Search result for

object

(160 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -object-, *object*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
object[N] วัตถุ, See also: สิ่งของ, Syn. matter, stuff, material
object[N] วัตถุประสงค์, See also: เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, จุดประสงค์, Syn. aim, goal, purpose, Ant. aimlessness
object[N] นามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของคำกริยา
object[VI] คัดค้าน, See also: ท้วงติง, ทัดทาน, ท้วง, Syn. resist, protest, Ant. admit, concur, consent
object[VT] กล่าวคำคัดค้าน, Syn. reject, oppose, Ant. accept, admit
objector[N] ผู้ตั้งเป้าไปที่บางสิ่ง
object to[PHRV] คัดค้าน, See also: ต่อต้าน, Syn. demur at, protest against
objectify[VT] ทำให้เห็นเป็นรูปธรรม, Syn. actualize, substantiate, materialize
objection[N] ความรู้สึกคัดค้าน, See also: การไม่เห็นด้วย, Syn. disapproval, opposition, Ant. approval, agreement
objection[N] สาเหตุของการคัดค้าน, See also: เหตุผลที่คัดค้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
object(ออบ'เจคทฺ) {objected,objecting,objects} n. สิ่งของ,วัตถุ,สิ่งที่เข้าใจได้,เรื่อง,เรื่องราว,จดหมาย,เป้าหมาย,วัตถุประสงค์,กรรมของกริยาหรือบุพบท,ภาวะวิสัย. vi. (ออบเจคทฺ') คัดค้าน,ไม่เห็นด้วย,รังเกียจ,ไม่ยอม. vt. คัดค้าน., See also: objector n.
object glassn. แว่นหรือเลนซ์ของกล้องจุลทรรศน์ที่อยู่ใกล้กับวัตถุที่จะดู
object languageภาษาจุดหมายหมายถึง ชุดคำสั่งที่เป็นภาษาเครื่อง (machine language) หรือภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจและปฏิบัติตามได้ทันที่ถ้าผ่านการเชื่อมโยง (link) โดยปกติ ในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง เรามักจะเขียนคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติตามเป็นภาษาระดับสูง (high level language) หรือที่เรียกว่าภาษาต้นฉบับ (source language) ซึ่งคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจและจะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่องหรือภาษาจุดหมายก่อน คอมพิวเตอร์จึงจะทำงานตามคำสั่งที่ต้องการได้
object linking and embeddการเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุใช้ตัวย่อว่า OLE (อ่านว่า โอเล) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือ ภาพ หรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสารที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถยึดโยงหรือเชื่อมโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์
object programโปรแกรมจุดหมายโปรแกรมภาษาเครื่องหมายถึงโปรแกรมที่แปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้ว การแปลนี้จะใช้ตัวแปลที่เรียกว่า compiler ทั้งนี้ เพราะการเขียนโปรแกรมเป็นภาษาเครื่องนั้นยากเกินความสามารถของมนุษย์ธรรมดา เราจึงเขียนกันด้วยภาษาที่เรียกว่าภาษาเชิงมนุษย์ (human-oriented language) ซึ่งง่ายกว่า แล้วเรียกโปรแกรมเหล่านี้ว่า "โปรแกรมต้นฉบับ" (source program) เมื่อตัวแปลทำการแปลโปรแกรมต้นฉบับนี้เป็นโปรแกรมภาษาเครื่องแล้ว คอมพิวเตอร์จึงจะปฏิบัติตามได้ดู compiler, ประกอบดู source program เปรียบเทียบ
object-oriented programmiการทำโปรแกรมเชิงวัตถุหมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุด ๆ แต่ละชุดเรียกว่า "วัตถุ" (object) แล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่ง ในบางครั้งยังอาจนำ "วัตถุ" ของโปรแกรม หนึ่งไปรวมกับ "วัตถุ" ของอีกโปรแกรมหนึ่ง แล้วเรียกออกมาใช้ได้เลย ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก พูดให้ง่ายก็คือ ทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อนึ่ง คำว่า "วัตถุ" นั้น หมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วย ภาพหนึ่งภาพ เช่น การสร้างวงกลมนั้น เกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่ง แล้วเก็บไว้เป็น "วัตถุ" หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อใดที่เราสั่งวาดวงกลม ก็เท่ากับไปเรียก "วัตถุ" นี้มาใช้ หลังจากนั้น หากเราจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไป คอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีก "วัตถุ" หนึ่งมาทำต่อให้
