ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repulse

R IY0 P AH1 L S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repulse-, *repulse*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repulse(vt) ขับไล่, See also: ทำให้ล่าถอยไป, Syn. beat off, drive away
repulse(vt) รังเกียจ, See also: ไม่ชอบ, ขยะแขยง, Syn. disgust
repulse(vt) ปฏิเสธ (ความช่วยเหลือ, มิตรภาพ), See also: ไม่ยอมรับ, Syn. rebuff, reject
repulse(n) การปฏิเสธ, Syn. rebuff, rejection
repulse(n) การขับไล่, Syn. rebuff
repulse from(phrv) ขับไล่กลับไป, Syn. repel from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repulse(รีพัลซฺ') vt., n. (การ) ขับออก, ขับไล่ไสส่ง, ผลัก, ปัดแข้งปัดขา, See also: repulser n. repulsive adj. repulsion n., Syn. repel, rebuff

English-Thai: Nontri Dictionary
repulse(vt) ขจัด, ไล่, ขับไล่, ผลักไส

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Does sexual activity always repulse you in this way?Does sexual activity always repulse you in this way? Casualties of War (1989)
A moniker which by the way repulses me.ซึ่งเป็นชื่อที่ผมฟังแล้วขยะแขยง Waiting to Exhale (2007)
I know I repulse you, terrify you.ฉันรู้ ฉันเกลียดแก ฉันทำให้ เธอกลัว Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
Why are you trying to repulse Anna?ทำไมพวกนาย ถึงได้พยายามขับไล่แอนนา? Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Conrad, your gall never ceases to repulse me.คอนราด, คุณเก่งเสมอในการจิกกัดฉัน Sacrifice (2013)
Let him see his own child turned into the thing that repulses him most.ให้เขาเห็นว่าลูกของเขาได้เปลี่ยนเป็นสิ่งที่ เขาพยายามจะขับไล่ At Last (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REPULSE R IY0 P AH1 L S
REPULSED R IY0 P AH1 L S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repulse (v) rˈɪpˈʌls (r i1 p uh1 l s)
repulsed (v) rˈɪpˈʌlst (r i1 p uh1 l s t)
repulses (v) rˈɪpˈʌlsɪz (r i1 p uh1 l s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逐退[zhú tuì, ㄓㄨˊ ㄊㄨㄟˋ, 退] repulse, #192,921 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
撃退[げきたい, gekitai] (n, vs) repulse; repel (i.e. the enemy) [Add to Longdo]
退ける;斥ける;却ける[しりぞける, shirizokeru] (v1, vt) to repel; to drive away; to repulse; to reject [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repulse \Re*pulse"\, n. [L. repulsa, fr. repellere, repulsum.]
   [1913 Webster]
   1. The act of repelling or driving back; also, the state of
    being repelled or driven back.
    [1913 Webster]
 
       By fate repelled, and with repulses tired. --Denham.
    [1913 Webster]
 
       He received in the repulse of Tarquin seven hurts in
       the body.               --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Figuratively: Refusal; denial; rejection; failure.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repulse \Re*pulse"\ (r?-p?ls"), v. t. [imp. & p. p. {Repulsed}
   (-p?lst"); p. pr. & vb. n. {Repulsing}.] [L. repulsus, p. p.
   of repellere. See {Repel}.]
   1. To repel; to beat or drive back; as, to repulse an
    assault; to repulse the enemy.
    [1913 Webster]
 
       Complete to have discovered and repulsed
       Whatever wiles of foe or seeming friend. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To repel by discourtesy, coldness, or denial; to reject;
    to send away; as, to repulse a suitor or a proffer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repulse
   n 1: an instance of driving away or warding off [syn: {rebuff},
      {snub}, {repulse}]
   v 1: force or drive back; "repel the attacker"; "fight off the
      onslaught"; "rebuff the attack" [syn: {repel}, {repulse},
      {fight off}, {rebuff}, {drive back}]
   2: be repellent to; cause aversion in [syn: {repel}, {repulse}]
     [ant: {appeal}, {attract}]
   3: cause to move back by force or influence; "repel the enemy";
     "push back the urge to smoke"; "beat back the invaders" [syn:
     {repel}, {drive}, {repulse}, {force back}, {push back}, {beat
     back}] [ant: {attract}, {draw}, {draw in}, {pull}, {pull in}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top