ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

object

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -object-, *object*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
object(n) วัตถุ, See also: สิ่งของ, Syn. matter, stuff, material
object(n) วัตถุประสงค์, See also: เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, จุดประสงค์, Syn. aim, goal, purpose, Ant. aimlessness
object(n) นามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของคำกริยา
object(vi) คัดค้าน, See also: ท้วงติง, ทัดทาน, ท้วง, Syn. resist, protest, Ant. admit, concur, consent
object(vt) กล่าวคำคัดค้าน, Syn. reject, oppose, Ant. accept, admit
objector(n) ผู้ตั้งเป้าไปที่บางสิ่ง
object to(phrv) คัดค้าน, See also: ต่อต้าน, Syn. demur at, protest against
objectify(vt) ทำให้เห็นเป็นรูปธรรม, Syn. actualize, substantiate, materialize
objection(n) ความรู้สึกคัดค้าน, See also: การไม่เห็นด้วย, Syn. disapproval, opposition, Ant. approval, agreement
objection(n) สาเหตุของการคัดค้าน, See also: เหตุผลที่คัดค้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
object(ออบ'เจคทฺ) { objected, objecting, objects } n. สิ่งของ, วัตถุ, สิ่งที่เข้าใจได้, เรื่อง, เรื่องราว, จดหมาย, เป้าหมาย, วัตถุประสงค์, กรรมของกริยาหรือบุพบท, ภาวะวิสัย. vi. (ออบเจคทฺ') คัดค้าน, ไม่เห็นด้วย, รังเกียจ, ไม่ยอม. vt. คัดค้าน., See also: objector n.
object glassn. แว่นหรือเลนซ์ของกล้องจุลทรรศน์ที่อยู่ใกล้กับวัตถุที่จะดู
object languageภาษาจุดหมายหมายถึง ชุดคำสั่งที่เป็นภาษาเครื่อง (machine language) หรือภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจและปฏิบัติตามได้ทันที่ถ้าผ่านการเชื่อมโยง (link) โดยปกติ ในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง เรามักจะเขียนคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติตามเป็นภาษาระดับสูง (high level language) หรือที่เรียกว่าภาษาต้นฉบับ (source language) ซึ่งคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจและจะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่องหรือภาษาจุดหมายก่อน คอมพิวเตอร์จึงจะทำงานตามคำสั่งที่ต้องการได้
object linking and embeddการเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุใช้ตัวย่อว่า OLE (อ่านว่า โอเล) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือ ภาพ หรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสารที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถยึดโยงหรือเชื่อมโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์
object programโปรแกรมจุดหมายโปรแกรมภาษาเครื่องหมายถึงโปรแกรมที่แปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้ว การแปลนี้จะใช้ตัวแปลที่เรียกว่า compiler ทั้งนี้ เพราะการเขียนโปรแกรมเป็นภาษาเครื่องนั้นยากเกินความสามารถของมนุษย์ธรรมดา เราจึงเขียนกันด้วยภาษาที่เรียกว่าภาษาเชิงมนุษย์ (human-oriented language) ซึ่งง่ายกว่า แล้วเรียกโปรแกรมเหล่านี้ว่า "โปรแกรมต้นฉบับ" (source program) เมื่อตัวแปลทำการแปลโปรแกรมต้นฉบับนี้เป็นโปรแกรมภาษาเครื่องแล้ว คอมพิวเตอร์จึงจะปฏิบัติตามได้ดู compiler, ประกอบดู source program เปรียบเทียบ
object-oriented programmiการทำโปรแกรมเชิงวัตถุหมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุด ๆ แต่ละชุดเรียกว่า "วัตถุ" (object) แล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่ง ในบางครั้งยังอาจนำ "วัตถุ" ของโปรแกรม หนึ่งไปรวมกับ "วัตถุ" ของอีกโปรแกรมหนึ่ง แล้วเรียกออกมาใช้ได้เลย ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก พูดให้ง่ายก็คือ ทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อนึ่ง คำว่า "วัตถุ" นั้น หมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วย ภาพหนึ่งภาพ เช่น การสร้างวงกลมนั้น เกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่ง แล้วเก็บไว้เป็น "วัตถุ" หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อใดที่เราสั่งวาดวงกลม ก็เท่ากับไปเรียก "วัตถุ" นี้มาใช้ หลังจากนั้น หากเราจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไป คอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีก "วัตถุ" หนึ่งมาทำต่อให้
objectify(อับเจค'ทะไฟ) vt. ทำให้เป็นรูปธรรม, ทำให้แลเห็น, ทำให้เป็นตัวตน, ทำให้สัมผัสได้, See also: objectification n.
objection(อับเจค'เชิน) n. การคัดค้าน, การโต้แย้ง, การไม่เห็นด้วย, ตัวคัดค้าน, , Syn. rebuttal
objectionable(อับเจค'เชินนะเบิล) adj. น่ารังเกียจ
objective(อับเจค'ทิฟว) n. เป้าหมาย, วัตถุประสงค์, เป้า, จุดประสงค์ ูadj. เกี่ยวกับรูปธรรม, เกี่ยวกับวัตถุ, เกี่ยวกับสิ่งของ, เป็นจริง, ไม่ลำเอียง, ไม่มีอคติ, เกี่ยวกับภาวะวิสัย, เกี่ยวกับกรรมการ, เกี่ยวกับเป้าหมาย, See also: objectiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
object(n) วัตถุ, สิ่งของ, กรรม, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย
object(vt) ทักท้วง, คัดค้าน, ไม่เห็นด้วย