objectify(อับเจค'ทะไฟ) vt. ทำให้เป็นรูปธรรม,ทำให้แลเห็น,ทำให้เป็นตัวตน,ทำให้สัมผัสได้, See also: objectification n.
objection(อับเจค'เชิน) n. การคัดค้าน,การโต้แย้ง,การไม่เห็นด้วย,ตัวคัดค้าน,, Syn. rebuttal
objectionable(อับเจค'เชินนะเบิล) adj. น่ารังเกียจ
objective(อับเจค'ทิฟว) n. เป้าหมาย,วัตถุประสงค์,เป้า,จุดประสงค์ ูadj. เกี่ยวกับรูปธรรม,เกี่ยวกับวัตถุ,เกี่ยวกับสิ่งของ,เป็นจริง,ไม่ลำเอียง,ไม่มีอคติ,เกี่ยวกับภาวะวิสัย,เกี่ยวกับกรรมการ,เกี่ยวกับเป้าหมาย, See also: objectiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
object(n) วัตถุ,สิ่งของ,กรรม,วัตถุประสงค์,เป้าหมาย
object(vt) ทักท้วง,คัดค้าน,ไม่เห็นด้วย
objection(n) ข้อขัดข้อง,การคัดค้าน,การท้วงติง,การโต้แย้ง
objectionable(adj) ค้านได้,น่ารังเกียจ,น่าท้วงติง
objective(adj) เป็นจริง,ที่เป็นกรรม,เกี่ยวกับวัตถุ,เกี่ยวกับรูปธรรม
objective(n) วัตถุประสงค์,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย,ที่หมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
objectอ็อบเจกต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object๑. วัตถุประสงค์๒. วัตถุ๓. คัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
object codeรหัสจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object codeรหัสจุดหมาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
object computerคอมพิวเตอร์จุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object fileแฟ้มจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object languageภาษาจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object languageกรรมภาษา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
object libraryคลังจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object linking and embedding (OLE)การฝังและเชื่อมอ็อบเจกต์ (โอเล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Object-oriented databaseฐานข้อมูลเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
Object-oriented methods (Computer science)วิธีการเชิงวัตถุ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Object-oriented programming (Computer science)อ็อบเจ็คท์-โอเรียนเท็ด โปรแกรมมิ่ง [TU Subject Heading]
Object-oriented programming (Computer science))การโปรแกรมเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
Object-oriented technologies เทคโนโลยีเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
objected oriented languageภาษาเชิงวัตถุ, ภาษาโปรแกรมใช้ในการพัฒนาโปรแกรมที่ใหญ่และซับซ้อนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถใช้เขียนโปรแกรมในลักษณะเดียวกับภาษาเชิงกระบวนความได้เช่นกัน ภาษาในกลุ่มนี้เช่น ภาษาจาวา ภาษาซีชาร์ป และภาษาซีพลัสพลัส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
objectionการคัดค้าน [การทูต]
objective lensเลนส์ใกล้วัตถุ, เลนส์ที่เป็นส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ หรือกล้องโทรทรรศน์ เลนส์นี้จะอยู่ปลายสุดของกล้องซึ่งอยู่ใกล้วัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Objectivityความเป็นกลาง (ทัศนคติ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So the object in life is to get hurt just the right amount?ดังนั้นสาระในชีวิต ก็คือเจ็บปวด แค่ประมาณว่า Emancipation (2008)
