ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agenda

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agenda-, *agenda*
Possible hiragana form: あげんだ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agenda(n) กำหนดการ, See also: ระเบียบวาระ, Syn. program, plan, schedule

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agenda(อะเจน' ดะ) n., (pl. -das, -da) ระเบียบวาระการประชุม, หนังสือบันทึกเรื่องราว, พหูพจน์ของ agendum, Syn. schedule, programme, timetable

English-Thai: Nontri Dictionary
agenda(n) ระเบียบวาระการประชุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agendaระเบียบวาระการประชุม [ ดู order of business และ order of the day ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agendaระเบียบวาระการประชุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agendaวาระการประชุม [การบัญชี]
Agenda 21แผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนายั่งยืน, Example: เป็นแผนปฏิบัติการที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุม Earth Summit หรือที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and Development UNCED) เมื่อเดือนมิถุนายน 2535 ที่นครริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล เพื่อเป็นแนวทางของนานาชาติในการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับปัญหาและความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่น มีความหนากว่า 300 หน้า ที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's like some hidden agenda or something going on.มันเหมือนกับการกระทำบางอย่างที่ต้องปิดบัง / หรือมีบางสิ่งกำลังเกิดขึ้น American History X (1998)
And one hears a lot about the corporate agenda as though it is evil as though it is an agenda which is trying to take over the world.เรามักได้ยินเต็มสองหูเกี่ยวกับ "แผนการของบรรษัท" ราวกับมันชั่วร้าย ราวกับมันเป็นแผนร้าย The Corporation (2003)
Another example that he's pursuing his own agenda No matter what we thinkเป็นอีกตัวอย่างที่เขาเอาแต่ความคิดตัวเอง ไม่ว่าพวกเราจะคิดยังไง Æon Flux (2005)
Mother's always had this funny little agenda for me which doesn't really involve marrying a struggling actress.คุณแม่ต้องหยิบเรื่องนี้ ขึ้นมาพูดคุยอย่างสนุกปากแน่ อันที่จริงก็คงไม่ใช่เรื่อง การแต่งงานกับดารานักแสดง Match Point (2005)
He's now head of development of software at a company called National Agenda Software.ตอนนี้เขาเป็น หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้บริษัท เนชั่นแนล อะเจนด้า ซอฟต์แวร์ Big Momma's House 2 (2006)
- We've got access to all Agenda security camera feeds.เราดึงภาพการประชุมทั้งหมดมาได้แล้ว Big Momma's House 2 (2006)
I don't know what your agenda is anymore.ดร. ซูเรส์ช Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
Risa, we're going to change our agenda for the class trip.ริสะ เราจะเปลี่ยนแผนสำหรับการเดินทางพรุ่งนี้นะ Lovely Complex (2007)
A lot on the agenda today.สำหรับกำหนดการในวันนี้ Charlie Bartlett (2007)
There's a larger agenda than yours.มันมีเรื่องใหญ่กว่าเรื่องของแก Orientación (2007)
I just know they have another agenda that you don't know about.ฉันรู้แค่ว่าพวกเขามีอะไรบางอย่างที่แอบแฝงอยู่ ซึ่งคุณไม่รู้ Episode #2.5 (2008)
I have no agenda apart from simply... wanting to see that he's okay.ฉันไม่มีจุดประสงค์อื่นเลย แค่อยากเห็นว่าเขาไม่เป็นอะไรแล้ว The Sunshine State (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agendaA few people mentioned they would like to attend some sessions later in the day on the Technical Session Agenda.
agendaAttached is the tentative agenda.
agendaHere are the proposed agenda items for the meeting on January 28.
agendaHere are the proposed agenda items for the meeting on June 16, 1998.
agendaHere is the final agenda for the meeting on June 16.
agendaI apologize for the delay in sending the agenda.
agendaLet's proceed with the items on the agenda.
agendaPlease note the change in the meeting agenda.
agendaStarting off, first on the agenda is about this morning's two-in-a-bed ruckus.
agendaThe agenda for the meeting has been distributed.
agendaThe summit nations put free trade at the top of the agenda.
agendaThose agenda items were taken up en bloc for discussion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบียบวาระการประชุม(n) agenda, Syn. วาระการประชุม, ระเบียบวาระ, Example: ระเบียบวาระการประชุมนี้จะผูกพันให้ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจา เฉพาะในเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมนั้นเท่านั้น, Count Unit: วาระ, Thai Definition: ลำดับรายการการประชุมที่กำหนดไว้
สูจิบัตร(n) program, See also: agenda, programme, Syn. กำหนดการ, Example: ผู้ชมทุกคนจะได้รับแจกสูจิบัตรก่อนเข้าชมละคร, Count Unit: แผ่น, ฉบับ, เล่ม, Thai Definition: ใบแสดงรายละเอียดต่างๆ ของรายการ
ระเบียบวาระ(n) agenda, Example: ในการนัดประชุมเพื่อเจรจากัน ฝ่ายหนึ่งจะต้องจัดทำระเบียบวาระการประชุมส่งให้อีกฝ่ายหนึ่งพิจารณาประกอบด้วย, Thai Definition: ลำดับรายการที่กำหนดไว้เสนอที่ประชุม
กำหนดการ(n) schedule, See also: agenda, program, itinerary, Syn. ตาราง, รายการ, หมายกำหนดการ, Example: เลขานุการมีหน้าที่จัดทำกำหนดการเดินทางของเจ้านาย, Thai Definition: ระเบียบการที่บอกถึงขั้นตอนของงานที่จะต้องทำตามลำดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึกประจำวัน[bantheuk prajamwan] (x) EN: diary  FR: agenda [ m ]
ไดอารี่[daiārī] (n) EN: diary ; datebook  FR: agenda [ m ]
กำหนดการ[kamnotkān] (n) EN: schedule ; agenda ; program = programme (Am.) ; itinerary  FR: programme [ m ] ; agenda [ m ]
ประเด็น[praden] (n) EN: point ; issue ; question ; keystone ; subject ; gist ; aspect ; problem ; bone ; agenda  FR: point [ m ] ; aspect [ m ] ; question [ f ] ; sujet [ m ]
ระเบียบวาระ[rabīepwāra] (n) EN: agenda  FR: agenda [ m ]
ระเบียบวาระการประชุม[rabīepwāra kān prachum] (n, exp) EN: agenda
รายการ[rāikān] (n) EN: list ; directory ; agenda ; catalogue ; program ; account  FR: liste [ f ] ; répertoire [ m ] ; programme [ m ]
สมุดบันทึก[samut bantheuk] (n, exp) EN: diary ; record book ; notebook  FR: journal [ m ] ; agenda [ m ] ; carnet [ m ]
สมุดพก[samutphok] (n, exp) EN: school report ; report card ; school children's report book ; notebook  FR: journal de classe [ m ] ; agenda [ m ]
เสนอวาระการประชุม[sanōe wāra kān prachum] (v, exp) EN: propose an agenda  FR: proposer un agenda

