ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epoch

EH1 P AH0 K   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epoch-, *epoch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epoch[N] ช่วงเวลาสำคัญในอดีต, See also: ช่วงเวลาที่สำคัญในประวัติศาสตร์
epochal[ADV] เกี่ยวกับช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ (คำทางการ)
epochal[ADJ] ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก, Syn. momentous, significant
epoch-making[ADJ] ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก, Syn. earthshaking, eventful, world-shaking

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epoch(อี'พอค,เอพ'เพิค) n. ยุค,สมัย,ศักราช,เหตุการณ์,กรณี, Syn. age
epoch-making(เอพ'พัคเมคิง) adj. ซึ่งเป็นการเปิดศักราชใหม่,ซึ่งเป็นการแบ่งยุคแบ่งสมัย
epochal(เอพ'พะเคิล) adj. เกี่ยวกับยุคใหม่,เกี่ยวกับศักราชใหม่, เปิดศักราชใหม่.

English-Thai: Nontri Dictionary
epoch(n) ยุค,สมัย,เหตุการณ์,กรณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epochสมัย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
epochสมัย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epoch, Eoceneสมัยอีโอซีน [การแพทย์]
Epoch, Holoceneสมัยโฮโลซีน [การแพทย์]
Epoch, Mioceneสมัยไมโอซีน [การแพทย์]
Epoch, Paleoceneสมัยพาลีโอซีน [การแพทย์]
Epoch, Pleistoceneสมัยไพลสะโตซีน [การแพทย์]
Epoch, Plioceneสมัยไพลโอซีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eocene epoch.ยุคอีโอซีน Episode #3.1 (2009)
Eocene epoch, looked like a crocodile.ยุคencene ในอดีต/Nเหมือนจระเข้_BAR_ Episode #3.1 (2009)
In the epoch of the big discoveries, the sea did not dye limits, the resources were inexhaustible.ในยุคสมัยแห่งการสำรวจ ทะเลไม่มีอาณาเขต ทรัพยากรมีอย่างล้นเหลือ Oceans (2009)
Surely it's better than walking around, swallowing epochs of pain.แน่นอนว่ามันดีกว่าเดินไปรอบๆ และทนรับความเจ็บปวดนี่ Fae-nted Love (2012)
The moon is a souvenir of that violent epoch.ดวงจันทร์เป็นของที่ระลึก ของยุคที่มีความรุนแรง Standing Up in the Milky Way (2014)
This new corridor has no name above the entrance to designate its epoch, and we don't yet know which failed species will be memorialized within its walls.ทางเดินใหม่นี้มีชื่อ เหนือประตูทางเข้าไม่ การกำหนดยุค และเรายังไม่ทราบ ที่ล้มเหลวสายพันธุ์ที่จะได้รับการ จดบันทึกภายในกำแพง The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
epochFrom this standpoint history can be divided into two main epochs.
epochThere have always been fashionable faces and expressions which marked an epoch.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาล[n.] (kān) EN: time ; era ; epoch ; period ; season ; period of time   FR: époque [f] ; période [f] ; saison [f] ; temps [m] ; moment [f]
สมัย[n.] (samai) EN: era ; time ; period ; age ; stage ; season ; epoch ; days ; times ; dynasty   FR: ère [f] ; époque [f] ; période [f] ; temps [m] ; âge [m] ; dynastie [f]
ยุค[n.] (yuk) EN: time ; period ; age ; epoch ; era ; dynasty ; generation   FR: période [f] ; époque [f] ; âge [m] ; ère [f] ; temps [m] ; génération [f] ; siècle [m] ; dynastie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EPOCH    EH1 P AH0 K
EPOCH    IY1 P AH0 K
EPOCHS    EH1 P AH0 K S
EPOCHS    IY1 P AH0 K S
EPOCHAL    EH1 P AH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epoch    (n) ˈiːpɒk (ii1 p o k)
epochs    (n) ˈiːpɒks (ii1 p o k s)
epochal    (n) ɛpˈɒkəl (e p o1 k @ l)
epoch-making    (j) ˈiːpɒk-mɛɪkɪŋ (ii1 p o k - m ei k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
划时代[huà shí dài, ㄏㄨㄚˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] epoch-marking, #28,487 [Add to Longdo]
大纪元[Dà Jì yuán, ㄉㄚˋ ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] Epoch Times, US newspaper [Add to Longdo]
大纪元时报[Dà Jì yuán shí bào, ㄉㄚˋ ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ ㄕˊ ㄅㄠˋ, / ] Epoch Times, US newspaper [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Epoche {f} | Epochen {pl}epoch | epochs [Add to Longdo]
Epoche {f}; Ära {f} | Epochen {pl}era | eras [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エポック[, epokku] (n) epoch; (P) [Add to Longdo]
エポックメーキング;エポックメイキング[, epokkume-kingu ; epokkumeikingu] (adj-na) epoch-making [Add to Longdo]
ネポチズム;ネポティズム[, nepochizumu ; nepoteizumu] (n) nepotism [Add to Longdo]
沖積世[ちゅうせきせい, chuusekisei] (n) (See 完新世) alluvial epoch (i.e. the Holocene epoch) [Add to Longdo]
画期(P);劃期[かっき, kakki] (n) ground-breaking; epoch (making); (P) [Add to Longdo]
画期的(P);劃期的[かっきてき, kakkiteki] (adj-na) ground-breaking; epoch-making; (P) [Add to Longdo]
画世的[かくせいてき, kakuseiteki] (adj-na) epoch-making [Add to Longdo]
劃時代的[かくじだいてき, kakujidaiteki] (adj-na,n) epoch-making [Add to Longdo]
完新世[かんしんせい, kanshinsei] (n) Holocene epoch [Add to Longdo]
間氷期[かんぴょうき, kanpyouki] (n) interglacial period (epoch); interglacial [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基準時点[きじゅんじてん, kijunjiten] Epoch [Add to Longdo]
基準時点からの通算秒[きじゅんじてんからのつうさんびょう, kijunjitenkaranotsuusanbyou] seconds since the Epoch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Epoch \Ep"och\ ([e^]p"[o^]k or [=e]"p[o^]k; 277), n. [LL.
   epocha, Gr. 'epochh` check, stop, an epoch of a star, an
   historical epoch, fr. 'epe`chein to hold on, check; 'epi`
   upon + 'e`chein to have, hold; akin to Skr. sah to overpower,
   Goth. sigis victory, AS. sigor, sige, G. sieg: cf. F.
   ['e]poque. See {Scheme}.]
   1. A fixed point of time, established in history by the
    occurrence of some grand or remarkable event; a point of
    time marked by an event of great subsequent influence; as,
    the epoch of the creation; the birth of Christ was the
    epoch which gave rise to the Christian era.
    [1913 Webster]
 