Another reason why I'm objectively the right choice.เหตุผลอื่นทำไมฉันถึงเป็น ตัวเลือกที่ถูกต้อง Last Resort (2008)
Explosives are in place, sir. Objective completed.ระเบิดถูกติดตั้งแล้ว ครับ ภารกิสำเร็จลุล่วง Duel of the Droids (2008)
In this scene, the objective was,ในฉากนี้ ที่ต้องทำคือ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Good, it's the choice of everyone, there's no objections right?ดีเลย มันคือทางเลือกของทุกคน ไม่มีการคัดค้านใช่มั้ย? Beethoven Virus (2008)
Not only the chieftains, but also Baegeuk... have been forced to follow his lead without any objection.ไม่เพียงหัวหน้าสภา ยังรวมถึงแบกิอุคด้วย ซึ่งคล้อยตามเขาโดยปราศจากการคัดค้าน The Kingdom of the Winds (2008)
Object we seek, rectangular storage container, dimensions 2 meters by 0.5 meter by 66 centimeters.สิ่งที่เราค้นหา คือตู้บรรจุสินค้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า สูง2เมตร กว้างครึ่งเมตร ลึก66เซนติเมตร Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
If I gave your husband an assignment that took him away from court would you object?ถ้าข้ารับสั่งให้สามีเจ้าออกจากราชสำนัก... ..เจ้าจะโต้แย้งไหม? The Other Boleyn Girl (2008)
This is what happens when an unstoppable force meets an immovable object.นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อพลังที่ไม่สามารถหยุดได้... ..พบกับวัตถุที่ไม่เคลื่อนไหว The Dark Knight (2008)
A master thief who steals things the way a blue jay swipes shiny objects off window sills.มหาโจรจอมขโมย... ...ว่องไวและเงียบกริบเหมือนดั่งนกโฉบ Inkheart (2008)
Which means you're in no position to be objective;นั่นหมายความว่า คุณไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะปฏิเสธอะไรทั้งนั้น Changeling (2008)
I'm willing to put my theory to the test of objectivity, Mrs; collins;ผมยินดีที่จะเอาทฤษฏีของผมขึ้นให้การ คุณนายคอลลิน Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
objectWe objected, but she went out anyway.
objectCan you describe the object?
objectI objected to paying the bill.
objectIf you can translate the subject and object then after that it isn't so difficult.
objectHis main object in life was to become rich.
objectYour mother will probably object to your climbing the mountain.
objectThe object flew away to the south, giving out flashes of light.
objectThey went ahead with the plan since there were no objections.
objectI have a foreign object in my left ear.
objectDark is an object to fear to many children.
objectMy mother objected to my traveling alone.
objectThey set aside her objections.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปวัตถุ[N] object d'art
วัตถุวิสัย[N] objective, Example: เราจะต้องมีการเปิดกว้างทางความคิดต่างๆ เพื่อทำให้เกิดทัศนะอันประนีประนอม ไม่มีอคติ และเป็นวัตถุวิสัย, Thai definition: ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ โดยไม่เกี่ยวกับความคิดหรือความรู้สึก
วัตถุวิสัย[ADJ] objective, Syn. ปรนัย, Example: ข้อสอบทางด้านภาษาของภาษาที่มีมาให้เป็นแบบปรนัยเสียมาก ทำให้มิได้ทดสอบทักษะทางด้านภาษาอย่างเต็มที่เพียงพอ, Thai definition: ที่เป็นการสอบแบบที่ผู้สอบมักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบตายตัวว่า การสอบแบบวัตถุวิสัย
วัตถุ[N] object, See also: stuff, material, substance, Syn. สิ่งของ, Example: เซลล์ประสาทที่จอตาเป็นส่วนที่ช่วยให้เรามองเห็นวัตถุต่างๆ, Thai definition: สิ่งที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้
