ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -惜-, *惜*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[惜, xī, ㄒㄧ] pity, regret; to rue; to begrudge
Radical: Decomposition: 忄 (xī ㄒㄧn ㄒㄧㄣ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [ideographic] To feel 忄 for the past 昔; 昔 also provides the pronunciation,  Rank: 1,512

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, ] pity; regret; to rue; to begrudge; Taiwan pr. xi2, #8,821 [Add to Longdo]
[kě xī, ㄎㄜˇ ㄒㄧ, ] it is a pity; what a pity; (it's) too bad, #2,218 [Add to Longdo]
[zhēn xī, ㄓㄣ ㄒㄧ, ] treasure; value; cherish, #2,376 [Add to Longdo]
[bù xī, ㄅㄨˋ ㄒㄧ, ] not stint; not spare; not hesitate (to do sth); not scruple (to do sth), #7,482 [Add to Longdo]
[wǎn xī, ㄨㄢˇ ㄒㄧ, ] to feel sorry for a person over sth that should have happened, #15,541 [Add to Longdo]
[ài xī, ㄞˋ ㄒㄧ, / ] to cherish; to treasure; to use sparingly, #19,575 [Add to Longdo]
[lián xī, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧ, / ] to take pity on; to feel tenderness toward, #29,527 [Add to Longdo]
[tòng xī, ㄊㄨㄥˋ ㄒㄧ, ] to lament, #42,867 [Add to Longdo]
[xī bié, ㄒㄧ ㄅㄧㄝˊ, / ] reluctant to part, #61,017 [Add to Longdo]
[tàn xī, ㄊㄢˋ ㄒㄧ, / ] sigh of regret, #71,777 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
しむ[おしむ, oshimu] Thai: เสียดาย English: to be frugal

Japanese-English: EDICT Dictionary
しい[おしい, oshii] (adj-i) (1) regrettable; disappointing; (2) precious; dear; valuable; (3) too good for; deserving better; (4) almost but not quite; (P) [Add to Longdo]
しがる[おしがる, oshigaru] (v5r) to appear to regret something [Add to Longdo]
しくも[おしくも, oshikumo] (n) to one's regret (chagrin); regrettably [Add to Longdo]
しまない[おしまない, oshimanai] (adj-i) without sparing (effort, funds, etc.); (P) [Add to Longdo]
しみ無く;しみなく[おしみなく, oshiminaku] (adv) without stint; freely [Add to Longdo]
しむ(P);吝しむ(oK);愛しむ(oK)[おしむ, oshimu] (v5m,vt) (1) to be frugal; to be sparing; (2) to value; to hold dear; (3) to regret (e.g. a loss); to feel sorry (for); (4) to be unwilling; to be reluctant; (P) [Add to Longdo]
しむべき[おしむべき, oshimubeki] (exp) lamentable; regrettable [Add to Longdo]
しむらくは[おしむらくは, oshimurakuha] (exp,adv) I regret that; It's unfortunate but; It's too bad that [Add to Longdo]
し気;しげ;気(io)[おしげ, oshige] (adj-na,n) (See し気もなく) regret; frugality [Add to Longdo]
し気もなく;しげもなく;気もなく(io)[おしげもなく, oshigemonaku] (exp,adv) (See し気) freely; generously; liberally; ungrudgingly [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is a pity that a man of your ability should remain unknown to the world.あなたほどの才能の持ち主が世間に知られずにいるのはしいことです。
Don't spare yourself in this work.この仕事に骨しみをしてはいけない。
This is still too good to be thrown away.これはまだ捨てるにはしい。
This is too good a chance to miss.これは失うにはあまりにもしい機会だ。
He studied hard, hardly taking time out for lunch.ほとんど弁当を食べるひまもしんで勉強した。
Penny-wise and pound-foolish.一文しみの百失い。
Penny wise, pound foolish.一文しみの百知らず。
There is no rose without a thorn. [Proverb]河豚は食いたし命はしし。 [Proverb]
Nothing can be gained without effort.しみをしてはなにも得ない。
Life is very dear to me.私はとても命がしい。
Our boss begrudged us even a small raise in pay.社長は我々の給料を少しあげることすらしんだ。
You mustn't spare your efforts so that you can realize your dream in the future.将来の夢を実現するためには、努力をしんではなりません。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Too bad.[CN] 很可 The Nun (2013)
Will no regions be spared?[JA] 何の領域をしまないことでしょうか? Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
You shouldn't waste your talents.[JA] 才能がしい Episode #1.7 (2016)
Maybe I'm out of line to say this, but you're no carriage boy,[CN] 别怪我直言不讳 我看你呀干马夫这行当太可 Taki no shiraito (1933)
I don't see the point of sticking around. It's not like I have anyone to say goodbye to.[JA] グズグズしてても仕方ないわ 別れをしむ人もいないし Yes (2016)
Boss?[CN] 真可 Shitagi gyoukai e youkoso (2015)
Bit of a sore loser.[JA] 負けしみだ Hearts Still Beating (2016)
Over 4,000 fans, actors and other film industry people gathered to mourn her untimely passing.[JA] ファンや俳優 映画関係者ら 4000人以上が参列に集まり 菜々果さんとの早すぎる別れを しんでいます Reason (2017)
Get your mitts off me.[JA] 私が命をしいと 思っているのか? The Legend of Tarzan (2016)
Well, it was a good hideout. Too bad the cops got hold of your wife.[CN] 那是个很好的藏身之地 可条子找到了你老婆 太糟了 'G' Men (1935)
Can't you acknowledge defeat?[JA] 負けしみですか? Disbanded (2017)
Too bad.[CN] 太可了. Grand Hotel (1932)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しい[おしい, oshii] bedauerlich, kostbar, verschwenderisch, zu_gut [Add to Longdo]
しむ[おしむ, oshimu] bedauern, schaetzen, geizen, missgoennen, ungern_tun [Add to Longdo]
[せきはい, sekihai] knappe_Niederlage (nach hartem Kampf) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top