ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

iterate

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iterate-, *iterate*
Possible hiragana form: いてらて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
iterate[VT] กล่าวซ้ำ, See also: พูดซ้ำ, ย้ำ, Syn. reiterate, repeat, rehearse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
iterate(อิท'ทะเรท) vt. กล่าวซ้ำ,กล่าวย้ำ,ทำซ้ำ,ย้ำ., See also: iteration n., Syn. reiterate
alliterate(อะลิท' เทอเรท) vt.,vi. สัมผัสอักษรพยางค์, ทำให้คำแรกสัมผัสอักษรกัน
illiterate(อิลิท'เทอเรท) adj. ไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,ไม่รู้หนังสือ,ไร้การศึกษา,ไร้ความรู้ในสาขาหนึ่ง n. คนไม่รู้หนังสือ., See also: illiterateness n.
literate(ลิท'เทอเรท) adj. สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,มีการศึกษา,ให้ความรู้ดี,มีความรู้ดีทางด้านวรรณคดี,เข้าใจง่าย,แจ่มแจ้ง. n. ผู้สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,ผู้มีความรู้ดี., Syn. schooled,educated
obliterate(อะบลิท'เทอเรท) vt. ขจัดร่องรอยทิ้ง,ขจัด,กำจัด,ลบออก,ถูออก,ขัดออก,ทำให้สูญหาย., See also: obliterable adj. obliteration n. obliterative adj.
reiterate(รีอิท'เทอเรท) vt. กล่าวซ้ำ,กระทำซ้ำ, See also: reiterable adj. reiteration n. reiterative, Syn. repeat,iterate,stress
transliterate(แทรนซฺลิท'เทอเรท) vt. เปลี่ยนตามพยัญชนะหรือภาษาอื่น,แปล., See also: transliteration n. transliterator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
iterate(vt) ย้ำ,กล่าวซ้ำ
illiterate(adj) ไม่รู้หนังสือ,ไม่มีการศึกษา
literate(adj) รู้หนังสือ,มีการศึกษา,มีความรู้
obliterate(vt) ลบล้าง,กำจัด,ขจัด
reiterate(vt) กล่าวซ้ำ,ย้ำ,ทำซ้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
iterated integrationการหาปริพันธ์ซ้อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำทับ[V] reiterate, See also: iterate, Syn. ย้ำ, พูดย้ำ, กล่าวสำทับ, Example: แม่สำทับไปอีกว่าให้ซื้อมาแค่พอกินเท่านั้น, Thai definition: พูดย้ำหรือพูดซ้ำๆ เพื่อเน้นให้หนักแน่นมั่นคง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illiterate   FR: ne pas savoir lire ; être illettré
อ่านออก[v. exp.] (ān øk) EN: be literate ; read aloud   FR: savoir lire ; être lettré (Belg.)
อ่านออกเขียนได้[v. exp.] (ān øk khīen dāi) EN: be literate   FR: savoir lire et écrire
หักล้าง[v.] (haklāng) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove   FR: réfuter
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort   FR: insister ; réitérer ; exhorter
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge   FR: effacer
ลบล้าง[v.] (loplāng) EN: wipe out ; eradicate ; destroy ; blot out ; wash off ; be obliterated   FR: supprimer ; abolir
ลบเลือน[v.] (lopleūoen) EN: fade away ; be dim ; dissolve ; vanish ; obliterated ; be dim   FR: s'estomper ; s'effacer
ไม่มีการศึกษา[v. exp.] (mai mī kānseuksā) EN: be uneducated ; be illiterate ; be ignorant   FR: manquer d'éducation
ไม่รู้หนังสือ[v. exp.] (mai rū nangseū) EN: illiterate   FR: illettré ; analphabète

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
iterate (v) ˈɪtərɛɪt (i1 t @ r ei t)
iterated (v) ˈɪtərɛɪtɪd (i1 t @ r ei t i d)
iterates (v) ˈɪtərɛɪts (i1 t @ r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
絵暦[えごよみ, egoyomi] (n) (See 盲暦) traditional Japanese calendar with pictures; traditional Japanese calendar expressed with pictures for use by illiterates [Add to Longdo]
原綴り;原綴[もとつづり;げんてつ(原綴), mototsuduri ; gentetsu ( hara tsuduri )] (n) (1) original spelling or kana usage; (2) spelling in original language (for words transliterated into another language or script) [Add to Longdo]
読み下す[よみくだす, yomikudasu] (v5s,vt) to transliterate classical Chinese into Japanese [Add to Longdo]
不文[ふぶん, fubun] (adj-no) (1) unwritten; (2) illiterate; uneducated; (n) (3) poor writing [Add to Longdo]
文盲[もんもう, monmou] (n,adj-no) (1) (sens) (See 非識字) illiteracy; (n) (2) (sens) illiterate person; an illiterate [Add to Longdo]
無学文盲[むがくもんもう, mugakumonmou] (n) (sens) ignorant and illiterate; uneducated and illiterate [Add to Longdo]
無学無識[むがくむしき, mugakumushiki] (n) illiterate and ignorant; uneducated and lacking in wisdom and discernment [Add to Longdo]
無学無知[むがくむち, mugakumuchi] (n,adj-na) illiterate and ignorant [Add to Longdo]
無知文盲[むちもんもう, muchimonmou] (n,adj-na) (sens) ignorant and illiterate [Add to Longdo]
無文字社会[むもじしゃかい, mumojishakai] (n) pre-literate society; non-literate society [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Iterate \It"er*ate\ ([i^]t"[~e]r*[asl]t), a. [L. iteratus, p. p.
   of iterare to repeat, fr. iterum again, prop. a compar. from
   the stem of is he, that; cf. L. ita so, item likewise, also,
   Skr. itara other, iti thus. Cf. {Identity}, {Item}.]
   Uttered or done again; repeated. [Obs.] --Bp. Gardiner.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Iterate \It"er*ate\ ([i^]t"[~e]r*[=a]t), v. t. [imp. & p. p.
   {Iterated}; p. pr. & vb. n. {Iterating}.]
   To utter or do a second time or many times; to repeat; as, to
   iterate advice.
   [1913 Webster]
 
      Nor Eve to iterate
      Her former trespass feared.       --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Iterate \It"er*ate\, adv.
   By way of iteration.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 iterate
   v 1: to say, state, or perform again; "She kept reiterating her
      request" [syn: {repeat}, {reiterate}, {ingeminate},
      {iterate}, {restate}, {retell}]
   2: run or be performed again; "the function iterates"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top