วัตถุประสงค์[N] objective, See also: object, aim, goal, purpose, Syn. จุดประสงค์, จุดมุ่งหมาย, Example: สมาคมของเราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการหาเงิน, Thai definition: สิ่งที่ตั้งใจว่าจะให้บรรลุถึงหรือให้ประสบความสำเร็จ
ขืน[V] disobey, See also: object, defy, resist, oppose, Syn. ขัด, ขัดขืน, ฝ่าฝืน, Ant. เชื่อฟัง, ยินยอม, ทำตาม, Example: กรรมกรพยายามรวมตัวเพื่อขืนอำนาจของพวกนายทุน, Thai definition: ยั้งไว้หรือบังคับไว้ไม่ให้เป็นไปตาม
ข้อรังเกียจ[N] objection, See also: offensive, Example: เขาถูกตั้งข้อรังเกียจว่าเป็นคนทุจริต, Thai definition: สิ่งที่รู้สึกเกลียดหรือไม่พอใจ
คัดค้าน[V] oppose, See also: object, disagree, protest, Syn. ค้าน, ต้านทาน, ทักท้วง, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ท้วง, Example: นักศึกษาวิจัยบางกลุ่มที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้คัดค้านผลการวิจัยข้างต้น, Thai definition: ไม่เห็นด้วย
แผนปฏิบัติงาน[N] objective plan, Example: บริษัทแจ้งให้พนักงานทราบถึงแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป, Count unit: แผน, Thai definition: แผนที่กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน
เป้าหมาย[N] target, See also: objective, bull's eye, Syn. เป้า, จุดเล็ง, จุดกำหนด, Example: เครื่องบินทิ้งระเบิดได้ตรงเป้าหมายตามจุดยุทธศาสตร์, Thai definition: บุคคลหรือสิ่งที่ใช้เป็นเป้าแห่งการโจมตี หรือเป็นศูนย์กลางแห่งความใส่ใจหรือสังเกต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บรรลุเป้าหมาย[v. exp.] (banlu paomāi) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill   FR: réussir ; atteindre un objectif
เจตจำนง[n.] (jētjamnong) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; will ; wish ; aspiration   FR: détermination [f] ; volonté [f] ; aspiration [f] ; intention [f] ; volition [f]
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective   FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
เจตนารมณ์[n.] (jēttanārom) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; spirit   FR: intention [f] ; volonté [f] ; esprit [m] ; idée [f] ; objet [m] ; but [m] ; dessein [m] ; projet [m]
จุดหมาย[n.] (jutmāi) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target   FR: but [m] ; objectif [m] ; intention [f] ; fin [f] ; destination [f]
จุดหมายปลายทาง[X] (jutmāiplāithāng) EN: destination ; end destination ; ultimate goal ; terminal point   FR: destination [f] ; destination finale [f] ; objectif final [m]
จุดมุ่งหมาย[v.] (jutmungmāi) EN: aim ; purpose ; intention ; objective ; goal   FR: objectif [m] ; but [m] ; intention [f]
จุดประสงค์[n.] (jutprasong) EN: purpose ; aim ; objective ; goal ; intention ; end ; object   FR: but [m] ; objectif [m] ; aspiration [f] ; visée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OBJECT    AA1 B JH EH0 K T
OBJECT    AH0 B JH EH1 K T
OBJECTS    AH0 B JH EH1 K T S
OBJECTS    AA1 B JH EH0 K T S
OBJECTS    AH0 B JH EH1 K S
OBJECTS    AA1 B JH EH0 K S
OBJECTOR    AH0 B JH EH1 K T ER0
OBJECTED    AH0 B JH EH1 K T AH0 D
OBJECTING    AH0 B JH EH1 K T IH0 NG
OBJECTIVE    AH0 B JH EH1 K T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
object    (n) (o1 b jh i k t)
object    (v) (@1 b jh e1 k t)
objects    (n) (o1 b jh i k t s)
objects    (v) (@1 b jh e1 k t s)
objected    (v) (@1 b jh e1 k t i d)
objector    (n) (@1 b jh e1 k t @ r)
objecting    (v) (@1 b jh e1 k t i ng)
objection    (n) (@1 b jh e1 k sh @ n)
objective    (n) (@1 b jh e1 k t i v)
objectors    (n) (@1 b jh e1 k t @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[もの, mono] Thai: วัตถุ English: object