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
agenda
agendas

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agenda
agendas

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
议程[yì chéng, ㄧˋ ㄔㄥˊ,   /  ] agenda #13,327 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
次第[しだい, shidai] (n-adv, n) (1) dependent upon; (2) as soon as; immediately (upon); (n) (3) circumstances; (4) order; precedence; program; programme; agenda; (P) #4,551 [Add to Longdo]
日程[にってい, nittei] (n) schedule; program; programme; agenda; (P) #4,800 [Add to Longdo]
議題[ぎだい, gidai] (n) topic of discussion; agenda; (P) #13,657 [Add to Longdo]
上る(P);登る(P);昇る(P);陞る(oK)[のぼる, noboru] (v5r, vi) (1) to ascend; to go up; to climb; (2) (usu. 昇る) to ascend (as a natural process, e.g. the sun); to rise; (3) to go to (the capital); (4) to be promoted; (5) to add up to; (6) to advance (in price); (7) to swim up (a river); to sail up; (8) to come up (on the agenda); (P) #16,538 [Add to Longdo]
アジェンダ[ajienda] (n) agenda [Add to Longdo]
アジェンダセッティング[ajiendasetteingu] (n) agenda setting [Add to Longdo]
コモンアジェンダ[komon'ajienda] (n) common agenda [Add to Longdo]
隠された議題[かくされたぎだい, kakusaretagidai] (n) hidden agenda [Add to Longdo]
会議事項[かいぎじこう, kaigijikou] (n) agenda [Add to Longdo]
議案[ぎあん, gian] (n) (1) legislative bill; measure; (2) agenda item; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agendum \A*gen"dum\ ([.a]*j[e^]n"d[u^]m), n.; pl. {Agenda}
   ([.a]*j[e^]n"d[.a]). [L., neut. of the gerundive of agere to
   act.]
   1. Something to be done; in the pl., a memorandum book; also,
    a list of items to be considered. See {agenda}.
    [1913 Webster]
 
   2. A church service; a ritual or liturgy. [In this sense,
    usually Agenda.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 agenda \agenda\ ([.a]*j[e^]n"d[.a]), n.
   a temporally organized plan for matters to be attended to.
 
   Syn: docket, schedule
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. A list of matters to be discussed (as at a meeting).
 
   Syn: agendum, docket, order of business
     [WordNet 1.5]
 
   3. A motive or set of goals; as, to have one's own agenda;
    especially, a secret motive; also called {hidden agenda};
    as, some of the news commentators themselves have an
    agenda.
 
   Syn: goal, hidden motive, secret motive, hidden agenda.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agenda
   n 1: a temporally organized plan for matters to be attended to
      [syn: {agenda}, {docket}, {schedule}]
   2: a list of matters to be taken up (as at a meeting) [syn:
     {agenda}, {agendum}, {order of business}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 agenda /aʒɛ̃da/ 
  diary; appointment book

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 agenda
  1. agenda; appointment book
  2. notebook

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 agenda
  agenda; appointmentbook(agendo)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 agenda /aɤ°ɛnda/
  1. agenda; appointmentbook
  2. agenda

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top