objection(n) ข้อขัดข้อง, การคัดค้าน, การท้วงติง, การโต้แย้ง
objectionable(adj) ค้านได้, น่ารังเกียจ, น่าท้วงติง
objective(adj) เป็นจริง, ที่เป็นกรรม, เกี่ยวกับวัตถุ, เกี่ยวกับรูปธรรม
objective(n) วัตถุประสงค์, จุดมุ่งหมาย, เป้าหมาย, ที่หมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
objectอ็อบเจกต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object๑. วัตถุประสงค์๒. วัตถุ๓. คัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
object codeรหัสจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object codeรหัสจุดหมาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
object computerคอมพิวเตอร์จุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object fileแฟ้มจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object languageภาษาจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object languageกรรมภาษา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
object libraryคลังจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object linking and embedding (OLE)การฝังและเชื่อมอ็อบเจกต์ (โอเล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Object-oriented databaseฐานข้อมูลเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
Object-oriented methods (Computer science)วิธีการเชิงวัตถุ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Object-oriented programming (Computer science)อ็อบเจ็คท์-โอเรียนเท็ด โปรแกรมมิ่ง [TU Subject Heading]
Object-oriented programming (Computer science))การโปรแกรมเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
Object-oriented technologiesเทคโนโลยีเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
objected oriented languageภาษาเชิงวัตถุ, ภาษาโปรแกรมใช้ในการพัฒนาโปรแกรมที่ใหญ่และซับซ้อนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถใช้เขียนโปรแกรมในลักษณะเดียวกับภาษาเชิงกระบวนความได้เช่นกัน ภาษาในกลุ่มนี้เช่น ภาษาจาวา ภาษาซีชาร์ป และภาษาซีพลัสพลัส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
objectionการคัดค้าน [การทูต]
objective lensเลนส์ใกล้วัตถุ, เลนส์ที่เป็นส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ หรือกล้องโทรทรรศน์ เลนส์นี้จะอยู่ปลายสุดของกล้องซึ่งอยู่ใกล้วัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Objectivityความเป็นกลาง (ทัศนคติ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
What sort of object is that? - What?- วัตถุนั่นมันอะไรเหรอ The Little Prince (1974)
"...without making a last homage to the object of his adorationโดยปราศจากการกระทำความเคารพล่าสุด to the วัตถุของการบูชาของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"In this supreme moment with the sole object of my lewd desire"ในเวลาชั่วครู่สุดยอดนี้กับวัตถุ the sole ของลามกของฉันปราถนา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Would you put all your metal objects into this dish, please?กรุณาเอาวัตถุที่เป็นโลหะ ออกมาวางไว้บนนี้ด้วยค่ะ Airplane! (1980)
The object of this massive tribute died as he had always lived:การชุมนุมร่วมไว้อาลัยครั้งนี้ ตายแต่เหมือนมีชีวิตอยู่ Gandhi (1982)
Yes. There is a circular object near the equator.มีวัตถุทรงกลมที่อยู่ใกล้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
And what is the proportion of the objects in question?และสิ่งที่เป็นสัดส่วน ของวัตถุในคำถาม? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Yes. They are identical in size and shape to the object you call the monolith.มันมีความเหมือนกันใน ขนาดและรูปร่าง 2010: The Year We Make Contact (1984)
But through people like you he would become an object of derision... speculation, experimentation.แต่ผ่านคนที่ชอบคุณเขาจะ กลายเป็นวัตถุของการดูถูก ... การเก็งกำไรการทดลอง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
If you touch the right object and say the word "Oz" at the same time, the Scarecrow will be restored and you may leave the palace.ถ้าเธอเลือกแตะได้อันที่ถูกต้อง และพูดคำว่า "ออส" พร้อมๆกัน หุ่นไล่กา ก็จะคืนร่างเหมือนเดิม Return to Oz (1985)
well, I object to buying a girl dinner, then she won't put out for you.ผมนัดสาวไปดินเนอร์ แต่เธอกลับเบี้ยวนัด Spies Like Us (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
objectA beautiful object like that never loses its value.
objectA complete intransitive verb takes neither complement or object.
objectAfter all my objections, she left home.
objectAlex names objects, like "walnut," "paper" and "corn.
objectAlex would correctly describe the object and color, even if he had never seen that object before.
objectAlmost all the workers objected to working at night.
objectAmong natural object, there are many that we can turn to account.