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablaufrechner {f}object computer [Add to Longdo]
Kaufobjekt {n}object of purchase [Add to Longdo]
Maschinenkode {m}; Zielkode {m} [comp.]object code [Add to Longdo]
Objekt {n} | Objekte {pl}object | objects [Add to Longdo]
Objektträger {m}object slide [Add to Longdo]
Programmlauf {m}object run [Add to Longdo]
Programmlaufdauer {f}; Programmlaufzeit {f}object time [Add to Longdo]
Streitobjekt {n}object of dispute [Add to Longdo]
Tauschobjekt {n}object of bartering [Add to Longdo]
Übersetzungsprotokoll {n}object listing [Add to Longdo]
Vertragsgegenstand {m}object of agreement [Add to Longdo]
Wertgegenstand {m}object of value [Add to Longdo]
Zielsprache {f}object language; target language [Add to Longdo]
ausführbares Programmobject program [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
UFO[ユーフォー, yu-fo-] (n) unidentified flying object; UFO [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter [Add to Longdo]
ざらにある[, zaraniaru] (exp) (See ざらにいる) common (of object) [Add to Longdo]
しゃりしゃり[, sharishari] (adv,vs) sound of two hard thin objects rubbing together [Add to Longdo]
どうと;どうど(ok)[, douto ; doudo (ok)] (adv) (on-mim) crash; smash; bang; sound of a large, heavy object falling [Add to Longdo]
どさどさ[, dosadosa] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers [Add to Longdo]
どしり[, doshiri] (adv-to,adv) (See どしん) sound of an heavy object falling [Add to Longdo]
ばりッと[, bari tsu to] (adv) (1) (on-mim) sound of an object breaking loudly; ripping sound; tearing sound; (2) (See ぱりっと・1) being stylish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客观[kè guān, ㄎㄜˋ ㄍㄨㄢ, / ] objective, #2,791 [Add to Longdo]
宗旨[zōng zhǐ, ㄗㄨㄥ ㄓˇ, ] objective; aim; goal, #6,956 [Add to Longdo]
物体[wù tǐ, ˋ ㄊㄧˇ, / ] object; body; substance, #9,140 [Add to Longdo]
异议[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, / ] objection; dissent, #11,216 [Add to Longdo]
客体[kè tǐ, ㄎㄜˋ ㄊㄧˇ, / ] object (philosophy), #16,495 [Add to Longdo]
物件[wù jiàn, ˋ ㄐㄧㄢˋ, ] object, #20,732 [Add to Longdo]
物化[wù huà, ˋ ㄏㄨㄚˋ, ] objectification, #28,321 [Add to Longdo]
宾语[bīn yǔ, ㄅㄧㄣ ㄩˇ, / ] object, #31,357 [Add to Longdo]
旨趣[zhǐ qù, ㄓˇ ㄑㄩˋ, ] objective, #74,339 [Add to Longdo]
物镜[wù jìng, ˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] objective (optics), #84,175 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オブジェクト[おぶじえくと, obujiekuto] object [Add to Longdo]
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE [Add to Longdo]
オブジェクトコード[おぶじえくとこーど, obujiekutoko-do] object code [Add to Longdo]
オブジェクトモジュール[おぶじえくともじゅーる, obujiekutomoju-ru] object module [Add to Longdo]
オブジェクト記述子型[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] object descriptor type [Add to Longdo]
オブジェクト技術[オブジェクトぎじゅつ, obujiekuto gijutsu] object technology [Add to Longdo]
オブジェクト指向[オブジェクトしこう, obujiekuto shikou] object-oriented (a-no) [Add to Longdo]
オブジェクト指向グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] object-oriented graphics [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] object- oriented language [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Object \Ob*ject"\, v. i.
   To make opposition in words or argument; to express one's
   displeasure; -- usually followed by to; as, she objected to
   his vulgar language. --Sir. T. More.
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Object \Ob"ject\ ([o^]b"j[e^]kt), n. [L. objectus. See {Object},
   v. t.]
   1. That which is put, or which may be regarded as put, in the
    way of some of the senses; something visible or tangible
    and persists for an appreciable time; as, he observed an
    object in the distance; all the objects in sight; he
    touched a strange object in the dark.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything which is set, or which may be regarded as set,
    before the mind so as to be apprehended or known; that of
    which the mind by any of its activities takes cognizance,
    whether a thing external in space or a conception formed
    by the mind itself; as, an object of knowledge, wonder,
    fear, thought, study, etc.
    [1913 Webster]
 
