ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

itv

   
96 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -itv-, *itv*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา itv มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *itv*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unitversal jointข้อต่อสากล, ข้อต่ออ่อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Positve Matchลายนิ้วมือตรงกัน The Bourne Supremacy (2004)
Idritvai kocin!Idritvai kocin! Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Idritvai kocin.Idritvai kocin (เป็นภาษาลัตเวียนะคะแปลไม่ออก) Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Ever since the Litvinenko poisonings in London in '06, the pharmaceutical companies have been working on antidotes for exactly this kind of situation.ตั้งแต่สายลับรัสเซีย ลิทวินเอ็นโค ได้รับสารพิษนี้\ในกรุงลอนดอนปี06 บริษัทยาพัฒนายาแก้พิษอย่างต่อเนื่อง World Leader Pretend (2011)
Haven't I told you, don't easily provoke him without definitve evidence?ฉันไม่ได้บอกแกเหรอว่าอย่ายั่วโมโหเขา โดยปราศจากหลักฐานที่แน่ชัด Ojakgyo Brothers (2011)
Two years ago, I had this client that bought a Litvak original for $200,000.สองปีที่แล้ว ฉันมีลูกค้าคนหนึ่ง ต้องการซื้อภาพของเล็ทแว็กซ์ของแท้ เขาให้สองแสน Honor Among Thieves (2012)
I've never heard of Litvak.ฉันไม่เคยได้ยินชื่อเล็ทแว็ก Honor Among Thieves (2012)
It's a waste of time, if you know what I mean.Das ist reine Zeitverschwendung. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Push-ups are a waste of time.Liegestützen sind Zeitverschwendung. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Ah, it's all a waste of time.Das ist doch alles Zeitverschwendung. Fiend Without a Face (1958)
You'd be wasting your time, I've been trying for five years.- Das wäre bloß Zeitverschwendung. - Das versuche ich seit fünf Jahren. The Right Kind of House (1958)
You see, my dear Mr. Tavernier, war is not only horrible. It's a complete waste of time.Sehen Sie, M. Tavernier, Krieg ist nicht nur scheußlich, sondern vor allem ein Zeitverlust. Elevator to the Gallows (1958)
Just ridin' around for pleasure?Ein bisschen Ausreiten, zum Zeitvertreib? The Big Country (1958)
What a waste of time, dear Jacques.Was für eine Zeitverschwendung, lieber Jacques. Bonjour Tristesse (1958)
What a hopeless waste of time.Was für eine hoffnungslose Zeitverschwendung. Bonjour Tristesse (1958)
We're wasting time.Zeitverschwendung. The Buccaneer (1958)
Don't bother. I already went through there.Hier zu suchen wäre umsonst, reine Zeitverschwendung, ich habe schon selbst gesucht. The Hidden Fortress (1958)
What a silly waste of time.Das ist doch Zeitverschwendung. Queen of Outer Space (1958)
I studied the time schedule for a month.Der Zeitplan, an dem ich einen ganzen Monat arbeitete, Zeitverschwendung, alles für die Katz! Taxi, Trailer and Corrida (1958)
You know as well as I do it's a waste of time.Du weißt so gut wie ich, dass es Zeitverschwendung ist. Teacher's Pet (1958)
I won't waste my time.Reine Zeitverschwendung. Teacher's Pet (1958)
Just a waste of time.Reine Zeitverschwendung. Teacher's Pet (1958)
Don't you think it's a waste for the two of us...Halten Sie es für eine Zeitvergeudung, wenn wir zwei... Vertigo (1958)
You didn't ride way out here just to pass the time.Du bist doch nicht nur zu Deinem Zeitvertreib hergekommen. The Gunfight at Dodge City (1959)
I think I'm wasting my time, if you ask me.Es ist reine Zeitverschwendung. The Hound of the Baskervilles (1959)