objectAmong the critics are those who think that the objective set for the European Central Bank is not appropriate.
objectAncient astronomers did not have instruments to help them see objects in the sky.
objectArnold teaches us to see the object as it really is.
objectAs far as I am concerned, I have no objection.
objectAs far as I am concerned, I have no objection to the plan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปวัตถุ(n) object d'art
วัตถุวิสัย(n) objective, Example: เราจะต้องมีการเปิดกว้างทางความคิดต่างๆ เพื่อทำให้เกิดทัศนะอันประนีประนอม ไม่มีอคติ และเป็นวัตถุวิสัย, Thai Definition: ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ โดยไม่เกี่ยวกับความคิดหรือความรู้สึก
วัตถุวิสัย(adj) objective, Syn. ปรนัย, Example: ข้อสอบทางด้านภาษาของภาษาที่มีมาให้เป็นแบบปรนัยเสียมาก ทำให้มิได้ทดสอบทักษะทางด้านภาษาอย่างเต็มที่เพียงพอ, Thai Definition: ที่เป็นการสอบแบบที่ผู้สอบมักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบตายตัวว่า การสอบแบบวัตถุวิสัย
วัตถุ(n) object, See also: stuff, material, substance, Syn. สิ่งของ, Example: เซลล์ประสาทที่จอตาเป็นส่วนที่ช่วยให้เรามองเห็นวัตถุต่างๆ, Thai Definition: สิ่งที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้
วัตถุประสงค์(n) objective, See also: object, aim, goal, purpose, Syn. จุดประสงค์, จุดมุ่งหมาย, Example: สมาคมของเราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการหาเงิน, Thai Definition: สิ่งที่ตั้งใจว่าจะให้บรรลุถึงหรือให้ประสบความสำเร็จ
ขืน(v) disobey, See also: object, defy, resist, oppose, Syn. ขัด, ขัดขืน, ฝ่าฝืน, Ant. เชื่อฟัง, ยินยอม, ทำตาม, Example: กรรมกรพยายามรวมตัวเพื่อขืนอำนาจของพวกนายทุน, Thai Definition: ยั้งไว้หรือบังคับไว้ไม่ให้เป็นไปตาม
ข้อรังเกียจ(n) objection, See also: offensive, Example: เขาถูกตั้งข้อรังเกียจว่าเป็นคนทุจริต, Thai Definition: สิ่งที่รู้สึกเกลียดหรือไม่พอใจ
คัดค้าน(v) oppose, See also: object, disagree, protest, Syn. ค้าน, ต้านทาน, ทักท้วง, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ท้วง, Example: นักศึกษาวิจัยบางกลุ่มที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้คัดค้านผลการวิจัยข้างต้น, Thai Definition: ไม่เห็นด้วย
แผนปฏิบัติงาน(n) objective plan, Example: บริษัทแจ้งให้พนักงานทราบถึงแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป, Count Unit: แผน, Thai Definition: แผนที่กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน
เป้าหมาย(n) target, See also: objective, bull's eye, Syn. เป้า, จุดเล็ง, จุดกำหนด, Example: เครื่องบินทิ้งระเบิดได้ตรงเป้าหมายตามจุดยุทธศาสตร์, Thai Definition: บุคคลหรือสิ่งที่ใช้เป็นเป้าแห่งการโจมตี หรือเป็นศูนย์กลางแห่งความใส่ใจหรือสังเกต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[an] (classif, (n)) EN: [ classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers ]  FR: [ classificateur : petits objets ; choses en général ]
ใบ[bai] (n) EN: [ classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets) ]  FR: [ classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats) ]
บรรลุเป้าหมาย[banlu paomāi] (v, exp) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill  FR: réussir ; atteindre un objectif
เจตจำนง[jētjamnong] (n) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; will ; wish ; aspiration  FR: détermination [ f ] ; volonté [ f ] ; aspiration [ f ] ; intention [ f ] ; volition [ f ]
เจตนา[jēttanā] (n) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective  FR: intention [ f ] ; volonté [ f ] ; détermination [ f ] ; volition [ f ] ; dessein [ m ] ; objet [ m ] ; but [ m ]
เจตนารมณ์[jēttanārom] (n) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; spirit  FR: intention [ f ] ; volonté [ f ] ; esprit [ m ] ; idée [ f ] ; objet [ m ] ; but [ m ] ; dessein [ m ] ; projet [ m ]
จุดหมาย[jutmāi] (n) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target  FR: but [ m ] ; objectif [ m ] ; intention [ f ] ; fin [ f ] ; destination [ f ]
จุดหมายปลายทาง[jutmāiplāithāng] (x) EN: destination ; end destination ; ultimate goal ; terminal point  FR: destination [ f ] ; destination finale [ f ] ; objectif final [ m ]
จุดมุ่งหมาย[jutmungmāi] (v) EN: aim ; purpose ; intention ; objective ; goal  FR: objectif [ m ] ; but [ m ] ; intention [ f ]
จุดประสงค์[jutprasong] (n) EN: purpose ; aim ; objective ; goal ; intention ; end ; object  FR: but [ m ] ; objectif [ m ] ; aspiration [ f ] ; visée [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
object
object
objects
objects
objected
objector
objecting
objection
objective
objectors