       Object is a term for that about which the knowing
       subject is conversant; what the schoolmen have
       styled the "materia circa quam."   --Sir. W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
       The object of their bitterest hatred. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. That toward which the mind, or any of its activities, is
    directed; that on which the purpose are fixed as the end
    of action or effort; that which is sought for; goal; end;
    aim; motive; final cause.
    [1913 Webster]
 
       Object, beside its proper signification, came to be
       abusively applied to denote motive, end, final cause
       . . . . This innovation was probably borrowed from
       the French.              --Sir. W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
       Let our object be, our country, our whole country,
       and nothing but our country.     --D. Webster.
    [1913 Webster]
 
   4. Sight; show; appearance; aspect. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He, advancing close
       Up to the lake, past all the rest, arose
       In glorious object.          --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   5. (Gram.) A word, phrase, or clause toward which an action
    is directed, or is considered to be directed; as, the
    object of a transitive verb.
    [1913 Webster]
 
   6. (Computers) Any set of data that is or can be manipulated
    or referenced by a computer program as a single entity; --
    the term may be used broadly, to include files, images
    (such as icons on the screen), or small data structures.
    More narrowly, anything defined as an object within an
    object-oriented programming language.
    [PJC]
 
   7. (Ontology) Anything which exists and which has attributes;
    distinguished from {attributes}, {processes}, and
    {relations}.
    [PJC]
 
   {Object glass}, the lens, or system of lenses, placed at the
    end of a telescope, microscope, etc., which is toward the
    object. Its function is to form an image of the object,
    which is then viewed by the eyepiece. Called also
    {objective} or {objective lens}. See Illust. of
    {Microscope}.
 
   {Object lesson}, a lesson in which object teaching is made
    use of.
 
   {Object staff}. (Leveling) Same as {Leveling staff}.
 
   {Object teaching}, a method of instruction, in which
    illustrative objects are employed, each new word or idea
    being accompanied by a representation of that which it
    signifies; -- used especially in the kindergarten, for
    young children.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Object \Ob*ject"\ ([o^]b*j[e^]kt"), v. t. [imp. & p. p.
   {Objected}; p. pr. & vb. n. {Objecting}.] [L. objectus, p. p.
   of objicere, obicere, to throw or put before, to oppose; ob
   (see {Ob-}) + jacere to throw: cf. objecter. See {Jet} a
   shooting forth.]
   1. To set before or against; to bring into opposition; to
    oppose. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Of less account some knight thereto object,
       Whose loss so great and harmful can not prove.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
       Some strong impediment or other objecting itself.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       Pallas to their eyes
       The mist objected, and condensed the skies. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To offer in opposition as a criminal charge or by way of
    accusation or reproach; to adduce as an objection or
    adverse reason.
    [1913 Webster]
 
       He gave to him to object his heinous crime.
                          --Spencer.
    [1913 Webster]
 
       Others object the poverty of the nation. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The book . . . giveth liberty to object any crime
       against such as are to be ordered.  --Whitgift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Object \Ob*ject"\, a. [L. objectus, p. p.]
   Opposed; presented in opposition; also, exposed. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 object
   n 1: a tangible and visible entity; an entity that can cast a
      shadow; "it was full of rackets, balls and other objects"
      [syn: {object}, {physical object}]
   2: the goal intended to be attained (and which is believed to be
     attainable); "the sole object of her trip was to see her
     children" [syn: {aim}, {object}, {objective}, {target}]
   3: (grammar) a constituent that is acted upon; "the object of
     the verb"
   4: the focus of cognitions or feelings; "objects of thought";
     "the object of my affection"
   5: (computing) a discrete item that provides a description of
     virtually anything known to a computer; "in object-oriented
     programming, objects include data and define its status, its
     methods of operation and how it interacts with other objects"
   v 1: express or raise an objection or protest or criticism or
      express dissent; "She never objected to the amount of work
      her boss charged her with"; "When asked to drive the truck,
      she objected that she did not have a driver's license"
   2: be averse to or express disapproval of; "My wife objects to
     modern furniture"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 object [ɔbjɛkt]
   article; object; thing
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top