ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

never mind

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -never mind-, *never mind*, never min
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
never mind(idm) ไม่ต้องห่วง, See also: ลืมซะเถอะ, ไม่ต้องสนใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, never mind now.โอ้ไม่เคยคิดตอนนี้ Pinocchio (1940)
Never mind about my fish.ไม่เคยคิดเกี่ยวกับปลา The Old Man and the Sea (1958)
Never mind that shit, here comes Mongo!ช่างมันเถอะ มองโกมาแล้ว Blazing Saddles (1974)
Never mind the panel.ช่างกรรมการเขา Oh, God! (1977)
Never mind about the key. Unlock the door!ช่างกุญแจมัน ปลดล็อคประตู! Clue (1985)
Never mind the money. Barley's far too grand.ไม่เป็นไรเงิน ข้าวบาร์เลย์ไกลที่ยิ่งใหญ่เกินไป The Russia House (1990)
- Never mind delayed shock.- ไม่เป็นไรอัพล่าช้า In the Name of the Father (1993)
- Never mind about "don't despair."- - ไม่ทราบเกี่ยวกับการ"ไม่ส In the Name of the Father (1993)
Never mind jumping off the ferry, swimming back to Mammy.ไม่เป็นไรแล้วกระโดดข้ามฟาก offthe, ว่ายน้ำกลับไปที่แม่ In the Name of the Father (1993)
Never mind what you thought. What the hell are you doin' here?คิดอะไรก็ช่าง มาทำอะไรนี่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Good. No, never mind that.ดี ไม่ต้องไม่เป็นไร Episode #1.5 (1995)
Oh, never mind your locket, girl! Jane, stir yourself. He is here, he is here!โอ อย่าไปสนใจล็อคเก็ตเธอเลยสาวน้อย เจนหมุนตัวกลับ เขามาแล้ว เขามาแล้ว Episode #1.6 (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
never mindBro? You've got a terrible temperature! Never mind the bags, rest in the shade of those trees!
never mindGet messed up with them and never mind shivs they're probably packing heat.
never mindI've never minded her behaving badly.
never mindNever mind!
never mindNever mind.
never mindNever mind. Anyone can make mistakes.
never mindNever mind, I can do it by myself.
never mindNever mind that. After all up till now he's stuffed himself on huge profit selling high brand-name goods of no real worth. From now on he can just try his best at honest trade.
never mindNever mind that, just take out what you've just nicked from your bag.
never mindNever mind that. More importantly, if we don't go soon the time-limited sales will finish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่งแม่ง(v) It doesn't matter, See also: never mind, no matter, don't worry, Syn. ช่างมัน, Ant. แยแส, ใส่ใจ, Example: ชั่งแม่งมัน มันทำยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละ, Thai Definition: ปล่อยไปโดยไม่สนใจ
ชั่งหัวมัน(v) It doesn't matter, See also: never mind, no matter, don't worry, Syn. ช่างมัน, Ant. แยแส, ใส่ใจ, Example: ชั่งหัวมันเถอะ เราเสียเงินไปแค่นี้ไม่นานก็คงหาได้ อย่าไปเสียดายมัน, Thai Definition: มันจะเป็นอย่างไรก็เป็นไป
ทำเนา(adv) never mind, Syn. ช่างเถิด, ตามมี, Example: ถ้าเธอยังไม่ได้เตรียมการก็ทำเนาเถิด เพราะเราเตรียมพร้อมแล้ว
ช่าง(v) never mind, See also: forget it, Syn. ปล่อย, วางธุระ, Example: ผลออกมาจะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิด
ช่างกระไร(adv) never mind, Example: ช่างกระไร เขาไม่สงสารฉันเสียเลย, Thai Definition: คำกล่าวเนื่องจากติเตียน ตัดพ้อ หรือ ผิดหวัง
ช่างเถิด(adv) never mind, See also: don't worry, Syn. ไม่เป็นไร, ช่างเถอะ, Example: คนเราเกิดหนเดียวตายหนเดียวนั้นก็ช่างเถิด มันเลือกกันไม่ได้
ช่างปะไร(adv) never mind, See also: let it go, let it be, Syn. ไม่เอาธุระ, Example: เขาจะมีรถก็ช่างปะไร, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[chang] (x) EN: never mind ; forget it ; no matter  FR: peu importe ! ; oubliez !
ช่างกระไร[changkrarai] (x) EN: Alas ! ; never mind
ช่างเถอะ[chang thoe] (x) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind  FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
ก็ช่าง[køchāng] (x) EN: accordingly ; never mind  FR: quel que soit ; qu'importe
ไม่เป็นไร[mai penrai] (v, exp) EN: Don't mention it ! ; Never mind ; It doesn't matter ; That's all right ; Don't worry about it ; You're welcome ; There's no need to worry about it ; It does not really matter ; It is not a problem  FR: ce n'est rien ; de rien ; ne vous en faites pas ; ce n'est pas grave ; il n'y a pas de quoi

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
egal { adv } | egal was es kostetnever mind | never mind the expense [Add to Longdo]
Kümmere dich nicht um ihn.Never mind him. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご心配なく;御心配なく[ごしんぱいなく, goshinpainaku] (exp) don't worry; never mind [Add to Longdo]
ドンマイ;ドーマイ[donmai ; do-mai] (exp) (abbr) don't mind; never mind; that's OK [Add to Longdo]
ネバーマイン[neba-main] (exp) never mind [Add to Longdo]
ネバーマインド[neba-maindo] (n) Never mind [Add to Longdo]
気にするな[きにするな, kinisuruna] (exp) Never mind!; Don't worry about it [Add to Longdo]
非ず[あらず, arazu] (exp) (1) (arch) it is not so; (2) no; never mind [Add to Longdo]
儘よ[ままよ, mamayo] (int) (uk) whatever; never mind; I don't care; the hell with it [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mind \Mind\ (m[imac]nd), v. t. [imp. & p. p. {Minded}; p. pr. &
   vb. n. {Minding}.] [AS. myndian, gemynd[imac]an to remember.
   See {Mind}, n.]
   1. To fix the mind or thoughts on; to regard with attention;
    to treat as of consequence; to consider; to heed; to mark;
    to note. "Mind not high things, but condescend to men of
    low estate." --Rom. xii. 16.
    [1913 Webster]
 
       My lord, you nod: you do not mind the play. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To occupy one's self with; to employ one's self about; to
    attend to; as, to mind one's business.
    [1913 Webster]
 
       Bidding him be a good child, and mind his book.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To obey; as, to mind parents; the dog minds his master.
    [1913 Webster]
 
   4. To have in mind; to purpose. --Beaconsfield.
    [1913 Webster]
 
       I mind to tell him plainly what I think. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To put in mind; to remind. [Archaic] --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
       He minded them of the mutability of all earthly
       things.                --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       I do thee wrong to mind thee of it.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Never mind}, do not regard it; it is of no consequence; no
    matter.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To notice; mark; regard; obey. See {Attend}.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top