- Your marching ability was A-class?- Du bist bei der Übung positv aufgefallen. - Das ist korrekt. The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
COME ON, DAN NY.Das wäre Zeitverschwendung. The Sixteen-Millimeter Shrine (1959)
I SAY IT'S DOGGEREL. AND I ALSO SAY IT'S A WASTE OF TIME.Für mich sind es Knittelverse und es ist Zeitverschwendung. Time Enough at Last (1959)
Oh, it's a waste of time.Oh, es ist Zeitverschwendung. Charlotte and Her Boyfriend (1960)
Time synchronization:(Talua) Zeitvergleich! First Spaceship on Venus (1960)
- Complete waste of time.- Zeitverschwendung. Exodus (1960)
Japan's revolutions Keeping quiet causes mistakesWer schweigt, trägt für die Fehler eine Mitverantwortung. Night and Fog in Japan (1960)
But talking to idiots like these is absolutely uselessDas führt zu nichts und ist völlige Zeitverschwendung. Night and Fog in Japan (1960)
There's jewelry or baggage to insure, or travel insurance to write.Schmuck zu versichern, Gepäck oder ne Transitversicherung zu buchen. The 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
- To say nothing of a waste of time.- Nichts als Zeitverschwendung. The Time Machine (1960)
Yes. A waste of time.Ja, Zeitverschwendung. The Time Machine (1960)
A WILD AND WOOLLY YARN ABOUT THE GREAT AM ERICAN PASTIME.Eine wilde und verrückte Spinnerei über den amerikanischen Zeitvertreib. The After Hours (1960)
YOU WON IT. BUT IN ALL GOOD CONSCIENCE, I MUST REPEAT TO YOU WHAT I'VE BEEN SAYING ALL ALONG, IT'S A MISERABLE, TERRI BLE, WASTE OF TIME.Guten Gewissens muss ich dir aber nochmal eindeutig sagen, dass es eine schreckliche und jämmerliche Zeitverschwendung ist. The Fever (1960)
[chuckles] IT'S A BIG WASTE OF TIME, LET ME TELL YOU.Aber das ist reine Zeitverschwendung. Third from the Sun (1960)
They're pastimes for intellectualsNur Zeitvertreib für Intellektuelle. Paris Belongs to Us (1961)
I'm sure the knowledge of our family tree will be more beneficial to my heir than this silly passion of his.Ich glaube, das die Bekanntschaft mit dem Stammbaum der Familie für den Nachfolger viel nützlicher sein könnte, als dieser blöde Zeitvertreib. Alye parusa (1961)
And were it not for the love I bear my daughter, and for the respect and esteem in which I hold Mr. Evans and Mr. Strock, I would rather the four of us perish in the sea... than that this hell ship be preserved for the commission of further atrocities.Und wenn mich nicht die Liebe zu meiner einzigen Tochter und die Mitverantwortung für Mr. Evans und Mr. Strock zurückhalten würde, wäre es mein höchstes Ziel, dieses Schiff in den Wellen versinken zu sehen. Master of the World (1961)
So i think it would be a waste of time, captain, wouldn't it- a waste of your precious time- of that little time you have left to murder me again?Also wäre es doch Zeitverschwendung, Herr Hauptmann, nicht wahr? Eine Verschwendung Ihrer kostbaren Zeit. Der wenigen Zeit, die Ihnen noch bleibt, um mich noch mal zu töten. Deaths-Head Revisited (1961)
This we offer as an evening's hobby, a little extracurricular diversion, which is really the national pastime inthe twilight zone.Wir betrachten dies als abendliche Beschäftigung, eine kleine außerschulische Abwechslung, welche in Wirklichkeit der nationale Zeitvertreib in der Twilight Zone ist. The Arrival (1961)
He will be furnished with anything he desires by way of diversion. But he will not be able to speak one single word for 12 months not one single word.Er wird mit allem ausgestattet, was er sich zum Zeitvertreib wünscht, aber er wird 12 Monate lang nicht ein einziges Wort sprechen. The Silence (1961)