       In divers ages, . . . divers epochs of time were
       used.                 --Usher.
    [1913 Webster]
 
       Great epochs and crises in the kingdom of God.
                          --Trench.
    [1913 Webster]
 
       The acquittal of the bishops was not the only event
       which makes the 30th of June, 1688, a great epoch in
       history.               --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: Epochs mark the beginning of new historical periods,
      and dates are often numbered from them.
      [1913 Webster]
 
   2. A period of time, longer or shorter, remarkable for events
    of great subsequent influence; a memorable period; as, the
    epoch of maritime discovery, or of the Reformation. "So
    vast an epoch of time." --F. Harrison.
    [1913 Webster]
 
       The influence of Chaucer continued to live even
       during the dreary interval which separates from one
       another two important epochs of our literary
       history.               --A. W. Ward.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geol.) A division of time characterized by the prevalence
    of similar conditions of the earth; commonly a minor
    division or part of a period.
    [1913 Webster]
 
       The long geological epoch which stored up the vast
       coal measures.            --J. C.
                          Shairp.
    [1913 Webster]
 
   4. (Astron.)
    (a) The date at which a planet or comet has a longitude or
      position.
    (b) An arbitrary fixed date, for which the elements used
      in computing the place of a planet, or other heavenly
      body, at any other date, are given; as, the epoch of
      Mars; lunar elements for the epoch March 1st, 1860.
 
   Syn: Era; time; date; period; age.
 
   Usage: {Epoch}, {Era}. We speak of the era of the
      Reformation, when we think of it as a period, during
      which a new order of things prevailed; so also, the
      era of good feeling, etc. Had we been thinking of the
      time as marked by certain great events, or as a period
      in which great results were effected, we should have
      called the times when these events happened epochs,
      and the whole period an epoch.
      [1913 Webster]
 
         The capture of Constantinople is an epoch in the
         history of Mahometanism; but the flight of
         Mahomet is its era.        --C. J. Smith.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epoch
   n 1: a period marked by distinctive character or reckoned from a
      fixed point or event [syn: {era}, {epoch}]
   2: (astronomy) an arbitrarily fixed date that is the point in
     time relative to which information (as coordinates of a
     celestial body) is recorded [syn: {epoch}, {date of
     reference}]
   3: a unit of geological time that is a subdivision of a period
     and is itself divided into ages

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 epoch
  n.
 
   [Unix: prob.: from astronomical timekeeping] The time and date
   corresponding to 0 in an operating system's clock and timestamp values.
   Under most Unix versions the epoch is 00:00:00 GMT, January 1, 1970; under
   VMS, it's 00:00:00 of November 17, 1858 (base date of the U.S. Naval
   Observatory's ephemerides); on a Macintosh, it's the midnight beginning
   January 1 1904. System time is measured in seconds or {tick}s past the
   epoch. Weird problems may ensue when the clock wraps around (see {wrap
   around}), which is not necessarily a rare event; on systems counting 10
   ticks per second, a signed 32-bit count of ticks is good only for 6.8
   years. The 1-tick-per-second clock of Unix is good only until January 18,
   2038, assuming at least some software continues to consider it signed and
   that word lengths don't increase by then. See also {wall time}. Microsoft
   Windows, on the other hand, has an epoch problem every 49.7 days ? but this
   is seldom noticed as Windows is almost incapable of staying up continuously
   for that long.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top