ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

italicize

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -italicize-, *italicize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
italicize[VT] พิมพ์ด้วยตัวเอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
italicize(อิแทล'ลิไซช) vt. พิมพ์ด้วยตัวหนังสือเอียง,ขีดเส้นใต้คำ. vi. ใช้ตัวหนังสือเอียง., See also: italicization,italicisation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
italicize(vt) พิมพ์ตัวเอน,เน้น,ขีดเส้นใต้

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
italicize (v) ˈɪtˈælɪsaɪz (i1 t a1 l i s ai z)
italicized (v) ˈɪtˈælɪsaɪzd (i1 t a1 l i s ai z d)
italicizes (v) ˈɪtˈælɪsaɪzɪz (i1 t a1 l i s ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Italicize \I*tal"i*cize\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Italicized};
   p. pr. & vb. n. {Italicizing}.]
   To print in Italic characters; to underline written letters
   or words with a single line; as, to Italicize a word;
   Italicizes too much.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 italicize
   v 1: print in italics [syn: {italicize}, {italicise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top