Gradually a normal life emerged, marked by the different seasons, with its down time, routines, pauses, and even distractions.Er wurde Teil des Lebens, die Jahreszeiten kamen und gingen. Ein normales Leben mit Langeweile, Routine, Ruhepausen und sogar Zeitvertreib. Jules and Jim (1962)
Sleep's a waste of precious time for old folks.Schlafen ist füralte Leute Zeitverschwendung. Advise & Consent (1962)
In the eyes of the prison bureau, avian research is, as you boys might put it, for the birds.Das Strafvollzugsbüro ist der Ansicht, die Erforschung der Vogelwelt ist sozusagen Zeitverschwendung. Birdman of Alcatraz (1962)
Further debate on the matter is clearly a waste of time.Weiteres Streiten über dieses Thema ist reine Zeitverschwendung. Harakiri (1962)
You wasted your tine, men.Zeitverschwendung. How the West Was Won (1962)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทีไอทีวี[TM] (Thī.Ai.Thī.Wī.) EN: TITV   FR: TITV

CMU English Pronouncing Dictionary
LITVAK L IH1 T V AH0 K
LITVIN L IH1 T V IH0 N
LITVACK L IH1 T V AE0 K
SUMMITVILLE S AH1 M IH0 T V IH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ITV (n) ˌaɪtˌiːvˈiː (ai2 t ii2 v ii1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschäftigte {m,f} mit Zeitvertragcontingent workers [Add to Longdo]
Bitversatz {m}; Schräglauf {m}skew [Add to Longdo]
Echtzeitverarbeitung {f}real-time processing [Add to Longdo]
Gleitverschluss {m}slide mating engagement [Add to Longdo]
Kreditvergabe {f}granting of credit [Add to Longdo]
Kreditvergabe {f}extension of credit [Add to Longdo]
Kreditvergabe {f}accommodation of a loan [Add to Longdo]
besicherte Kreditvergabe an gewerbliche Unternehmenasset based business lending [Add to Longdo]
Kreditverkehr {m}credit transactions [Add to Longdo]
Kreditvolumen {n}asset portfolio [Add to Longdo]
Kurzzeitversuch {m}accelerated test [Add to Longdo]
Langzeitverhalten {n}long-term behaviour; time behaviour [Add to Longdo]
Laufzeitverzögerung {f}propagation delay [Add to Longdo]
Mitverfasser {m} | Mitverfasser {pl}coauthor | coauthors [Add to Longdo]
Mitverfasser {m}joint author [Add to Longdo]
Mitversicherte {m,f}; Mitversicherteradditional insured [Add to Longdo]
Rechenzeitverteiler {m}dispatcher [Add to Longdo]
Verzögerung {f}; Zeitverzögerung {f}time delay; time lag; lag-time [Add to Longdo]
Weitverkehrs-Übertragungsstrecken {pl}wide area transmission networks [Add to Longdo]
Zeitdifferenz {f}; Zeitunterschied {m}; Zeitverschiebung {f}time-lag [Add to Longdo]
Zeitunterschied {m}; Zeitverschiebung {f}time difference; time lag [Add to Longdo]
Zeitverhalten {n}time response; runtime performance [Add to Longdo]
Zeitverlauf {m}course of time; time course [Add to Longdo]
Zeitverlauf {m}time behaviour [Add to Longdo]
Zeitverlust {m}loss of time [Add to Longdo]
Zeitverschiebung {f}time shift [Add to Longdo]
Zeitverschwender {m}; Zeitvergeuder {m}time-waster [Add to Longdo]
Zeitverschwendung {f}; Kleinkrämerei {f}boondoggle [Am.] [Add to Longdo]
Zeitverschwendung {f}waste of time [Add to Longdo]
Zeitvertreib {m}pastime [Add to Longdo]
Zeitvertreib {m}pastimes [Add to Longdo]
mitverantwortlichjointly responsible [Add to Longdo]
mitverwaltetalso managed [Add to Longdo]
weitverbreitetwidespread [Add to Longdo]
weitverzweigt {adj}widely ramified [Add to Longdo]
zeitversetzt {adj}time-shift; time-delayed [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
暇潰し[ひまつぶし, himatsubushi] Zeitvertreib, Zeit_totschlagen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top