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
object
object
objects
objects
objected
objector
objecting
objection
objective
objectors

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客观[kè guān, ㄎㄜˋ ㄍㄨㄢ,   /  ] objective #2,791 [Add to Longdo]
宗旨[zōng zhǐ, ㄗㄨㄥ ㄓˇ,  ] objective; aim; goal #6,956 [Add to Longdo]
物体[wù tǐ, ㄨˋ ㄊㄧˇ,   /  ] object; body; substance #9,140 [Add to Longdo]
异议[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ,   /  ] objection; dissent #11,216 [Add to Longdo]
客体[kè tǐ, ㄎㄜˋ ㄊㄧˇ,   /  ] object (philosophy) #16,495 [Add to Longdo]
物件[wù jiàn, ㄨˋ ㄐㄧㄢˋ,  ] object #20,732 [Add to Longdo]
物化[wù huà, ㄨˋ ㄏㄨㄚˋ,  ] objectification #28,321 [Add to Longdo]
宾语[bīn yǔ, ㄅㄧㄣ ㄩˇ,   /  ] object #31,357 [Add to Longdo]
旨趣[zhǐ qù, ㄓˇ ㄑㄩˋ,  ] objective #74,339 [Add to Longdo]
物镜[wù jìng, ㄨˋ ㄐㄧㄥˋ,   /  ] objective (optics) #84,175 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[もの, mono] TH: วัตถุ  EN: object

