirm [Add to Longdo]
シルバーエイジ[, shiruba-eiji] (n) old age (wasei [Add to Longdo]
楽部[がくぶ, gakubu] (n) Music Department (part of the Board of Ceremonies of the Imperial Household Agency) [Add to Longdo]
宮内庁[くないちょう, kunaichou] (n) Imperial Household Agency; (P) [Add to Longdo]
高年[こうねん, kounen] (n) old age [Add to Longdo]
四苦[しく, shiku] (n) {Buddh} the four kinds of suffering (birth, old age, disease, death) [Add to Longdo]
式部職[しきぶしょく, shikibushoku] (n) Board of Ceremonies (part of the Imperial Household Agency) [Add to Longdo]
若い時の苦労は買うてもせよ[わかいときのくろうはこうてもせよ, wakaitokinokurouhakoutemoseyo] (exp) spare no effort while you are young; heavy work in youth is quiet rest in old age [Add to Longdo]
生病老死[せいびょうろうし, seibyouroushi] (n) {Buddh} birth, illness, old age and death [Add to Longdo]
中高年[ちゅうこうねん, chuukounen] (n,adj-no) middle and old age [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Old \Old\, a. [Compar. {Older}; superl. {Oldest}.] [OE. old,
   ald, AS. ald, eald; akin to D. oud, OS. ald, OFries. ald,
   old, G. alt, Goth. alpeis, and also to Goth. alan to grow up,
   Icel. ala to bear, produce, bring up, L. alere to nourish.
   Cf. {Adult}, {Alderman}, {Aliment}, {Auld}, {Elder}.]
   [1913 Webster]
   1. Not young; advanced far in years or life; having lived
    till toward the end of the ordinary term of living; as, an
    old man; an old age; an old horse; an old tree.
    [1913 Webster]
 
       Let not old age disgrace my high desire. --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       The melancholy news that we grow old. --Young.
    [1913 Webster]
 
   2. Not new or fresh; not recently made or produced; having
    existed for a long time; as, old wine; an old friendship.
    "An old acquaintance." --Camden.
    [1913 Webster]
 
   3. Formerly existing; ancient; not modern; preceding;
    original; as, an old law; an old custom; an old promise.
    "The old schools of Greece." --Milton. "The character of
    the old Ligurians." --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Continued in life; advanced in the course of existence;
    having (a certain) length of existence; -- designating the
    age of a person or thing; as, an infant a few hours old; a
    cathedral centuries old.
    [1913 Webster]
 
       And Pharaoh said unto Jacob, How old art thou?
                          --Cen. xlvii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this use old regularly follows the noun that
      designates the age; as, she was eight years old.
      [1913 Webster]
 
   5. Long practiced; hence, skilled; experienced; cunning; as,
    an old offender; old in vice.
    [1913 Webster]
 
       Vane, young in years, but in sage counsel old.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. Long cultivated; as, an old farm; old land, as opposed to
    {new} land, that is, to land lately cleared.
    [1913 Webster]
 
   7. Worn out; weakened or exhausted by use; past usefulness;
    as, old shoes; old clothes.
    [1913 Webster]
 
   8. More than enough; abundant. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If a man were porter of hell gate, he should have
       old turning the key.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. Aged; antiquated; hence, wanting in the mental vigor or
    other qualities belonging to youth; -- used disparagingly
    as a term of reproach.
    [1913 Webster]
 
   10. Old-fashioned; wonted; customary; as of old; as, the good
     old times; hence, colloquially, gay; jolly.
     [1913 Webster]
 
   11. Used colloquially as a term of cordiality and
     familiarity. "Go thy ways, old lad." --Shak.
     [1913 Webster]
 
   {Old age}, advanced years; the latter period of life.
 
   {Old bachelor}. See {Bachelor}, 1.
 
   {Old Catholics}. See under {Catholic}.
 
   {Old English}. See under {English}. n., 2.
 
   {Old Nick}, {Old Scratch}, the devil.
 
   {Old lady} (Zool.), a large European noctuid moth ({Mormo
    maura}).
 
   {Old maid}.
     (a) A woman, somewhat advanced in years, who has never
       been married; a spinster.
     (b) (Bot.) A West Indian name for the pink-flowered
       periwinkle ({Vinca rosea}).
     (c) A simple game of cards, played by matching them. The
       person with whom the odd card is left is the old
       maid.
 
   {Old man's beard}. (Bot.)
     (a) The traveler's joy ({Clematis Vitalba}). So named
       from the abundant long feathery awns of its fruit.
     (b) The {Tillandsia usneoides}. See {Tillandsia}.
 
   {Old man's head} (Bot.), a columnar cactus ({Pilocereus
    senilis}), native of Mexico, covered towards the top with
    long white hairs.
 
   {Old red sandstone} (Geol.), a series of red sandstone rocks
    situated below the rocks of the Carboniferous age and
    comprising various strata of siliceous sandstones and
    conglomerates. See {Sandstone}, and the Chart of
    {Geology}.
 
   {Old school}, a school or party belonging to a former time,
    or preserving the character, manner, or opinions of a
    former time; as, a gentleman of the old school; -- used
    also adjectively; as, Old-School Presbyterians.
 
   {Old sledge}, an old and well-known game of cards, called
    also {all fours}, and {high, low, Jack, and the game}.
 
   {Old squaw} (Zool.), a duck ({Clangula hyemalis}) inhabiting
    the northern parts of both hemispheres. The adult male is
    varied with black and white and is remarkable for the
    length of its tail. Called also {longtailed duck}, {south
    southerly}, {callow}, {hareld}, and {old wife}.
 
   {Old style}. (Chron.) See the Note under {Style}.
 
   {Old Testament}. See {Old Testament} under {Testament}, and
    see {tanak}.
 
   {Old wife}. [In the senses
     b and
     c written also {oldwife}.]
     (a) A prating old woman; a gossip.
 
          Refuse profane and old wives' fables. --1 Tim.
                          iv. 7.
     (b) (Zool.) The local name of various fishes, as the
       European black sea bream ({Cantharus lineatus}), the
       American alewife, etc.
     (c) (Zool.) A duck; the old squaw.
 
   {Old World}, the Eastern Hemisphere.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Aged; ancient; pristine; primitive; antique; antiquated;
     old-fashioned; obsolete. See {Ancient}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 old age
   n 1: a late time of life; "old age is not for sissies"; "he's
      showing his years"; "age hasn't slowed him down at all"; "a
      beard white with eld"; "on the brink of geezerhood" [syn:
      {old age}, {years}, {age}, {eld}, {geezerhood}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top