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablaufrechner { f }object computer [Add to Longdo]
Kaufobjekt { n }object of purchase [Add to Longdo]
Maschinenkode { m }; Zielkode { m } [ comp. ]object code [Add to Longdo]
Objekt { n } | Objekte { pl }object | objects [Add to Longdo]
Objektträger { m }object slide [Add to Longdo]
Programmlauf { m }object run [Add to Longdo]
Programmlaufdauer { f }; Programmlaufzeit { f }object time [Add to Longdo]
Streitobjekt { n }object of dispute [Add to Longdo]
Tauschobjekt { n }object of bartering [Add to Longdo]
Übersetzungsprotokoll { n }object listing [Add to Longdo]
Vertragsgegenstand { m }object of agreement [Add to Longdo]
Wertgegenstand { m }object of value [Add to Longdo]
Zielsprache { f }object language; target language [Add to Longdo]
ausführbares Programmobject program [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
方針[ほうしん, houshin] (n) objective; plan; policy; (P) #75 [Add to Longdo]
百科[ひゃっか, hyakka] (n) (1) many objects (for study); (2) (abbr) (See 百科事典) encyclopedia; encyclopaedia #361 [Add to Longdo]
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) (1) (usually not もん) thing; object; (2) (uk) the natural thing; a frequently done thing; (3) (uk) used to express emotional involvement; (4) (uk) used in giving a reason; (P) #417 [Add to Longdo]
[しょく, shoku] (n) (1) { Buddh } (See 五蘊) rupa (form); (2) visible objects (i.e. color and form) #475 [Add to Longdo]
対象[たいしょう, taishou] (n, adj-no) target; object (of worship, study, etc.); subject (of taxation, etc.); (P) #516 [Add to Longdo]
[めん, men] (n) (1) face; (2) mask; face guard; (3) { MA } (in kendo) striking the head; (4) surface (esp. a geometrical surface); (5) page; (n, suf) (6) aspect; facet; side; (7) chamfer; (ctr) (8) counter for broad, flat objects, levels or stages, e.g. in a video game; (P) #530 [Add to Longdo]
[まい, mai] (ctr) counter for flat objects (e.g. sheets of paper); (P) #779 [Add to Longdo]
目的[もくてき, mokuteki] (n) purpose; goal; aim; objective; intention; (P) #794 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オブジェクト[おぶじえくと, obujiekuto] object [Add to Longdo]
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE [Add to Longdo]
オブジェクトコード[おぶじえくとこーど, obujiekutoko-do] object code [Add to Longdo]
オブジェクトモジュール[おぶじえくともじゅーる, obujiekutomoju-ru] object module [Add to Longdo]
オブジェクト記述子型[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] object descriptor type [Add to Longdo]
オブジェクト技術[オブジェクトぎじゅつ, obujiekuto gijutsu] object technology [Add to Longdo]
オブジェクト指向[オブジェクトしこう, obujiekuto shikou] object-oriented (a-no) [Add to Longdo]
オブジェクト指向グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] object-oriented graphics [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] object- oriented language [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Object \Ob*ject"\, v. i.
   To make opposition in words or argument; to express one's
   displeasure; -- usually followed by to; as, she objected to
   his vulgar language. --Sir. T. More.
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Object \Ob"ject\ ([o^]b"j[e^]kt), n. [L. objectus. See {Object},
   v. t.]
   1. That which is put, or which may be regarded as put, in the
    way of some of the senses; something visible or tangible
    and persists for an appreciable time; as, he observed an
    object in the distance; all the objects in sight; he
    touched a strange object in the dark.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything which is set, or which may be regarded as set,
    before the mind so as to be apprehended or known; that of
    which the mind by any of its activities takes cognizance,
    whether a thing external in space or a conception formed
    by the mind itself; as, an object of knowledge, wonder,
    fear, thought, study, etc.
    [1913 Webster]
 
       Object is a term for that about which the knowing
       subject is conversant; what the schoolmen have
       styled the "materia circa quam."   --Sir. W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
       The object of their bitterest hatred. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. That toward which the mind, or any of its activities, is
    directed; that on which the purpose are fixed as the end
    of action or effort; that which is sought for; goal; end;
    aim; motive; final cause.
    [1913 Webster]
 
       Object, beside its proper signification, came to be
       abusively applied to denote motive, end, final cause
       . . . . This innovation was probably borrowed from
       the French.              --Sir. W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
       Let our object be, our country, our whole country,
       and nothing but our country.     --D. Webster.
    [1913 Webster]
 
   4. Sight; show; appearance; aspect. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He, advancing close
       Up to the lake, past all the rest, arose
       In glorious object.          --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   5. (Gram.) A word, phrase, or clause toward which an action
    is directed, or is considered to be directed; as, the
    object of a transitive verb.
    [1913 Webster]
 
   6. (Computers) Any set of data that is or can be manipulated
    or referenced by a computer program as a single entity; --
    the term may be used broadly, to include files, images
    (such as icons on the screen), or small data structures.
    More narrowly, anything defined as an object within an
    object-oriented programming language.
    [PJC]
 
   7. (Ontology) Anything which exists and which has attributes;
    distinguished from {attributes}, {processes}, and
    {relations}.
    [PJC]
 
   {Object glass}, the lens, or system of lenses, placed at the
    end of a telescope, microscope, etc., which is toward the
    object. Its function is to form an image of the object,
    which is then viewed by the eyepiece. Called also
    {objective} or {objective lens}. See Illust. of
    {Microscope}.
 
   {Object lesson}, a lesson in which object teaching is made
    use of.
 
   {Object staff}. (Leveling) Same as {Leveling staff}.
 
   {Object teaching}, a method of instruction, in which
    illustrative objects are employed, each new word or idea
    being accompanied by a representation of that which it
    signifies; -- used especially in the kindergarten, for
    young children.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Object \Ob*ject"\ ([o^]b*j[e^]kt"), v. t. [imp. & p. p.
   {Objected}; p. pr. & vb. n. {Objecting}.] [L. objectus, p. p.
   of objicere, obicere, to throw or put before, to oppose; ob
   (see {Ob-}) + jacere to throw: cf. objecter. See {Jet} a
   shooting forth.]
   1. To set before or against; to bring into opposition; to
    oppose. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Of less account some knight thereto object,
       Whose loss so great and harmful can not prove.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
       Some strong impediment or other objecting itself.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       Pallas to their eyes
       The mist objected, and condensed the skies. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To offer in opposition as a criminal charge or by way of
    accusation or reproach; to adduce as an objection or
    adverse reason.
    [1913 Webster]
 
       He gave to him to object his heinous crime.
                          --Spencer.
    [1913 Webster]
 
       Others object the poverty of the nation. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The book . . . giveth liberty to object any crime
       against such as are to be ordered.  --Whitgift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Object \Ob*ject"\, a. [L. objectus, p. p.]
   Opposed; presented in opposition; also, exposed. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 object
   n 1: a tangible and visible entity; an entity that can cast a
      shadow; "it was full of rackets, balls and other objects"
      [syn: {object}, {physical object}]
   2: the goal intended to be attained (and which is believed to be
     attainable); "the sole object of her trip was to see her
     children" [syn: {aim}, {object}, {objective}, {target}]
   3: (grammar) a constituent that is acted upon; "the object of
     the verb"
   4: the focus of cognitions or feelings; "objects of thought";
     "the object of my affection"
   5: (computing) a discrete item that provides a description of
     virtually anything known to a computer; "in object-oriented
     programming, objects include data and define its status, its
     methods of operation and how it interacts with other objects"
   v 1: express or raise an objection or protest or criticism or
      express dissent; "She never objected to the amount of work
      her boss charged her with"; "When asked to drive the truck,
      she objected that she did not have a driver's license"
   2: be averse to or express disapproval of; "My wife objects to
     modern furniture"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 object /ɔbjɛkt/
  article; object; thing

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top